laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1333/13281 160/15372
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/09/11 1388/10/20


برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران

مصوب 1388/03/12


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض