laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 161/1399
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1379/03/04


تشکیل كميته ويژه مذاكره با شهردار محترم تهران و تعیین اعضای منتخب آن

مصوب 1379/03/01


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
تشکیل كميته ويژه مذاكره با شهردار محترم تهران و تعیین اعضای منتخب آن
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها مشخصات متن و تصویر ساختاربندی انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض