laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2138/31116
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1394/11/21


ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران

مصوب 1394/09/29


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها مشخصات ساختاربندی انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض