laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400-691/11468
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/04/30

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره بیست و دو هزار و سیصد و چهل و نه و بیست و یک هزار و هفت‌صد و هشتاد و پنج فرعی از شش هزار و نه‌صد و سی و سه اصلی (22349 و 6933/21785) واقع در محدوده منطقه شش (6) شهرداري تهران
مصوب 1397/04/19شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره بیست و دو هزار و سیصد و چهل و نه و بیست و یک هزار و هفت‌صد و هشتاد و پنج فرعی از شش هزار و نه‌صد و سی و سه اصلی (22349 و 6933/21785) واقع در محدوده منطقه شش (6) شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض