laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 15059/ 160/2472
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/05/30

انتخاب آقاي سيد محمود ميرلوحي در اجراي بند "الف" تبصره پنجم (5) ماده نود (90) قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396/10/24 مجلس شوراي اسلامي
مصوب 1397/05/30شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
انتخاب آقاي سيد محمود ميرلوحي در اجراي بند "الف" تبصره پنجم (5) ماده نود (90) قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396/10/24 مجلس شوراي اسلامي
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض