laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2499/25017
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/08/29


الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات

مصوب 1397/08/27


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها ساختاربندی انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض