laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2410/77/24608
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/08/26

نامگذاري و تغيير نام شش (6) معبر عمومي شهر تهران
مصوب 1397/08/22شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
نامگذاري و تغيير نام شش (6) معبر عمومي شهر تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض