laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/44/11491
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1378/11/06


متمم بودجه سال 1378 شهرداري تهران

مصوب 1378/11/05


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
متمم بودجه سال 1378 شهرداري تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها مشخصات انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض