laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1333/13281 160/15372
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/09/11 1388/10/20


برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران

مصوب 1388/03/12


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران

ماده واحده:

نظر به لزوم تمهيد شرايط به‌منظور تحقق اهداف مورد نظر مصوبه «الزام شوراي اسلامي شهر تهران جهت ارجاع و پيگيري طرح چشم‌انداز و جهت‌گيري‌هاي استراتژيك تهران در افق 1404» تصويبي در سيصد و دوازدهمين جلسه رسمي علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاريخ 1385/1/21 - ابلاغي به شماره 160/839/442 به تاريخ 86/2/4 و هم‌چنين اصلاحيه مصوبه فوق‌الذكر، تصويبي در هفتمين جلسه رسمي -علني - فوق‌العاده (دوره سوم) شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 86/2/31-ابلاغي به شماره 160/863/3197 به تاريخ 86/3/2 و هم‌چنين راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران- تصويبي شوراي عالي شهرسازي و معماري - ابلاغي به تاريخ 1385/10/30 و در اجراي مفاد تبصره پنجم ذيل ماده‌واحده مصوبه «تعيين سلسله مراتب و فرآيند نظام برنامه‌ريزي و طرح‌هاي توسعه شهري» - تصويبي در پنجاه و نهمين جلسه رسمي - علني - عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ86/9/13 -ابلاغي به شماره 160/987/16396 به تاريخ 86/9/26 شهرداري تهران موظف است با همكاري كليه دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و مدني و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و براساس زمان‌بندي‌هاي اعلام‌شده، نسبت به انجام مطالعات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به‌منظور اجرايي شدن اهداف، راهبردها و سياست‌هاي مندرج در سند طرح جامع شهر تهران، اقدامات و پي‌گيري‌هاي لازم را مبتني بر موارد به شرح ذيل معمول نمايد.

تبصره يكم (1):

با عنايت به اينكه برنامه پنج‌ساله موضوع اين مصوبه اولين برنامه اجرايي سند طرح جامع شهر تهران مي‌باشد؛ شهرداري تهران موظف است تا انتهاي سال اول اجراي برنامه يادشده از زمان ابلاغ اين مصوبه، نسبت به بررسي تهيه و ارائه پيشنهادات تكميلي و اصلاحي به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

تبصره دوم (2):

تحقق برنامه‌هاي مورد نظر اين مصوبه نافي مأموريت‌ها، وظايف قانوني و جاري شهرداري تهران نبوده و شهرداري تهران موظف است ضمن انجام فعاليت‌ها و برنامه‌هاي عملياتي مصوب كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي و بودجه سال 1388شهرداري تهران به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد نسبت به انجام اصلاحات لازم، ايجاد ظرفيت‌هاي اجرايي جديد و ساير اقدامات مورد نظر و متناسب با برنامه‌هاي اين مصوبه كه در جهت تحقق راهبردهاي سند طرح جامع شهر تهران مي‌باشد را پيگيري‌ و اقدامات لازم را معمول نمايد.

تبصره سوم (3):

شهرداري تهران موظف است نسبت به لحاظ نمودن كليه مفاد مرتبط در اين مصوبه در بودجه پيشنهادي سال 88 آن سازمان جهت طي مراحل قانوني در شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

الف) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد يكم سند طرح جامع شهر تهران:

ساماندهي و صيانت از محدوده و جلوگيري از هرگونه گسترش

يك (1): شهرداري تهران موظف است به‌منظور كنترل رشد كالبدي شهر و توسعه فضاي سبز پيراموني شهر تهران با توجه به برنامه‌هاي موجود و اقدامات صورت گرفته در توسعه كمربند فضاي سبز و ايجاد بوستان‌هاي جنگلي، حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه با لحاظ كليه شاخص‌هاي شهرسازي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌محيطي برنامه لازم را تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح ارائه نمايد.

تبصره:

با عنايت به سهم قابل‌توجه معارضان و متصرفان واقع در محدوده كمربند سبز شهر تهران شهرداري تهران موظف است در برنامه يادشده راهكارهاي رفع مشكل معارضين و متصرفين (اعم از حقيقي و حقوقي، خصوصي و دولتي) كه خارج از كاربري مورد نظر كمربند سبز فعاليت مي‌نمايند را ارائه نمايد.

دو (2): شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه ضمن استمرار فعاليت‌هاي بازدارنده فعلي در جلوگيري از ساخت‌ و سازهاي غيرمجاز با هماهنگي كليه دستگاه‌هاي دولتي،عمومي و قضايي ذي‌ربط اقدامات لازم را جهت تثبيت مرز و محدوده شهر تهران در شمال،جنوب،شرق و غرب، متناسب با شرايط و مقتضيات جغرافيايي و شهرسازي معمول نموده و همچنين دستور العمل جلوگيري از ساخت و ساز ‌هاي غير مجاز و برخورد با متخلفين را تهيه و جهت برسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ب) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد دوم سند طرح جامع شهر تهران:

ساماندهي وصيانت از حريم پايتخت

يك (1): شهرداري تهران موظف است با استناد به مفاد برنامه هشتم از پيوست چهارم مفاد جدول بند «ب» سند طرح جامع شهر تهران در خصوص ساماندهي و استقرار يكپارچه حريم پايتخت و نظارت بر تحولات آن، ضمن همكاري با «نهاد مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري» و وزارت كشور جهت تهيه طرح موضوعي مورد نظر حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان اعلام نهايي نتايج طرح يادشده، نسبت به تهيه، تنظيم و ارائه برنامه‌اي لازم در جهت تحقق مفاد راهبرد دوم سند طرح جامع شهر تهران به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح اقدام نمايد.

دو (2): شهرداري تهران موظف است نسبت به پيگيري مصوبه «طرح پيشنهاد تشكيل شوراي هماهنگي نظام مديريت مجموعه شهري تهران»تصويبي در يكصد و سي و پنجمين جلسه رسمي-علني شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 87/7/23- ابلاغي به شماره 160/1158/12755 به تاريخ 87/8/5 به منظور تحقق مفاد آن از مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ج) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد سوم سند طرح جامع شهر تهران:

ارتقاء نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح فراملي، ملي و منطقه‌اي

شهرداري تهران موظف است در راستاي تحقق مفاد اين راهبرد، در تهيه و تدوين كليه برنامه‌هاي پيشنهادي مورد نظر اين مصوبه نسبت به لحاظ ابعاد مؤثر در ارتقاء نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح ملي، فراملي و منطقه‌اي در موارد به شرح ذيل در طول اجراي برنامه‌هاي مصوب پنج(5) ساله اول شهرداري تهران اقدام نمايد:

يك (1): تهيه و تدوين برنامه‌هاي لازم در راستاي تحقق مفاد فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام تقسيم وظايف و مسئوليت‌هاي ملي و استاني در قالب سياست «تمركززدايي» و تفويض هر چه بيشتر اختيارات دولت به جوامع محلي و مديريت‌هاي منطقه‌اي و همچنين ساير قوانين و مقررات موضوعه ازجمله مصوبات هيئت دولت، شوراي عالي اداري و شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع مربوط.

تبصره:

شهرداري تهران موظف است در تهيه برنامه مورد نظر امر واگذاري تصدي‌هاي اجرايي دستگاه‌ها و نهادهاي مركزي و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي در محدوده شهر تهران به شهرداري تهران را با لحاظ ملاحظات مالي و اجرايي مرتبط به‌ منظور تمركز امور تصميم سازي و تصميم‌گيري اداره امور شهر تهران همراه با انتقال منابع از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و نيز تدوين روش‌هاي اجرايي ذي‌ربط در ساختار و تشكيلات شهرداري تهران در راستاي تحقق مديريت واحد شهري را لحاظ و پيش‌بيني نمايد.

دو (2): تقويت شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري در نظام برنامه‌ريزي شهري از طريق ظرفيت‌سازي در ساختار و تشكيلات شهرداري تهران در چارچوب مفاد اين مصوبه.

سه (3): تقويت شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري در نظام برنامه‌ريزي شهري از طريق ظرفيت‌سازي در ساختار و تشكيلات شهرداري تهران در چارچوب مفاد اين مصوبه.

چهار (4): تقويت كارآمدي مديريت شهري از طريق بازنگري، اصلاح و پيگيري تصويب تغييرات لازم در قوانين و مقررات مرتبط با مديريت شهري بر اساس موارد مرتبط در اين مصوبه.

پنج (5): همكاري با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راستاي تحقق مفاد سند چشم‌انداز شهر تهران و با استناد به بند 2-1 از جدول «الف» پيوست چهارم سند طرح جامع شهر تهران در خصوص ساماندهي و ايجاد پرديس‌هاي دانشگاهي، پارك‌هاي فناوري، فضاها، بناها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي ـ تحقيقاتي در تهيه طرح مورد نظر بند يادشده، متعاقباً پس از اعلام نتايج نهايي طرح مذكور، همكاري و پيگيري و نظارت در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با لحاظ راهكارهاي استفاده از مشاركت بخش خصوصي در طراحي و ايجاد پارك‌هاي يادشده حداكثر تا پايان سال اول برنامه.

شش (6): طراحي نظام يكپارچه خدمات الكترونيكي در چارچوب مأموريت‌هاي قانوني شهرداري تهران و ساير موارد مصوب برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران و اعلام آن به شوراي اسلامي شهر تهران به‌منظور بسط و گسترش حكمروايي الكترونيكي با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي مسئول در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به‌منظور ارتقاء نقش و جايگاه شهر تهران در سطوح ملي و منطقه‌اي، و در جهت استقرار جامعه اطلاعاتي داراي ضمانت دسترسي گسترده، امن و ارزان براي عموم شهروندان تهراني، خدمات اطلاع‌رساني مورد نياز در جهت كاهش سفرهاي غيرضروري، ساماندهي بازار كالا و خدمات الكترونيكي، توسعه كمي و كيفي دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران متناسب با ظرفيت‌هاي ايجادشده، محاسبه و پرداخت الكترونيكي و اينترنتي كليه عوارض و وجوه قانوني شهرداري، و ساير موارد مرتبط حداكثر ظرف مدت شش(6) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه.

تبصره يكم (1):

به‌ منظور بسترسازي جامع اطلاعاتي و نهادينه‌سازي فرهنگ شهر الكترونيك، شهرداري تهران موظف است در ارائه برنامه يادشده تدابيري اتخاذ نمايد كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به طراحي صد (100) خدمت اولويت‌دار الكترونيكي و تا پايان سال دوم برنامه، نسبت به عملياتي نمودن آن در شهر تهران اقدام شود.

تبصره دوم (2):

شهرداري تهران موظف است در ارائه برنامه مورد نظر اين بند، تهيه و تدوين برنامه‌هاي مناسب جهت ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي اداره امور شهر تهران با استفاده از فناوري‌هاي نوين با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و حركت به سمت شهرداري الكترونيك (در چارچوب برنامه‌هاي مندرج در بندهاي اين مصوبه) را لحاظ نمايد.

هفت (7): شبيه‌سازي چشم‌انداز شهر تهران در مقياس جغرافيايي محلات، مناطق، و شهر تهران به‌ منظور شفاف‌سازي عملكرد و پاسخگويي هر چه بيشتر در طي سال‌هاي برنامه و انجام تمهيدات لازم براي برقراري امكان دسترسي عموم شهروندان به طرح جامع شهر تهران، طرح‌هاي تفصيلي مناطق شهري در مقياس 1/2000، قوانين و مقررات مربوط، فرآيندهاي انجام كار، گزارش‌هاي مالي، بودجه و تفريغ آن، و ساير موارد مرتبط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين مصوبه و ارائه گزارش آن به شوراي اسلامي شهر تهران.

هشت (8): ارائه برنامه زمان‌بندي انجام مطالعات طرح‌هاي موضعي (شامل چهل وشش طرح) و موضوعي (شامل هفتاد و هشت طرح) كه بر اساس مستندات طرح جامع شهر تهران شهرداري تهران مسئول تهيه آن مي‌باشد، با تعيين اولويت و با هماهنگي «نهاد مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري»، حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران

نه (9): تهيه و تدوين برنامه به‌منظور توانمندسازي و توسعه ظرفيت‌هاي جوامع محلي، سرمايه‌هاي اجتماعي شهرداري‌هاي محلات، نواحي و مناطق و ارتقاي دانش و توانايي‌هاي علمي و تجربي آنها به‌منظور ايفاي نقش كارآمد آنها متناسب باسياست‌هاي تمركززدايي و تأكيد بر انسجام اجتماعي و هويت بومي در چارچوب قوانين مقررات و ضوابط موضوعه و ساير موارد مرتبط مصوب در برنامه پنج‌ساله شهرداري تهران حداكثر ظرف مدت شش(6) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران

ده (10): تهيه و تدوين برنامه به‌منظور تحقق شاخص‌ها و استانداردهاي توسعه پايدار «شهر سالم» و مقابله با مخاطرات و آلودگي‌هاي تأثيرگذار در عرصه‌هاي سلامت و بهداشت (جسم و روان)، زيست‌محيطي، ترافيك و ساير موارد مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و مواد مرتبط در اين مصوبه با هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مسئول حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران

يازده (11): برنامه‌ريزي جهت نهادينه كردن ارتباط «حقوق» و «تكاليف شهروندي» و استقرار انضباط اجتماعي بر پايه رابطه متقابل مذكور با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با لحاظ ساير موراد مرتبط در برنامه حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه و ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران

دوازده (12): تهيه و تدوين برنامه جهت پيشگيري و كاهش حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي با لحاظ ايجاد مديريت هماهنگ و كارآمد، توسعه آموزش همگاني، بررسي تجهيزات و امكانات پيشرفته مديريت و پشتيباني حوادث نهادهاي دولتي و عمومي و مدني مسئول، مطالعه، پژوهش و وضع قوانين و مقررات خاص براي پيشگيري و كاهش آسيب‌پذيري ناشي از حوادث علي‌الخصوص الزامي ساختن رعايت مقررات و ضوابط بيمه و ايمني ساختمان و كارگران ساختماني با همكاري كليه دستگاه‌هاي مسئول در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و ساير برنامه‌هاي مرتبط در برنامه مصوب پنج‌ساله شهرداري تهران جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه.

د) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد چهارم سند طرح جامع شهر تهران:

توسعه اجتماعي و ساماندهي اسكان جمعيت

يك(1): شهرداري تهران موظف است به‌منظور حفظ و ارتقاي آگاهي عمومي، اعتماد، همبستگي، وفاق اجتماعي، رضايتمندي عمومي، اميد به آينده، اطمينان نسبت به امكان‌پذير بودن پيشرفت بر اساس شايستگي‌هاي فردي، وجدان فردي و اجتماعي، و قانون‌گرايي حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه با همكاري و هماهنگي كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذي‌ربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تهيه برنامه لازم به منظور تعيين ساز و كارهاي سنجش ارزيابي و پايش محورهاي حفظ و ارتقاي آگاهي عمومي، اعتماد، همبستگي، وفاق اجتماعي، تأمين و افزايش رضايتمندي شهروندان در شهر تهران، تعريف و استانداردسازي شاخص‌هاي سنجش ذي‌ربط به‌صورت دوسالانه و ارائه گزارش و انتشار آن توأم با تحليل‌هاي لازم در اين خصوص و تدوين و ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت بهبود شاخص‌هاي يادشده اقدام و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

دو (2): شهرداري تهران مكلف است، به‌منظور تعميق ارزش‌ها، باورها و اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، و معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي - ايراني همچنين حفظ و اشاعه فرهنگ و ارزش‌هاي انقلاب و دوران دفاع مقدس ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و نهادهاي مدني ذي‌ربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تهيه و تدوين برنامه‌هاي اجرايي لازم جهت انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

2-1- ترويج فرهنگ قرآن و معارف اسلامي

2-1-1- تلاش و برنامه‌ريزي براي آشنايي هر چه بيشتر شهروندان با قرآن، نهج‌البلاغه و ساير منابع اسلامي با استفاده از نوآوري‌هاي جديد و راهكارهاي مختلف فرهنگي و هنري.

2-1-2- تعميق و گسترش معارف قرآني در ميان آحاد جامعه.

2-1-3- زمينه‌سازي در جهت تحقق آموزه‌هاي قرآني در زندگي فردي و اجتماعي و پرهيز از خرافات و انحرافات.

2-1-4- ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي نسبت به وظايف و تكاليف ديني.

2-1-5- افزايش سهم مطالعات اسلامي در شهر از طريق تقويت مساجد، اماكن مذهبي، كليه كتابخانه‌ها، مراكز فرهنگي شهر به‌ويژه مجموعه‌هاي وابسته به شهرداري تهران.

2-1-6- حمايت از تشكل‌هاي ديني و هيئت‌هاي مذهبي با رويكرد بهبود كيفيت فعاليت‌ها با همكاري ديگر نهادهاي ذي‌ربط.

2-1-7- حمايت از مساجد به‌عنوان اصلي‌ترين پايگاه‌هاي اجتماعي شهر تهران.

2-2- ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

2-2-1- نهادينه كردن فرهنگ شهادت و ايثار و پايداري با بهره‌مندي از شيوه‌هاي مناسب آموزشي و پرورشي و الگوسازي.

2-2-2- نام‌گذاري اماكن، ميادين، كوچه‌ها و خيابان‌ها و مؤسسات به نام شهيدان و ايثارگران.

2-2-3- حمايت از برگزاري يادواره‌ها، جشنواره‌ها و مراسم بزرگداشت شهدا و ايثارگران.

2-2-4- تأسيس گنجينه‌ها و موزه‌هاي مربوط به آثار دوران دفاع مقدس

2-2-5- توسعه يادمان‌ها و پاسداشت اسوه‌هاي ديني و فرهنگي (موزه دفاع مقدس و انقلاب، باغ‌موزه، گلزار شهدا، ميدان شهيد گمنام و ...)

2-2-6- باز توليد مفاهيم و مصاديق فرهنگ ايثار و شهادت و بهره‌مندي از اين مفاهيم و مصاديق در ارتقاي فرهنگ شهري.

2-2-7- شناسايي و تجليل از خادمان و ايثارگران عرصه خدمات فرهنگي و اجتماعي و رفاهي شهر تهران.

2-3- توسعه فرهنگ ملي منطبق با هويت و آثار ملي

سه (3): شهرداري تهران موظف است به‌منظور استفاده از قابليت‌هاي مشاركت اجتماعي شهروندان، حفظ و ارتقاي شاخص‌هاي سرمايه اجتماعي در شهر تهران با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و نهادهاي مدني ذي‌ربط در چارچوب قوانين مقررات موضوعه نسبت به تهيه، تدوين برنامه مشخص حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران با لحاظ موارد ذيل اقدام نمايد:

3-1- تعيين استانداردهاي سنجش سرمايه‌هاي اجتماعي و توانمندسازي اجتماعي با رويكرد محله محوري.

3-2- فراهم نمودن شرايط سازماندهي اجتماعي گروه‌هاي مختلف شهروندان و آموزش و بهبود توان حرفه‌اي آنان در زمينه‌هاي عمومي.

3-3- تسهيل مشاركت گروه‌هاي مختلف شهروندان در حوزه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي فعاليت‌هاي خدماتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهر.

3-4- توسعه توانمندي‌هاي كارآفريني و اشتغال و افزايش دسترسي افراد به اعتبارات مالي خرد.

3-5- ساير موارد مرتبط

چهار (4): شهرداري تهران موظف است در راستاي برگزاري مراسم به‌منظور بزرگداشت شعائر و مناسبت‌هاي ديني، انقلابي و ملي با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مسئول در چارچوب قوانين و مقررات خصوصا مصوبه «ساماندهي نحوه مشاركت شهرداري تهران در برگزاري مراسم مذهبي، ملي و آيين‌هاي سنتي در تهران» تصويبي در نود و هشتمين جلسه رسمي_ علني شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 83/7/12_ ابلاغي به شماره 160/576/14282 به تاريخ 83/7/25 نسبت به ارائه برنامه لازم حداكثر ظرف مدت سه(3) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران با لحاظ موارد ذيل اقدام نمايد:

4-1- تدوين ضوابط و مقررات اجرايي جهت ايجاد وحدت رويه و انسجام در برگزاري مراسم و مناسبت‌ها.

4-2- شناسايي، طبقه‌بندي و اولويت‌بندي مراسم و مناسبت‌ها و تنظيم تقويم اجرايي سالانه.

4-3- بازشناسي ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه محله‌اي و منطقه‌اي و شهري در خصوص بهبود اجراي مراسم و مناسبت‌ها.

4-4- تلاش در جهت افزايش كمي و كيفي مراسم نكوداشت و ديگر مناسبت‌ها از طريق بهره‌مندي بيشتر از فضاهاي عمومي نظير بوستان‌ها، ميادين و معابر اصلي شهر با رويكرد مشاركتي و محله محور از طريق ايجاد و ساماندهي فضاهاي عمومي مناسب.

4-5- هماهنگي نظام‌مند با نهادهاي فرهنگي شهر به‌منظور هرچه باشكوه‌تر برگزار كردن مراسم.

4-6- توليد محصولات و خدمات فرهنگي مرتبط با مراسم و مناسبت‌هاي ويژه سال.

4-7- كنترل، نظارت و ارزيابي برنامه‌ها باهدف بهبود فرآيندهاي اجرايي.

4-8- ساير موارد مربوط.

پنج (5): شهرداري تهران موظف است به‌منظور ارتقاي منزلت اجتماعي، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي شهروندان در جامعه و تربيت نسلي فعال، بانشاط، مسئوليت‌پذير، بالنده، مؤمن، انقلابي با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مسئول در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه «منشور حقوق و تكاليف شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و ظرف مدت شش (6) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

5-1- قانون مداري و التزام به نظم و قوانين و مقررات و آيين شهروندي.

5-2- جامعه‌پذيري و نهادينه كردن فرهنگ شهروندي بر پايه آموزه‌هاي ديني.

5-3- مسئوليت‌پذيري و مشاركت معنادار مردم در فعاليت‌هاي شهري.

5-4- تأكيد بر وحدت، انسجام، وفاق اجتماعي و اعتماد اجتماعي.

5-5- احترام متقابل در روابط و مناسبات اجتماعي.

5-6- به رسميت شناختن حريم‌ها و حرمت‌هاي شهروندان.

5-7- رعايت وجدان كاري و انضباط اجتماعي.

5-8- پايبندي به تعهدات اخلاقي و اجتماعي.

5-9- رعايت حقوق فردي و اجتماعي در زندگي شهرنشيني.

5-10- ساير موارد مرتبط.

شش (6): به‌منظور ارتقاء كيفيت سكونت و زندگي، تأمين متناسب خدمات فردي و اجتماعي، كاهش فشار بر زيرساخت‌ها و سهولت رفت‌ و آمد شهري، شهرداري تهران موظف است نسبت به تهيه و ارائه برنامه جمعيت‌پذيري شهر تهران در مقياس جغرافيايي محلات و مناطق شهري تهران با لحاظ ظرفيت‌هاي موجود در اراضي ذخيره و ظرفيت جمعيتي در بافت‌هاي فرسوده با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با انجام مطالعات لازم در چارچوب ضوابط طرح‌هاي جامع و تفضيلي حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

هفت (7): شهرداري تهران موظف است با همكاري و هماهنگي كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به‌منظور حمايت از توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، دختران و كودكان در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي و سالمندان نسبت به تهيه و ارائه برنامه مشخص حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه با لحاظ موارد ذيل به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد:

7-1- حمايت و توانمندسازي زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب‌ديده با همكاري سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مسئول.

7-2- حمايت از ظرفيت‌سازي سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي مدني و كانون‌هاي زنان به‌منظور ارتقاء توانمندي آنان در حمايت از زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب‌ديده.

7-3- گسترش واحدهاي مشاوره رواني و حقوقي در مراكز مهارت‌آموزي جهت ارائه خدمات روان‌شناختي و قضايي به زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب‌ديده.

7-4- گسترش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و مهارت‌هاي زندگي به زنان و دختران در معرض آسيب و آسيب‌ديده در قالب گروه‌هاي هميار مستقر در مراكز نگهداري.

7-5- ارائه طرح جامع مداخلات شهرداري به‌عنوان سهم و مشاركت شهرداري تهران در تأمين مسكن حمايتي زنان سرپرست خانوار در راستاي طرح ملي جامع مسكن در چارچوب مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، و ضوابط و مقررات طرح‌هاي جامع و تفضيلي.

هشت (8): شهرداري تهران مكلف است با همكاري سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تهيه طرح جامع مهار، كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي شهر تهران تا پايان سال اول برنامه، با لحاظ محورهاي ذيل اقدام نمايد.

8-1- مطالعه و آسيب‌شناسي محله‌اي شهر تهران و بررسي روند تغيير معضلات اجتماعي و پيش‌بيني و ارائه راهكارهاي لازم.

8-2- شناسايي نقاط آسيب خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهر و ايجاد همگرايي (و خدمات مديريتي) در جهت ارائه منسجم حمايت‌هاي اجتماعي، خدمات بهداشتي -درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي، جلب مشاركت اجتماعي و توانمندسازي پيشگيرانه و نيز برنامه جامع مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در مناطق شهري تهران.

8-3- گسترش مهارت‌هاي اجتماعي و مجموعه اقدامات مرتبط با توانمندسازي پيش‌گيري عمومي در خانواده‌هاي در معرض آسيب و جلوگيري از افتادن در بستر آسيب و مديريت و كنترل با لحاظ تبعات ناشي از رفتارهاي تأثيرگذار آسيب ديدگان اجتماعي در جامعه.

8-4- ساماندهي، بازتواني و كمك به استقلال و خودكفايي آسيب ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه از طريق راهكارهايي چون حرفه‌آموزي و فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال مددجويان يادشده.

8-5- شناسايي، كالبدشكافي و بررسي همه‌جانبه عوامل اثرگذار بر پيدايش آسيب‌هاي اجتماعي و پيامدهاي آن با لحاظ تفاوت‌هاي فردي و گروهي مددجويان يادشده.

8-6- گسترش طرح «مددكار شهر» و ارائه خدمات مشاوره‌اي و روان‌شناختي در مراكز فرهنگي اجتماعي.

نه (9): شهرداري تهران موظف است در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه و ارائه برنامه‌اي لازم به‌منظور كاهش عوامل تهديدكننده، سلامت و بهداشت عمومي و زيست شهري، ايمني فردي و اجتماعي كاهش خشونت اجتماعي افراد حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ده (10): در اجراي ماده ششم (6) قانون «تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور» مصوب مجلس شوراي اسلامي در خصوص تخصيص حداقل نيم درصد از درآمد شهرداري به‌منظور اداره امور كتابخانه‌ها، شهرداري تهران موظف است با توجه به تعداد قابل‌توجه كتابخانه‌هاي تحت مديريت خود و هزينه‌هاي مترتب ضمن همكاري و هماهنگي با انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر تهران در جهت ساماندهي اداره امور كتابخانه‌هاي يادشده (اعم از كتابخانه‌هاي تحت مديريت شهرداري تهران و انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر تهران) با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز بر اساس برنامه مشخص كه همه ساله به تأييد انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر تهران و متعاقبا شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد اقدام نمايد.

يازده (11): شهرداري تهران موظف است به‌منظور صيانت و توسعه ميراث ارزشمند فرهنگي مبتني بر ارزش‌هاي ديني و ملي، ارتقاء كيفيت فرآورده‌هاي فرهنگي و هنري، حمايت از دستاوردها و فعاليت‌هاي يادشده، همچنين فرهيختگان و هنرمندان نسبت به تهيه برنامه‌ لازم حداكثر ظرف مدت يك سال با مشاركت ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با لحاظ شاخصه هاي به شرح ذيل اقدام و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد:

11-1- تسهيل در ارائه خدمات فرهنگي شايسته به شهروندان تهراني با رويكرد محله‌اي.

11-2- حمايت از ساماندهي و توسعه صنايع فرهنگي سازگار با محيط‌زيست و مولد فرصت‌هاي شغلي.

11-3- كمك به توسعه، تجهيز و عمران فضاهاي فرهنگي، مدارس و مساجد، ايجاد فضاهاي فرهنگي مناسب و امن براي حضور خانواده‌ها در مراكز فرهنگي و هنري.

11-4- مكان‌يابي و گسترش فضاهاي فرهنگي مطابق ضوابط طرح‌هاي تفصيلي.

11-5- سراي محله، (مراكز آموزش و مشاركت‌هاي شهروندي، خانه‌هاي سلامت، خانه‌هاي اسباب‌بازي و ...).

11-6- مشاركت در نحوه بهره‌برداري بهينه و متناسب از اماكن و فضاهاي ارزشمند تاريخي، مذهبي و فرهنگي.

11-7- توسعه مجتمع‌هاي فرهنگي، فرهنگسراها، خانه‌هاي فرهنگ، موزه‌ها، خانه‌هاي مشاهير، سينماها و سالن‌هاي نمايش و... به‌ويژه به استفاده از قابليت‌هاي بخش خصوصي.

11-8- حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي مرتبط با تهران‌گردي و موضوع گردشگري.

11-9- برپايي گالري‌ها، نمايشگاه‌ها و جشنواره‌هاي آثار و محصولات فرهنگي و هنري.

11-10- توسعه به‌كارگيري فناوري اطلاعات در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي.

دوازده (12): شهرداري تهران با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و به‌ويژه فرمانداري تهران مكلف است در كليه مناطق شهري ضمن تشكيل كارگروه برنامه‌ريزي و ساماندهي اتباع بيگانه، نسبت به شناسايي وضعيت اجتماعي اتباع مذكور و برنامه‌ريزي لازم در اين خصوص اقدام نموده، ترتيبي اتخاذ نمايد تا از محل منابع درآمدي حاصل از مصوبه اخذ بهاء خدمات به اتباع خارجه، خدمات عمومي و شهروندي لازم براي آنها فراهم شده و همچنين زمينه برقراري روابط سالم اجتماعي و مراودات انساني و متقابل اتباع يادشده با شهروندان تهراني فراهم شود.

سيزده (13): شهرداري تهران موظف است، باهدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و ارتقاء سطح فعاليت‌هاي اجتماعي اين قشر، استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها، و ارتقاء كيفيت زندگي زنان در جامعه، و تبيين نقش‌ها، حقوق و تكاليف زنان در عرصه‌هاي مختلف زندگي شهري حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه با همكاري و مشاركت ساير نهادهاي عمومي و دولتي و مدني ذي‌ربط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با لحاظ موارد به شرح ذيل نسبت به تهيه و ارائه برنامه‌اي مشخص به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد:

13-1- تدوين برنامه راهبردي بهبود وضعيت زنان شهر تهران به‌نحوي‌كه زمينه برخورداري جامعه زنان از مواهب فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي توسعه مانند آموزش، بهداشت، ورزش، محيط‌زيست سالم، مديريت و دخالت در تصميم‌گيري‌ها، شكوفايي اقتصادي و تفريحات سالم با پشتوانه‌هاي ديني و معنوي ارتقاء سطح استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي فراهم گردد.

13-2- تدوين برنامه تقويت مهارت‌هاي اجتماعي متناسب با نيازهاي شهر و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش قابليت‌هاي سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اشتغال ويژه بانوان با استفاده از صندوق‌هاي مالي.

13-3- تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به تحكيم بنيان خانواده و ارتقاء نقش و جايگاه آن در گستره شهر تهران.

13-4- تنظيم دستورالعمل حمايت از ايجاد و گسترش سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي مدني و كانون‌هاي زنان با رويكرد محله محوري.

13-5- انجام اقدامات لازم ازجمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و ارائه تسهيلات آموزشي و مشاورهاي در سطح نواحي و محلات در جهت كاهش آسيب‌هاي مرتبط

با بانوان.

13-6- الزام مديريت شهري به اتخاذ تدابير ويژه براي تسهيل دسترسي سالم بانوان در محيط‌هاي عمومي و استفاده از مواهب شهر و صيانت از آنان در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرسازي، معماري و خدمات شهري، ترويج فرهنگ خودباوري و اعتماد به ‌نفس و پرهيز از تجمل‌گرايي، مدگرايي و مصرف‌زدگي.

13-7- تبيين نقش‌هاي چندگانه، مؤثر و پوياي زنان در خانواده و اجتماع و توجه به تقويت نقش آنان در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهر تهران.

13-8- تبيين نقش و رسالت خطير مادري با تأكيد بر نقش زنان در تحكيم بنيان خانواده و عامل تربيتي مؤثر در انتقال فرهنگ و معارف اسلامي به نسل آينده و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ايفاي صحيح اين نقش.

13-9- تأكيد بر ارتقاء آگاهي‌هاي مردان و زنان در خصوص وظايف، تكاليف و حقوق هر يك از آنان در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و پرهيز از طرح و تحميل تقابل و تضاد حقوقي بين آنان از رسانه‌هاي مكتوب، تصويري و شنيداري.

13-10- تأكيد بر ايجاد و تقويت روحيه مشاركت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصميم‌گيري‌ها و امور خانواده.

13-11- شناسايي و معرفي و تجليل و تكريم از دختران، همسران و مادران نمونه و موفق از بين اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ايثارگر، جانباز، آزاده و همسران و فرزندان ايثارگران.

13-12- ساير موارد مرتبط.

19- به‌منظور ايجاد محيطي مناسب براي فعاليت، رشد و بالندگي فرهنگي اجتماعي كودكان در محيط‌هاي شهري تهران، شهرداري تهران مكلف است ضمن تدوين طرح «شهر و محله دوستدار كودك» كه با عنايت به آموزه‌هاي ديني و تجارب جهاني و لحاظ كليه شاخص‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، شهرسازي، تاريخي، زيست‌محيطي و تفريحي تهيه و ارائه آن به شوراي اسلامي شهر تهران تا پايان سال اول برنامه، به پياده‌سازي آن طي سال‌هاي برنامه در مناطق شهر تهران اقدام نمايد.

20- به‌منظور ارزيابي اثربخشي نهايي اقدامات توسعه‌اي و مجموعه فعاليت‌هاي مديريت شهري در ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان، شهرداري تهران موظف است در قالب زمان‌بندي مشخص نسبت به سنجش برونداد آثار اقدامات مذكور در حيطه‌هاي محيط فيزيكي و زيرساخت‌ها، توسعه اجتماعي، محيط‌زيست، فرهنگي، بهداشت و سلامت اقتصادي، با لحاظ ميزان برخورداري شهروندان از مواهب حاصل از توسعه اجتماعي و اقتصادي شهر در هر يك از حوزه‌هاي مذكور به تفكيك نواحي، مناطق و محلات در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه اقدام و به شوراي اسلامي شهر تهران، ارائه نمايند.

21- شهرداري تهران موظف است ضمن انجام مطالعات مربوط به سنجش عدالت در شهر تهران نتايج حاصل از مطالعات مذكور را طي گزارش‌هاي مجزا به تفكيك هريك از شاخص‌هاي معين‌شده در حيطه‌هاي شش‌گانه به همراه گزارش تحليلي، آناليز ميزان نابرابري‌ها، راهكارهاي پيشنهادي ارتقاء عدالت در برخورداري شهروندان در هريك از حيطه‌ها را در مقاطع ساليانه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه و در صورت لزوم من تشر نمايد. شهرداري تهران در اقدامات اجرايي و تهيه بودجه سنواتي خودمي بايست نتايج حاصل از سنجش مذكور را مدنظر قرار دهد.

ماده 81: به‌منظور تحقق اهداف سقف جمعيت مندرج در طرح جامع و احتراز از افزايش بي‌رويه جمعيت شهر، كنترل مهاجرت و ممانعت از عوارض ناشي از رشد بي‌رويه جمعيت شهر تهران، شهرداري تهران موظف است بر اساس كد ملي در مقطع آغاز اين برنامه براي شهروندان تهراني كد شهروندي تعريف نمايد و نيز ترتيبي اتخاذ نمايد كه راهكارهاي مختلفي ازجمله ارائه خدمات شهروندي منحصراً براي افراد واجد اين كد در قالب لايحه و دستورالعمل‌هاي اجرايي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط جهت بررسي اعلام گردد.

ماده 114: شهرداري تهران مكلف است تا پايان برنامه به‌منظور حل معضل بد مسكني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي با همكاري سازمان‌هاي ذي‌ربط نسبت به توانمندسازي خانواده‌هاي مذكور در ارتقاء و بهسازي محيط زندگي خود نسبت به تهيه برنامه‌اي مشخص و ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

هـ) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد پنجم سند طرح جامع شهر تهران: توسعه اقتصادي و رونق فعاليت شهر تهران.

22- شهرداري تهران موظف است از زمان ابلاغ اين مصوبه ترتيبي اتخاذ نمايد تا در طول سال‌هاي برنامه، از فروش عرصه املاك اداري و تجاري و مسكوني تحت تملك خود خودداري نموده و حتي‌الامكان صرفاً حق بهره‌برداري را واگذار نمايد.

دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر 3 ماه پس از تصويب اين لايحه تهيه و به تائيد شهردار تهران خواهد رسيد.

23- شهرداري تهران موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به‌منظور ساماندهي اقتصاد شهري و نظام ماليه شهري، اقدامات و سياست‌هاي زير را كه در قالب برنامه‌هاي مشخص كه به تأييد شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيربط خواهد رسيد به انجام برساند.

1-23- دريافت مابه‌التفاوت كاهش درآمد شهرداري ناشي از اعمال سياست‌ها و اجراي مصوبات هيئت وزيران و يا مجلس شوراي اسلامي در خصوص وضع هرگونه معافيت و كاهش عوارض رسمي و قانوني در مواردي همچون موارد ذيل از دولت و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه.

2-23- ايجاد صندوق‌هاي محلي اعتباري مسكن با مشاركت ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط در جهت تأمين مسكن افراد كم‌درآمد.

3-23- بهره‌برداري از اراضي، بر اساس كاربري‌ها و ضوابط و مقررات طرح‌هاي مصوب جامع و تفصيلي شهر و استفاده از اراضي دولتي و ملي با اولويت جهت تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز شهر، طرح‌هاي توسعه شهري و تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد و معوض طرح‌هاي مصوب عمران شهري.

4-23- تدوين سياست‌هاي تشويقي و بازدارنده جهت استفاده بهينه از اراضي و املاك واقع در محدوده شهر تهران ازجمله وضع عوارض بر اراضي باير براي جلوگيري از سوداگري املاك و بدون استفاده ماندن اراضي شهري و هرگونه مستغلات.

5-23- احصاء و احياء ارزش‌افزوده و عايدي حاصل از عمليات توسعه و عمران شهري، در اخذ انواع ماليات‌هاي اجاره‌بها، نقل‌ و انتقال و ساخت‌وساز و امثال آن.

6-23- پيگيري پرداخت سهم شهروندي دولت و هزينه‌هاي پايتخت‌نشيني آن به شهرداري، معادل انواع عوارض قانوني شهر و عوارض نوسازي دريافتي از ساير شهروندان تهراني.

7-23- تخفيف‌هاي تشويقي در ساخت مسكن براي اقشار آسيب‌پذير در نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري.

8-23- احداث، توسعه و تأمين برخي از ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي مورد نياز شهروندان، از قبيل فضاهاي فرهنگي مذهبي، آموزشي و فضاها و اماكن مرتبط با فعاليت‌هاي اوقات فراغت.

24- شهرداري تهران موظف است در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به طراحي و تدوين نظام حقوق مالكيت معنوي (حقوق معنوي كسب‌وكار) در عرصه غير مشهود را تنظيم و پس از ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران و طي مراحل قانوني نسبت به اجرايي نمودن آن در طي سال‌هاي برنامه اقدام نمايد.

25- شهرداري تهران موظف است در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه به‌منظور ارتقاء محيط كسب‌ و كار و بهبود آن در سطح شهر تهران، با هماهنگي نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذي‌ربط نسبت به ارائه برنامه‌اي مشخص به شوراي اسلامي شهر تهران حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه با لحاظ موارد ذيل اقدام نمايد:

1-25- حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط.

2-25- اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي.

3-25- ادغام شركت‌ها و بنگاه‌هاي با هدف مشترك.

4-25- رفع انحصارها در مأموريت‌هاي غير حاكميتي.

5-25- انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي و توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي ملي.

6-25- ايجاد شفافيت و دسترسي‌هاي لازم براي تبادل اطلاعات بين ذينفعان.

26- شهرداري تهران موظف است ضمن اجراي آزمايشي طرح نظام رمزگذاري مكان‌ها در يكي از مناطق شهري تهران نسبت به تهيه برنامه مشخص حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران با لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي، زيست‌محيطي، شهرسازي، ايمني، امنيتي و ساير موارد مرتبط اقدام نمايد.

27- شهرداري تهران موظف است نسبت به تهيه برنامه‌اي مشخص با هماهنگي و همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و ذي‌ربط به‌ويژه سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران حداكثر ظرف مدت يك سال از زمان ابلاغ اين مصوبه در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه نهادهاي عمومي و مدني مرتبط با لحاظ موارد ذيل اقدام و نتايج حاصله را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

1-27- تشكيل پايگاه داده‌ها و بانك اطلاعات كسب‌ و كار و مركز مجازي كارآفريني.

2-27- تدوين آيين‌نامه اجرايي ستاد كارآفريني شهر تهران.

3-27- تدوين آيين‌نامه گسترش مراكز رشد و توسعه كارآفريني.

4-27- ايجاد و توسعه مراكز رشد و توسعه كارآفريني در كليه مناطق و نواحي شهر تهران و دفاتر كارآفريني در سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران.

5-27- طراحي و تدوين نظام اعتبارات خرد و صندوق‌هاي تعاوني مالي ويژه كارآفرينان با همكاري و مشاركت سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط.

6-27- آموزش، ترويج و توسعه فرهنگ كارآفريني در راستاي مهارت‌آموزي و توانمندسازي شهروندان و كاركنان سازمان‌هاي شهري.

7-27- حمايت از كارآفرينان، كسب‌ و كارهاي كوچك، خانگي و مشاغل نو و ايجاد خوشه‌هاي كسب‌ و كار و راه‌اندازي بازارچه‌هاي موقت و دائم محصولات كارآفرينان.

28- شهرداري تهران موظف است در راستاي تحقق بند 8 ـ 17 از مفاد جدول «الف» پيوست چهارم سند طرح جامع در خصوص ساماندهي نظام حق انتقال توسعه توسط وزارت مسكن ضمن اعمال همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه طرح مورد نظر بند يادشده، پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ نهايي نتايج موصوف نسبت به ارائه برنامه‌اي مشخص حداكثر ظرف مدت شش ماه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

29- به‌منظور ساماندهي صنوف و مشاغل شهر، شهرداري تهران موظف است با هماهنگي و همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي مسئول و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه با همكاري اتحاديه‌هاي صنفي مربوطه حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تهيه لايحه تدوين ضوابط و دستورالعمل‌هاي صنوف (امور مرتبط با شهرداري مشتمل بر ساماندهي ساعات كار و فعاليت، مديريت ترافيكي، امنيت محلي، اشتغال‌زائي و ساير موارد مرتبط) اقدام و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح ارسال نمايد.

30- شهرداري تهران موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با استناد به مفاد مصوبه مورخ 86/9/10 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «بازنگري در نحوه تعيين قيمت واقعي املاك در شهر تهران» در راستاي افزايش كارآيي و تأمين اعتبارات اختصاص‌يافته براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني، اقدام و در طي سال‌هاي برنامه نسبت به برقراري نظام تخصيص اعتبارات بر اساس نتايج سامانه كنترل پروژه و ميزان پيشرفت فيزيكي، اسناد هزينه قطعي و تقويم ريالي ميزان پيشرفت فيزيكي و همچنين در قالب اولويت‌ها و اثربخشي طرح‌هاي عمراني اقدام نمايد.

31- شهرداري تهران موظف است با توجه به چارچوب مفاد مصوبه مورخ 86/11/21 با عنوان «طرح جامع درآمد پايداري» نسبت به ارائه برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با تحقق مفاد مصوبه يادشده به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم دستگاه‌هاي اجرايي ذيصلاح زمان‌هاي مقرر اقدام نمايد.

و) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد ششم سند طرح جامع شهر تهران: بهبود وضعيت شبكه‌هاي ارتباطي حمل‌ و نقل و ترافيك.

32- شهرداري تهران موظف است با استناد به كليه مفاد مصوبه مورخ 87/4/4 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان «طرح جامع حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران» همچنين اصلاحات شوراي عالي ترافيك كشور در اين خصوص و رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه نسبت به برنامه‌ريزي جهت اجراي مفاد جدول ذيل با هماهنگي و همكاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به‌منظور ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح اقدام نمايد:

ز) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد هفتم سند طرح جامع شهر تهران:

حفاظت از محيط زيست

33ـ شهرداري تهران مكلف است، به منظور حفظ باغات و جلوگيري از تخريب و نابودي آنها و در اجراي قوانين و مقررات مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به تهيه شناسنامه كليه باغات با مساحت 500 مترمربع و بيشتر و تدوين ساز و كار مديريتي مناسب براي حفظ آنها اقدام نموده و گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

34ـ شهرداري تهران موظف است در راستاي تحقق مفاد بندهاي 212 (در خصوص بهينه‌سازي مصرف سوخت در وسايل نقليه)، 210 (جلوگيري از آلودگيهاي صوتي) و 310 (جلوگيري از آلودگي هوا) از پيوست چهارم سند طرح جامع ضمن همكاري و هماهنگي سازمان حفاظت از محيط زيست و وزارت مسكن و شهرسازي در تهيه طرح مورد نظر،‌ حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ نتايج نهايي طرح مذكور با هماهنگي كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه بويژه طرح جامع حمل و نقل و ترافيك مصوب 4/4/87 شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به تهيه برنامه‌اي مشخص و ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح اقدام نمايد.

35ـ شهرداري تهران موظف است ضمن محاسبه تراز آلودگي صوتي مناطق مختلف شهر تهران و مقايسه آن با حد استاندارد، ضوابط كنترل منابع توليدكننده آلودگي‌هاي صوتي را درسطح شهر اعم از اتومبيل‌ها و موتورسيكلت‌ها، فعاليتهاي مربوط به كسب و كار، و ساخت و سازهاي شهري همراه با پيش‌بيني جرايم، حداكثر تا پايان سال اول برنامه، تدوين و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

36ـ شهرداري تهران موظف است در راستاي بهينه‌سازي مصرف سوخت و كاهش آلودگي‌هاي زيست‌محيطي ناشي از وسايل نقليه نسبت به مطالعه، پيگيري و اجراي اقدامات ذيل تا پايان سال آخر برنامه با تأكيد استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مبادرت نمايد:

1) توسعه خطوط معاينه فني خودروهاي سبك از 30 به 86 خط

2) ايجاد 12 خط معاينه فني خودروهاي سنگين

3) ايجاد خطوط معاينه فني و ايمني خودروهاي گازسوز

4) توسعه خطوط معاينه فني موتور سيكلت از 10 به 70 خط

5) توسعه ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا از 15 به 30 ايستگاه

6) توسعه ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي صدا از 22 به 68 ايستگاه

7) ايجاد ايستگاه‌هاي امواج و uv

8) توسعه جايگاه‌هاي سوختگيري cng اتوبوسراني از 6 به 25 جايگاه با هماهنگي و تعامل دستگاههاي همكار ذيربط

37ـ به منظور ارتقاء شاخصهاي بهداشت محيط شهري و افزايش حداكثر كارايي ممكن، شهرداري تهران موظف است در چارچوب مفاد سند طرح جامع شهر تهران، با لحاظ ضوابط قانون مديريت پسماند مصوب 20/2/1383 مجلس شوراي اسلامي و نيز ساير قوانين و مقررات موضوعه «طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران» را با همكاري دستگاه‌هاي مسئول با در نظر گرفتن كليه امكانات، قابليتهاي در اختيار مديريت شهري و بخش خصوصي تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

38ـ شهرداري تهران موظف است در راستاي تحقق مفاد بند 3ـ 7 (در خصوص ساماندهي استقرار مشاغل فعاليت‌ها و انتقال مشاغل نامتجانس شهري) از جدول «الف» پيوست چهارم سند طرح جامع ضمن اعمال همكاري با «نهاد مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري» در تهيه طرح مورد نظر، حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ نتايج نهايي طرح ياد شده، نسبت به تهيه برنامه‌اي مشخص در اين خصوص و ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران با هماهنگي ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدام نمايد.

39ـ شهرداري تهران موظف است با استناد به مفاد مصوبه مورخ 20/7/85 شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان دستورالعمل ساماندهي وضعيت دستفروشان در شهر تهران نسبت به ارائه برنامه‌اي مشخص بمنظور اجراي مفاد مصوبه مورد اشاره حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه با هماهنگي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مسئول و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه اقدام و نتايج حاصله را به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام دارد.

40ـ به منظور حفظ بهداشت و جلوگيري از افزايش جمعيت جانوران مضر شهري (سگ، موش و ساير موارد) در محدوده شهر تهران، شهرداري تهران موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي مسئول و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه حداكثر ظرف مدت شش ماه، طرح اجرايي كنترل جمعيت اينگونه جانوران با استفاده از راهكارهاي مختلف اعم از عقيم‌سازي، مبارزه بيولوژيك، و حذف فيزيكي جانوران ياد شده تهيه و جهت اجرا طي سالهاي برنامه 5 ساله اول شهرداري به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

41ـ شهرداري تهران موظف است با همكاري نهادهاي مرتبط، برنامه ساماندهي موتورسيكلت ها را به منظور كاهش آلودگي هوا و صوتي شهر تهران ظرف مدت 6 ماه به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

42ـ شهرداري تهران موظف است با همكاري نهادهاي مرتبط، برنامه ساماندهي خودروهاي سنگين و وانت بارها را به منظور كاهش آلودگي هوا و صوتي شهر تهران ظرف مدت 6 ماه به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نمايد.

ح) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد هشتم سند طرح جامع شهر تهران:

ايمن‌سازي شهر تهران از سوانح طبيعي (زلزله، سيل و ...)

43ـ شهرداري تهران موظف است با هماهنگي و همكاري دستگاههاي مسئول و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه، ضمن تعيين شاخص‌ها و استانداردهاي لازم (كه از قابليت‌هاي بومي متناسب نيز برخوردار باشند) بستر و زمينه‌هاي لازم جهت ارتقاء كيفيت ساخت و ساز در شهر تهران را از طريق تعيين استانداردهاي ساخت و ساز حداكثر تا انتهاي سال اول برنامه و ارائه به شوراي شهر جهت تصويب و متعاقباً اجراي از زمان ابلاغ مبناي عمل قرار دهد.

44ـ به منظور پيشگيري از بروز حوادث در محيط‌هاي كار شهري بخصوص كارگاه‌هاي ساختماني و تأمين بهداشت و ايمني كارگران كليه بخش‌هاي مختلف خدمات شهري، شهرداري تهران موظف است حداكثر پس از شش ماه از تصويب اين مصوبه «طرح جامع مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (hse)» را با همكاري سازمانها و نهادهاي ذيربط تدوين و با ابلاغ شهردار به مرحله اجرا درآورد.

45ـ شهرداري تهران موظف است در خصوص ساخت و ساز در عرصه‌هاي با شرايط ژئوتكنيكي ناپايدار مستعد لغزش و شيب‌هاي بسيار تند بويژه در ارتفاعات شمالي تهران نسبت به تدوين ضوابط و مقررات موضوعه ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اقدام و نتايج حاصله را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

46ـ به منظور پيشگيري از وقوع سيل كاهش خطرپذيري سيلاب در شهر تهران، شهرداري تهران موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در چارچوب توافق‌نامه همكاري مشترك سه‌جانبه با وزارت نيرو و شوراي اسلامي شهر تهران اقدامات ذيل را در طول سالهاي برنامه به اجرا درآورد:

1) طرح كاهش خطرپذيري مخاطرات جوي

2) تعيين محدوده‌هاي داراي قابليت سيل‌خيزي در سيلاب‌روهاي اصلي شهر و نيز تهيه تقشه‌هاي بزرگ مقياس مطالعات پهنه‌بندي خطرپذيري سيلاب شهر تهران

3) تدوين ضوابط و مقررات ساخت و ساز در انواع كاربري‌ها با در نظر گرفتن خطر سيل‌خيزي

4) طراحي و توسعه سامانه هشدار سريع سيلاب

5) انجام مطالعات ساماندهي رودخانه‌ها و مسيل‌هاي شهر تهران در چارچوب حد بستر و حريم مصوب وزارت نيرو

6) تدوين ضوابط و نظارت بر فرآيند ساماندهي عرصه‌هاي خطرپذير

7) اصلاح و تكميل سيستم زهكشي، جمع‌آوري و انتقال آبهاي سطحي به منظور افزايش توان عبور آب از كانالها

8) پهنه‌بندي و اجراي طرح مطالعاتي و حفاظتي و هشدار سيل در حوزه آبريز رودخانه‌هاي مشرف به شهر تهران

9) انجام مطالعات بازنگري و به هنگام‌سازي طرح جامع جمع‌آوري و هدايت آبهاي سطحي تهران

47ـ به منظور ايمن‌سازي و كاهش سطح خطرپذيري فضاهاي عمومي و همگاني، شريانهاي حياتي و نيز اماكن خصوصي و منازل مسكوني شهر تهران، شهرداري تهران موظف است نسبت به ارائه طرح‌هاي ذيل حداكثر طي مدت يكسال از زمان ابلاغ اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد:

147ـ طرح ارزيابي كيفي آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمانهاي مهم شهر تهران

247ـ طرح بهسازي لرزه‌اي نسبي ساختمانهاي متداول شهري

347ـ طرح ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي اجزاي غيرسازه‌اي و مردمي كردن آن

48ـ شهرداري تهران موظف است در راستاي تحقق بند 111 جدول «الف» طرح جامع نسبت به شناسايي مشخصات مكاني و ساز و كارهاي رفتاري گسل‌هاي اصلي و فرعي شهر تهران و اجراي مقررات ملي ساختمان به منظور ايمن‌سازي و اعمال ضوابط طراحي و اجراي مربوط به حريم گسل‌هاي اصلي و فرعي در كليه ساختمانها و تأسيسات زيربنايي شريان‌هاي حياتي شهر تهران با هماهنگي و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط و مراكز علمي مرتبط جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح حداكثر ظرف مدت دوسال از زمان ابلاغ اين مصوبه از طريق پيگيري موارد ذيل در طول سالهاي برنامه اقدام نمايد:

148ـ به‌روز رساني و يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوطه به گسلهاي شهر تهران از طريق جمع‌آوري نتايج مطالعات قبلي انجام شده و در صورت لزوم انجام مطالعات تكميلي

2‌ـ48ـ تعيين حريم قانوني گسلهاي اصلي و فرعي محدوده شهر تهران

348ـ تهيه ضوابط و كاربري ساخت و ساز در حريم گسلها و پهنه‌هاي مستعد گسل

448ـ تهيه طرح‌هاي بهسازي نسبي لرزه‌اي ساختمانهاي متداول شهري و ايجاد زمينه لازم جهت اجراي طرحها از طريق وضع مقررات تشويقي

49ـ به منظور ترويج استانداردهاي ايمني ساخت و ساز، شهرداري تهران موظف است با هماهنگي و همكاري كليه مراجع ذيربط اصلاح ضوابط ساخت و ساز در راستاي بسط و گسترش استانداردهاي مذكور با لحاظ موارد ذيل حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه نسبت به تهيه و تدوين طرحي مشخص جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

149ـ استفاده از مصالح ساختماني استاندارد

249ـ نظارت بر كنترل دقيق عمليات ساختماني

349ـ الزام در رعايت بيمه‌هاي كيفيت ساخت، مسئوليت، زلزله و... در نوسازي

449ـ توسعه‌آموزش و حمايت از مراكز آموزشي مربوطه برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي‌ـ حرفه‌اي

549ـ طرح ارتقاي كيفيت ساخت‌وساز و نيز ارتقاي فرهنگ عمومي ساخت و ساز مقاوم

649ـ طرح احداث موزه زلزله شهر تهران با هماهنگي ساير مراجع ذيربط

ط) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد نهم سند طرح جامع شهر تهران:

بهبود سيستم مديريت بحران و ارتقاء كيفيت دفاع غيرعامل شهر تهران

50ـ به منظور ارتقاء مديريت بحران در شهر تهران، شهرداري تهران موظف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نسبت به طراحي و اجراي طرحهاي ذيل در طول سالهاي برنامه اقدام نمايد:

150ـ افزايش توان عملياتي وتشكيلاتي ستادمديريت‌بحران شهرتهران، ستادهاي مديريت بحران مناطق و نواحي

250ـ طرح ساماندهي انبارهاي پايگاههاي پشتيباني مديريت بحران(ويژه و چند منظوره)

350ـ تهيه سيستم و استقرار سامانه جامع ارزيابي سريع خسارات و تلفات در اثر رخداد زمين‌لرزه

450ـ طرح طراحي و استقرار سيستم سامانه مخابراتي و ارتباطي ويژه نظام مديريت بحران شهر تهران

550ـ طراحي و برگزاري مانورهاي سراسري ساليانه مديريت بحران شهر تهران

650ـ همكاري در زمينه طرح تأمين آب اضطراري شهر تهران

750ـ تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل شهر تهران و فعال‌سازي دبيرخانه آن

850ـ برگزاري كارگاههاي‌آموزشي‌پدافندغيرعامل‌ويژه‌ستادهاي‌مديريت‌بحران مناطق22گانه وسازمانهاي كليدي عضو

950ـ همكاري در زمينه تهيه طرح تأمين برق اضطراري مراكز مهم شهر تهران

1050ـ بروزرساني طرح جامع و برنامه عمل كميته‌هاي تخصصي

1150ـ ارتقاء و ترويج فرهنگ خودامدادي و دگرامدادي

1250ـ تدوين نظام ساخت و بهره‌برداري از مركز فرماندهي و هدايت عمليات شهر تهران (اتاق بحران مركزي)

1350ـ ساخت و بهره‌برداري‌از مراكز فرماندهي و هدايت عمليات مناطق 22گانه شهر تهران (اتاق بحران مناطق)

1450ـ اجراي طرح اسكان اضطراري بلندمدت در پاركهاي حاشيه‌اي شهر تهران از جمله: افرا، چيتگر و سرخه‌حصار و...

1550ـ طرح تشكيل تيم‌هاي اضطراري بازديد از بحران

1650ـ همكاري در طراحي و اجراي مراكز درماني و امدادي در مبادي ورودي شهر تهران

1750ـ اجراي طرح ايجاد بانك اطلاعاتي مديريت بحران محله محلات شهر تهران

1850ـ اجراي طرح توسعه و تجهيز پايگاههاي مديريت بحران شهر تهران (فعال‌سازي، تأمين نيرو، تجهيز اداري و تخصصي امداد و نجات)

1950ـ تهيه و تدوين نظام بهره‌برداري از اماكن مرتبط با مديريت بحران با رويكرد مردم‌محوري و همكاري كليه حوزه‌هاي اجرايي ذيربط

2050ـ اجراي طرح شناسايي‌وتدوين پروتكل همكاري‌با سازمانهاو نهادهاي موثر در مديريت بحران شهر تهران

2150ـ اجراي طرح ايجاد سيستم مديريت بحران در 25 درصد از اماكن مسكوني و اداري مهم شهر تهران

2250ـ تكميل اجراي طرح تشكيل، آموزش، تجهيز و پايدارسازي گروههاي داوطلب مردمي واكنش اضطراري محلات (دوام) و پايدارسازي فعاليت آنها

2350ـ طرح ايجاد مدل ارزيابي ريسك كليه اصناف و بهسازي شرايط آنها

2450ـ احصاء انعكاس لايه‌هاي اطلاعاتي و كاربري‌هاي مرتبط با كاهش خطرپذيري و مباني و موازين مديريت بحران در طرحهاي جامع و تفصيلي و موضوعي مناطق

2550ـ طرح تهيه سيستم پشتيباني تصميم مديريت بحران شهر تهران

2650ـ طراحي و احداث موزه زلزله شهر تهران

51ـ شهرداري تهران موظف است نسبت به ارائه برنامه‌اي مشخص با همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط جهت ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران و در صورت لزوم ساير مراجع ذيصلاح در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه در خصوص راهكارهاي ارتقاء سطح امنيت اجتماعي، مناسب‌سازي و ايمن‌سازي فضاها و معابر در مسير آمد و رفت كودكان به مدارس حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد:

151ـ ساماندهي سرويس ويژه (بخش خصوصي) اياب و ذهاب دانش‌آموزان

251ـ ساماندهي فيزيكي خيابان‌ها و پياده‌راههاي منتهي به مدارس

351ـ بهبود فضاهاي فرهنگي اجتماعي محيط اطراف مدارس از طريق خانه‌هاي فرهنگ محلات

451ـ گسترش انضباط و امنيت اجتماعي محيط اطراف مدارس با همكاري نيروي انتظامي و بهره‌گيري از راهكارهاي نظير استفاده از نگهبان محله

551ـ اتخاذ تدابير لازم جهت تحقق مفهوم «شهر يادگيرنده» در ساماندهي فضاهاي پيراموني مدارس بمنظور ارتقاء سطح فرهنگ‌پذيري دانش‌آموزان و افزايش بكارگيري مشاركت ايشان از طريق راهكارهايي چون شهرداران مدارس.

651ـ ساير موارد مربوطه

52ـ در راستاي كاهش خسارات و تلفات ناشي از آتش‌سوزي‌ها و حوادث از طريق و به منظور كاهش زمان رسيدن نيروهاي امداد به محل حادثه (در داخل محدوده شهر تهران) از 5 دقيقه در زمان حاضر به 4 دقيقه تا پايان سال پنجم برنامه، شهرداري تهران موظف است در طي سال‌هاي برنامه اقدامات ذيل را انجام دهد:

152ـ انجام مطالعات نيازسنجي، مكان‌يابي و ساماندهي پراكنش و توسعه ايستگاه‌ها و پايگاه‌هاي امداد و نجات شهري آتش‌نشاني

252ـ توسعه و نوسازي ناوگان سبك و سنگين عملياتي

352ـ توسعه ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني

452ـ توسعه و ارتقاء سيستم‌هاي ارتباطي و مخابراتي

552ـ ارتقاء آموزش‌هاي پيش از خدمت و حين خدمت كاركنان آتش‌نشاني

652ـ عملياتي نمودن مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص همكاري فيمابين با ساير حوزه‌ها (جمعيت هلال احمر و سازمان تربيت بدني) در زمينة توسعه خدمات و استقرار گروه‌هاي امداد و نجات در ارتفاعات شهر تهران

752ـ توسعه و تعميم حفاظت و پيشگيري از حريق و حادثه در اماكن و تصرفات 9گانه شهري از قبيل اماكن و فضاهاي عمومي (ايمن‌سازي اماكن در مقابل آتش‌سوزي)

852ـ توسعه و تعميم آموزش‌هاي عمومي آتش‌نشاني براي اقشار مختلف شهري

952ـ تجهيز ايستگاه‌ها و پايگاه‌هاي امداد و نجات شهري به دستگاه‌ها و وسايل اطفاء و نجات مطابق با آخرين استانداردهاي معتبر جهاني با هدف پوشش كليه حوادث شهري

1052ـ راه‌اندازي طرح آتش‌نشان داوطلب با هدف امكان‌پذير ساختن پاسخگويي حوادث بزرگ و گسترده شهري (زلزله، سيل، جنگ و ...)

53ـ در راستاي تحقق مفاد بند 211جدول «الف» طرح جامع به منظور كاهش خطرپذيري سيلاب در شهر تهران شهرداري تهران موظف است در چارچوب توافق‌نامه همكاري مشترك و دوجانبه با وزارت نيرو و شهرداري تهران و لحاظ ساير قوانين و مقررات موضوعه حداكثر ظرف مدت يكسال با لحاظ موارد مندرج در ماده 125 لايحه برنامه 5 ساله شهرداري نسبت به تهيه برنامه و ارائه به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

54ـ در راستاي تحقق مفاد 711 از جدول «الف» سند طرح جامع شهر تهران،‌ (در خصوص ايمن‌سازي فضاهاي عمومي و همگاني و شريانها و محل‌هاي مهم و حياتي شهر تهران) شهرداري تهران موظف است با همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تهيه طرح موضوعي مورد نظر بند مذكور حداكثر ظرف مدت يكسال از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و نتايج حاصله را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

55ـ شهرداري تهران موظف است در راستاي تحقق مفاد بند 311 از جدول «الف» پيوست 4 سند طرح جامع (طرح پدافند غيرعامل شهر تهران) ضمن اعمال همكاري با نهاد مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه شهري در تهيه طرح مورد نظر، نسبت به ارائه برنامه‌اي مشخص حداكثر ظرف مدت يكسال از زمان ابلاغ نهايي نتايج حاصله را به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ي) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد دهم سند طرح جامع شهر تهران:

تأمين آب مورد نياز و توسعه و تجهيز شبكه و تأسيسات آب و فاضلاب و ساماندهي حريم و بستر رودخانه‌ها و مسيل‌ها

56ـ‌ شهرداري تهران در چارچوب مأموريتهاي قانوني خود با همكاري، مشاركت دستگاههاي اجرايي مسئول نسبت به حمايت از حفاظت و ساماندهي جريانهاي طبيعي آب (مسيل‌ها، رودهاي فصلي، آبراهه‌هاي مهم) در محدوده شهر با بكارگيري مديريت و منابع مالي بخش خصوصي، و ايجاد فضاهاي تفرجگاهي جذاب و با طراوات در حاشيه جريان‌هاي سطحي آب شهر تهران طي برنامه‌اي مشخص كه حداكثر طي مدت يكسال از زمان ابلاغ اين مصوبه تهيه و به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه مي‌گردد اقدام خواهد نمود.

57ـ به منظور تأمين آب مورد نياز و افزايش راندمان آبياري فضاي سبز و پاركها، شهرداري تهران موظف است با همكاري و هماهنگي كليه دستگاههاي اجرايي مسوول نسبت به تهيه و تدوين «طرح جامع آب خام و احياء قنوات و ساير منابع آبي اتخاذ روشهاي نوين علمي در زمينه آبياري فضاي سبز» حداكثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و جهت تصويب شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

ك) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد يازدهم سند طرح جامع شهر تهران:

بهبود و ارتقاء وضعيت ساماندهي كالبدي شهر تهران (سازمان فضايي شهر)

58ـ به منظور بهبود كيفيت محيط زيست انساني (سكونت و فعاليت) شهرداري تهران موظف است نسبت به ارائه برنامه‌اي مشخص كه حداكثر ظرف مدت يكسال از زمان ابلاغ اين مصوبه با هماهنگي و همكاري كليه دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و با لحاظ موارد ذيل تهيه خواهد گرديد اقدام و نتايج حاصله را به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام دارد:

158ـ كاهش و متعادل‌سازي سطح اشغال كاربري‌ها (برقراري تعادل بين توده و فضا)

258‌ـ ايجاد تعادل بين سطوح كاربري مسكوني و خدمات شهري در بافتهاي فرسوده

358ـ افزايش سرانه زيربناي مسكوني

458ـ ارائه الگوهاي متنوع و مناسب طراحي مسكن در بافتهاي فرسوده

558ـ ارائه راهكارهاي لازم در جهت رفع معضلات اجتماعي و كاهش موانع تأمين رفاه و امنيت عمومي ساكنين بافتهاي فرسوده

658ـ هدايت كاربري‌ها و فعاليتهاي ارزش‌آفرين و ارزش افزا به پهنه‌هاي فرسوده

758ـ پالايش فعاليتهاي موجود و انتقال كاربري‌هاي ناسازگار و آلاينده از بافتهاي فرسوده

858ـ ساير موارد مرتبط با شاخص‌هاي بهبود كيفيت زيست انساني در شهر تهران

59ـ به منظور تأمين امنيت و سلامت شهروندان با اولويت حركت جانبازان، معلولين و سالمندان، شهرداري تهران موظف است با توجه به مفاد مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و ساير قوانين و مقررات موضوعه نسبت به ارائه برنامه اجرايي مشخص حداكثر ظرف مدت شش ماه درخصوص ساماندهي شبكه‌هاي دسترسي مناسب و حركت پياده براي تردد آرام و ايمن در محلات و بين محلات، اقدام نمايد.

60ـ شهرداري تهران موظف است با استناد به مفاد بند 1 از پيوست جدول 4 با عنوان «طرحها و پروژه‌هاي موضعي توسعه شهري در مقياس مناطق، نواحي و محلات شهر تهران» با همكاري نهاد مطالعات و تهيه طرحهاي توسعه شهري ضمن تهيه طرح موضعي مورد نظر حداكثر ظرف مدت 6 ماده از زمان تصويب طرح مذكور نسبت به تهيه و ارائه برنامه مشخص جهت اجرايي شدن نتايج مطالعات ياد شده به شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

ل) برنامه‌هاي مرتبط با مفاد راهبرد دوازدهم سند طرح جامع شهر تهران:

ارتقاء كيفيت كارآيي محيط شهري با پهنه‌بندي نحوه استفاده از اراضي و ساماندهي ساخت‌وساز در انواع پهنه‌ها و كاربريها

61ـ شهرداري تهران موظف است با همكاري و يا هماهنگي ساير دستگاههاي اجرايي مسئول و در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه نسبت به تهيه برنامه‌هاي مرتبط با محورهاي ذيل حداكثر ظرف مدت 2 سال از زمان ابلاغ اين مصوبه به منظور ابقاء و احياي الگوهاي معماري و ارتقاء حداكثر كيفيت و كارآيي محيط شهري در شهر تهران، اقدام نمايد:

161ـ تدوين الگوي معماري در اراضي مسطح و شيب‌دار و انواع بافت‌ها (شطرنجي، ارگانيك، شعاعي و ...)

261ـ تهيه الگوشناسي بناهاي مسكوني (نمونه‌هاي كوتاه مرتبه: كوشك‌ها، خانه باغها و بلندمرتبه‌سازي)

361ـ تهيه الگوشناسي بناهاي غيرمسكوني (راسته‌اي و مجموعه‌اي)

461ـ تدوين‌ضوابط‌بدنه‌هاي‌شهري، نمادها وخط‌آسمان‌درمقياس‌هاي‌خرد و كلان

62ـ شهرداري تهران موظف است، با همكاري و هماهنگي كليه نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط نسبت به:

ـ تعيين موقعيت‌هاي مكاني مناسب براي عملكردهاي مجاز و مورد نياز مردم در سطوح مختلف و در مقياس محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي (شهري و فراشهري)

ـ تعيين گروههاي كاربري و عملكردي با توجه به سازگاري و يا تزاحم همجواري فعاليتها نسبت به يكديگر يا نسبت محله‌هاي مسكوني

ـ همخواني فعاليتها در مقياس‌هاي خرد و كلان در يك گروه سازگار در كنار يكديگر و در زيرپهنه‌هاي مناسب

ـ تفكيك فعاليت‌هاي غيرهمخوان و هدايت تدريجي آنها به سمت پهنه‌هاي مناسب

در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه حداكثر ظرف مدت يكسال از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام نموده و نتيجه حاصله را جهت طي مراحل قانوني به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه كند.

63ـ به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌هاي عمراني، فراهم كردن زمينه رقابت سالم و شايسته‌سالاري در ميان عوامل اجرايي و نظارتي، احراز و ارتقاء كيفيت انجام كار، به حداقل رساندن آسيبهاي زيست‌محيطي ناشي از اجراي پروژه‌هاي عمراني، حفظ ايمني و سلامت عوامل اجرايي و شهروندان، كاهش هزينه تمام شده پروژه‌ها، انطباق انجام پروژه‌ها و طرحها با نيازها و در نهايت اتخاذ رويكردي نتيجه‌گرا، كارآمد، و متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي شهر تهران، شهرداري تهران موظف است ظرف مدت يكسال از تصويب اين مصوبه، نظام فني و اجرايي شهرداري را بعنوان مبناي برآورد و جذب اعتبارات عمراني در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه مطابق با نظام فني و اجرايي كل كشور بويژه مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص مشتمل بر موارد ذيل بازنگري و اصلاح نموده و به شوراي اسلامي شهر تهران و ساير مراجع ذيصلاح ارائه نمايد.

163ـ مطالعات طرح‌هاي توسعه‌و عمران‌واقدامات‌مربوط‌به تحقيق وتوسعه طرحهاي مذكور

263ـ ضوابط حاكم بر تهيه و اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني

363ـ ضوابط حاكم بر نرخ‌گذاري خدمات تهيه طرح

463ـ ضوابط حاكم بر نرخ‌گذاري قراردادها و پيمان‌هاي اجراي طرح

563ـ ضوابط حاكم بر مديريت، كنترل و نظارت بر اجراي طرحها و پروژه‌ها

663ـ شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي و عوامل اجرايي ذيصلاح و تهيه بانك اطلاعات در اين خصوص

763ـ رتبه‌بندي مشاوران و پيمانكاران

863ـ نظام ارزشيابي مستمر عوامل اجرايي

963ـ نظام انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي

1063ـ نظام تأمين منابع مالي پروژه‌ها و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي

تصویر مصوبه الحاق نشده است.