laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2138/31116
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1394/11/21


ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران

مصوب 1394/09/29


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

ضوابط نصب سايت، آنتن و دكل در شهر تهران ()

مقدمه:

در اجراي ماده شانزدهم (16) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران»ـ ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 1390/4/7 و بر اساس قوانين و مقررات شهرسازي و منظر شهري، استانداردهاي بين‌المللي و مطالعات تطبيقي، با هدف ساماندهي استقرار، نصب جديد، جابجايي، جايگزيني، تغيير شكل، استانداردسازي (ساختماني- الكتريكي- مكانيكي- الكترومغناطيسي) و كاهش تعداد دكل‌هايي كه در مناطق 22گانه شهرداري تهران نصب شده‌اند و يا در آينده نصب خواهند شد و به‌ منظور استفاده حداكثري از سايت شيرينگ (site sharing) و همچنين رعايت اصول مبلمان شهري، حفظ زيبايي سيماي شهري، حفظ محيط‌زيست و سلامت شهروندان، ضوابط نصب سايت، آنتن و دكل در شهر تهران به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

ماده يكم (1): تعاريف:

دكل: سازه‌اي عموماً فلزي كه از يك يا چندپايه و يك بدنه تشكيل‌ شده و در اين مصوبه سازه محل نصب يك يا چند آنتن تلقي مي‌شود.

سازه جايگزين دكل: هرگونه سازه فلزي و يا غيرفلزي كه فراهم‌كننده ارتفاع لازم براي نصب آنتن باشد. (مانند پايه پل‌هاي بلند)

آنتن: قطعه بيروني كه بر روي دكل (يا سازه جايگزين دكل) نصب مي‌گردد و وظيفه ارسال و يا دريافت امواج الكترومغناطيس را بر عهده دارد (اعم از پانل، ميله‌اي، بشقابي، ياگي، صفحه‌اي، سقفي و غيره).

ملحقات آنتن: هرگونه وسيله و يا سازه كمكي كه به استقرار آنتن و يا انتقال سيگنال‌ها از آنتن و يا به آنتن كمك مي‌كند. (مانند: فيدر، لدر، جامپر، كانكتور، سكوي نصب و غيره)

ايستگاه (سايت): هر نوع فضاي نصب تجهيزات مخابراتي كه در اختيار اپراتور بوده و محل استقرار دكل و آنتن نيز مي‌باشد. (اعم از فضاي باز (green field)، پشت‌بامي (roof top)، ديواري (wall mounted)، درون ساختماني (in building) و غيره)

اپراتور: هر شخص حقوقي دارنده پروانه از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه به‌ موجب آن، مجاز به تأسيس (يا بهره‌برداري) از سايت، دكل و آنتن مي‌باشد، در اين مصوبه تأسيس‌كننده يا (بهره‌بردار) سايت، دكل و آنتن ناميده مي‌شود.

كارگروه: منظور از كارگروه صدور مجوز فعاليت سايت، دكل و آنتن موضوع ماده يازدهم (11) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران»ـ ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 90/4/7 مي‌باشد.

سيستم انتقال ايستگاه: خطوط ارتباطي كه ايستگاه راديويي متعلق به اپراتور را به هسته (core)، سوييچ، كنترل‌كننده، ايستگاه راديويي ديگر، ايستگاه جمع‌كننده واسط (hub site) و غيره متصل مي‌كند.

ساماندهي: نصب، اشتراك‌گذاري، جمع‌آوري، جايگزيني، تغيير شكل، يا اصلاح هرگونه «سايت، دكل و-آنتن»

اشكال سايت‌هاي راديويي: در اين مصوبه به 3 نوع سيستم سايت، دكل و آنتن اشاره گرديده كه هر شكل ديگر سايت‌هاي راديويي به يكي از انواع «پشت‌بامي»، «زميني» يا «ميكرو bts» مطابقت داده خواهد شد.

1-وضعيت تركيبي سه‌بعدي سايت:

* زميني (green field)

* پشت‌بامي (roof top)

* ميكروسايت

2-وضعيت تركيبي سه‌بعدي دكل:

* مهاري

* خودايستا (چندپايه)

* خودايستا (مونوپل)

* ديواري

* سكو (platform)

3- وضعيت تركيبي سه‌بعدي آنتن:

* سكتورال - شبكه سلولي

* نقطه ‌به‌ نقطه – ارتباط راديويي p2p

* همه جهته (omni) - پخش، بيسيم

* ساير

سايت پشت‌بامي (roof top): از سازه موجود (ساختمان) براي ايجاد ارتفاع به‌ منظور نصب آنتن استفاده مي‌شود.

سايت زميني (green field): به‌وسيله نصب دكل ارتفاع لازم براي نصب آنتن فراهم مي‌شود.

ارتفاع آنتن: ارتفاع نقطه نصب آنتن از سطح زمين.

ارتفاع دكل: فاصله پايه دكل تا بالاترين نقطه سازه دكل.

ارتفاع ساختمان: ارتفاع سطح پشت‌بام ساختمان تا سطح زمين.

اشتراك‌گذاري (share): به شرايطي كه دو يا چند اپراتور، يك سايت و يا حداقل دكل آن را مورد استفاده مشترك قرار دهند، اشتراك‌گذاري گفته مي‌شود.

هم‌سايت (co-site): به شرايطي كه دو يا چند اپراتور در يك نقطه اقدام به تأسيس سايت كرده ولي از دكل‌هاي جداگانه‌اي استفاده كنند، هم‌سايت گفته مي‌شود.

آنتن مشترك: آنتني كه از نظر سازه‌اي يك قطعه واحد به شمار مي‌رود، ولي محدوده عملياتي آن بيش از يك باند فركانسي بوده و ممكن است بيش از يك كانكتور داشته باشد.

تك‌كاربر: وضعيتي كه در آن يك اپراتور (با يك پروانه ارائه سرويس مخابراتي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشخص) اقدام به احداث سايت و يا بهره‌برداري از دكل مي‌نمايد.

چندكاربر: وضعيتي كه در آن دو يا چند اپراتور (با پروانه‌هاي ارائه سرويس مخابراتي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مختلف) و يا يك اپراتور با داشتن دو يا چند پروانه ارائه سرويس مخابراتي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام به احداث سايت يا بهره‌برداري از دكل مي‌نمايند.

مراكز حساس جمعيتي: اين مراكز مطابق با تبصره ذيل ماده نهم (9) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 90/4/7 شامل نقاط داراي تراكم جمعيتي و آسيب‌پذير از قبيل مراكز بهداشتي و درماني، آموزشي، توان‌بخشي، بازپروري و غيره به تشخيص مركز سلامت و محيط كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند.

مناطق غيرمسكوني: شامل مناطق و محدوده‌هايي كه در طرح تفصيلي شهر تهران به‌عنوان مناطق با كاربري‌هاي غيرمسكوني از قبيل تجاري، اداري، صنعتي و غيره در نظر گرفته شده‌اند.

ماده دوم (2): اولويت‌ها:

كليه راهبردها و روش‌هاي اين مصوبه ضمن رعايت كامل اصل «تشويق و ترغيب توسعه ارتباطات مخابراتي» مشتمل بر اولويت‌هاي چهارگانه ذيل مي‌باشد:

الف) سلامت شهروندان، استحكام سازه‌ها

ب) سلامت شهروندان، تأثير امواج الكترومغناطيسي

ج) حفظ و توسعه زيبايي محيط زندگي شهري

د) حفظ و توسعه مبلمان شهري

ماده سوم (3): مدل ارزيابي، الزامات عمومي و شرايط مختصات صدور مجوز:

الف ـ مدل ارزيابي: مدل ارزيابي سايت، دكل و آنتن براي صدور مجوز نصب در محدوده شهر تهران به شرح جدول پيوست شماره يك مي‌باشد.

ب ـ الزامات عمومي:

1- رعايت قوانين شهرسازي در تهيه طرح‌هاي توسعه شبكه راديويي توسط اپراتورها

2- پياده‌سازي و تطبيق مفاهيم محيطي بر طرح‌ها با رويكرد حداقل نمودن اثرات محيطي با ارائه بهترين

راه‌حل‌ها و طرح‌ها

3- در صورت انتخاب سايت در پشت‌بام‌ها رعايت موارد زير الزامي است:

3-1- بافت فرسوده نباشد.

3-2- ساختمان‌هاي تجاري و اداري نسبت به مسكوني اولويت دارد.

4- استفاده از سايت مشترك بين اپراتورها و پرهيز از احداث سايت جديد در مجاورت سايت‌هاي منصوبه

4-1- كليه اپراتورها مكلف‌اند نسبت به ارائه امكان نصب آنتن بر روي دكل‌هاي موجود به‌صورت مشترك (site sharing) اقدام نمايند.

5- دكل و ساير تجهيزات بايد به‌گونه‌اي بر روي ساختمان نصب شوند كه حوادث غيرمترقبه ازجمله زلزله و بادهاي شديد تأثيري در ساختمان نداشته باشد.

6- قبل از نصب تجهيزات مي‌بايست محاسبات سازه‌اي براي ارزيابي توان تحمل سازه در مقابل نيروهاي ناشي از نصب تجهيزات و همچنين تأثير آن در مقابل زلزله و عملكرد كلي ساختمان مورد ارزيابي قرار گيرد.

7- در محاسبه و اجراي پي دكل‌ها، توجه به وزش باد مستمر، واژگوني و لهيدگي و رعايت استانداردهاي ملي و مباحث ششم، هفتم، نهم و دهم مقررات ملي ساختمان الزامي است.

8- از آنجايي كه نصب دكل و آنتن و تجهيزات مربوطه، احتمال برخورد صاعقه با ساختمان و فضاي محل نصب را افزايش مي‌دهد، لذا مي‌بايست سيستم برق‌گير متناسب طراحي شده و با رعايت استاندارد ملي، هدايت كابل‌هاي حامل جريان صاعقه از مسيرهاي مطمئن و امن صورت گيرد.

9- تجهيزات سايت مي‌بايست در مكان‌هاي پوششي و مستتر استقرار يابد.

10- از افزودن عناصر و المان‌هاي اضافي به سازه دكل خودداري گردد.

11- كابل‌ها و سيم‌هاي مربوط از نماي عمومي اختفاء گردد.

12- از ايجاد حصارهاي نامتعارف از قبيل سيم‌هاي خاردار، نرده‌هاي نامنظم در اطراف سايت خودداري گردد.

13- بهره‌برداران مخابراتي و ارتباطي موظف به اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و زيباسازي (مطابق پيوست شماره 2) مي‌باشند. به‌ منظور رعايت حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي در طراحي، مكان‌يابي و استقرار اوليه سايت، انجام اقدامات ذيل الزامي است:

13-1- ارزيابي صحيح از مشخصات منطقه مربوط (ارزيابي از مشخصات چشم‌انداز)

13-2- ارائه طرح زيباسازي به‌ صورت كلي و سه‌بعدي

13-3- انتخاب مواد مرغوب، پايدار و زيبا در ساخت دكل‌ها

13-4- پرهيز از قرار گرفتن دكل‌ها و آنتن‌ها در خط آسمان

13-5- خودداري از جانمايي دكل‌ها و آنتن‌ها در معرض ديد بناهاي تاريخي با هويت و باارزش در سطح شهر

13-6- پرهيز از جانمايي دكل‌ها و آنتن‌ها در مقابل احجام، نمادها، المان‌ها، نقاشي‌هاي ديواري، آب‌نماها، تابلوهاي تبليغاتي و فضاها و مكان‌هاي نورپردازي‌شده در سطح شهر

13-7- خودداري از جانمايي دكل‌ها و آنتن‌ها در داخل و يا نزديكي ميادين و فلكه‌ها

13-8- خودداري از نصب دكل‌ها و آنتن‌ها در مسير تردد شهروندان و عرض پياده‌روها و پرهيز از ايجاد اختلال در تردد عابرين پياده

13-9- پرهيز از ايجاد تغيير در بافت محلات به‌واسطه نصب دكل و آنتن

14- ديدگاه شهرسازي لازم در طراحي توسط اپراتورها تحت تأثير شرايط سايت، محدوديت‌هاي فني، چشم‌اندازها و نيازهاي ظرفيتي آن‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه:

14-1- نصب دكل‌ها در فضاي باز به حداقل برسد.

14-2- در صورت امكان در كليه سايت‌ها، دكل و مكان مشترك (site sharing) به كار گرفته شود.

14-3- نصب روي ساختمان‌ها و سازه‌هاي موجود جايگزين دكل‌ها شود.

14-4- استتار سايت و اختفاي كامل تجهيزات به‌ عنوان اصل غيرقابل اغماض اجراي سايت مدنظر قرار گيرد.

14-5- استفاده از تجهيزات با اندازه‌هاي كوچك به كمك تكنولوژي‌هاي جديد مدنظر قرار گيرد.

14-6- استفاده از تكنولوژي ibs جهت پوشش‌دهي مناسب در ساختمان‌هايي كه در آن‌ها شرايط نصب وجود دارد.

14-7- شهرداري تهران موظف است در راستاي تسهيل اجراي اين مصوبه و اجراي مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 90/4/7 نسبت به واگذاري فيبرهاي نوري در اختيار، بنا به درخواست شركت ارتباط مشترك شهر همكاري لازم را معمول نمايد.

15- كليه طرح‌هاي زيباسازي (برابر پيوست زيباسازي) و با نظر كارگروه صدور مجوز فعاليت سايت، دكل و آنتن مي‌بايست تأييد و اجرايي شوند.

16- رعايت استانداردهاي بهداشت الكترومغناطيسي الزامي است و كنترل و اندازه‌گيري شدت ميدان الكتريكي (e) و مغناطيسي (h) پس از نصب و راه‌اندازي و اطمينان از تطابق پارامترهاي سيستم اجراشده با موازين استاندارد، مي‌بايست توسط اپراتور حداكثر يك هفته پس از راه‌اندازي انجام گيرد.

17- نصب تابلوي مشخصات فني در سايت‌ها، نام سازمان يا شركت كاربر، شماره ثبت و هشدار خطر برق‌گرفتگي و نصب ساير علائم ضروري بر روي دكل الزامي است.

18- اپراتورها مي‌توانند به‌ منظور كاهش اثرات محيطي نصب دكل از ساختمان‌ها و سازه‌هاي موجود به شرح ذيل استفاده نمايند:

18-1- ساختمان‌ها و برج‌هاي تجاري و اداري

18-2- برج‌ها و منابع هوايي آب

18-3- پل‌هاي غيرهمسطح و پل‌هاي عابر پياده

18-4- دكل‌هاي برق

18-5- ساير سازه‌هاي بلند كه نصب آنتن بر روي آن‌ها منع قانوني نداشته باشد

19- بهره‌برداران و كاربران ايستگاه‌هاي مخابراتي و ارتباطي مكلفند كليه ايستگاه‌هاي مذكور را تحت پوشش بيمه كامل ناشي از تمام خطرات و مسئوليت‌هاي مدني در قبال كاركنان و اشخاص ثالث قرار دهند.

20- مكان‌يابي سايت‌هاي زميني با توجه به محل‌هاي كم‌تردد شهر، داراي حريم سبز، دور از بيمارستان‌ها و مراكز پزشكي و مراكز آموزشي و اماكن مسكوني و ضمن رعايت كليه نكات ايمني و استانداردهاي لازم از جميع جهات (بهداشتي، فني و غيره) و همچنين رعايت ديد و منظر شهر انجام گردد.

21-شهرداري تهران موظف است در راستاي اجراي ماده نهم (9) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 90/4/7 ظرف مدت شش (6) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به ارائه لايحه طرح جامع مكان‌يابي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي اقدام نمايد.

تبصره يكم (1):

موارد استثناء از اجراي الزامات اين مصوبه ضمن ارائه مدارك، در كارگروه صدور مجوز سايت، دكل و آنتن به‌ طور خاص بررسي و تصميم‌گيري مي‌شود.

ج ) شرايط و مختصات:

1- علاوه بر الزامات عمومي مندرج در جدول پيوست شماره (1)، در مورد ايستگاه‌هاي فرستنده - گيرنده (bts) اپراتورهاي تلفن همراه به‌طور خاص، ارتفاع دكل خودايستاي زميني در هر شرايطي نبايد بيش از 24 متر (از سطح زمين) براي تك كاربر و بيش از 36 متر براي بيش از يك كاربر باشد.

2- كل مساحت اشغال‌شده (footprint) توسط سايت زميني (دكل، آنتن، تجهيزات اصلي، تجهيزات فرعي، فنس و غيره) در اماكن عمومي و فضاي شهري حداكثر 10 مترمربع است.(مساحت قيدشده در اجاره‌نامه ملاك عمل نمي‌باشد، مساحت واقعي اشغال‌شده ملاك عمل است و به ازاي هر اشتراك‌گذاري با اپراتورهاي ديگر 4 مترمربع به مساحت مذكور اضافه مي‌شود و متراژ سايت اشغال‌شده به شرح مذكور براي هر نوع سايت و دكل زميني لازم‌الاجراست). تمام تجهيزات ميكروسايت‌ها بايستي روي بدنه دكل و يا سازه جايگزين نصب شده و فضاي ديگري اشغال نكنند.

3- نصب هرگونه دكل و اتاقك تجهيزات در پياده‌روها به‌استثناي دكل‌هاي ميكرو سايت‌ها (مشروط به عدم سد معبر) ممنوع است.

4- با توجه به «مجاز بودن نصب دكل زميني در مناطق فاقد ساختمان»، رعايت حداقل فاصله (پايه) دكل جديد به شرح ذيل ضروري است:

4-1- ساختمان‌هاي مسكوني و مراكز حساس جمعيتي: 50 متر

4-2- هر نوع دكل زميني ديگر: حداقل 100 متر

5- در سايت‌هاي پشت‌بامي فاصله آنتن‌ها در بازه حداقل – حداكثر، جهت تابش اصلي آنتن‌ها از پنجره ساختمان‌هاي مسكوني مجاور مي‌بايست حداقل 30 متر باشد.

6- استفاده از چراغ دكل، در داخل محدوده شهرها براي دكل‌هاي با ارتفاع بيش از 24 متر و حريم شهرها براي دكل‌هاي بيش از 9 متر ضروري است.

7- زيباسازي ظاهر دكل و آنتن مي‌بايست با موادي انجام گيرد كه مجموعه سايت با بافت محيط همگون گردد. استتار يا نماسازي (camouflage) براي سايت، دكل و آنتن در تمامي سايت‌هاي موجود يا جديدالاحداث ضروري است و بايستي به روش‌هايي انجام گيرد كه تأثير سايت بر چهره محيط به حداقل برسد. طرح نماسازي مي‌بايست قبل از اجرا به تأييد كارگروه صدور مجوز برسد.

8- دكل و آنتني كه به مدت شش (6) ماه پيوسته بلااستفاده باقي بماند، متروكه تلقي شده و به ذينفع اخطار كتبي مبني بر جمع‌آوري آن ابلاغ مي‌گردد، در صورت عدم توجه به اخطار، دكل و آنتن متروكه طبق مقررات حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه توسط عوامل شهرداري تهران جمع‌آوري مي‌شود.

9- نصب دكل‌ها در محوطه پارك‌ها و فضاي سبز علاوه بر شرايط مندرج در اين مصوبه مستلزم رعايت نكات ذيل و همچنين تصويب كارگروه صدور مجوز، موضوع ماده يازدهم (11) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 90/4/7 بوده و مقررات اين بند ناظر و استثناء بر مصوبه «ممنوعيت احداث ابنيه در عرصه بوستان‌ها و فضاهاي سبز شهر تهران و حريم آن» ابلاغي به شماره 160/1693/14390 مورخ 91/7/18 مي‌باشد:

9-1- مساحت پارك حداقل 2000 مترمربع باشد.

9-2- حداقل فاصله 80 متر تا محل بازي كودكان، مهدكودك‌ها و خانه‌هاي مستقر در حاشيه پارك‌ها رعايت شود.

9-3- سايت‌ها در نقاطي از پارك‌ها و فضاي سبز مكان‌يابي گردند كه در ديد مستقيم عموم بازديدكنندگان قرار نگيرند.

9-4- نصب دكل در پارك‌هايي كه هم‌جوار با مراكز تئاتر شهر و موزه هنرهاي معاصر (به تشخيص سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز) ممنوع است.

9-5- به‌ منظور جلوگيري از تخريب معابر و فضاي سبز، جهت نصب دكل مكان‌هايي پيش‌بيني مي‌شوند كه امكان حركت و يا استفاده از جرثقيل (جهت عمليات نصب و تجهيز و نگهداري) وجود داشته باشد.

9-6- پس از عمليات نصب، اپراتور موظف به رفع كليه خسارت‌هاي احتمالي عمراني، تأسيساتي و فضاي سبز مي‌باشد.

9-7- حفظ نهال، درخت، فضاي سبز و محيط‌زيست شهروندان همواره بر احداث سايت، دكل و آنتن اولويت دارد.

9-8- رعايت بهداشت الكترومغناطيسي ايستگاه‌ها بر اساس استانداردهاي مدون و ملي الزامي بوده و بر ساير ملاحظات اولويت دارد.

9-9- هرگونه تبليغات تجاري و يا غيرتجاري و نورپردازي بر روي سايت، دكل و آنتن بدون اخذ مجوز قانوني از شهرداري تهران ممنوع است.

ماده چهارم (4): فرآيند درخواست و مدارك لازم:

1- فرآيند درخواست:

1-1- ارائه درخواست كتبي و مدارك مربوط به شركت ارتباط مشترك شهر.

1-2- بررسي مقدماتي مدارك به لحاظ تكميل بودن و عدم مغايرت با ضوابط صدور مجوز توسط شركت ارتباط مشترك شهر انجام مي‌گيرد، در صورت عدم تأييد آن، حداكثر ظرف مهلت يك (1) هفته از تاريخ وصول درخواست، موارد به‌صورت كتبي و با ذكر دليل به اطلاع متقاضي رسانده مي‌شود. در صورت تأييد، بازديد ميداني از محل ايجاد سايت انجام مي‌گيرد. كليه مدارك، درخواست متقاضي و گزارش بازديد ميداني جهت اتخاذ تصميم به كارگروه صدور مجوز ارائه مي‌شود.

1-3- در صورت مطابقت مختصات درخواست و گزارش بازديد ميداني با ضوابط و مقررات، درخواست در دستور جلسه كارگروه صدور مجوز قرار مي‌گيرد.

1-4- تصميمات كارگروه صدور مجوز مبني بر رد درخواست، تغيير، اصلاح يا تأييد درخواست (صدور مجوز) به‌صورت مكتوب به متقاضي اعلام مي‌شود.

2- مدارك لازم:

2-1- درخواست كتبي متقاضي (متقاضي مي‌بايست مشمول ماده ششم (6) و بند «ي» ماده دوم (2) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 90/4/7 باشد.)

2-2- تصوير مصدق شده اساسنامه (اشخاص حقوقي)

2-3- معرفي نماينده تام‌الاختيار جهت پيگيري امور مربوط به درخواست (اشخاص حقوقي)

2-4- ارائه تصوير مصدق شده پايان كار ساختماني معتبر (جهت ساختمان‌هاي مسكوني، اداري، تجاري كه روي پشت‌بام آن‌ها نصب خواهد شد)

2-5- آدرس و كروكي دقيق محل مورد نظر (شامل خيابان‌هاي اصلي و فرعي، پلاك ساختمان، كد پستي، كد نوسازي، پلاك ثبتي)

2-6- مشخصات فني سايت و دكل (نقشه جانمايي دكل و ساير تجهيزات، نوع و ارتفاع دكل، محل نصب دكل و تجهيزات، تعداد، نوع، ارتفاع و جهت آنتن‌ها)

2-7- نام سايت

2-8- كد سايت

2-9- طول جغرافيايي سايت

2-10- عرض جغرافيايي سايت

2-11- ارائه حداقل سه قطعه عكس واضح از هر سايت كه نشان‌دهنده ظاهر سايت (ساختمان)

و دكل (و يا سازه جايگزين دكل) و آنتن (يا آنتن‌ها) باشد.

2-12- نوع سيستم راديويي نصب شده.

2-13- حداكثر توان خروجي سيستم راديويي در نقطه تابش.

2-14- گزارش توجيهي مبني بر عدم امكان برقراري ارتباط راديويي مورد نظر بدون نصب دكل (سازه جايگزين)

2-15- ارائه مدارك مربوط به مالكيت يا اجاره‌نامه محضري ملك مورد اجاره

2-16- گزارش واحد فني شركت ارتباط مشترك شهر مبني بر امكان و يا عدم امكان اشتراك‌گذاري با سايت‌هاي

موجود

2-17- ارائه تعهد متقاضي مبني بر موافقت و همچنين پيش‌بيني، طرح و مهندسي لازم براي پذيرش نصب آنتن،

ملحقات و تجهيزات اپراتورهاي احتمالي ديگري كه در آينده ممكن است متقاضي اشتراك‌گذاري سايت، دكل

و آنتن باشند. مشخصات فني و كميت تجهيزات احتمالي اپراتور ديگر معادل تجهيزات موجود در نظر گرفته خواهد

شد. (كه در مجوز يا قراردادهاي تنظيم‌شده جهت هر سايت ذكر شده است)

2-18- ارائه طرح و تعهد مبني بر انجام زيباسازي، اختفا و استتار (مطابق پيوست شماره 2)

2-19- ارائه تأييديه فني طرح سازه‌اي و عمراني هر سايت از مهندس طراح و ناظر (داراي مجوز سازمان نظام ‌مهندسي ساختمان كشور) براي اطمينان از استحكام استاتيك و ديناميك سازه‌اي سايت، دكل و آنتن و ملحقات

2-20- ارائه تأييديه مشخصات دكل (مبني بر مطابق بودن با الزامات فني از قبيل قابليت استفاده مشترك چند اپراتور، تحمل باد با سرعت 120 كيلومتر در ساعت، زلزله و غيره) در اين خصوص اپراتور ابتدا يك نسخه از اطلاعات فني كليه دكل‌هاي مورد استفاده كه به تأييد سازنده رسيده است را به شركت ارتباط مشترك شهر ارائه و سپس شركت مذكور بر اساس درخواست‌هاي دريافتي و اطلاعات فوق‌الذكر پرونده سايت را تكميل خواهد نمود.

2-21- تعهد نصب ايمن و اصولي دكل و ساير تجهيزات بر اساس طرح تأييدشده (مهر و امضا مهندس ناظر سازه داراي پروانه نظام ‌مهندسي و متقاضي اوليه)

2-22- ارائه گواهي‌هاي لازم در خصوص رعايت كليه قوانين و مقررات و استانداردهاي لازم ازجمله نصب ايمن و اصولي دكل و ساير تجهيزات و سيستم گراندينگ، برق، برقگير صاعقه و عدم صعود از دكل پس از نصب توسط اپراتور (اين گواهي‌ها پس از نصب تهيه و به شركت ارتباط مشترك شهر ارائه خواهد شد)

2-23- ارائه پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

2-24- ارائه تأييديه كلي از سازمان حفاظت محيط‌زيست مبني بر استاندارد بودن اثرات زيست‌محيطي سايت، دكل و آنتن

2-25- ارائه تأييديه كلي از سازمان انرژي اتمي ايران مبني بر استاندارد بودن سيستم‌هاي مخابراتي بكار رفته و حفاظت در مقابل تشعشعات الكترومغناطيسي

2-26- ارائه تأييديه كلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص رعايت سلامت عمومي شهروندان

تبصره دوم (2):

در اجراي تبصره ذيل ماده هشتم (8) مصوبه «ساماندهي دكل‌ها، آنتن‌ها و ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي در شهر تهران» ـ ابلاغي به شماره 160/1575/4237 مورخ 1390/4/7 در صورت عدم اظهارنظر مرجع ذي‌ربط ظرف مهلت سي (30) روز و اعلام كتبي اپراتور به شركت ارتباط مشترك شهر، شركت موظف است پس از استعلام كتبي از مرجع ذي‌ربط در صورت تأييد عدم پاسخگويي آن مرجع، مطابق قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايد.

تبصره سوم (3):

شركت ارتباط مشترك شهر در راستاي ساماندهي سايت، دكل و آنتن‌ها در سطح شهر تهران و به‌ منظور اشتراك‌گذاري سايت‌ها، مجاز است بخشي از اطلاعات سايت‌ها را در اختيار اپراتورهاي مخابراتي ديگر قرار دهد.

اطلاعاتي كه مشخصاً و رسماً عنوان محرمانه داشته باشند، از اين امر مستثناء خواهند بود. (مانند طول و عرض جغرافيايي سايت‌ها)

ماده پنجم (5): اطلاعات شبكه‌اي مورد نياز:

الف ) شركت ارتباط مشترك شهر بر حسب نياز مجاز است تمام و يا بخشي از اطلاعات زير را از هر كدام از اپراتورها درخواست نمايد:

1- ارائه ليست كليه سايت، دكل و آنتن‌هاي موجود متقاضي در محدوده شهر

2- ارائه اطلاعات لايه سيستم انتقال (back haul) سايت‌ها و به‌روزرساني سالانه آن‌ها

ب) شركت ارتباط مشترك شهر مجاز است، چنانچه امكان اخذ مجوز و تأسيس سايت جديد در سازه‌هاي غير مخابراتي موجود (مثال: دكل‌هاي روشنايي، ساختمان‌هاي داراي ارتفاع مناسب، پايه‌هاي پل‌هاي غيرهمسطح و غيره) با فاصله قابل قبول وجود داشته باشد، مراتب را به متقاضي اطلاع داده و نسبت به درخواست جانمايي مجدد اقدام نمايد. همچنين اگر گزينه مناسب ديگري را براي يكي از شرايط نصب دكل - آنتن تشخيص دهد (مثال: دكل مونوپول به‌جاي دكل خودايستا و يا تغيير فناوري سيستم انتقال)، در اين صورت موضوع تغيير طرح را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كارگروه صدور مجوز ارسال نمايد.

تبصره چهارم (4):

ضوابط و مقررات اين مصوبه مشمول موارد ذيل نمي‌شود:

الف) آنتن گيرنده‌هاي تلويزيوني و ماهواره خانگي

ب) bts‌ درون ساختماني اپراتورهاي تلفن همراه

ماده ششم (6): شرايط الزام به اشتراك‌گذاري سايت موجود به‌جاي تأسيس سايت جديد:

1- فاصله دكل پيشنهادي با سايت - دكل موجود هر اپراتور ديگري كمتر از 100 متر باشد.

2- امكان نصب آنتن جديد و ملحقات آن بر روي دكل موجود اپراتور ديگري فراهم باشد يا امكان تعويض دكل موجود با دكل مجاز براي نصب تجهيزات دو سرويس مختلف فراهم باشد يا امكان افزايش ارتفاع دكل تا حد مجاز وجود داشته باشد. (در سايت‌هايي كه امكان «استفاده از آنتن مشترك» يا راهكارهاي ديگر وجود داشته باشد، افزايش ارتفاع دكل ممنوع خواهد بود.)

تبصره ششم (6):

در صورتي ‌كه شرايط فوق براي هر كدام از دو سايت موجود در سطح شهر فراهم باشد، شركت ارتباط مشترك شهر درخواست ادغام دو سايت موجود در يك سايت مشترك را از صاحبان سايت‌ها خواهد نمود و اپراتورها مكلف به اجراي طرح ادغام خواهند بود. مگر آنكه طرح مذكور در كارگروه صدور مجوز با حضور نمايندگان فني دو اپراتور ذي‌ربط مطرح گرديده و پس از ارائه دلايل متقن فني توسط هر كدام از اپراتورها، غير اجرايي تشخيص داده شود.

ماده هفتم (7): ارزيابي و پاسخ به درخواست اشتراك‌گذاري سايت:

شركت ارتباط مشترك شهر موظف است در ارزيابي امكان اشتراك‌گذاري يك سايت، دكل و آنتن كليه مفاد ماده سوم (3) اين مصوبه را رعايت نمايد و بر اساس آن به درخواست‌هاي متقاضيان رسيدگي نمايد. فقط در صورتي ‌كه موارد زير از چارچوب‌هاي تعيين‌شده تجاوز نكند، ساير موارد قابل‌بررسي خواهد بود.

1- افزايش باربر روي دكل

2- افزايش ارتفاع دكل

3- افزايش غيرمجاز مساحت سايت

ماده هشتم (8):

در راستاي «حذف دكل‌هاي قابل جايگزيني از چهره شهر» و جايگزيني آن‌ها با انواع سازه‌هاي ديگر شهري مانند پشت‌بام ساختمان‌ها، ديوار ساختمان‌هاي داراي ارتفاع مناسب، بدنه و يا پايه پل‌هاي مرتفع، تيرهاي چراغ و يا انتقال برق، برج‌هاي ساعت و غيره، شركت ارتباط مشترك شهر موظف است از اپراتورها درخواست نمايد تا طرح‌هاي جايگزين براي دكل‌هاي موجود و يا جديد ارائه نمايند. اجراي طرح‌هاي مذكور با تأييد كارگروه صدور مجوز مي‌باشد. بر اساس راهبرد «به حداقل رساندن تعداد دكل‌ها در منطقه»، شركت ارتباط مشترك شهر پيشنهادهاي واصله از اپراتورهاي مخابراتي براي حذف دكل را حسن نيت اپراتور مربوط تلقي مي‌نمايد.

ماده نهم (9): بازرسي و ارزيابي:

شركت ارتباط مشترك شهر مسئوليت تهيه و به‌روزرساني پايگاه داده سايت، دكل و آنتن شهر تهران را به عهده داشته و موظف است نسبت به ارزيابي سالانه سايت‌ها و ثبت تغييرات آن‌ها اقدام نمايد.

ماده دهم (10):

در شرايطي كه بنا به‌ضرورت و نيازهاي مخابراتي منطقه درخواست اپراتور يا متقاضي نصب سايت، دكل و آنتن با برخي از مفاد مندرج در الزامات حاضر مطابقت نداشته باشد، با گزارش شركت ارتباط مشترك شهر،

موارد به‌ صورت خاص در كارگروه صدور مجوز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده يازدهم (11):

هر اپراتور داراي پروانه تأسيس شبكه و ارائه سرويس مخابراتي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مكلف است در ازاي دريافت مجوز نصب سايت، دكل و آنتن يا اخذ مجوز اشتراك‌گذاري سايت، دكل و آنتن با اپراتورهاي ديگر از شركت ارتباط مشترك شهر، هزينه‌هاي مترتب و مصوب را پرداخت نمايد. هرگونه مجوز صادره از سوي شركت ارتباط مشترك شهر براي هر سايت، دكل و آنتن حداكثر تا يك (1) سال از تاريخ صدور اعتبار دارد و در صورت درخواست مالك سايت، دكل و آنتن، شركت ارتباط مشترك شهر پس از بازديد مجدد از سايت و در صورت تأييد و موافقت كارگروه صدور مجوز براي سال‌هاي آتي متناوباً تمديد خواهد نمود.

ماده دوازدهم (12):

شهرداري تهران (شركت ارتباط مشترك شهر) مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اپراتور (بهره‌بردار) از كليه مفاد اين مصوبه در خصوص ضوابط نصب سايت، دكل و آنتن در شهر تهران مطلع و همچنين نسبت به اجراي كامل مفاد آن متعهد گردد و در صورت عدم رعايت ضوابط مذكور، ايرادات قانوني مربوط را با ذكر موارد به‌ صورت مكتوب به اپراتور (بهره‌بردار) اخطار و ابلاغ نمايد تا ظرف مهلت حداكثر دو هفته نسبت به رفع ايرادات قانوني و رفع نقايص اقدام گردد. در صورت انقضاء مهلت مذكور و عدم رفع ايرادات قانوني شركت موظف است مجوز بهره‌برداري صادره را لغو و اقدام قانوني معمول نمايد.

ماده سيزدهم (13):

هرگونه به‌روزرساني، تغيير، حذف و اضافه در مفاد اين مصوبه منوط به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.