laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2208/9091
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1395/04/21


تعیین نرخ و ساماندهی کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی 1396-1395

مصوب 1395/04/15


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تعيين نرخ و ساماندهي كرايه سرويس مدارس در سال تحصيلي 1396-1395

ماده واحده:

شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) موظف است نرخ كرايه سرويس‌هاي مدارس در شهر تهران را در سال تحصيلي 1395-1396بر مبناي جداول پيوست اين مصوبه كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران و جزء لاينفك آن مي‌باشد به رانندگان خودروهاي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس (سواري، ون، ميني‌بوس، ميدل باس، اتوبوس) ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.

تبصره يكم (1):

نرخ‌هاي مندرج در جداول پيوست اين مصوبه بر اساس ظرفيت استاندارد براي خودروها تعيين شده است و كم بودن تعداد نفرات استفاده‌كننده باعث افزايش نرخ كرايه آنان نمي‌شود، لكن در صورت درخواست والدين دانش‌آموزان و توافق در كاهش تعداد استفاده‌كننده از هر خودرو، كرايه بين سايرين تقسيم مي‌شود.

تبصره دوم (2):

رانندگان سرويس‌هاي مدارس موظفند كليه تدابير ايمني از قبيل بستن كمربند براي كليه سرنشينان خودرو، رانندگي با سرعت مطمئنه، خودداري از سوار نمودن سرنشين اضافي، رعايت مقررات مربوط به سوار و پياده نمودن مسافر، دارا بودن معاينه فني خودرو، دارا بودن تجهيزات اطفاء حريق و كمك‌هاي اوليه و حصول اطمينان كامل از سلامت وسيله نقليه را رعايت نمايند. شركت‌هاي حمل و نقل مجاز كه در چارچوب قراردادهاي منعقده عهده‌دار ارائه سرويس مدارس از طريق رانندگان تحت پوشش خود مي‌باشند، موظفند بر رعايت تدابير فوق حين جابجايي دانش‌آموزان نظارت نمايند

تبصره سوم (3):

خودروهاي مورد بكارگيري جهت سرويس مدارس علاوه بر دارا بودن معاينه فني و شرايط مقرر در ماده پنجم (5) «آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل دانش‌آموزان مدارس مصوب 1378/2/1 هيات وزيران»، مي‌بايست از نظر ظاهري بدون نقص و آراسته بوده و از صندلي‌هاي سالم و پاكيزه و وضعيت بهداشتي مناسب و مطبوع در داخل خودرو برخوردار باشند. همچنين كليه خودروهاي سرويس مدارس بايد داراي بخاري و تجهيزات گرمايشي سالم باشند

تبصره چهارم (4):

شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) موظف است ضمن تأمين خودروهاي مورد درخواست كليه مدارس و اولياء دانش آموزان (از طريق شركت‌هاي مجاز تحت پوشش) نسبت به نظارت كامل و مستمر بر روند حمل و نقل و جابجايي دانش‌آموزان با رعايت كامل موازين ايمني و تردد از طريق بازرسان مورد وثوق خود در طول سال تحصيلي اقدام نموده و به تخلفات شركت‌ها و رانندگان متخلف در هيأت‌هاي انضباطي و نيز كميسيون موضوع تبصره يكم (1) ماده سي و يكم (31) «قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» مصوب 1389/12/24 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن رسيدگي نمايد.

تبصره پنجم (5):

شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه جهت سرويس مدارس دخترانه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان حتي‌الامكان از بانوان راننده استفاده گردد.

تبصره ششم (6):

خودروهاي سرويس مدارس مي‌بايست علاوه بر بيمه اجباري شخص ثالث، از پوشش كامل بيمه حوادث سرنشينان و راننده (شامل هزينه پزشكي و غرامت فوت و نقص عضو) برخوردار بوده، به نحوي كه هرگونه صدمه و خسارت جاني و مالي وارده به دانش‌آموزان از زمان سوار شدن به خودرو تا زمان پياده شدن، وفق مقررات بيمه، جبران گردد.مسئوليت عدم وجود پوشش بيمه اي بر عهده راننده و شركت خواهد بود.

تبصره هفتم (7):

استفاده از خودروهاي ون جهت دانش آموزان مقاطع پيش دبستاني و ابتدائي منوط به استفاده از مراقب خواهد بود. در اين صورت بابت هزينه مراقب بيست درصد به مبالغ كرايه اين خودروها (در مقاطع تحصيلي مذكور) افزوده خواهد شد.

تبصره هشتم (8):

در جداول اول پيوست تعداد روزهاي ارائه خدمات حمل و نقل به دانش آموزان در هر ماه بيست و شش (26) روز و در صورت تعطيلي روزهاي پنجشنبه بيست و دو (22روز در هر ماه محاسبه و منظور شده است. تعداد ماه هاي ارائه خدمات، نه (9) ماه محاسبه و نرخ كرايه در ماه‌ خرداد بر اساس تعداد روزهاي سرويس دهي محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره نهم (9):

نرخ‌هاي كرايه موضوع اين مصوبه شامل ارائه خدمات حمل و نقل دانش‌آموزان جهت عزيمت به اردو، بازديد از مراكز تفريحي و سفرهاي دانش‌آموزي نخواهد بودبديهي است در هنگام شركت در برنامه‌ها و رفت و برگشت در سفرهاي فوق، ساير مفاد اين مصوبه لازم‌الرعايه مي‌باشد.

تبصره دهم (10):

در مسافت‌هايي كه رفت و برگشت دانش‌آموزان سي (30) كيلومتر به بالا مي‌باشد، ميزان كرايه درحد متعارف و با توافق تعيين مي‌شود

تبصره يازدهم (11):

سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران موظف به تهيه قرارداد تيپ و ارائه آن به مدارس شهر تهران مي باشد. قرارداد مذكور فيمابين رانندگان سرويس‌هاي مدارس و انجمن اولياء و مربيان منعقد مي شود.

عقد قرارداد مذكور از شرايط ارائه برچسب سرويس مدارس مي باشد و نصب يك عدد بر چسب سرويس مدارس در شيشه عقب خودرو الزامي است.

تبصره دوازدهم (12):

كليه خودروهاي تحت نظارت سازمان تاكسيراني و شركت واحد اتوبوسراني موظفند طبق ضوابط و مقررات لازم‌الرعايه در خصوص فعاليت شركت‌هاي خصوصي تاكسيراني و اتوبوسراني، مبالغ مربوطه را به‌صورت ماهيانه به شركت‌هاي خصوصي پرداخت نمايند.

همچنين پيمانكاران سرويس مدارس كه از طريق شركت هاي خصوصي تاكسيراني ساماندهي مي شوند موظفند معادل دو درصد(2%) از مبلغ قرارداد منعقده را به شركت هاي مربوط پرداخت نمايند.

تبصره سيزدهم (11):

ضروري است اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران نرخ كرايه مصوب سرويس مدارس شهر تهران در سال تحصيلي 1396-1395 را به نحوه مقتضي (ترجيحاً نصب در تابلوي اعلانات مدارس) به اطلاع اولياي دانش آموزان برساند.

تبصره چهاردهم (14):

دريافت هر گونه وجه غير از آنچه در اين مصوبه قيد شده است، تحت هر عنوان از اولياء دانش‌آموزان، رانندگان و ساير ذينفعان ممنوع مي‌باشد . شكايات ابتدا به انجمن اولياء و مربيان مدارس ارسال و تخلفات شركت ها و رانندگان متخلف حسب مورد به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و مراجع قانوني ذيربط ارسال مي گردد.

تبصره پانزدهم (15):

شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) موظف است تمهيدات لازم به منظور ارائه سرويس رايگان به دانش‌آموزان معلول و استثنايي در مناطق 22 گانه شهر تهران را از طريق خودروهاي مخصوص به گونه‌اي پيش‌بيني نمايد كه كليه دانش‌آموزان مذكور از درب منزل تا مركز آموزشي از سرويس رايگان استفاده نمايند. اعتبار مورد نياز جهت اين امر براي سال جاري از محل اعتبار در اختيار شهردار تهران تأمين و پرداخت مي‌شود. همچنين شهرداري تهران موظف است اعتبار مورد نياز را در هر سال در بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايد.

تبصره شانزدهم (16):

شهرداري تهران موظف است نرخ كرايه سرويس مدارس را همه ساله تا پايان ارديبهشت‌ماه به شوراي اسلامي شهر تهران جهت بررسي و تصويب ارائه نمايد.

تبصره هفدهم (17):

شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه) موظف است هر سه (3) ماه يك بار با همكاري اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گزارش حسن اجراي اين مصوبه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

نرخ سرويس مدارس در سال تحصيلي 96-1395 براي 22 روز خدمت‌رساني در ماه

رديف ميزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولين دانش‌آموز تا مدرسه و بالعكسمتوسط كرايه سرويس مدرسه هر دانش‌آموز (به ريال)
سواريونميني‌بوس ميدل باساتوبوس
1تا پنج كيلومتر1،070،000 655،000395،000 335،000 275،000
2بيش از پنج كيلومتر1،250،000725،000435،000 370،000310،000
3بيش از ده تا پانزده كيلومتر1،400،000 805،000470،000 425،000 370،000
4بيش از پانزده تا بيست كيلومتر1،595،000 850،000485،000 470،000 400،000
5بيش از بيست تا بيست و پنج كيلومتر1،745،000 965،000575،000 505،000 470،000
6بيش از بيست و پنج كيلومتر1،940،000 1،000،000 620،000 565،000 495،000
7از سي كيلومتر به بالاتوافقيتوافقيتوافقيتوافقي

توافقي

جدول شماره دو (2)نرخ سرويس مدارس در سال تحصيلي 96-1395 براي 26 روز خدمت‌رساني در ماه(با احتساب روزهاي پنجشنبه(

رديف ميزان مسافت رفت و برگشت از مبدا منزل اولين دانش‌آموز تا مدرسه و بالعكس متوسط كرايه سرويس مدرسه هر دانش‌آموز (به ريال)
سواري ون ميني‌بوس ميدل باس اتوبوس
1 تا پنج كيلومتر 1،260،000 775،000 470،000 395،000 325،000
2 بيش از پنج كيلومتر 1،480،000 855،000 515،000 435،000 270،000
3 بيش از ده تا پانزده كيلومتر 1،655،000 950،000 555،000 500،000 435،000
4 بيش از پانزده تا بيست كيلومتر 1،890،000 1،005،000 570،000 555،000 475،000
5 بيش از بيست تا بيست و پنج كيلومتر 2،065،000 1،140،000 680،000 600،000 555،000
6 بيش از بيست و پنج كيلومتر 2،295،000 1،180،000 735،000 665،000 585،000
7 از سي كيلومتر به بالا توافقي توافقي توافقي توافقي

توافقي

تصویر مصوبه الحاق نشده است.