laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2284/34978
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1395/12/28


تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 1396

مصوب 1395/12/22


مشاهده متن:
نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 1396 ()

ماده یکم (1):

در اجرای بند بیست و هفتم (27) ماده هفتاد و یکم (71) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375/3/1 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی، به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود نرخ کرایه انواع تاکسی‌های شهر تهران را نسبت به آخرین نرخ‌های مصوب سال قبل به‌ صورت میانگین تا 10% افزایش داده و از تاریخ 1396/1/15 نرخ‌های جدید را به شرح مواد ذیل و جداول پیوست از طریق نصب برچسب‌های حاوی قیمت‌های مصوب در کلیه خطوط و سرویس‌ها به تاکسی‌داران ابلاغ و بر حسن اجرای آن با جدیت اعمال نظارت نماید.

ماده دوم (2) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های خطی سواری و ون:

نرخ کرایه تاکسی‌های خطی سواری و ون در سال 1396 بر اساس جداول پیوست که ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران و جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد، تعیین می‌شود.

تبصره یکم (1):

برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست‌ و سه (23) لغایت پنج (5) بامداد معادل بیست درصد (20%) به نرخ‌های تعیین‌ شده در جداول پیوست افزوده می‌شود.

تبصره دوم (2):

نرخ کرایه جابجایی با خودروی ون، به ازای هر مسافر هفتاد درصد (70 %) نرخ جابجایی با خودروهای سواری می‌باشد.

ماده سوم (3) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های گردشی:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود تاکسی‌متر تاکسی‌های گردشی (نوار نارنجی) شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف - مبلغ وروديه پنج هزار و پانصد و شصت‌ و شش (5566) ريال با پانصد (500) متر مسافت آزاد؛

ب- پس از پانصد (500) متر تا کیلومتر هفت (7)، هر یک‌صد (100) متر دویست و پنجاه‌ و سه (253) ريال؛

ج - نرخ کرایه پس از کیلومتر هفت (7) هر یک‌صد (100) متر دویست و دو (202) ريال؛

د - در سرعت‌های کمتر از پانزده (15) کیلومتر بر ساعت هر دقیقه یک‌صد و چهل‌ و پنج (145) ريال در نظر گرفته می‌شود.

هـ - برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست‌ و سه (23) لغایت پنج (5) بامداد معادل بیست درصد (20 %) به نرخ‌های تعیین‌ شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) افزوده می‌شود.

تبصره:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود، در راستای ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی و همچنین افزایش راحتی و حفظ حریم مناسب برای شهروندان و مسافران محترم، نرخ تاکسی‌های گردشی و خطوطی را که امکان سوار کردن دو مسافر (خصوصاً تاکسی پراید و خودروهای مشابه آن) در صندلی عقب برای آن‌ها ایجاد شده باشد، متناسب با نرخ این مصوبه تعیین نماید.

ماده چهارم (4) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود تاکسی‌متر تاکسی‌های فرودگاه را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف- مبلغ ورودیه پنجاه‌ و هشت هزار و چهارصد و چهل‌ و چهار (58444) ريال با هزار (1000) متر مسافت آزاد

ب- نرخ کرایه پس از هزار (1000) متر مسافت آزاد تا پايان كيلومتر دو (2)، هشتاد هزار و چهارصد و پنجاه‌ و چهار (80454) ريال

ج- نرخ کرایه پس از دو (2) کیلومتر تا کیلومتر ده (10)، هر یکصد (100) متر یک هزار و هفت‌صد و شصت (1760) ريال

د - نرخ کرایه پس از ده (10) کیلومتر تا کیلومتر پنجاه (50)، هر یک‌صد (100) متر هشت‌صد و چهل‌ و سه (843) ريال

هـ- نرخ کرایه پس از پنجاه (50) کیلومتر هر یک‌صد (100) متر پانصد و شش (506) ريال

و - در سرعت‌های کمتر از پانزده (15) کیلومتر بر ساعت، هر دقيقه پانصد و هشتاد و پنج (585) ریال در نظر گرفته شود.

ز - برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران (بیش از 10 کیلومتر خروج) سی درصد (30 %) به کرایه اضافه می‌شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران مشخص می‌شود.

ح - برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست‌ و سه (23) لغایت پنج (5) بامداد معادل بیست درصد (20 %) به نرخ‌های تعیین‌ شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) افزوده می‌شود.

ط - در توقف‌های کامل به‌ نحوی‌ که تاکسی در اختیار مسافر باشد بدون احتساب تاکسی‌متر به ازای هر دقیقه دو هزار و پنجاه (2050) ريال محاسبه می‌شود.

تبصره یکم (1):

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران) اجازه داده می‌شود، نرخ کرایه تاکسی‌های فرودگاه امام خمینی (ره) را منطبق و هماهنگ با نرخ‌های تعیین‌ شده توسط مدیریت فرودگاه به‌ طور ثابت و تک‌ نرخی تعیین نماید.

تبصره دوم (2):

نرخ کرایه حمل بار برای تاکسی‌های فرودگاه برای هر سفر در حد یک چمدان و ساک دستی رایگان و مازاد بر آن، به ازای هر بیست (20) کیلوگرم، چهل‌ و یک هزار و هشت‌صد (41800) ريال خواهد بود.

تبصره سوم (3):

شهرداري تهران (سازمان مديريت و نظارت بر تاكسي شهر تهران) موظف است، نرخ کرایه جابجایی از طریق تاکسي‌های فرودگاه مهرآباد را با توجه به مقصد مسافرین در مسیرهای مختلف بر اساس بندهای موضوع این ماده محاسبه و به شرکت‌ها و رانندگان تاکسی جهت اجرا اعلام نماید. سازمان تاکسی‌رانی موظف است بر رعایت مفاد این تبصره از طریق بازرسان آن سازمان و واحدهای نظارت شرکت‌های خصوصی تاکسی‌رانی اقدام نماید.

ماده پنجم (5) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های راه‌آهن و ترمینال:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران) اجازه داده می‌شود، تاکسی‌متر تاکسی‌های راه‌آهن و ترمینال‌های شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف - مبلغ ورودیه چهل‌ و چهار هزار و هفت‌صد و هشتاد و یک (44781) ريال با هزار (1000) متر مسافت آزاد

ب - نرخ کرایه پس از هزار (1000) متر تا پايان كيلومتر دو (2) شصت‌ و هفت هزار و پانصد و پنجاه‌ و یک (67551) ريال

ج - نرخ کرایه پس از دو (2) کیلومتر تا کیلومتر ده (10)، هر یک‌صد (100) متر یک هزار و هفت‌صد و شانزده (1716) ريال

د - نرخ کرایه پس از کیلومتر (10) تا کیلومتر پنجاه (50)، هر یک‌صد متر (100) متر هفت‌صد و نود و پنج (795) ريال

هـ - نرخ کرایه پس از کیلومتر پنجاه (50)، هر یک‌صد (100) متر چهارصد و نود و نه (499) ريال

و - برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، بیش از ده (10) کیلومتر خروج، سی درصد (30%) به کرایه اضافه می‌شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران مشخص می‌شود.

ز- برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست‌ و سه (23) لغایت پنج (5) بامداد معادل بیست درصد (20%) به نرخ‌های تعیین‌ شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) افزوده می‌شود.

ح - در توقف‌های کامل به‌ نحوی‌ که تاکسی در اختیار مسافر باشد بدون احتساب تاکسی‌متر به ازای هر دقیقه یک هزار و نه‌صد و هشتاد (1980) ريال محاسبه می‌شود.

ط - در سرعت‌های کمتر از پانزده (15) کیلومتر بر ساعت هر دقيقه پانصد و هفتاد (570) ريال در نظر گرفته شود.

تبصره:

نرخ کرایه حمل بار برای تاکسی‌های راه‌آهن و ترمینال‌های شهر تهران برای هر سفر در حد یک چمدان و ساک دستی رایگان و مازاد بر آن به ازای هر بیست (20) کیلوگرم، چهل‌ و یک هزار و هشت‌صد (41800) ريال خواهد بود.

ماده ششم (6) ـ نرخ کرایه تاکسی‌های تلفنی:

به شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) اجازه داده می‌شود، تاکسی‌متر تاکسی‌های تلفنی شهر تهران را به شرح ذیل تنظیم نماید.

الف - مبلغ ورودیه، چهل هزار و نه‌صد و هشتاد و شش (40986) ريال بدون مسافت آزاد

ب - نرخ کرایه در دو (2) کیلومتر اول سفر هر یک‌صد (100) متر، سه هزار و پنجاه‌ و نه (3059) ريال

ج - نرخ کرایه پس از دو (2) کیلومتر، هر یک‌صد (100) متر یک هزار و هفده (1017) ريال

د - در سرعت‌های کمتر از پانزده (15) کیلومتر بر ساعت هر دقیقه هشت‌صد و نود و چهار (894) ريال و در توقف کامل در اختیار دو هزار و چهل‌ و نه (2049) ريال برای هر دقیقه محاسبه می‌شود.

هـ - برای سفرهای خارج از محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، بیش از ده (10) کیلومتر خروج، سی درصد (30%) به کرایه اضافه می‌شود. حدود مرزی توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران مشخص می‌شود.

و - برای نرخ کرایه در نوبت شب از ساعت بیست‌ و سه (23) لغایت پنج (5) بامداد معادل بیست درصد (20%) به نرخ‌های تعیین‌ شده در بندهای (الف)، (ب) و (ج) افزوده می‌شود.

تبصره:

برای تاکسی‌های در اختیار ادارات و سازمان‌ها و مراکز مختلف، نرخ کرایه برای هر دقیقه برابر دو هزار و چهارصد و سه (2403) ريال و برای هر ساعت معادل یکصد و چهل‌ و چهار هزار و دویست و ده (144210) ریال می‌باشد.

ماده هفتم (7) ـ پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) مکلف است ناوگان تاکسی‌رانی شهر تهران را ظرف مدت شش (6) ماه به دستگاه پرداخت الکترونیک در خودروهای تاکسی تجهیز نموده و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.

ماده هشتم (8) ـ نظارت بر اجرای نرخ‌های مصوب:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) موظف است حداکثر ظرف یک (1) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه پس از طی مراحل قانونی، نسبت به تنظیم تاکسی‌متر در کلیه تاکسی‌ها (به‌ استثنای تاکسی‌های خطی و ون) بر مبنای نرخ‌های تعیین‌ شده در این مصوبه اقدام و بر اخذ کرایه از سوی تاکسی‌داران بر مبنای نرخ‌های تعیین‌ شده فوق اعمال نظارت نماید.

تبصره:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) موظف است تا زمان تنظیم تاکسی‌مترها، نرخ کرایه حمل‌ و نقل تاکسی‌ها را مطابق با نرخ‌های مصوب اعلام و بر حسن اجرای آن‌ها اعمال نظارت نماید.

ماده نهم (9) ـ میزان مجاز مسافر:

نرخ‌های تعیین‌ شده در این مصوبه برای خودروی سواری با حداکثر ظرفیت چهار مسافر و ون با ظرفیت مجاز، بر حسب نوع و مدل خودروی ون وفق کارت خودروی صادره از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، تعیین‌ شده است و خودروهای تاکسی مجاز به سوار نمودن مسافر بیش از ظرفیت مجاز نمی‌باشند.

ماده دهم (10) ـ تقدیر از رانندگان نمونه:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) مجاز است به‌ منظور تقدیر از رانندگان محترم تاکسی، نسبت به انتخاب و معرفی رانندگان نمونه تا پایان بهمن‌ماه سال 1396 اقدام نماید و با پرداخت تسهیلات ویژه از قبیل تسهیلات جهیزیه برای فرزندان، تسهیلات اعزام به حج عمره و عتبات عالیات، تسهیلات مسکن و وام ضروری آنان را مورد تشویق قرار دهد.

ماده یازدهم (11) ـ نرخ ارائه خدمات ویژه:

جهت تأمین رفاه شهروندان و تأمین شرایط ارائه خدمات ویژه حمل مسافر با استفاده از خودروهای مجهز به سيستم‌های هوشمند، تاکسی‌متر دارای چاپگر و برخوردار از کیفیت مطلوب جابجایی مسافر، به سازمان مديريت و نظارت بر تاكسي‌راني شهر تهران اجازه داده می‌شود، تا سقف هشتاد (80) درصد به نرخ کرايه خودروهای موضوع این مصوبه (بر حسب نوع تاکسی) افزوده و نسبت به اعلام آن به شرکت‌هایی که حسب تشخیص آن سازمان از خودروهای ارائه‌دهنده خدمات ویژه برخوردارند، اقدام نماید. تعيين نرخ توسط این تاکسي‌ها به‌ وسیله تاکسی‌متر انجام‌ شده و برچسب نرخ مطابق با نوع خودرو برای اطلاع شهروندان در داخل تاکسی نصب خواهد شد. سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران موظف است در خصوص محاسبه و دریافت کرایه تاکسی از مسافران در خودروهای فوق نظارت کامل اعمال نماید.

ماده دوازدهم (12) ـ رسیدگی انضباطی و اعمال نظارت بر حسن اجرای مصوبه:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) موظف است نسبت به رسیدگی انضباطی به تخلفات رانندگان تاکسی که از رعایت و اجرای مفاد این مصوبه و نرخ‌های تعیین‌ شده تخطی می‌نمایند وفق مقررات موضوع ماده پانزدهم (15) «آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی‌رانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران» مصوب 1374/8/10 و آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاکسی مصوب 89/4/8 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحات مصوبات پس‌ از آن، اقدام نمایند.

تبصره:

نرخ‌های تعیین‌ شده در این مصوبه شامل کلیه تاکسی‌های شهر تهران اعم از تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران و تاکسی‌های تحت پوشش شرکت‌های تاکسی‌رانی خصوصی می‌باشد. شرکت‌های بخش خصوصی موظف و متعهدند کلیه نرخ‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران را رعایت نمایند.

ماده سیزدهم (13) ـ ارائه لایحه نرخ کرایه تاکسی در سال 1397:

شهرداری تهران موظف است لایحه تعیین نرخ کرایه تاکسی شهر تهران در سال 1397 را، حداکثر تا پایان بهمن‌ ماه سال 1396 تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده چهاردهم (14) ـ نرخ سرویس مدارس:

شهرداری تهران موظف است، نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی 97 - 1396 را به میزان میانگین در صد افزایش این مصوبه (10%) نسبت به مصوبه نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی 96 - 1395 به شماره ابلاغی 160/2208/9091 مورخ 95/4/21 افزایش داده و اعمال نماید.سایر مفاد مصوبه مذکور کماکان به قوت خود باقیست.

ماده پانزدهم (15) ـ اصلاح نرخ کرایه تاکسی:

چنانچه در سال 1396 تغییرات قابل‌ توجهی در هزینه‌های امور تاکسی‌رانی ایجاد شود، شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران) مجاز است، نسبت به ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر تهران به‌منظور بررسی و اصلاح نرخ کرایه‌ اقدام نماید.

ماده شانزدهم (16) ـ هزینه تهیه برچسب و تنظیم تاکسی‌متر:

هزینه تهیه برچسب و تنظیم تاکسی‌متر تاکسی‌ها تا سقف چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال از محل اعتبارات کمک به ساماندهی تاکسی‌رانی در بودجه سال 1396 شهرداری تهران، توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران قابل پرداخت خواهد بود.

ماده هفدهم (17) ـ مسؤولیت اجرای مصوبه:

شهرداری تهران (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران)، مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه می‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.