laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2300-666/29200
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1396/11/08

مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دويست و شصت و دو فرعي از شصت و هشت اصلي (68/262) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران
مصوب 1396/11/03
مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دویست و شصت و دو فرعی از شصت و هشت اصلی (68/262) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران

ماده‌واحده:

به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آیین‌نامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها" مصوب 1359 شوراي انقلاب تصويبي در سی و دومین اجلاس شوراي عالی استان‌ها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدی آن، نظریه كميسيون ماده هفتم (7) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر ابلاغي به شماره 611/6/483093 مورخ 94/4/23 سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر باغ بودن پلاک ثبتی مذکور، اعمال ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و اعمال تبصره یک ماده شش لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به دلیل کسر 431 اصله درخت، اخذ 5 برابر خسارت و غرس دو برابر درختان جایگزین در پلاك ثبتي به شماره دویست و شصت و دو فرعی از شصت و هشت اصلی (68/262) واقع در چمران، اوین، کچویی، صفایی، پلاک 16، در محدوده منطقه یک شهرداري تهران بررسی و با توجه به مجموع بررسی‌های به عمل آمده و جمیع جهات پلاک ثبتی مذکور باغ است (ب – ا- غ) و با توجه به خشک و کسر شدن درختان بر اساس مشخصات مندرج در نظریه شهرداری تهران مشمول اعمال ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و نیز تبصره یک ماده شش لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تشخیص می‌گردد.

ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.