laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2425/33831
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1396/12/17

اصلاحيه بودجه مصوب سال 1396 شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/2265/31541 مورخ 1395/11/30
مصوب 1396/12/15
اصلاحیه بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران ـ ابلاغی به شماره 160/2265/31541 مورخ 1395/11/30

ماده‌واحده:

در راستای استفاده بهینه از اعتبارات بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران، ابلاغی به شماره 160/2265/31541 مورخ 1395/11/30 به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود ضمن رعایت سقف بودجه سال 1396 به شرح زیر اقدام و گزارش آن را در تفریغ بودجه سال 1396 به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف) عناوین و شماره طبقه‌بندی از ردیف‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به شرح جدول شماره (1) اصلاح می‌شود:

جدول شماره (1) - تغییر عناوین و شماره طبقه‌بندی

بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران بودجه مصوب اصلاح شده سال 1396 شهرداری تهران
شماره طبقه‌بندی عنوان شماره طبقه‌بندی عنوان
108010107 نگهداشت باغ موزه قصر 108014675 نگهداشت باغ موزه قصر
301020121 احداث و توسعه بوستان قوری چای فاز 1 و 2 301020121

احداث و توسعه بوستان حضرت خدیجه (س)

ب) به منظور جبران کسری اعتبارات ردیف‌های بودجه مصوب و مورد نیاز واحدهای اجرایی نسبت به افزایش اعتبار از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های هزینه نشده بودجه مصوب سال 1396 شهرداری تهران به شرح جداول شماره (2) ، (3) و (4) این مصوبه اقدام نماید:

جدول شماره (2) - اصلاح اعتبارات هزینه‌ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه‌بندی عنوان نوع اعتبار اعتبار مصوب سال 1396 اصلاحیه اعتبار سال 1396 مصوب اصلاح شده سال 1396
622010149 اطلاع‌رسانی داخلی و بین‌المللی، راهبری و توسعه ارتباط شهر و شهروند هزینه‌ای 20.000.000 80.000.000 100.000.000
622020149 توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت شهری هزینه‌ای 43.500.000 20.000.000 63.500.000
608040169 کرایه وسایط نقلیه هزینه‌ای 1.150.000.000 100.000.000 1.250.000.000
608020234 مزایای کارمندان ثابت هزینه‌ای 4.400.000.000 150.000.000 4.550.000.000
608020634 فوق‌العاده، اضافه‌کار ساعتی، ایام تعطیل، شب‌کاری هزینه‌ای 3.400.000.000 150.000.000 3.550.000.000
608020734 بازنشستگی بیمه تأمین اجتماعی، 3 درصد پس‌انداز هزینه‌ای 2.500.000.000 700.000.000 3.200.0000.000
608020934 پاداش و عیدی هزینه‌ای 450.000.000 100.000.000 550.000.000
608050934 تأمین نیروی انسانی شامل کارگری ‌- کارمندی و غیره هزینه‌ای 3.968.000.000 2.400.000.000 6.368.000.000
61 کمک به امنیت شهر تهران هزینه‌ای 50.000.000 198.600.000

248.600.000

جدول شماره (3) - اصلاح اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه‌بندی عنوان نوع اعتبار اعتبار مصوب سال 1396 اصلاحیه اعتبار سال 1396 مصوب اصلاح شده سال 1396
108090171 نگهداری مجموعه شهر آفتاب تملک دارایی سرمایه‌ای 50.000.000 50.000.000 100.000.000
209200601 ادامه احداث خیابان 35 متری افتخاری تملک دارایی سرمایه‌ای 50.000.000 140.000.000 190.000.000
209220203 احداث دوربرگردان مدرس ‌ـ آفریقا تملک دارایی سرمایه‌ای 50.000.000 55.000.000 105.000.000
103020104 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاهای تفریحی، احداث باغ پرندگان تملک دارایی سرمایه‌ای 200.000.000 140.000.000 340.000.000
304060113 احداث، توسعه و تجهیز سوله بازیافت شهید دوران تملک دارایی سرمایه‌ای 8.500.000 15.000.000 23.500.000
209210121 تعریض معابر غیربزرگراهی، سطح منطقه تملک دارایی سرمایه‌ای 100.000.000 100.000.000 200.000.000
108010123 توسعه برج طغرل (منطقه 20) تملک دارایی سرمایه‌ای 90.000.000 35.000.000 125.000.000
209222323 احداث بزرگراه حکیم و تقاطع‌های مربوطه تملک دارایی سرمایه‌ای 290.000.000 53.000.000 343.000.000
209244623 احداث تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) ـ شهید صیاد شیرازی‌ ـ ارتش تملک دارایی سرمایه‌ای 355.000.000 25.000.000 380.000.000
209246423 احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش ‌ـ اسفندیار تملک دارایی سرمایه‌ای 490.000.000 134.000.000 624.000.000
304060572 توسعه و عمران مرکز بازیافت (گود جاجرود) تملک دارایی سرمایه‌ای 30.000.000 50.000.000 80.000.000
108011375 توسعه باغ کتاب تهران تملک دارایی سرمایه‌ای 120.000.000 100.000.000 220.000.000
108010171 احداث و توسعه مجموعه شهر آفتاب تملک دارایی سرمایه‌ای 2.000.000.000 2.000.000.000
304061672 ایجاد سلول دفن بهداشتی پسماند تملک دارایی سرمایه‌ای 10.000.000 10.000.000
جمع اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای 1.833.500.000 2.907.000.000

4.740.500.000

جدول شماره (4) - اصلاح اعتبارات تملک دارایی مالی

مبالغ به هزار ریال

شماره طبقه‌بندی عنوان نوع اعتبار اعتبار مصوب سال 1396 اصلاحیه اعتبار سال 1396 مصوب اصلاح شده سال 1396
616030269 دیون بلامحل تملک دارایی مالی 800.000.000 400.000.000 1.200.000.000
جمع اعتبار تملک دارایی مالی 800.000.000 400.000.000

1.200.000.000

ج) به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در پرداخت و ثبت اسناد هزینه حقوق و مزایای پرسنل تأمین نیروی انسانی مناطق و واحدهای شهرداری تهران، اعتبارات مصوب ردیف‌های اعتباری 608050901 الی 608050922 تحت عنوان «تأمین نیروی انسانی کارگری‌ ـ کارمندی و غیره» مناطق 22گانه را کسر و به سرجمع اعتبار مصوب اصلاح شده ردیف متناظر ذیل معاونت توسعه منابع انسانی به شماره طبقه‌بندی 608050934 اضافه و ابلاغ نماید.