laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2423/33522
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1396/12/14

سياست‌ها، راهبردهاي اساسي، اولويت‌ها و مسائل كليدي، الزامات، ويژگي‌ها و رويكردهاي تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و برنامه راهبردي، عملياتي شهرداري تهران (1398-1402)
مصوب 1396/12/08
سیاست‌ها، راهبردهای اساسی، اولویت‌ها و مسائل کلیدی، الزامات، ویژگی‌ها و رویکردهای تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری تهران (1398-1402)

ماده‌واحده:

شهرداری تهران مکلف است؛

1. گزارش عملکرد برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران مشتمل بر گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده، نیمه تمام و اقدام نشده، به همراه اهداف کمی برنامه‌ها، سنجه‌ها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد، گزارش تحلیلی از کیفیت برنامه مصوب و دلایل عدم تحقق احتمالی برخی از اهداف برنامه یاد شده را تا پایان اردیبهشت ماه 1397 به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

2. لایحه "برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری تهران (1398-1402)" را با توجه به بخش‌های اول تا چهارم این مصوبه مشتمل بر:

الف) سیاست‌ها، راهبردهای اساسی با رعایت سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

ب) اولویت‌ها و مسائل کلیدی شهر و شهرداری تهران، الزامات اجرایی تدوین، ویژگی‌ها و رویکردها

ج) سطوح، چارچوب و ساختار برنامه

د) گزارشگیری، نظارت، پایش و ارزیابی تا پایان تیر ماه سال 1397 تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

بخش اول: سیاست‌ها، راهبردهای اساسی با رعایت سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله ‌العالی)

با عنایت به سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله ‌العالی) به ویژه در حوزه محیط زیست، مسکن، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، آمایش سرزمین، اقتصاد مقاومتی و توجه به طرح جامع شهر تهران، برنامه پنج ساله سوم شهر تهران و برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری تهران (1398-1402) را تهیه نماید.

لازم است در تدوین لایحه و اسناد برنامه، کلیه قوانین و مقررات و اسناد فرادستی، با تاکید بر رعایت سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، قانون شهرداری‌ها، قانون شوراهای اسلامی کشور، طرح جامع شهر تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مورد توجه جدی قرار گیرد.

بخش دوم: اولویت‌ها و مسائل کلیدی، الزامات اجرایی تدوین، ویژگی‌ها و رویکردها

اولویت‌ها و مسائل کلیدی، الزامات تدوین، ویژگی‌ها و رویکردهای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری تهران (1398-1402) عبارتند از:

1- اولویت‌ها و مسائل کلیدی:

سیاست‌ها، راهبردهای اساسی در تدوین این برنامه به نحوی به کار گرفته شود تا منتج به تعریف برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در شهرداری گردد و پیامدهای بحرانی مسائل کلیدی زیر در سطح شهر و شهرداری تهران کاهش و کیفیت زندگی شهروندان به عنوان نتایج برنامه بهبود یابد:

1. الف) اولویت‌ها و مسائل کلیدی شهر:

1. عدالت در دسترسی به زیرساخت‌ها و توسعه متوازن مناطق و محلات

2. کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی‌های زیست محیطی

3. ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی

4. ایمنی و تاب آوری شهر در برابر زمین لرزه و حوادث غیرمترقبه

5. صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز

6. حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری

7. سلامت اجتماعی، سبک زندگی و بهداشت روان

1. ب) اولویت‌ها و مسائل کلیدی شهرداری تهران:

1. برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان

2. مالیه شهری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه‌های اداره شهر

3. هوشمندسازی، شفافیت، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر

2. الزامات اجرایی تدوین:

2,1- توجه ویژه به قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون شوراهای اسلامی کشور، قانون شهرداری‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مبانی قانونی تدوین برنامه.

2,2- توجه جدی به طرح جامع شهر تهران و طرح های موضعی و موضوعی آن.

2,3- توجه به رویکرد کلی اعضای شورای اسلامی شهر تهران (دوره پنجم) در اداره امور شهر تهران که منعکس‌کننده دیدگاه‌های شهروندان معزز تهرانی می‌باشد.

2,4- تعامل موثر و بهره‌گیری از نظرات کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در فرآیند تدوین.

2,5- بکارگیری ساز و کارهای مناسب برای تعامل و مشارکت با ذینفعان کلیدی از جمله نخبگان و صاحب نظران، شورایاران، سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های تخصصی و تدوین لایحه و اسناد برنامه با مشارکت فعال و بهره‌گیری از نظرات آن‌ها.

2,6- بهره‌گیری از نتایج ارزیابی طرح‌های جامع و تفصیلی و پایش برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران.

2,7- تعامل موثر با دولت و سایر سازمان‌های سیاست‌گذار و اجرایی شهری برای هم‌افزایی در تنظیم و اجرای برنامه‌ها و تأمین مالی پروژه‌های شهری.

2,8- بهره‌مندی موثر از تجارب ملی و جهانی و ظرفیت‌های کارشناسی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و انجمن‌های علمی و تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمانی و کارشناسی شهرداری تهران در تدوین برنامه.

2,9- بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات واقعی و معتبر در تحلیل وضع موجود، هدف‌گذاری، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی برنامه.

3. ویژگی‌ها و رویکردها:

3,1- تمرکز بر موضوعات و مسائل کلیدی، توجه به برنامه‌ریزی مسأله محور و پرهیز از برنامه‌ریزی جامع.

3,2- پرهیز از تفصیل و جزئی‌نگری غیرضرور در هدف‌گذاری بخشی و فرابخشی و توجه به تعیین الزامات نهادی و اصلاحات ساختاری، تشکیلاتی، حقوقی و مدیریتی و ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمانی و سرمایه انسانی شهرداری تهران برای تحقق برنامه توسعه شهر تهران.

3,3 - توجه به هدف‌گذاری سه سطحی الزامی (با سیاست‌های دستوری برای سطوح قابل کنترل)، تعاملی‌ (برای سازمان‌ها و تشکل‌های همکار و تأثیرپذیر بخش‌های عمومی و خصوصی) و ارشادی (متقاعدسازی برای سایر سطوح).

3,4- ایجاد هماهنگی افقی و تعامل حداکثری میان معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری و سایر سازمان‌های خارج از شهرداری.

3,5- توجه به حاکمیت شرکتی و استقرار حکم روایي خوب شهري و ایفای مسئولیت اجتماعی.

3,6- تنظیم منابع و مصارف برنامه با توجه به پایداری حداکثری و بلندمدت منابع مالی و اصلاح نظام مالیه شهری بر مبنای کارآیی، کارآمدی، پایداری، عدالت و کفایت و با تاکید بر محورهای زیر:

- تمرکز بر مأموریت‌های قانونی شهرداری

- افزایش سهم دولت در تأمین مالی خدمات و کالاهای همگانی

- اصلاح نظام مالیات محلی و عوارض

- اصلاح فناوری و شیوه‌ها و ساز و کارهای ارائه خدمات

- کاهش هزینه ها و واگذاری تصدی‌های غیرضرور

- ایجاد شفافیت حداکثری در منابع و مصارف و حوزه‌های عملکردی

- تعیین تکلیف طرح ها و پروژه‌های نیمه تمام - مدیریت مؤثر بدهی‌ها و دارایی‌های شهرداری

بخش سوم: سطوح، چارچوب و ساختار برنامه

شهرداری تهران مکلف است ضمن رعایت راهبردها، رویکردها و الزامات و اولویت‌ها، لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری تهران را حداکثر تا پایان تیر ماه 1397 در سطوح راهبردی، چارچوب و ساختار محتوایی مشتمل بر اسناد زیر به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

الف) سطوح برنامه:

شهرداری تهران مکلف است، این برنامه را با رویکرد جامع و مسأله محور در سطوح زیر تهیه نماید.

1. برنامه راهبردی توسعه شهر تهران

این سطح در برگیرنده اهداف راهبردی، جهت‌گیری‌ها، شاخص‌ها و برنامه عملیاتی هسته‌های کلیدی در کالبد شهر و امور بخشی و فرابخشی در افق برنامه می‌باشد.

2. برنامه راهبردی، عملیاتی شهرداری تهران (مشتمل بر برنامه راهبردی واحدهای اجرایی شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته)

این سطح در برگیرنده اهداف راهبردی، جهت‌گیری‌ها، شاخص‌ها و اقدامات کلیدی در سطح واحدها و مبادی اجرایی شهرداری تهران به عنوان نهاد اداره شهر، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به عنوان بنگاه‌هایی که باید به صورت کارآمد و مولد در افق برنامه فعالیت کنند، می‌باشد.

3. برنامه توسعه مناطق و محلات

این سطح در برگیرنده اهداف راهبردی، جهت‌گیری‌ها، شاخص‌ها و اقدامات کلیدی برای توسعه متوازن در سطح مناطق و محلات شهر می‌باشد که پس از تهیه و تصویب سطح اول و دوم برنامه در شورای اسلامی شهر تهران، توسط مبادی ذی‌ربط تهیه و تا پایان سال 1397 توسط شورای برنامه‌ریزی شهرداری تهران تصویب خواهد شد.

ب) اسناد برنامه:

1. لایحه احکام برنامه پنج ساله سوم

2. سند برنامه پنج ساله سوم

2,1- چشم انداز

2,2- ماموریت‌ها

2,3- استراتژی‌ها

2,4- اهداف

2,5- اقدامات و برنامه‌های اجرایی

2,5,1- تصویر کلان برنامه

2,5,2- جداول کمی شامل اهداف، جداول منابع و مصارف

2,5,3- برنامه‌های راهبردی بخش، فرابخش

2,5,4- برنامه‌های موضوعات اولویت‌دار تا سطح عملیاتی

2,6- نحوه تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز

2,6,1- منابع فیزیکی، انسانی، فنی (تکنولوژیک) و مالی مورد نیاز

2,6,2- نحوه تأمین مالی منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف

بخش چهارم: گزارش‌گیری، نظارت، پایش و ارزیابی

1- شهرداری تهران مکلف است به صورت منظم هر دو ماه یک‌ بار گزارش اقدامات صورت گرفته در فرایند تدوین برنامه پنج ساله سوم را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

2- کمیسیون‌های تخصصی شورا مکلفند با استفاده از مشورت نخبگان، متخصصان و صاحب‌نظران موثر در تدوین برنامه‌های توسعه کشور اقدامات لازم برای نظارت، پایش و ارزیابی مستمر اقدامات شهرداری در اجرای برنامه‌های توسعه و تدوین برنامه‌های پنج ساله را به عمل آورند.

3- مصوبه «الزام شهرداری تهران به تهیه و تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران» ـ ابلاغی به شماره 160/2272/34235 مورخ 1395/12/21 و اصلاحیه آن به شماره 160/2295/686 مورخ 1396/1/20 در چارچوب مفاد این مصوبه اصلاح می‌شود.