laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2427/34580
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1396/12/23


الزام شهرداري تهران به تهيه و ارائه لايحه رويداد تهران 1400

مصوب 1396/12/20


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه رویداد تهران 1400

ماده‌واحده:

با عنایت به احکام مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و نیز مواد 115 و 149 مصوبه برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران ـ ابلاغی به شماره 160/1882/4938 به تاریخ 93/02/31 در خصوص تحکیم روابط کشور با جهان اسلام و سایر کشورها و نیز توسعه دیپلماسی شهری تهران و تحقق شهری در تراز جهانی، شهرداری تهران موظف است با استفاده از برنامه‌های پیشنهادی پیوست، حداکثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به تهیه لایحه «طرح رویداد تهران 1400» و ارسال آن به شورای اسلامی شهر تهران جهت بررسی و تصویب اقدام نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.