laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2444/5479
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/03/02


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره‌ 97/1/1148 مورخ 1397/02/26 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيئت تطبيق به متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهر تهران در سال 1397» ابلاغي به شماره 160/2437/2912 مورخ 97/2/11

مصوب 1397/03/01


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره‌ 97/1/1148 مورخ 1397/02/26 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی شهر تهران در سال 1397» - ابلاغی به شماره 160/2437/2912 مورخ 97/2/11

ماده‌واحده:

در پاسخ به نامه شماره 97/1/1148 مورخ 97/02/26 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی شهر تهران در سال 1397» ـ ابلاغی به شماره 160/2437/2912 مورخ 97/2/11 و در جهت تأمین نظر آن هیأت موارد به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود؛

1- جدول (الف - اصلاحی) محاسبه نرخ کرایه اتوبوس‌های بخش عمومی در سال 1397

ردیف مسافت متوسط کیلومتر بازه کرایه مصوب سال 1396 (ریال) نرخ مصوب سال 1397 (ریال)
نقدی نقدی
1 تا 10 کیلومتر brt 8.8 4.500 5.000
2 بیش از 10 تا 15 کیلومتر brt 14.4 6.000 6.500
3 بیش از 15 تا 20 کیلومتر brt 22.9 7.500 8.000
4 بیش از 20 کیلومتر brt 26.5 9.000

10.000

2- جدول (ب - اصلاحی) نرخ کرایه جابه‌جایی مسافر از طریق اتوبوس‌های بخش خصوصی در سال 1397

ردیف مسافت متوسط کیلومتر بازه کرایه مصوب سال 1396 (ریال) نرخ مصوب سال 1397 (ریال)
نقدی نقدی
1 تا 2.5 کیلومتر 2.5 5.000 5.500
2 بیش از 2.5 تا 5 کیلومتر 3.94 6.000 7.000
3 بیش از 5 تا 7.5 کیلومتر 6.27 7.000 8.000
4 بیش از 7.5 تا 10 کیلومتر 8.55 7.500 8.500
5 بیش از 10 تا 12.5 کیلومتر 11.33 8.500 10.000
6 بیش از 12.5 تا 15 کیلومتر 13.75 9.500 10.500
7 بیش از 15 تا 17.5 کیلومتر 16.02 9.500 11.000
8 بیش از 17.5 تا 20 کیلومتر 18.34 11.000 12.000
9 بیش از 20 کیلومتر 25.09 11.000

12.500

3 - تبصره ششم (6) اصلاحی:

با استناد به مفاد ماده 53 قانون كار مصوب 1369/8/29 كه اشعار مي‌دارد: كار روز كارهايي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي‌باشد و كار شب كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد، براي نرخ كرايه در نوبت شب از ساعت بيست و دو (22) لغايت پنج (5) صبح معادل پنجاه درصد (50%) به نرخ‌های تعیین شده افزوده می‌شود.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.