laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/675/8144
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/03/29

مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهارهزار و ششصد و نوزده فرعي از بيست و پنج اصلي (25/4619) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران
مصوب 1397/03/22نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهارهزار و ششصد و نوزده فرعی از بیست و پنج اصلی (25/4619) واقع در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران

ماده‌واحده:

به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آیین‌نامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها" مصوب 1359 شوراي انقلاب تصويبي در سی و دومین اجلاس شوراي عالی استان‌ها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدی آن، نظریه كميسيون ماده هفتم (7) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر ابلاغي به شماره 611/6/606510 مورخ 95/5/17 سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر باغ بودن، حفظ کلیه درختان سبز موجود، اعمال ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، اخذ عوارض و غرس دو برابر محیط بن درختان خشک‌شده، احیای باغ در پلاك ثبتي به شماره چهار‌هزار و ششصد و نوزده فرعی از بیست و پنج اصلی (25/4619) واقع در اقدسیه، بلوار اوشان، باشگاه رشد، در محدوده منطقه یک (1) شهرداري تهران بررسی و با توجه به محتویات پرونده و مجموع بررسی‌های به عمل آمده و جمیع جهات پلاک ثبتی مذکور باغ تشخیص نمی‌گردد (غیر باغ).

کلیه درختان موجود می‌بایست حفظ گردد. بدیهی است در خصوص عوارض و غرس درختان خشک‌شده مذکور در نظریه کمیسیون ماده هفت، شهرداری تهران موظف است بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام مقتضی قانونی معمول نماید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.