laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2473/15642
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/06/05

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره‌ 97/1/5015 مورخ 1397/05/29 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به متن مصوبه « طرح آبرساني اضطراري شهر تهران » ـ ابلاغي به شماره 160/2467/13125 مورخ 1397/05/10 "
مصوب 1397/06/04
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره‌ 97/1/5015 مورخ 1397/05/29 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به متن مصوبه « طرح آبرساني اضطراري شهر تهران » ـ ابلاغي به شماره 160/2467/13125 مورخ 1397/05/10

ماده واحده:

در پاسخ به نامه شماره 5015/1/97 مورخ 29/05/1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه « طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران » ـ ابلاغی به شماره 13125/2467/160 مورخ 10/05/1397 اشعار می دارد: 1- با توجه به احکام و تکالیف مقرر در اسناد فرادستی که در مقدمه مصوبه معترض‌عنه تصریح شده است، طرح آبرسانی و تأمین پایه آب شرب شهروندان در شرایط اضطراری از طرح های حیاتی و ضروری کلانشهر تهران است و اجرای آن مستلزم تعیین وظایف مشخص و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد، لذا استفاده از عبارات ارشادی و عدم الزام دستگاه های موردنظر ، باعث بلااثر شدن مصوبه معترض عنه خواهد شد. 2- اکثر تکالیف مندرج در ماده سوم (3)مصوبه مذکور (بندهای 2 ، 5 الی 9 و تبصره‌های ذیل آن )متوجه شهرداری تهران است و در خصوص سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز با هماهنگی و مشارکت شهرداری تهران اقدام خواهد شد . لازم به توضیح است که طرح مذکور به شماره 11659/10100 مورخ 10/10/96 توسط مدیر عامل شرکت مذکور به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و بررسی و تصویب آن نیز با دعوت کتبی و حضور ایشان در هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورا انجام شده است. با عنایت به مراتب فوق اصلاحات مورد نظر آن هیأت مورد تأیید قرار نگرفت و مصوبه معترض عنه عیناً به قوت خود باقیست ./ 97/5م 2473/36ل/5 گردش كار تصويب نامه‌ شماره 5015/1/97 مورخ 29/05/1397 فرمانداری تهران مبنی بر اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه « طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران » ـ ابلاغی به شماره 13125/2467/160 مورخ 10/05/1397 به شماره 14924/160 مورخ 30/05/1397 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و طی نامه شماره 15058/160 مورخ 30/05/1397جهت بررسی به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شوراي اسلامي شهر تهران ارجاع شد . پس از وصول گزارش نهايي كميسيون مذکور به شماره 15245/160 مورخ 04/06/1397 بررسی اعتراض مزبور در دستور هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت . در جلسه مزبور که در روز 04/06/1397 در محل تالار شورا و به صورت رسمی منعقد شد مفاد آن مطرح و پس از بحث و مذاكرات انجام شده اصلاحات مورد نظر هیأت تطبیق با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران ( نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) مورد تأیید قرار نگرفت .