laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2498/24989
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/08/29

اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات بازديد از باغ پرندگان ـ ابلاغي به شماره 160/1904/10414 مورخ 1393/04/22
مصوب 1397/08/27
اصلاحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات بازديد از باغ پرندگان ـ ابلاغي به شماره 160/1904/10414 مورخ 1393/04/22

ماده‌واحده:

با استناد به بند بیست و شش (۲۶) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و با توجه به رشد عمومی قیمت‌ها و هزینه‌های مرتبط با نگهداشت مجموعه باغ پرندگان و همچنین ایجاد و توسعه فاز دوم این مجموعه، مفاد مصوبه «تعیین بهای خدمات بازدید از باغ پرندگان - ابلاغی به شماره 160/1904/10414 مورخ 1393/04/22» به‌ شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- بهای ورود به فازهای یک ، دو و پارکینگ مجموعه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

مبلغ به ریال بهای ورودیه
80،000 بهای ورودیه فاز یک مجموعه
150،000 بهای ورودیه فاز دو مجموعه
10،000 بهای ورودیه به پارکینگ تا3 ساعت اولیه
5،000

بهای پارکینگ به ازای هر ساعت توقف اضافه

۲- عبارت «مؤسسات خیریه» از تبصره یکم (۱) مصوبه فوق‌الذکر حذف می‌گردد.

۳- بازدید دانش‌آموزان به شکل جمعی در روزهای غیر تعطیل مشمول تخفیف بهای ورودیه به میزان ۷۵% می‌باشد.

۴- شهرداری تهران موظف است به‌ منظور ارتقای کیفیت ارایه خدمات و همچنین خودگردان و سودآور نمودن این مجموعه طرح جامعی را تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.

۵- سایر مفاد مصوبه ابلاغی به شماره 160/1904/10414 مورخ 1393/04/22 که مغایر مفاد این مصوبه نمی‌باشد به قوت خود باقی است.