laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2535/34153
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/21


اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران

مصوب 1397/11/16


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران

ماده‌واحده:

شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه نسبت به ساماندهی وضعیت کلیه سازمان‌های تابعه و تهیه اهداف و وظایف هر یک از آن‌ها با اعمال اصلاحات لازم در ساختار سازمان‌ها با رعایت شاخص‌های ذیل اقدام و اساسنامه‌های مربوطه را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

بدیهی است پس از تصویب و طی مراحل قانونی، اساسنامه‌های جدید جایگزین اساسنامه‌های قبلی گردیده و ملاک عمل ‌خواهد بود.

الف) تخصصی نمودن موضوع فعالیت کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها در چارچوب مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران مطابق مستندات؛ قانون شهرداری‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط بر اساس طبقه بندی ذیل:

1- شهرسازی و عمرانی: کلیه اقدامات مدیریتی، فنی و مطالعاتی به منظور طراحی، عمران و توسعه شهری

2- خدماتی و زیست محیطی: کلیه اقدامات مدیریتی، اجرایی و مطالعاتی مرتبط با حوزه‌های بهره‌برداری و نگهداری از منابع کالبدی شهری

3- پشتیبانی: کلیه اقدامات مدیریتی و مطالعاتی به منظور فراهم‌سازی‌ تجهیزات و امکانات فیزیکی، اقتصادی، مالی، حقوقی و اداری

۴- فرهنگی و اجتماعی: کلیه اقدامات مدیریتی، نرم‌افزاری و مطالعاتی در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی

۵- حمل و نقل: کلیه اقدامات مدیریتی به منظور فراهم‌سازی تجهیزات و امکانات ترافیکی و حمل و نقل عمومی

تبصره:

ملاک و معیار تعیین حوزه‌های تخصصی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران بر اساس موضوع، نوع خدمات و محصولات ارائه شده (در چارچوب مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی) مطابق با طبقه‌بندی پنج‌گانه تخصصی فوق‌الذکر ‌خواهد بود و در صورت نیاز شهرداری تهران نسبت به فراهم آوردن نظارت سایر حوزه‌های تخصصی مرتبط از طریق هیأت مدیره سازمان‌های مذکور اقدامات لازم را معمول ‌خواهد نمود.

ب) شناسایی مصادیق وجود توازي، تشابه و تزاحم فعالیت‌های سازمان‌ها با شرکت‌ها و حذف آن‌ها از طریق ادغام و انحلال

پ) تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران متناسب با موضوع فعالیت هر یک از آن‌ها

ت) تعیین تکلیف کلیه سازمان‌هایی که شاخص ارزیابی عملکرد آن‌ها منفی است و نیز سازمان‌هایی که امکان تطبيق موضوع مأموریت و فعالیت آن‌ها با مفاد این مصوبه، خصوصأ بند «الف» و تبصره ذیل آن وجود ندارد، از طریق واگذاری به بخش خصوصی (مشارکت یا واگذاری کامل فعالیت) یا اقدام به ادغام یا انحلال (بر اساس زمانبندی مشخص) مطابق قوانین و مقررات موضوعه.

ث) شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

«اساسنامه نمونه سازمان‌های تابعه شهرداری تهران»

فصل اول: کلیات

مقدمه:

به منظور سازماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، اساسنامه سازمان ................................. که در اجرای ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری‌ها تأسیس گردیده است، در تاریخ ..................... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه‌های قبلی سازمان به تاریخ .................... و.................. می‌شود.

ماده یکم (۱) - تعاريف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

سازمان: سازمان ...........................

شورا: شورای سازمان ..............................

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن

ماده دوم (۲) - مشخصات سازمان سازمان ............................... مؤسسه‌ای وابسته و متعلق به شهرداری است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به منظور انجام مأموریت‌ها و وظایف قانونی شهرداری مطابق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید. مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده سوم (۳) - اهداف:

1-

2-

3-

4-

5-

...........................

ماده چهارم (۴) - وظایف و اختیارات:

1-

2-

3-

4-

5-

........................

تبصره یکم (۱):

سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود می‌تواند دستاوردهای فنی، مادی و معنوی خود را به متقاضیان عرضه نماید.

تبصره دوم (۲):

سازمان موظف است برای انجام آن دسته از وظایفی که نیاز به اخذ مجوز قانونی از سایر مراجع ذیصلاح دارد، اقدام نماید.

تبصره سوم (۳):

مشارکت سازمان از طریق خرید سهام و سرمایه‌گذاری در هر شرکت خارج از شهرداری منوط به اخذ مجوز از شورای شهر می‌باشد.

فصل دوم: دارایی

ماده پنجم (۵):

دارایی سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه و ارزش اموالی که به هر عنوان مورد ارزیابی قرار گرفته به مالکیت سازمان در آمده است.

تبصره:

در صورت انحلال سازمان، کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین مطالبات و دیون و تعهدات سازمان به شهرداری منتقل می‌گردد.

ماده ششم (۶): منابع مالی سازمان:

الف- منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه سازمان و شهرداری.

ب- دریافت کمک و هدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب.

فصل سوم: ارکان سازمان و وظایف و اختیارات

ماده هفتم (۷) - ارکان سازمان

الف - شورا.

ب- هیأت مدیره.

پ- بازرس (حسابرس).

ماده هشتم (۸) - ترکیب شورا:

الف- شهردار (رئیس شورا).

ب- معاون ذیربط شهرداری.

پ- نماینده وزارت کشور.

ت- دو نفر کارشناس متخصص در رشته‌های مرتبط (یک نفر از داخل و یک نفر خارج از شهرداری) به پیشنهاد شهردار و تأیید شورای شهر.

ث- یک نفر از اعضای شورای شهر به عنوان ناظر (بدون حق رأي).

تبصره یکم (۱):

شهردار می‌تواند با رعایت مقررات، ریاست شورا را به یکی از معاونان یا مسئولان واجد شرایط در شهرداری واگذار نماید.

تبصره دوم (۲):

تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر عهده رئیس شورا است.

ماده نهم (۹) - وظایف و اختیارات شورا:

الف- سیاست‌گذاری و راهبری مسائل کلان سازمان.

ب- بررسی و تصمیم‌گیری درباره برنامه‌ها و خط مشی‌ها.

پ- استماع گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان.

ت- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیره و بازرس و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها حداکثر تا موعد مقرر.

ث- بررسی و تأیید بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه سازمان و پیشنهاد به شهرداری جهت طی مراحل و تصویب آن در شورای شهر.

ج- بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان و پیشنهاد برای تصویب در شورای شهر و سایر مراجع قانونی.

تبصره:

تا زمانی که آیین‌نامه مالی و معاملاتی و آیین‌نامه استخدامی سازمان مراحل قانونی تصویب را طی ننموده باشد، آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/4/12 و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 و آیین‌نامه استخدامی مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل ‌خواهد بود.

چ- بررسی و تصمیم‌گیری درباره نحوه مشارکت سازمان با اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی و استفاده از تسهیلات بانکی داخلی و خارجی و تعیین نحوه هزینه کرد و استهلاک آن با رعایت قوانین و مقررات جاری.

ح- انتخاب و تجدید انتخاب و برکناری اعضاء هیأت مدیره.

خ- تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضور اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و حقوق و مزایای مدیر عامل و حق‌الزحمه بازرس با رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی شهردار

د- ارائه پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و انحلال سازمان به منظور تصویب در شورای شهر

ذ- تصمیم‌گیری درباره ذخیره‌های مالی سازمان به منظور استفاده فعال از آن‌ها.

ماده دهم (۱۰) - جلسات شورا:

جلسات شورا سالیانه حداقل دو بار تشکیل می‌شود. دعوتنامه جلسات باید حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه به اعضاء ابلاغ شده باشد.

تبصره یکم (۱):

جلسات شورا بنا به تقاضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا دو نفر از اعضای شورا با موافقت رئیس شورا تشکیل ‌خواهد شد. در این‌ صورت دستور جلسه شورا توسط رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می‌شود.

تبصره دوم (۲):

جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز مجددًا دعوت به عمل می‌آید که در این‌ صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئیس شورا تشکیل ‌خواهد شد.

ماده یازدهم (۱۱) - دبیر شورا:

دبیر شورا، مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها می‌باشد که وظیفه ارسال دعوتنامه، تنظیم و حفظ صورت‌جلسات و مستندات شورا را برعهده دارد.

ماده دوازدهم (۱۲) - ترکیب هیأت مدیره سازمان:

هیأت مدیره سازمان مرکب از سه یا پنج نفر عضو اصلی (موظف و غیرموظف) و یک نفر عضو علی‌البدل است که حداقل یک نفر از آنان از درون سازمان می‌باشد و از اشخاص دارای تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب می‌شوند.

تبصره یکم (1):

اعضای هیأت مدیره سازمان برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم (۲):

اعضای هیأت مدیره با حکم شهردار (رئیس شورا) منصوب می‌شوند.

تبصره سوم (۳):

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نائب رئیس تعیین ‌خواهد نمود که وظیفه اداره جلسات را بر عهده ‌خواهد داشت.

ماده سیزدهم (۱۳) - وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و نیز تفویض شده از طرف شورا برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می‌باشد که اهم آن‌ها به شرح زیر است.

الف- تهیه و تأیید کلیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز و تشکیلات سازمان و پیشنهاد تصویب آن‌ها به شورا طبق قوانین و مقررات مربوطه.

ب- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به منظور تصویب شورا.

پ- بررسی برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالیانه و ارائه آن به شورا جهت تأایید.

ت- اجرای مصوبات شورا.

ث- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آیین‌نامه‌های مورد عمل.

ج- بررسی و تصویب انجام معاملات در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب.

چ- بررسی و تقاضای تجدید نظر در برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی سازمان به شورا.

ح- انتخاب مدیرعامل سازمان از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های سازمان، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط که یک سال آن سابقه کاری در شهرداری باشد، با پیشنهاد هیأت مدیره و حکم رئیس شورا منصوب می‌گردد.

خ- نظارت بر کار آمدی، اثربخشی و حفظ و نگهداری دارایی سازمان.

د- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز سازمان با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

ذ- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی مالی و انجام قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب شورای شهر.

ر- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذیحساب دو (۲) منتخب شورای شهر.

ز- بررسی و تصویب میزان پاداش و سایر امکانات رفاهی برای کارکنان سازمان بر اساس آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری.

ژ- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با امکان تفویض کلیه اختیارات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21، حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی شهرداری.

س- بررسی و تهیه نرخ خدمات سازمان و ارائه به شورا به منظور تأیید و پیشنهاد به شهرداری جهت طی مراحل تصویب آن در شورای شهر.

تبصره یکم (۱):

هیأت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲):

هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی و تفریغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملکرد سازمان حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

تبصره سوم (۳):

در صورت فوت، استعفاء یا برکناری مدیرعامل، هیأت مدیره موظف است در اولین جلسه هیأت مدیره نسبت به انتخاب مدیرعامل جدید اقدام نماید.

ماده چهاردهم (۱۴):

جلسات هیأت‌ مدیره هر ۱۵ روز و حداقل ماهیانه یکبار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا ‌خواهد بود. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هیأت مدیره شرکت نکند، مراتب از سوی رئیس هیأت مدیره به شورا جهت انتخاب فرد جایگزین اعلام ‌خواهد شد.

تبصره: جلسات هیأت مدیره با دعوتنامه کتبی مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره که حداقل ۳ روز قبل از جلسه ارسال می‌گردد، تشکیل ‌خواهد شد.

ماده پانزدهم (۱۵) - وظایف و اختیارات مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان است که اهم وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

الف- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه سازمان به هیأت مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات سازمان.

ب - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور سازمان با رعایت مقررات جهت تصویب هیأت مدیره.

پ- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی سازمان.

ت- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر سازمان با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان و سایر مقررات جاری کشور.

ث- اجرای سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه یا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مدیرعامل است.

ج- اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

چ-ایفای نقش نمایندگی سازمان در مواجهه با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ح- اسناد مالی سازمان با امضای مدیرعامل، معاون مالی و اداری و قائم مقام ذیحساب دو (۲) (پیشنهادی شهردار که به تأیید شورای شهر رسیده) معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره دارای امضای مجاز ‌خواهد بود.

تبصره:

مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیأت مدیره و به منظور تسریع در امور جاری سازمان، بخشی از اختیارات خود را به مدیران سازمان تفویض نماید. این تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

ماده شانزدهم (۱۶):

مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر سازمان و شهرداری، مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده هفدهم (۱۷):

رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره 160/2486/20355 مورخ 1397/7/16 و سایر مصوبات مرتبط، برای ارکان و کارکنان سازمان الزامی و تعهدآور است.

تبصره:

انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری از سوی سازمان از شمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خارج می‌باشد.

ماده هجدهم (۱۸)- بازرس قانونی (حسابرس):

در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها، شورای شهر، یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان انتخاب می‌نماید.

حسابرس منتخب با ابلاغ حکم از سوی رئیس شورای شهر به مدت یک سال مسئولیت تصدی حسابرسی سازمان را بر اساس آیین‌نامه حرفه‌ای حسابرسان برعهده ‌خواهد داشت. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی توسط شورای شهر برای حداکثر سه سال مجاز است.

تبصره:

قرارداد مؤسسه حسابرسی با شورای شهر منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شورای شهر پرداخت می‌شود.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده نوزدهم (۱۹) - سال مالی:

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده بیستم (۲۰) - انحلال سازمان:

در موارد زیر سازمان بنا به پیشنهاد شورای سازمان و تصویب شورای شهر منحل می‌شود:

الف- زمانی که اهداف و مأموریت‌های محوله به سازمان خاتمه یابد.

ب- در صورت تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی و صدور حکم قطعی مراجع قضایی.

تبصره:

طی دوره زمانی انحلال و انتقال کلیه اموال، دارایی‌ها و تعهدات سازمان به شهرداری وفق قانون تجارت مسئولیت تصفیه حساب و تأدیه دیون به همه اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان منحل شده بر عهده مدیر یا هیأت تصفیه قرار می‌گیرد که توسط شهرداری تعیین می‌گردد.

ماده بیست و یکم (۲۱):

سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و مصوبات شورای شهر اقدام ‌خواهد شد.

ماده بیست و دوم (۲۲):

این اساسنامه مشتمل بر چهار (۴) فصل، بیست و دو (۲۲) ماده و بیست (۲۰) تبصره که در تاریخ ../../..13 به تأیید شورا رسیده بود در ...................................... جلسه رسمی‌ شورای شهر منعقده در تاریخ ../../..۱۳ به تصویب رسید.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.