laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2540/34550
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/24


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/10126 مورخ 1397/11/15 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به متن مصوبه «طراحي، پايش و اجراي نماهاي شهر تهران- ابلاغي به شماره 160/2519/31198 مورخ 1397/10/2۵»

مصوب 1397/11/23


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/10126 مورخ 1397/11/15 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت، تطبيق به متن مصوبه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران - ابلاغی به شماره 160/2519/31198 مورخ 1397/10/2۵»

ماده‌واحده:

در پاسخ به نامه شماره 97/1/10126 مورخ 1397/11/15 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبيق به متن مصوبه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران - ابلاغی به شماره 160/2519/31198 مورخ 1397/10/2۵» و با عنایت به مفاد بند چهارم (۴) مصوبه «ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری)» ابلاغی به شماره 300/310/55019 مورخ 1387/10/29 و ماده یکم (۱) مصوبه «تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آن‌ها» ابلاغی به شماره 300/53555 مورخ 1396/10/16 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اشعار می‌دارد:

الف - مقدمه مصوبه معترض‌عنه به شرح زیر اصلاح و جایگزین می‌گردد:

مقدمه (اصلاحی):

"در اجرای ماده واحده مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل ساماندهی نماهای شهر تهران - ابلاغی به شماره 160/1886/6254 مورخ 1393/3/13» و در راستای تحقق آرمان‌های مندرج در چشم‌انداز و مفاد راهبردهای توسعه طرح جامع (راهبردی - ساختاری) شهر تهران مبنی بر ساماندهی و ارتقا هویت سیما و منظر شهری و ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه «ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری ( پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری)» به شماره 300/310/55019 مورخ 1387/10/29 و مصوبه «تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آن‌ها» به شماره 300/53555 مورخ 96/10/16 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ضرورت بهره‌گیری از تدابیر و ابزارهای لازم در فرآیند هدایت و کنترل طرح‌های نمای ساختمان‌ها در شهر تهران، مصوبه «طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران» که متضمن فرآیند کنترل و نظارت بر طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران می‌باشد به شرح ذیل تصویب می‌شود."

ب- تعریف زیر به ماده یکم (۱) - بخش تعاریف - الحاق می‌گردد:

"کمیته ارتقا کیفی سیما و منظر شهری (الحاقی): کمیته‌ای بین بخشی که مطابق بند چهارم (۴) مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری (پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها، مناسب‌سازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری)» تشکیل و در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر است."

پ- ماده دوم (۲) به شرح زیر اصلاح و جایگزین می‌گردد:

"ماده دوم (۲) متولی (اصلاحی):

اداره کل معماری و ساختمان به نمایندگی از معاونت شهرسازی و معماری به عنوان متولی ساماندهی نمای بناهای شهر تهران ملزم به تشکیل ساختار دو بخشی کمیته نمای بناهای خاص و کمیته نمای منطقه بر اساس مفاد اسناد فرادست از جمله مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص برای بررسی و تأیید نمای بناها است. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نمای کلیه ساختمان‌های شهر تهران باید به تأیید کمیته نمای بناهای خاص یا کمیته نمای منطقه برسد."

ت- در تمام بخش‌های متن مصوبه: کلمه "شاخص" به کلمه "خاص" و "کمیته بناهای شاخص" به "کمیته نمای بناهای خاص" تغییر می‌یابد.

ث- در انتهای ماده سوم (۳) تبصره‌ای به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

"تبصره (الحاقی):

پروژه‌های معماری مشمول تعریف بنای شاخص، موضوع مصوبه "تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار تصویب آن‌ها به شماره 300/53555 مورخ 96/10/16 شورا‌ی‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در صورت تصویب در کمیته فنی شماره سه شورای مذکور یا کمیته ارتقای سیما و منظر شهری، نیاز به بررسی و تصویب در کمیته‌های موضوع این مصوبه نخواهد داشت."

ج - بند "د" ذیل ماده چهارم (۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:

"د) ضوابط ملاک عمل (اصلاحی):

ضوابط ملاک عمل جهت بررسی طرح نمای بناهای شاخص و عادی شامل: مقررات ملی ساختمان، طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران، مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده پنج، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کلیه مصوبات، سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی کمیته ارتقا کیفی سیما و منظر شهری (مستقر در سازمان مسکن و شهرسازی استان) و کلیه اسناد، قوانین و مقررات فرادست حوزه شهرسازی و معماری است."

تصویر مصوبه الحاق نشده است.