laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2568/9202
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/04/09


اصلاحيه اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/2535/34153 مورخ 1397/11/21

مصوب 1398/04/02


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه اساسنامه نمونه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري تهران- ابلاغي به شماره 160/2535/34153 مورخ 1397/11/21

ماده‌واحده:

با عنایت به نامه شماره ۱۷۲۳مورخ 1398/1/21سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، در خصوص مصوبه "‌‌‌‌‌‌‌اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران"-ابلاغی به شماره 160/2535/34153مورخ 97/11/21، اساسنامه مذکور مطابق ردیف‌های (۱) الى (۲۳) این مصوبه اصلاح می‌گردد:

١- ماده پنجم (۵) اصلاحی:

دارایی سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه توسط شهرداری و ارزش اموالی که به هر عنوان مورد ارزیابی قرار گرفته و به مالکیت سازمان در آمده است.

۲- ماده پنجم (۵) - تبصره دوم (۲) - الحاقی:

(عنوان تبصره فعلی به تبصره یکم(۱) اصلاح و تبصره دوم (۲) به آن الحاق می‌شود)

تبصره دوم (۲) - الحاقی:

نیروی انسانی آزاد شده در جریان انحلال، وفق قوانین و مقررات جاری تعیین تکلیف خواهند شد.

٣- ماده هفتم (۷) - بند (پ - اصلاحی):

پ- بازرس قانونی.

۴- ماده هشتم (۸) - بند (پ - اصلاحی)

پ- نماینده وزارت کشور ( به انتخاب وزیر محترم کشور ).

۵- ماده هشتم (۸) - بند (ث ) حذف می‌گردد.

۶- ماده هشتم (۸) - تبصره دوم (۲) - اصلاحی:

تعیین میزان حق جلسه اعضای شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر عهده رئیس شورا است و مبلغ آن به شرح ذیل محاسبه می‌گردد؛ حق جلسه یک نوبت =۴ ٪* حقوق و مزایای تعیین شده برای مدیر عامل از سوی اداره کل امور مجامع و شورای سازمان‌ها

وفق ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/4، حق جلسات ماهانه هر یک از اعضاء نمی تواند بیشتر از ۲ برابر حداقل حقوق تعیین شده برای کارکنان از سوی شورای عالی کار باشد.

۷-(حذف عبارت " اداری و استخدامی" در بند (ج) ماده نهم (9) مورد تأیید قرار نگرفت)

۸- ماده نهم (۹) - تبصره ذیل بند( ج- اصلاحی):

آیین‌نامه‌های موضوع بند «ج» این ماده می‌بایست حداکثر ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به مرحله تصویب نهایی برسند. تا تصویب نهایی آیین نامه‌های موصوف، آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1364/4/12، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25و آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1358/8/12 و اصلاحات بعدی آنها ملاک عمل خواهد بود.

9- ماده نهم (9) - بندهای "چ" ،"ح"، "خ" اصلاحی:

چ ( اصلاحی) - بررسی و تصمیم گیری درباره نحوه مشارکت سازمان با اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی و استفاده از تسهیلات بانکی داخلی و خارجی و تعیین نحوه و میزان هزینه کرد و استهلاک آن با رعایت قوانین و مقررات جاری.

ح ( اصلاحی) - انتخاب، برکناری و موافقت با استعفای اعضای هیأت مدیره.

خ (اصلاحی) - تعیین و تصویب حق جلسه اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و حقوق و مزایای مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌های ابلاغی شهردار.

10- ماده دهم (۱۰) - تبصره یکم (۱) - اصلاحی:

جلسات شورا بنا به تقاضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا دو نفر از اعضای شورا با موافقت رئیس شورا تشکیل خواهد شد. در اینصورت دستور جلسه شورا توسط رئیس شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می‌شود. برگزاری جلسات فوق العاده به تقاضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یا سه نفر از اعضای شورا انجام می‌پذیرد.

۱۱- ماده دهم (۱۰) - تبصره دوم (۲) - اصلاحی:

جلسات شورا با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و چنانچه در نوبت اول کل اعضاء حضور بهم نرسانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز مجددأ دعوت بعمل می‌آید که در این صورت شورا با حضور حداقل چهار نفر مشروط بر حضور رئیس شورا تشکیل خواهد شد.

۱۲- ماده دوازدهم (۱۲) - اصلاحی: - ترکیب هیأت مدیره سازمان

هیأت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که حداقل یک نفر از اعضای اصلی از کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری تهران می‌باشد و از اشخاص دارای تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان به پیشنهاد شهردار و تصویب شورا انتخاب می‌شوند.

۱۳- (در بند (ح) ماده سیزدهم (۱۳) درج عبارت «حداقل سه سال» مورد تصویب قرار نگرفت و در خصوص مدت تصدی مدیرعامل، برکناری و موافقت با استعفای مدیرعامل، موضوع در تبصره سوم (۳) ماده سیزدهم (۱۳) اعمال شده است.)

۱۴- ماده سیزدهم (۱۳) - بند (ث - اصلاحی):

بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور سازمان به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آئین نامه‌های مورد عمل و مقررات مربوطه.

۱۵- ماده چهاردهم (۱۴) – اصلاحی:

جلسات هیأت مدیره هر ۱۵ روز و حداقل ماهیانه یکبار با حضور چهار عضو هیأت مدیره تشکیل می‌شود و مصوبات آن با اکثریت آرای مثبت حاضرین (حداقل سه نفر) در جلسه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هیأت مدیره شرکت نکند، مراتب جهت انتخاب فرد جایگزین از سوی رئیس هیأت مدیره به شورا اعلام خواهد شد.

۱۶- ماده پانزدهم (۱۵) - سطر اول و دوم (اصلاحی):

مدیرعامل، مسئول اداری و اجرایی سازمان است که اهم وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

۱۷ -(« قوانین آمره» در متن ماده ماده هفدهم (۱۷) مستتر است.)

۱۸- ماده هجدهم (۱۸) اصلاحی - حسابرس و بازرس قانونی:

در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها، شورای سازمان، یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت از بین حسابرسان مورد تأیید شورای شهر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب و جهت تأیید به شورای شهر پیشنهاد می‌نماید. تعیین حسابرس و بازرس قانونی از سوی شورا و شورای شهر به نحوی انجام می‌شود که ضمن حفظ جایگاه قانونی مراجع مذکور از بروز موازی کاری اجتناب گردد.

تبصره ( اصلاحی):

قرارداد موسسه حسابرسی منتخب با شورای شهر منعقد و حق الزحمه آن از محل اعتبارات شورای شهر پرداخت می‌شود. حسابرس و بازرس قانونی موظف به انجام کلیه تعهدات ذکر شده در قرارداد با شورای شهر و همکاری با بازرسان اعزامی وزارت کشور می‌باشد.

۱۹- ماده نوزدهم (۱۹) اصلاحی :

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. در سال اول تأسیس سازمان، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲۰- در فراز ابتدایی ماده بیستم (۲۰) (اضافه نمودن عبارت" تأیید وزارت کشور" بعد از عبارت "تصویب شورای شهر مورد تایید قرار نگرفت)

۲۱- ماده بیستم (۲۰) بند (ب- اصلاحی):

در صورت تشخیص و صدور حکم قطعی قضایی یا تصمیم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی و صدور حکم قطعی مراجع قضایی

۲۲- ماده بیست و یکم (۲۱) اصلاحی:

سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، طبق قانون تجارت و مقررات جاری کشور و مصوبات شورای شهر اقدام خواهد شد.

۲۳- ماده بیست و یکم (۲۱) - تبصره (الحاقی):

هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند ۱۵ ماده 80 قانون شوراها خواهد بود.

۲۴- شهرداری تهران مکلف است به منظور برقراری انضباط اداری، مالی و حقوقی ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه، لایحه اساسنامه مشتمل بر شرح وظایف و ماموریت‌های هریک از سازمان‌های مشمول را به صورت جداگانه تهیه و جهت تصویب به شورای شهر ارائه نماید.

۲۵- اساسنامه نمونه موضوع این مصوبه، در خصوص سازمان‌هایی است که ذیل ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری‌ها تأسیس شده و فعالیت می‌نمایند. سازمان‌هایی که ذیل سایر مواد قانون شهرداری نظیر سازمان نوسازی شهر تهران) یا قوانین جاری کشور (نظیر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) تشکیل شده‌اند از موضوع این مصوبه مستثنی هستند. اساسنامه این سازمان‌ها می‌بایست حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شود.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.