laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2575/13778
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1398/05/16


گزارش تلفيقي حسابرسي از عملكرد مالي (حساب درآمد و هزينه) شهرداري تهران براي سال مالي منتهي به 1393/12/29

مصوب 1398/05/13


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

گزارش تلفيقي حسابرسي از عملكرد مالي (حساب درآمد و هزينه) شهرداري تهران براي سال مالي منتهي به 1393/12/29

ماده‌واحده:

در اجراي بند (ج) ماده چهل‌و‌چهار (۴۴)‌ آيين‌نامه مالي شهرداري‌‌هاو بند سي‌ام (۳۰) ماده هشتاد (۸۰) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب‌ 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي صورت‌هاي مالي شهرداري تهران در سال مالي منتهي به 1393/12/29 مشتمل بر ۶۹ برگ كه جزء لاينفك اين مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران‌ مي‌باشد، به عنوان سند حسابرسي سال ۱۳۹۳ شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفت و شورا پس از استماع گزارش حسابرس و پاسخ‌هاي شهرداري تهران با تصويب گزارش به صورت مشروط تكاليف زير را در اعلام موارد نقض و تخلف و اصلاح فرآيند‌‌ها بر اساس مقررات قانوني مصوب نمود.

الف) شهرداري تهران موظف است:

1) با تهيه ي دستورالعمل‌هاي مناسب، شفاف سازي و اصلاح فرآيند، حداكثر ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه به منظور:

۱ - ۱- رعايت مواد ۸۶، ۱۰۴ و ۱۳۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/3/12 و اصلاحات بعدي آن و مواد ۱۸ و ۲۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده

1-2- رعايت مواد ۳، ۵، ۶، ۳۰ و بند ۵ ماده ۱۱ آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355/1/25و اصلاحات بعدي آن و همچنين مواد 9، 32، 33، 34 و46 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12و اصلاحات بعدي آن

1-3- رعايت تبصره ۲ ماده ۷۸ و مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداري‌ها

1-4- نحوه استفاده از تنخواه گردان

و نظارت بر اجراي آن در واحدهاي زيرمجموعه خود اطمينان حاصل نمايد.

۲) با توجه به پيشنهاد حسابرس منتخب شورا در جهت كاهش ريسك معاملات شهرداري با تهيه دستورالعمل‌‌ها و رويه‌هاي مناسب حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه و نظارت بر اجراي آن‌ها از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده (۱۰) برابر حد نصاب معاملات بزرگ با اشخاص حقوقي فاقد صورت مالي حسابرسي شده در واحدهاي زير مجموعه خود جلوگيري كند.

۳) اصلاحات مقتضي را در خصوص ثبت ناصحيح:

3-1- حساب‌ها و اسناد دريافتني بلند مدت در صورت‌هاي مالي

3-2- مطالبات سازمان بهشت زهرا از شهرداري حرم مطهر حضرت امام خميني (ره)

۳ - ۳ - انتقال امتياز پروانه ساختماني مجتمع ايستگاهي شهيد بهشتي جنوبي

3-4- املاك تملك شده بابت احداث متروي شاهد

3-5 - بهاي تمام شده پروژه‌هاي پاركينگ طبقاتي شريف، مجموعه‌هاي فرهنگي و ورزشي نيايش، سرسبز، فرحزاد، احداث و تكميل ساير تأسيسات، احداث ساختمان پليس راهور در شهرداري منطقه ۲

3-6 - پرداختي به پيمانكاران بابت عوارض بر ارزش افزوده

اعمال نموده و گزارش اقدامات انجام گرفته را به شوراي اسلامي شهر تهران منعكس نمايد.

۴) با توجه به ماهيت و عدم قابليت وصول برداشت‌هاي انجام شده از حساب‌هاي بانكي توسط سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي‌هاي بيمه‌اي مناطق و برداشت توسط مراجع قضايي بابت شكايت صاحبان املاك معارض و هزينه‌هاي فاقد اعتبار لازم است شهرداري تهران، اصلاحات مربوطه از اين بابت را در صورت‌هاي مالي اعمال نمايد.

۵) سازمان بازرسي شهرداري تهران، اداره كل حقوقي شهرداري تهران و حراست كل شهرداري تهران مكلفند نسبت به بررسي اقدامات انجام گرفته در

5-1- واگذاري زمين به نصف قيمت به شركت تعاوني مسكن شماره ۲ كاركنان سازمان بازنشستگي و عدم ثبت بخشي از بهاي معامله

5-2- واگذاري ملك موسوم به املاك گودال باغچالي

5-3-واگذاري زمين به قوه قضائيه

5-4- استفاده از خدمات بنياد تعاون سپاه در مقابل واگذاري ملك بدون برگزاري مزايده فروش و عدم پيش‌بيني در بودجه ساليانه و عدم رعايت قانون شهرداري‌ها و آئين‌نامه‌هاي ذيربط و همچنين عدم دريافت مجوزهاي لازم از سوي شوراي اسلامي شهر تهران

۵-۵- ابهامات عديده و تكرار آن در مناطق در خصوص نحوه عملكرد كارگزاران شهرداري در خريد و تملك املاك معارض طرح‌هاي عمراني

5-6- كمك شهرداري به موسسه خيريه امام رضا (ع)

5-7- معامله مبهم زمين پروژه مجتمع ايستگاهي متروي بيمه

5-8- ابهامات مطرح شده پيرامون نحوه فروش بخشي از پلاك ثبتي شماره ۴۷۳۰ به بنياد تعاون ناجا

5-9- واگذاري زمين موسوم به پروژه استخر با ۵۰٪ تخفيف به شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري منطقه ۴

5-10 - ابهامات مطرح شده پيرامون خروج ۷ فقره پلاك ثبتي اراضي از دفاتر شهرداري منطقه ۵

5-11- ابهامات مطرح شده پيرامون خروج ۴۵ فقره پلاك ثبتي اراضي از دفاتر شهرداري منطقه ۸

5-12- تملك و واگذاري ملك داراي كاربري فضاي سبز به بنياد تعاون ناجا

5-13- عدم ثبت اراضي تملك شده در منطقه ۲۲ بابت تملك رايگان ۷۰٪ اراضي بالاي ۱۰۰۰ متر به ميزان بيست و دو ميليون متر مربع جهت تأمين خدمات عمومي شهري و نحوه واگذاري آن‌ها به اشخاص حقيقي و حقوقي و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي آن در دارايي‌هاي شهرداري تهران

5-14- ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه‌ شناسايي املاك واگذار شده از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و فروخته شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

5-15- ابهامات مطرح شده پيرامون عمليات ساخت و محوطه سازي اردوگاه شهيد ميرحسيني (شامل ثبت نادرست اين رويداد مالي و همين طور نبود اطلاعات كامل در خصوص مخارج انجام شده)

5-16- ابهامات عديده مطرح شده پيرامون تملك و واگذاري يك فقره زمين به عنوان معوض سهم منطقه از محل ماده ۱۶-۲۹ طرح تفصيلي منطقه ۲۲ از اراضي تحت تملك شركت تعاوني مسكن هوافضاي سپاه (شامل مبناي ارزشيابي بهاي تمام شده، تفاوت ارزش احتمالي سهم اوليه شهرداري از زمين مورد ساخت تعاوني و زمين معوض اخذ شده، عدم ارائه‌ شواهدي مبني بر مجوزهاي لازم و وصول چك‌هاي دريافتي و اختيار شهردار تهران در ارائه‌ي ۳۰ درصد تخفيف و مجوز تقسيط در مرحله اول و ۱۵ درصد تخفيف و مجوز تقسيط مجدد در باقي‌مانده طلب قرارگاه مسكن دانشگاه علوم انتظامي و در نهايت ارائه‌ تخفيفي معادل ۶۰ درصد ارزش كل زمين و اختلاف مبلغ سند ثبت شده با دستور دريافت و مبلغ تخفيفات اعطايي با تخفيفات مصوب

5-17- ابهامات مطرح شده پيرامون نحوه‌ واگذاري زمين به بنياد تعاون سپاه از سوي شهرداري منطقه ۲۰ (شامل عدم ارائه‌ مستندات لازم از جمله (مبايعه نامه فروش) نحوه تسويه و چگونگي تحويل مورد معامله و ساير تعهدات خريدار و فروشنده)

5-18- ثبت كمتر از بهاي قرارداد و بهاي كارشناسي يك ملك در منطقه ۵

5-19- ابهامات مطرح شده پيرامون نحوه‌ي واگذاري بخشي از زمين پلاك ثبتي 14/250 (شامل عدم برگزاري مزايده و عدم ارائه‌ مستندات فروش نظير ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري، مبايعه نامه، قرارداد واگذاري و صورتجلسه تحويل)

5-20- ابهامات مطرح شده پيرامون اجراي قرارداد تهاتر بين سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران و آقاي كريمي شامل عدم ارائه‌ اسناد نقل و انتقال مالكيت و عدم كارشناسي مجدد با وجود گذشت ۴ سال از كارشناسي اوليه

5-21- دلايل تملك و واگذاري مجدد 13162/5 متر از اراضي سهم خدمات عمومي بر خلاف طرح تفصيلي شهرداري تهران به بانك صادرات و عدم ثبت صورت گرفته بابت اين معامله در صورت‌هاي مالي

5-22- دلايل ابهامات مطرح شده پيرامون مانده حساب‌هاي دريافتني عملياتي شهرداري منطقه ۲۲ از آقاي علي انصاري (مالك شركت توسعه ساختماني البرز تات) (شامل عدم وصول بهاي معامله، تخفيف 6.۴۱۹ ميليارد ريالي و نحوه محاسبه و مجوز اين تخفيف، تخلف در تقسيط مجدد بدهي‌ها، تخطي از بخشنامه‌هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران و عدم احراز صحت شناسايي ۴۵ ميليارد ريال در آمد غيرعملياتي)

5-23- ابهامات عديده در فروش بخشي از اراضي سهم خدمات عمومي شهرداري به تعاوني مسكن شماره ۲ كاركنان سازمان امور مالياتي (شامل نحوه شناسايي بهاي تمام شده، مجوزهاي لازم در خصوص فروش اين اراضي خدمات عمومي و نحوه‌ ثبت اين معامله)

5-24- دلايل فقدان فرم اعلام عوارض و يا برگ محاسبات عوارض در تعدادي از پرونده‌هاي درآمدي و عدم ارائه ۷۳ پرونده درآمدي برابر گزارش حسابرس منتخب شورا

5-25- وصول درآمد‌ها از طريق حواله‌هاي كارگزاري و معرفي مؤديان به كارگزاران براي ۶۹۹ فقره از دستورهاي دريافت و تخطي از مفاد ماده ۳۷ آيين‌نامه مالي شهرداري‌‌ها مبني بر واريز مستقيم كليه وجوه درآمدي

5-26- دريافت عوارضي تحت عنوان عوارض متفرقه در منطقه ۱۵

5-27-استفاده‌ بدون مجوز از برات كارت و محل تأمين هزينه كارمزد آن‌ها، خارج از بودجه مصوب شورا

5-28- عدم رعايت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)

5-29- مبلغ ۷۸۸۷ ميليارد ريال مغايرت در دفاتر و تأييديه‌هاي دريافتي و همين طور بي‌پاسخ ماندن تأييديه وكيل حقوقي برابر گزارش حسابرس منتخب شورا

5-30- عدم اخذ مجوزهاي لازم از شوراي اسلامي شهر تهران و عدم رعايت مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعمال ۲۰ درصد تخفيف و تقسيط در واگذاري زمين به ۱۹ نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي

5-31- تخفيفات اعمال شده در ده فقره قرارداد واگذاري منعقده في‌مابين سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران با شركت تعاوني مسكن كاركنان اداره كل منابع انساني شهرداري تهران

5-32- عدم رعايت صرفه و صلاح شهرداري در اجاره‌ پلاك ثبتي ۲۵۰۵۰/ ۷۰ (مربوط به آپارتمان ۱۸۶ متري در خيابان توانير) واقع در محدوده شهرداري منطقه ۲ به يكي از پرسنل شهرداري تهران

5-33- ابهامات مطرح شده پيرامون شارژ كارت مديران، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان، پاداش و مساعده

اقدام و افراد متخلف از مقررات را شناسائي و نسبت به معرفي اين افراد به هيأت رسيدگي به تخلفات كاركنان شهرداري تهران يا كميته انضباط كار يا مراجع ذي‌صلاح قضائي اقدام لازم را به عمل آورده و نتيجه را ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران منعكس نمايند.

۶) به منظور بهينه سازي و حسن اداره اموال و دارائي‌هاي شهرداري تهران نسبت به طراحي و به كارگيري سيستم:

6-1- بهاي تمام شده اراضي و اطلاعات تكميلي شامل: كد اموال، شماره پلاك ثبتي، بهاي تمام شده هر قطعه، محل استقرار و متراژ هر قطعه

6-2- متصل كردن و به‌روزرساني كليه‌ سامانه‌هاي مالي، معاملاتي، املاك و امثال آن‌‌ها به نحوي كه وضعيت اقدامات در يك مورد در همه سامانه‌‌ها قابل رهگيري و نظارت باشد.

6-3-ارتقاي سيستم اموال

تا پايان سال ۱۳۹۸ اقدامات لازم را به عمل آورد.

۷) در خصوص عدم رويت ۳.۷۱۱ فقره اسناد سيستم فاينانس و ۱۸۰ فقره سند مالي كه تنها تصوير آن‌ها برابر گزارش حسابرس منتخب شورا موجود بوده، لازم است آخرين وضعيت اصل اسناد، مبلغ اسناد و ساير مشخصات مورد نياز به شوراي اسلامي شهر تهران گزارش گردد.

۸) لازم است شهرداري تهران توضيحات خود درخصوص دلايل اختلاف2.517.000.000.000 ريال در تراز تجمعي تهيه شده مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و صورت‌هاي مالي واحد‌ها را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه دهد.

۹) اصلاح نظام خزانه‌داري شهرداري تهران به گونه‌اي كه هر پرداخت ذيل يك شناسه‌ي واريز تعريف شود. اين شناسه واريز بايد شامل رديف هزينه‌اي يا كد پروژه، طبقه‌بندي اقتصادي با در نظر گرفتن حساب‌هاي معين و تفصيلي، كد اولويت هزينه و هم‌چنين شناسه حقيقي يا حقوقي ذي‌نفعان نهايي باشد. به گونه‌اي كه پرداخت توسط خزانه‌داري به صورت مستقيم به ذي‌نفعان انجام شود.

۱۰) فرايند مبادله موافقت‌نامه شهرداري تهران به زمان تهيه بودجه منتقل شود و تمامي واحدهاي شهرداري تهران براي هزينه‌هاي جاري و عمراني خود موافقت‌نامه به تفصيل طبقه‌بندي اقتصادي با در نظر گرفتن حساب‌هاي تفصيلي و هم چنين طبقه بندي كاركردي (cofog) در سطح تفصيلي (چهار رقمي) ارائه كنند. اولويت هر يك از برنامه‌‌ها بايد در زمان بودجه‌ريزي مشخص شده و در زمان اجراي بودجه، مبناي پرداخت اين اولويت‌‌ها قرار گيرد.

۱۱) نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در شهرداري تهران هر چه سريع‌تر پياده‌سازي شود، به طوري كه برنامه‌هاي شهرداري تهران سنجه مشخص عملكرد داشته باشد. شهرداري تهران موظف است زيرساخت اطلاعاتي لازم براي پايش اجراي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد را پياده‌سازي كند.

۱۲) نظام استاندارد حسابداري تعهدي در بخش عمومي، مصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي را پياده‌سازي و اجرايي كند. پياده‌سازي اين نظام حسابداري بايد از طريق اتصال سامانه‌ي خزانه‌داري شهرداري تهران به سامانه حسابداري پيگيري شود به طوري كه هر گونه دريافت يا پرداخت در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه انعكاس روشن و به روز در نظام حسابداري شهرداري تهران داشته باشد.

۱۳) به منظور اعمال كنترل نقدي بر عمليات مالي و ايجاد ارتباط بين حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي، اقدام به پياده‌سازي كنترل تعهدات در زمان اجراي بودجه ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه نمايد. پياده‌سازي كنترل تعهدات بايد به گونه‌اي باشد كه ايجاد و پذيرش هر گونه تعهد در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه ذيل موافقت نامه‌هاي مبادله شده، با در نظر گرفتن اولويت هزينه كرد، مشخص بودن ذي‌نفعان تعهد و شرح خدمات ارائه شده توسط طرفين تعهد باشد. به علاوه ثبت تعهدي درآمد بايد با در نظر گرفتن رديف‌هاي بودجه‌اي، سررسيدهاي مدنظر و اطلاعات تفصيلي ذيل استاندارد حسابداري صورت گيرد.

۱۴) شهرداري تهران موظف است از طريق مولدسازي دارايي‌هاي غيرنقد و ايجاد جريان نقدي براي دارايي‌‌ها به تدريج در يك افق زماني ۵ ساله، سهم منابع غيرنقدي بودجه را به كمتر از ده درصد كاهش دهد.

ب) شوراي اسلامي شهر تهران موظف است:

۱) با توجه به عدم تناسب ماده ۲۴ آئين‌نامه مالي شهرداري‌‌ها با مباني حسابداري نقدي، لازم است اصلاح اين ماده را مورد توجه قرار داده و با ارائه طرح به شوراي عالي استان‌ها نسبت به اصلاح اين ماده اقدام نمايد.

۲) در اجراي بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن كميسيون نظارت و حقوقي شورا ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به بررسي موارد ۳۳ گانه بند ۵ بخش (الف) اقدام نموده و فهرستي از تخلفات اداري قابل ارجاع به هيأت رسيدگي به تخلفات و نيز فهرست موارد مهم قابل ارجاع به مراجع قضايي را تعيين و توسط رياست شوراي اسلامي شهر تهران به مراجع مربوطه ارسال و ظرف مهلت شش (۶) ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه گزارش نتايج حاصله را در صحن شوراي اسلامي شهر تهران قرائت نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.