laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2683/15095
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/07/08


سند راهبردي توسعه منابع انساني شهرداري تهران

مصوب 1399/07/06


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

سند راهبردي توسعه منابع انساني شهرداري تهران

مقدمه :

در اجراي بند يكم (1) ماده نهم (9) مصوبه برنامه‌ پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران (1402-1398) ابلاغي به شماره 160/2520/32061 مورخ 97/11/2، «سند راهبردي توسعه منابع انساني شهرداري تهران» به شرح مواد آتي به تصويب رسيد.

ماده يكم (1):

اصطلاحات و عبارت‌هاي به كار رفته در اين سند به شرح زير تعريف مي‌گردد:

الف- شهرداري: شهرداري تهران و مؤسسات وابسته (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شركت‌ها).

ب- برنامه: برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران (1402-1398).

پ- سند: سند راهبردي توسعه منابع انساني.

ت- راهبرد: مسيرهاي اصلي تحقق مأموريت اصلي معاونت توسعه منابع انساني را نشان مي‌دهد.

ث- راهبرد وظيفه‌اي: مسيرهاي فرعي و برنامه‌هاي اجرايي كه به ‌منظور تحقق راهبردها و اهداف كلان تدوين شده است.

ج- موضوع راهبردي: موضوعات كلان و مسايل محوري حوزه منابع انساني كه راهبردها و راهبردهاي وظيفه‌اي بر مبناي آن‌ها تدوين شده است.

ماده دوم (2):

هدف از تهيه و تدوين اين سند، ترسيم نقشه راه توسعه منابع انساني شهرداري به منظور دستيابي به پنج هدف كلان به‌شرح زير است:

1. ارتقاء احساس تعلق سازماني.

2. دستيابي به سرآمدي عملياتي.

3. تعالي پايدار منابع انساني.

4. افزايش رضايت و تعهد سازماني.

5. بهبود سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت منابع انساني.

ماده سوم (3):

شهرداري موظف است به‌ منظور تحقق اهداف كلان در حوزه توسعه منابع انساني، كليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با منابع انساني را در چارچوب خط‌مشي و موضوعات راهبردي ذيل پيش‌بيني و اجرا نمايد:

الف- اخلاق‌مداري (اسلامي، سازماني و حرفه‌اي)

ب- چابك‌سازي سازماني.

پ- التزام به شايستگي‌ها.

ت- نظام جبران خدمت و تأمين آينده كاركنان.

ث- هوشمندسازي سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت منابع انساني.

ماده چهارم (4):

شهرداري موظف است به‌ منظور تحقق اهداف كلان پيش‌بيني شده در اين سند راهبردهاي وظيفه‌اي زير را طراحي و اجرا نمايد:

الف- شناسايي حداكثري فرايندهاي فسادآور و اصلاح ساختار:

1- تقويت نظارت مردمي و بالا بردن انتظار شهروندان از رفتار حرفه‌اي در شهرداري.

2- بكارگيري سيستم گردش شغلي و جغرافيايي با رويكرد كاهش فساد.

3- شفاف‌سازي اطلاعات مرتبط با مأموريت‌هاي سازماني.

4- بازنگري و اصلاح فرايند‌ها و شناسنامه شغل براي مشاغل، با اولويت مشاغل در معرض آسيب.

ب- توسعه سرمايه اجتماعي (اعتمادسازي):

1- همسوسازي و ايجاد پيوند بين هويت سازماني و فردي.

2- توسعه فرهنگ تعهد به استانداردها و برنامه‌هاي ابلاغي.

3- نمونه‌سازي و الگوسازي در ارائه خدمات برتر به شهروندان.

4- توسعه مشاركت‌هاي مردمي در حوزه منابع انساني.

پ- ارتقاء فرهنگ سازماني با تأكيد بر ارزش‌ها و مسؤوليت اجتماعي:

1- افزايش فرهنگ تعهد به مسؤوليت اجتماعي.

2- توسعه فرهنگ رفتار شهروندي مبتني بر ارزش‌ها.

3- توسعه فرهنگ مبتني بر ارزش‌ها و كدهاي اخلاقي كاركنان.

4- مشاركت مديران در تحول مبتني بر ارزش‌ها.

ت- بالابردن هزينه و عواقب ناشي از ارتكاب تخلف:

1- تقويت نظارت سازمان‌هاي مردم نهاد.

2- تعهد به رعايت مقررات اداري به ‌منظور بهبود سلامت اداري.

3- افزايش حساسيت به فساد.

4- جلوگيري از مماشات در مديريت و تعاملات بين سازماني.

5- حمايت مستمر از افشاگران فساد در شهرداري و واحدهاي تابعه (شركت‌ها و سازمان‌ها) و تعهد به اجراي آيين‌نامه‌ها و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران در اين خصوص.

ث- معماري سازماني شهرداري در راستاي مأموريت جديد:

1- بازنگري و ساماندهي فرايندهاي حوزه منابع انساني بر اساس اولويت‌بندي گروه‌هاي عمده كاركنان.

2- كارآفريني سازماني از طريق ارائه خدمات جديد.

3- بازنگري مشاغل بر اساس مأموريت جديد.

4- بازنگري در سياست‌ها و فرآيندهاي برون‌سپاري با هدف ايجاد تعادل در بكارگيري حداكثري از نيروهاي مازاد شهرداري و ايجاد حداكثر سود و كارآمدي سازماني.

ج- جذب برگزيده و خروج هدايت شده:

1- شناسايي منابع جذب و ايجاد بانك استعدادهاي مورد نياز شهرداري تهران.

2- بازنگري، تقويت و تحول در نظام جذب و استخدام مبتني بر شايستگي‌ها با اولويت جذب درون‌سازماني.

3- بكارگيري روش‌هاي انگيزشي براي خروج كاركنان.

چ- بهبود ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان:

1- بكارگيري مدل مديريت عملكرد چندوجهي براي ارزيابي كاركنان.

2- تأكيد و توجه بيشتر به نقش رضايت‌مندي شهروندان و ارباب ‌رجوع در ارزيابي عملكرد كاركنان.

3- تاثيرگذار بودن نتايج ارزيابي عملكرد بر ساير فرايندهاي منابع انساني (ارتقاء، پاداش، خروج هدايت شده، تقدير دوره‌اي برترين‌ها و امثال آن).

4- تدوين نظام مديريت عملكرد سطوح مديريتي.

ح- توسعه و توانمندسازي منابع انساني:

1- بهره‌گيري از رويكردهاي نوين و حركت از آموزش به يادگيري فردي، تيمي و سازماني.

2- توسعه فرهنگ مدير در نقش رهياري (كوچ) و مربي‌گري (منتور).

3- هدايت تحصيلي با تعيين نيازهاي سازماني.

4- توانمند‌سازي كاركنان مبتني بر غني‌سازي، توسعه شغلي، جابه‌جايي و گردش شغلي.

5- توسعه فرهنگ تفويض اختيار، كار تيمي و نظام مشاركتي.

خ- انتصابات مبتني بر شايستگي‌ها:

1- طراحي و تدوين مدل شايستگي در سطوح مختلف.

2- برنامه‌ريزي بلندمدت براي تأمين مديران مبتني بر شايستگي.

3- توسعه كمّي و كيفي كانون‌هاي ارزيابي به منظور انتصاب و ارتقاء مديران مبتني بر شايستگي.

4- شفاف‌سازي فرايندهاي ارتقاء مديران.

د- توسعه رهبري و مديريت:

1- گسترش و بهبود تسهيم دانش و تجارب برتر در سطوح مديريتي.

2- تقويت مهارت رهبري مديران در نقش رهياري (كوچ) و مربي‌گري (منتور) معتمد.

3- استقرار نظام تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران.

4- تقويت تفكر راهبردي، سيستمي و انتقادي در سطوح مديران.

5- تقويت فرهنگ احساس نياز مديران براي توسعه.

6- توسعه فرهنگ سبك رهبري مشاركتي.

ذ- نظام مديريت استعدادها و جانشين پروري:

1- برنامه‌ريزي، ايجاد و توسعه خزانه استعدادها.

2- تسهيل جابه‌جايي و به‌كارگيري استعدادها در مجموعه شهرداري تهران.

3- ايجاد فرهنگ مشاركت استعدادها در حل مسايل سازماني.

4- توانمندسازي استعدادها با هدف جانشين‌پروري.

ر- تعالي و استاندارد محوري:

1- استقرار مدل تعالي آموزش.

2- استقرار مدل و استاندارد ملي و بين‌المللي منابع انساني.

3- استقرار استاندارد بين‌المللي مديرت دانش كاركنان.

ز- برقراري عدالت در نظام جبران خدمت و امور رفاهي:

1- بازنگري و اصلاح بخش متغير نظام جبران خدمات.

2- شفاف‌سازي فرايندهاي خدمات رفاهي.

3- ارتقاء عدالت در پرداخت‌هاي ثابت.

4- توسعه و متنوع‌سازي خدمات رفاهي متناسب با سطوح مختلف سازمان.

ژ- افزايش اطمينان و اعتماد كاركنان نسبت به تأمين آينده:

1- بازنگري راهبردها و اصلاح ساختار سازمان بازنشستگي (صندوق بازنشستگي) و صندوق ذخيره كاركنان.

2- سرمايه‌گذاري بر روي كسب و كارهاي نوين و سودآور.

3- اصلاح سبد سرمايه‌گذاري‌ها (پرتفوي) در سازمان بازنشستگي (صندوق بازنشستگي).

4- ساماندهي شركت‌ها و پروژه‌هاي سازمان بازنشستگي (صندوق بازنشستگي).

س- بهبود نظام سلامت جسمي و رواني كاركنان:

1- مديريت و كاهش ريسك‌هاي محيطي تاثيرگذار بر سلامت كاركنان.

2- ايجاد زمينه‌هاي كاهش استرس كاركنان.

3- توسعه ورزش همگاني كاركنان.

4- توسعه فعاليت‌هاي حوزه روانشناسي فردي و سازماني.

ش- بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان:

1- توسعه فرهنگ برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري فردي در سطوح مختلف.

2- توسعه برنامه خانواده شاد.

3- بهبود مديريت زمان در كار و زندگي.

4- توسعه مهارت‌هاي ارتباطات بين‌فردي در سطوح مختلف.

ص- تجمع، يكپارچه‌سازي و شفاف‌سازي اطلاعات:

1- روزآمدكردن داده‌هاي آماري و ارتقاء نقش آن در برنامه‌ريزي نيروي انساني.

2- تمركز اطلاعات منابع انساني ثابت، رسمي، ثابت آزمايشي، قراردادي و پيمانكاري در ستاد، واحدهاي تابعه و سازمان‌ها و شركت‌ها و ثبت آن در سامانه جامع منابع انساني

3- ارتقاي كيفيت اطلاعات.

4- انتشار گزارش‌هاي برخط و سيستمي از سامانه جامع منابع انساني (مديران و كاركنان) براي عموم مردم

ض- تصميم‌گيري اثربخش مبتني بر اطلاعات:

1- تقويت فرهنگ استفاده از آمار و اطلاعات.

2- طبقه‌بندي و تحليل هدفمند اطلاعات.

3- دسترسي آسان و شفاف به آمار تحليلي منابع انساني براي مديران متناسب با لايحه‌هاي مديريتي.

4- به‌كارگيري دانش حاصل از تصميم‌گيري‌هاي مبتني بر اطلاعات.

ط- توسعه مبتني بر فن‌آوري اطلاعات منابع انساني:

1- مكانيزاسيون فرايندهاي منابع انساني.

2- تعامل و تبادل اطلاعات برخط بين ‌واحدي در حوزه منابع انساني.

3- بازنگري و بهبود نحوه ارتباط اطلاعات و معماري سامانه نرم‌افزاري جامع منابع انساني.

4- تجميع فعاليت‌هاي توسعه فن‌آوري اطلاعات منابع انساني در واحد متولي.

ظ- هماهنگي و همسويي فرايندهاي منابع انساني:

1- تدوين فرايندهاي اصلي منابع انساني.

2- تدوين زيرفرايندهاي منابع انساني.

3- تدوين نقشه سياست‌گذاري (استراتژي) فرايندها و زيرفرايندهاي منابع انساني.

ماده پنجم (5):

ضرورت دارد برنامه‌هاي عملياتي و پروژه‌هاي توسعه منابع انساني كه در شهرداري اجرا مي‌شود، در چارچوب سند بوده و با يكي از راهبردها و راهبردهاي وظيفه‌اي در ارتباط باشد؛ به‌گونه‌اي كه دستيابي به اهداف تعيين‌شده در برنامه‌ها و پروژه‌هاي مذكور به تحقق اهداف كلان كمك نمايد.

ماده ششم (6):

مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي مفاد سند بر عهده شوراي اسلامي شهر تهران است و شهرداري موظف است گزارش‌هاي مربوطه را در ماه‌هاي شهريور و اسفند هر سال به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه دهد.

ماده هفتم (7):

چنانچه اين سند، در مراحل اجرايي نيازمند بازنگري، اصلاح و يا تغيير باشد، شهرداري مكلف است موضوع را براي تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.