laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2786/6098
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/04/01


تفريغ بودجه سال 1398 شهرداري تهران

مصوب 1400/03/30


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تفريغ بودجه سال 1398 شهداري تهران

ماده واحده :

با عنايت به بررسي هاي انجام گرفته و در اجراي بند دوازدهم (12) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي تفريغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداري تهران ، به‌ عنوان سند تفريغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفت و به علت:

1- اجرايي نشدن رديف يكم (1) بند (الف) «مصوبه تفريغ بودجه سال 1395 شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 7358/2448/160 مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ و بند (الف) «مصوبه تفريغ بودجه سال 1396 شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 10431/2569/160 مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ كه بر اساس آن شهرداري تهران موظف بوده است به‌ منظور اجراي تفريغ بودجه جامع مبتني بر عملكرد مقداري و ريالي، ضمن ارائه عملكرد ريالي، عملكرد مقداري (واحد كار انجام شده) هر رديف را در اختيار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره‌گيري از كارشناسان رسمي متخصص نسبت به ارائه گزارش تفريغ بودجه در چارچوب استانداردهاي حسابرسي عملكرد مديريت اقدام نمايد.

2- عدم ارائه گزارش عملكرد مربوط به پرداخت تعهدات قطعي شده سنوات قبل شهرداري تهران.

گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداري تهران به صورت مشروط و با رعايت بندهاي زير به تصويب مي رسد.

الف ) شهرداري تهران موظف است:

حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه ، توضيحات و مستندات خود را در خصوص:

1- دلايل عدم تحقق كامل رديف‌هاي درآمدي عوارض عمومي و درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري به همراه تمهيدات صورت گرفته جهت اصلاح اين رويه

2- دلايل عدم تدوين و تصويب كامل برنامه عمليات نوسازي ، عمران و اصلاحات شهر در مناطق 22 گانه

3- دلايل عدم پيش بيني افزايش سهم عوارض ايمني و آتش نشاني در بودجه پيشنهادي و ابلاغي سال ۱۳۹۸

4- دلايل عدم پيش بيني اعتبار بابت روشهاي آبياري نوين و تامين از سيستم فاضلاب شهري

5- دلايل عملكرد ۳۷ ٪ اعتبارات در نظر گرفته شده در حوزه‌ اجراي طرح هاي مرتبط با ايمني تردد ، كاهش آلودگي هوا و توسعه، نوسازي و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي شهري

6- دلايل تأخير در ارسال صورت جامع از درآمدها و هزينه شهرداري به وزارت كشور به همراه تمهيدات صورت گرفته جهت اصلاح اين رويه

7- دلايل فقدان عملكرد در مطالعات و طراحي و احداث پروژه شهر تنديسان

8- دلايل افزايش بيش از سقف پانزده درصدي افزايش اعتبار اضافه كاري كاركنان شهرداري به همراه تمهيدات صورت گرفته جهت اصلاح اين رويه

9- دلايل عملكرد كمتر از حداقل الزام مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص اجراي طرحهاي پژوهشي و آموزش مديران و كارمندان به همراه تمهيدات صورت گرفته جهت اصلاح اين رويه

10- دلايل عدم ارائه‌ مدارك و مستندات كافي به منظور تفكيك پاداش و عيدي كاركنان رسمي و پيماني و كارگري به همراه تمهيدات صورت گرفته جهت اصلاح اين رويه

11- گزارشي از آخرين وضعيت حل اختلاف‌هاي مطرح شده با انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر

12- دلايل عدم هزينه‌كرد صددرصدي درآمد حاصل از ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي براي تملك، احداث و توسعه و تجهيز توقفگاه و پاركينگ هاي عمومي شهري

13- دلايل عدم ارائه‌ اسناد و مدارك مورد نياز حسابرس جهت بررسي وجوه حاصل از جريمه هاي تخلفات رانندگي و همچنين نحوه هزينه كرد

14- دلايل عدم ارائه‌ فهرست و ليستي از مصرف درآمد حاصل از اجراي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري به حسابرس منتخب

15- دلايل عدم ارائه‌ مستندات مربوط به رعايت زمان بندي بودجه پيشنهادي و تفريغ بودجه به حسابرس منتخب

16- دلايل عدم رعايت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور ناظر بر فعاليت شهرداري ها:

1-16- مفاد ماده ۲۹ مبني بر اعلام پرداخت ها به مديران دستگاه اجرائي در سامانه ثبت حقوق و مزايا۔

2-16- مفاد بند (ص) ماده ۳۸ دال بر همكاري شهرداري به منظور تبديل پسماند به كود يا انرژي در طول اجراي برنامه.

3-16- بند (ث) ماده ۴۶ مبني بر ايجاد زيرساخت هاي نرم افزاري به گونه اي كه دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض و اعتراضات وارده صرفا با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني ميسر شود (به شرح بند ۳ از بخش دوم گزارش)

4-16- بند (پ) ماده ۵۲ دال بر همكاري شهرداري با وزارت راه و شهرسازي در تشكيل شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي.

5-16- بند (الف) ماده ۵۹ توسعه دال بر دريافت اعتبار مورد نياز از دولت جهت برنامه هاي بازآفريني شهري .

17 - اقدامات صورت گرفته و آخرين وضعيت منابع درآمدي سنواتي واريز نشده به حساب خزانه و اقدامات صورت گرفته و آخرين وضعيت استقرار خزانه‌ الكترونيك و حذف هر گونه دريافت نقدي وجه در كليه واحدهاي تابعه.

18- دلايل عدم رعايت كامل مفاد تبصره (2) مصوبه بودجه سال 1398 مبني بر برگزاري جلسات كميته تخصيص منابع نقد و غيرنقد حداقل يكبار در ماه

19- دلايل عدم رعايت سقف زماني مبادله‌ موافقت نامه جهت فعاليت هاي هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هاي مالي حداكثر تا پايان تير ماه، عدم انجام اقدامات لازم درخصوص هزينه‌ اعتبارات مصوب و ابلاغي بر اساس موافقت نامه‌هاي مبادله شده، عدم ارائه‌ گزارش‌هاي نظارتي شش ماهه به حسابرس منتخب شورا (از سوي معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران و قائم مقامان ذيحساب واحدها) و عدم اجراي انطباق پرداخت با رديفهاي اعتبارات بودجه و تهيه‌ گزارش‌هاي نظارتي ( به وسيله‌ قائم مقامان ذيحسابان و بالاترين مقام اجرايي هر واحد)

20- دلايل عدم تحقق كامل درآمدهاي عمده‌ سازمان‌ها و شركت‌هاي مشخص شده در تبصره (3) مصوبه بودجه سال 1398

21- دلايل عدم انعكاس تسويه و تهاتر ديون و تعهدات سنواتي اشخاص اعم از حقيقي ، حقوقي، املاك در رديف اعتباري ۱۶۱۶۰۲۰۱۶۹ جدول بودجه

22- آخرين وضعيت و اقدامات انجام شده جهت راه اندازي سامانه بازار الكترونيكي تهاتر منابع غيرنقد

23- دلايل عدم ارائه‌ گزارش تكميل مدارك پروژه‌هاي مشاركت مدني و مشاركت

عمومي- خصوصي (موضوع بند (ج) تبصره 6 مصوبه بودجه سال 1398) از سوي واحدهاي ذينفع

24- دلايل عدم تحقق تكليف شهرداري به كاهش هزينه هاي نگهداشت شهر و اماكن شهري در سال 1398 و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در قالب قراردادهاي مشاركت

عمومي - خصوصي و كاهش ۲۰درصدي موضوع تبصره 6 مصوبه بودجه سال 1398

25- دلايل عدم تحقق تكليف ايجاد و توسعه شهر هوشمند و جذب سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي در اين بخش

26- دلايل عدم تعيين تكليف حداقل ۲۰ درصد پروژه هاي مندرج در بند 6 مصوبه فوق در سال 1398 با استفاده از روش مشاركت عمومي - خصوصي (يا دلايل عدم ارائه‌ مستندات مربوط)

27- دلايل عدم اقدام موثر در ارتباط با كارشناسي قيمت و به روزرساني اجاره بهاي املاك و دارايي هاي شهرداري در اختيار سازمان ها و شركتها و موسسات تابعه و مراكز آموزش علمي كاربردي وابسته

28- دلايل عدم تحقق درآمد از محل دارايي هاي اختصاصي خود در بخش زير ساخت شبكه فيبر نوري و عدم انتقال مديريت ، راهبري ، دانش و كليه مستندات شبكه فيبر نوري به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

29- دلايل عدم ارائه‌ گزارش هزينه‌ درآمد عوارض مربوط به توسعه قطار شهري و حمل و نقل ريلي به حسابرس منتخب

30- دلايل عدم اجراي تمهيدات لازم جهت استقرار سيستم بهاي تمام شده و عدم اقدام در جهت استقرار و راه اندازي سيستم مذكور در سازمان مهندسي عمران شهر تهران (به عنوان واحد منتخب)

31- دلايل عدم ارائه‌ مستندات در خصوص تهيه‌ دستورالعمل اجرايي اداره واحدها (از طريق تفاهم نامه عملكردي تهيه شده توسط شهرداري و مصوب شورا) به حسابرس منتخب شورا

32- اقدامات انجام شده جهت عودت وجوه مصرف نشده به خزانه كل شهرداري حداكثر تا پايان پانزدهم ارديبهشت ماه سال 1399 و دلايل عدم ارائه‌ گزارش اين وظيفه به حسابرس منتخب

33- دلايل عدم انتشار كليه‌ قراردادهاي منعقده شهرداري، سازمان‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته (و اكتفا به قراردادهاي كلان) در سامانه‌ شفافيت

34-دلايل عدم حصول نتيجه نهايي ريز برنامه هاي مصوب در كميسيون‌هاي تخصصي شورا و عدم ارائه‌ برنامه‌هاي فرهنگي و هنري به كميسيون مربوطه

35- دلايل عدم اطلاع رساني به عموم از طريق سامانه شفافيت بابت كمك به موسسات خصوصي و اشخاص حقوقي و ميزان كمك پرداختي به آنها

36- دلايل عدم حصول توافق با دولت جهت وصول سهم و تعهدات انجام نشده دولت درسال جاري و سالهاي گذشته

37- دلايل فقدان هزينه و متعاقبا عملكرد جهت ترغيب بخش خصوصي و تعاوني به سرمايه‌گذاري در تاسيس ، تجهيز و توسعه حمل و نقل دوچرخه محور

38- دلايل تفاوت ميان بودجه ابلاغي و عملكرد عوارض راهنمايي و رانندگي و همچنين وضعيت دريافت بانك اطلاعات خودورها و موتورسيكلت ها از پليس راهنمايي و رانندگي

39-دلايل عدم ارائه‌ صورت ريز هزينه‌هاي مربوط به تهاتر مطالبات ناشي از نوسازي بافت‌هاي فرسوده و درآمد حاصل از اراضي ذخيره نوسازي و فقدان مستنداتي دال بر ارائه گزارش هاي سه ماهه به شوراي اسلامي شهر تهران

40- دلايل فقدان عملكرد در موضوع بهينه سازي مصرف انرژي

41- دلايل عدم رعايت سقف حمايتي در نظر گرفته شده در تبصره 26 مصوبه بودجه سال 1398 جهت حمايت از اشخاص تابعه (كه در زمان اشتغال به خدمت جهت انجام ماموريت هاي محوله عليه آنها در مراجع قضايي و انتظامي اقامه دعوي شود)

42- دلايل فقدان عملكرد در پرداخت پاداش به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان و عدم ارائه‌ مستندات مربوط به عملكرد در ديگر بخش‌هاي تبصره 27 به حسابرس منتخب

43- دلايل فقدان عملكرد در اجراي تكاليف پيش‌بيني شده به منظور سنجش اثرات مالي ناشي از تخفيفات و معافيتهاي قانوني (موضوع تبصره 28)

44- دلايل فقدان عملكرد (به جز سازمان اتوبوسراني) در موضوع افزايش ۲۰ درصدي بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر تهران با هماهنگي كميسيون هاي تخصصي و برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران و همچنين اعلام بهاي خدمات متاثر از حامل هاي انرژي يا ساير محرك هاي موثر بر بهاي تمام شده خدمات و فقدان عملكرد در موضوع ملاك عمل قرار دادن نرخ هاي دولت بابت خدمات و فعاليتهاي مشابه با فعاليتهاي دولتي در واحدهاي خدمت‌رسان شهر تهران

45- دلايل عدم انطباق كامل اعتبار ابلاغ شده نهايي و پرداخت انجام شده در رديف نگهداري فضاهاي فرهنگي و هنري شهر تهران

46- دلايل عدم تحقق تكليف ساماندهي دويست هزار( ۲۰۰,۰۰۰ ) محل پارك حاشيه اي، فقدان عملكرد در تمامي مناطق 22 گانه و عدم اختصاص 5% درآمد حاصله به پليس راهور جهت تامين تجهيزات لازم براي كنترل مكان هاي پارك تجهيز شده

47- دلايل فقدان عملكرد در موضوع استاندارد سازي فعاليت ها و خدمات جايگاه هاي عرضه سوخت گاز

48- دلايل فقدان حصول درآمد از مجتمع هاي ايستگاهي و عدم ارائه‌ مستندات لازم به حسابرس منتخب

49- دلايل عدم تحقق درآمدهاي ناشي از مال الاجاره املاك و دارايي هاي ثابت، عدم ارائه‌ صورت ريز مقايسه اي درآمد مال الاجاره املاك و دارايي ها به حسابرس منتخب، عدم اقدام موثر در خصوص تنظيم دستورالعمل اجرايي و راه اندازي سامانه مذكور، عدم تحقق درآمدهاي ناشي از فروش پسماند خشك و ايجاد زيان در اثر فسخ قراردادهاي پيمانكاران پسماند خشك

50- دلايل عدم تحقق كامل تكليف انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء دارايي ها و منابع نامشهود و داده هاي شهر و برنامه مولد سازي اين ذخاير، فقدان اقدام موثر در موضوع انتقال كامل مديريت ، راهبري ، دانش و كليه مستندات شبكه فيبر نوري شهرداري به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات، عدم ارائه‌ اطلاعات و مستندات در خصوص افزايش درآمد شركت ارتباط مشترك شهر با توجه به اصلاح و تصويب ساختار سازماني، عدم ارائه‌ اسناد و مدارك درخصوص اقدامات انجام شده جهت تسهيل استقرار و شروع فعاليت هاي دانش بنيان و كسب و كارهاي نوآور در اماكن شهري منتخب و ساختمان هاي محدوده پيراموني شهر

51- دلايل فقدان عملكرد در موضوع تخصيص و پرداخت منابع حاصل از تغيير پهنه و صدور پروانه و اعطاي مازاد تراكم در محدوده سيصد (300) متري ايستگاه هاي مترو و brt

52- دلايل فقدان عملكرد كافي در موضوع مناسب سازي فضاهاي شهري براي توان يابان ، سالمندان و كودكان و ساير اقشار آسيب پذير جسمي - حركتي و ذهني

53- دلايل فقدان حصول نتيجه در عمل به وظايف راه اندازي سامانه جامع و يكپارچه مديريت مالي از طريق برقراري اتصال ميان كليه سامانه هاي حوزه بودجه و مالي، راه اندازي سامانه الكترونيكي گزارش عملكرد احكام بودجه و ارائه‌ گزارش شش ماهه‌ جامع از عملكرد تبصره‌هاي اين مصوبه همراه با مستندات عملكردي

را در اختيار حسابرس منتخب شورا و شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد.

ب. حسابرس منتخب شورا موظف است:

ظرف مدت يك ماه پيشنهاد خود در خصوص نحوه‌ كسب اطمينان از پياده‌سازي مفاد بند شانزدهم (16) از فصل دوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹8 را در اختيار شوراي اسلامي شهر تهران قرار دهد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.