laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/372/3525
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1367/07/06


تعرفه و آيين‌نامه جديد عوارض كسب و پيشه

مصوب 1367/03/31


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

تعرفه و آيين‌نامه جديد عوارض كسب و پيشه

فصل اول - كليات

ماده 1- كليه موسسات، شركت‌ها، كارگاه‌ها و كارخانجات اعم از تجاري، صنعتي، توليدي، صادراتي، وارداتي وخدماتي و واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي و واحدهاي شغلي كه داراي مقررات خاصي هستند از قبيل پزشكان، موسسات درماني، بهداشتي، وكلاي دادگستري، روزنامه نگاران، دفاتر اسناد رسمي وغيره واقع در محدوده و حريم قانوني شهر تهران مشمول پرداخت عوارض مقرره طبق تعرفه وجداول ضميمه اين آئين نامه مي‌باشد .تبصره-باتوجه به ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومي كليه موسسات دولتي مشابه موسسات مندرج در ماده و مشمول عوارض مقر ربر اساس جداول مربوطه خواهند بود.

ماده ۲- كليه واحدهاي مذكور در ماده يك موجود در محدوده و حريم قانوني شهر تهران ازنظر ماهيت شغلي به 3 گروه و هر گروه باتوجه به مشابهت‌هاي شغلي درچند دسته طبقه بندي مي‌گردند.

ماده 3- ميزان عوارض هريك از واحدهاي مذكور در ماده يك در دسته‌هاي مختلف بر اساس پارامترهاي گوناگون مانند قيمت پايه، ضربت قيمت منطقه اي، ضريب مساحت و تعداد كارگران و ساير عوامل كه بطور جداگانه درجدول هر گروه مشخص گرديده محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۱- ارصاحبان ومتصديان موسسات وارداتي و صادراتي بدون توجه به ضوابط پارامترهاي مذكور در ماده ۳ عوارض بصورت مقطوع ويشرح مندرج در ج دولضميمه هريك محاسبه ووصول خواهد شد.

تبصره ۲ - در صورتيكه مساحت واحدهاي مذكور در ماده يك كمتر ازحد مقر در جداول ضميمه تعرفه اين آئين نامه باشد ميزان عوارض آنها معادل حداقل مساحت پيش بيني شده براي هر دسته محاسبه و وصول خواهد شد. .

ماده 4- كليه واحدهاي مذكور در ماده يك علاوه بر عوارض ماهانه مشمول پرداخت عوارض افتتاحيه معادل شش ماه عوارض مربوط به همان كسب خواهند بود.تبصره - در صورت بروز اختلاف في مابين مؤدي و اداره كل درآمد شهرداري تهران در خصوص تاريخ تاسيس و بهره برداري واحد صنفي و شغلي و درصورت عدم ارائه مدارك مثبته مراتب از اداره اماكن عمومي كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري، ثبت شركت‌ها سازمان نظام پزشكي، استعلام و بر اساس پاسخ واصله عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.درصورت عدم تكين مؤدي موضوع به كميسيون ماده 77ارجاع خواهد گرديد.

ماده 5- عوارض گروه‌هاي توليدي بر اساس تعداد كارگران شاغل و برابر ليست‌هاي پرداختي به سازمان تامين اجتماعي و بادرنظر گرفتن جدول ضميمه اين گروه محاسبه و وصول خواهد شد و در صورت عدم ارائه ليست بر اساس شواهد و قرائن موجود تعداد كارگران مشخص ونسبت به محاسبه ووصول عوارض باتشخيص علي الرأس اقدام خواهد شد.

فصل دوم - نحوه محاسبه و وصول عوارض

ماده ۶- از واحدهاي مذكور در ماده يك مستقر درپاساژها و تيمچه‌ها وسراها كه فقط داراي يك سند مالكيت ويا اجاره نامه رسمي و خطي هستند باتوجه به نوع شغل و بطور جداگانه عوارض محاسبه و وصول خواهد شد و در صورتيكه هريك ارواحدهاي مذكور در ماده يك به پاساژ و يا واحدهاي متعدد تبديل شده باشد هريك از دواحدها ارنظر اين آئين نامه محل كسب جداگانه تلقي وعوارض مربوط به همان كسب طبق تعرفه وجدول مورد عمل محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده ۷- ازواحدهاي مذكور در ماده يك كه داراي چندين نوع پروانه بوده و عملا" از يك نوع آن استفاده مي‌كنند عوارض مربوط به همان شغل محاسبه ووصول خواهد شد و در صورتيكه متصديان اينگونه اماكن حاضر بپرداخت عوارض پروانه‌هاي موجود باشند وصول عوارض و بلامانع مي‌باشد.تبصره - از واحدهاي مذكور در ماده يك كه داراي يك پروانه بوده لكن عملا به چندين نوع شغل اشتغال دارند عوارض مقرر ربر اساس پروانه صادره محاسبه ووصول خواهد شد.

ماده ۸- چنانچه هريك ارواحدهاي مذكور در ماده يك تغيير شغل داده وبابت عوارض كسب قبلي بدي داشته باشند بايستي مراتب راكتبا" به شهرداري اعلام ونسبت بپرداخت بدهي معوقه خود اقدام نمايند و از تاريخ تبديل عوارض مقرره بر مبناي پروانه كسب جديد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره: اتحاديه‌هاي صنفي وسايرمراجع صادر كننده پروانه مكلفند تادر موقع تغيير شغل مفاصاحساب شهرداري را مطالبه نمايند.

ماده ۹- واحدهاي مذكور در ماده يك موجود در بازارهاي روز و همچنين غرفه هاي ميادين ميوه و تره‌بار، ترمينال‌ها، پارك‌ها و لوناپارك‌ها و اماكن تفريحي ونمايشي وباتوجه به نوع شغل مشمول پرداخت عوارض مقرره علاوه برمال الاجاره وحق الأرض وغيره خواهندبود.

ماده 10- از دكه‌هاي ثابت حواشي خيابان‌ها و ميادين كه از سازمان‌هاي ذيربط داراي پروانه اشتغال هستند علاوه بر اجاره عوارض مقرر نيز برابر جدول مربوطه وصول خواهد شد.

ماده11- از ميزها و ويترين‌هاي منسوبه در پاساژها و تيمچه‌ها و سراها و... عوارض مقرر براساس نوع شغل و برابر جدول مربوطه محاسبه ووصول خواهد شد.

ماده ۱۲- از واحدهاي مذكور در ماده يك كه در دير راه پله‌ها داير شده باشند معادل 1/2 عوارض همان شغل دريافت خواهد شد.

ماده ۱۳- عوارض اماكني كه داراي غرفه‌هاي متعدد با پروانه اشتغال جداگانه باشند( تعميرگاه‌ها و اتوسرويس‌ها و ...) مشمول ضريب اضافه مساحت نخواهند بود.

ماده ۱۴- ميزان عوارض واحدهاي مذكور در ماده يك موجود در بازار بزرگ تهران كه محدوده آن ذيلا اعلام مي‌گردد برابر حداكثر ضريب قيمت منطقه‌اي (۱/۵) محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره: محدوده منطقه بازار بزرگ تهران شمالا، جنوب خيابان ۱۵ خرداد، شرقا غرب خيابان مصطفي خميني، جنوبا، شمال خيابان مولوي و غربا، شرق خيابان خيام مي‌باشد.

ماده ۱۵ - از واحدهاي مذكور در ماده يك واقع در بازار بزرگ تهران كه فاقد پروانه اشتغال و اجاره نامه رسمي بوده و بعضا نيز داراي اجاره نامه رسمي بوده و سال‌هاي متمادي است كه بدون پرداخت عوارض به كسب مشغول هستند باتوجه به تاريخ اجاره نامه‌ها عادي و رسمي و يا تاريخ اولين فيش اشتراك آب و برق و تلفن هر كدام كه تاريخ آن مقدم باشد عوارض مقرره محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره1. مفاد ماده ۱۵ مشمول واحدهاي مذكو در ماده يك موجود در بازار تجريش وشهر ري نيز خواهد بود.

تبصره ۲: از واحدهاي مذكور در ماده يك كه مالكيت آنها مربوط به سازمان اوقاف بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و يا ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و انقلابي بوده لكن به افراد غير واگذار و فاقد سند قطعي واجاره نامه رسمي هستند بر اساس معرفي نامه كتبي سازمان مربوطه و اعلام تاريخ اشتغال عوارض مقرر، محاسبه و از انتقال گيرنده وصول خواهد شد.

ماده ۱۶ - از واحدهاي توليدي كه بيش از ۲۰ نفر كارگر داشته باشند به ازاء هرنفر كارگرماهانه مبلغ پنجاه ريال علاوه بر عوارض مقرر وصول خواهد شد.

ماده 17- ميزان عوارض شركت‌ها و كارخانجات اعم ازتوليدي، صادراتي و وارداتي ، صنعتي بازرگاني - تجاري ومعدني وتاسيساتي، حرارتي ساختماني و... براساس تاريخ ثبت شركت و تاريخ صدور كارت بازرگاني و سند اجاره و پروانه تاسيس از سازمان‌هاي ذيربط هر كدام كه تاريخ آن متقدم باشد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۱: چنانچه هريك از موسسات مندرج در ماده فوق بمنظور فعاليت در چندين رشته مختلف شغلي تاسيس و به ثبت رسيده باشد و داراي پروانه كسب نيز بوده و در يك ساختمان و مجموعه متمركز باشند عوارض هر كدام كه بيشتر باشد مبناي محاسبه ووصول عوارض خواهد بود و در صورتيكه اين قبيل مشاغل در محل‌هاي مجزا باشند براي هريك بر اساس جداول مربوطه عوارض محاسبه ووصول خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتيكه ۲ و يا چند شركت در يك محل متمركز باشند هريك از آنها مشمول پرداخت عوارض جداگانه خواهند بود.

تبصره ۲: چنانچه محل اصلي شركت و كارخانه در شهرستان ديگري بوده لكن در تهران نيز داراي دفاتر و شعب باشد ازدفتر وشعب اين قبيل موسسات نيز برابر جدول مربوطه عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده ۱۸ - درصورتيكه شركت‌هاي رسمي منحل شوند ارتاريخ انحلال برابر اعلام روزنامه رسمي كشور مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود و در صورت تغيير شغل از تاريخ تغيير مشمول پرداخت عوارض شغل جديد خواهند بود.

تبصره - چنانچه اينگونه شركت‌ها قبل ارانحلال بابت عوارض شهرداري بدهكار باشند مديران تصفيه مكلف به پرداخت بدهي شركت مي‌باشند.

ماده ۱۹۔ چنانه دارندگان وانت بارها عوارض مقرره را به ساير شهردادها پر داخت و برگ مفاصا حساب دريافت نمايند ارتاريخ صدور برگ مفاصاحساب مشمول پرداخت عوارض برابر جدول مربوطه خواهند بود ودرصورت عدم صدور برگ مفاصا حساب فيش ها وقبوض پرداختي كه با مشخصات وانت بار مطابقت داشته و تاريخ دقيق ماه‌هائي كه عوارض بابت آن ماه‌ها پرداخت شده در آنها منعكس باشد مورد قبول شهرداري تهران خواهد بود و در صورت مخدوش بودن قبوض بايستي صحت آن كتبا از شهرداري دريافت كننده وجة استعلام گردد.

تبصره : كليه وانت بارها اعم از پلاك سفيد و قرمز و .... مشمول پرداخت عوارض مقرر در جدول مربوطه مي‌باشد.

ماده ۲۰ - از پزشكاني كه داراي ۲ مطب بوده لكن سه روز از هفته را در يك مطب و سه روز ديگر را در مطب بعدي و يا صبح‌ها در يك مطب و بعد از ظهرها در مطب دوم مشغول طبابت باشند عوارض مقرر در تعرفه و جدول مربوطه بطور كامل محاسبه و وصول خواهد شد.

فصل سوم - نحوه محاسبه ووصول بدهي معوقه.

ماده ۲۱ - كليه مطالبات شهرداري تهران بابت عوارض سنوات قبل از تصويب اين مصوبه باستناد مصوبات مورد عمل قبلي و بشرح موارد زير محاسبه و وصول خواهد.

ماده ۲۲ - واحدهاي مذكور در ماده يك كه فاقد پروانه بوده ولي داراي سوابق شغلي درمناطق شهرداري مي‌باشند، درصورتيكه تاسيس اين قبيل واحدها مربوط به قبل از سال ۱۳۴۸ - باشد بموجب تصويب نامه شماره ۴۵۰۸ مورخ ۴۸/۱۱/۷ انجمن شهر سابق تا پايان سال ۴۸ مقطوعا /۲۰۰۰ ريال و از اول سال ۱۳۴۹ تاپايان سال ۱۳۶۰ برابر مبلغ مندرج در تعرفه مصوب سال ۴۹ و از ابتداي سال 1۶ تا تاريخ اجراي اين مصوبه برابر مبلغ مندرج تعرفه ضميمه مصوبه شماره ۱/3/۱۲۵۳3/۴۲3۴۳ مورخ ۶۳/۵/۲۲ و از تاريخ اجراي اين مصوبه برابر تعرفه وجداول ضميمه آن عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره: واحدهاي صنفي كه سابقه اشتغال وتاسيس آنها قبل از سال ۱۳۴۸ باشد تا پايان سال 1337مقطوعا سالانه پنجاه ريال و براي يكسال ۱۳۳۸ مقطوعا يكصدو پنجاه ريال و از اول سال ۱۳۳۹ تا پايان سال 1348سالانه مبلغ دويست و پنجاه ريال عوارض وصول خواهد شد و مبناي محاسبه عوارض تقدم تاريخ پروانه باكارت عضويت ويا اجاره نامه و يا ... . خواهد بود.

ماده ۲3 - از كليه موسسات درماني و بخش تزريقات و مطب پزشكان تا پايان سال ۱۳۵2 به طريق مذكور در ماده 2۲ اين آئين نامه عوارض وصول خواهد شد . از اول سال 1353 تا پايان سال ۶۰ باستناد تصويب نامه شماره 2555-۵۲/۷/۱۹ انجمن شهر سابق تهران از پرداخت عوارض معاف بوده و از اول سال ۱۳۶۱ تا تاريخ اجراي اين مصوبه براساس تعرفه تعديلي شماره۱/3/۱۲۵۳۳/۴3۴۳-۶۳/۵/۲۲ وزارت كشور وارتاريخ اجراي اين مصوبه برابر جدول مربوطه عوارض متعلقه محاسبه ووصول خواهد شد.

تبصره: در صورتيكه مطب پزشكان داراي بخش تزريقات و پانسمان و ... باشد از اين قبيل مشاغل نيز بطور جداگانه عوارض مربوط به همان شغل وصول خواهد شد.

ماده ۲۴ - وكلاي دادگستري - دفاتر اسناد رسمي و روزنامه نگاران از اول سال ۱۳۶۱ مشمول پرداخت عوارض مقر ربرابر تعرفه تعديلي شماره ۱/3۲/۱۲۵۳3/۴۳۴3 مورخ ۶3/۵/۲۲ - بوده و از تاريخ اجراي اين مصوبه برابر جداول ضميمه عوارض محاسبه و وصول خواهدشد.

ماده 25-عوارض واحنهاي مذكور در ماده يك كه داراي پروانه بوده ولي فاقد سند مالكيت و يا اجاره نامه هستند و تاكنون نيز جهت پرداخت عوارض مقرر به شهرداري مراجعه ننموده‌اند ، ضمن استعلام از اتحاديه صنف مربوطه و يا حوزه‌هاي مالياتي و سازمان نظام پزشكي از تاريخ بهره برداري وتاريخ صدور پروانه و ياكارت عضويت هر كدام كه مقدم باشد عوارض محاسبه ووصول خواهد شد.

فصل چهارم - ضمانتهاي اجرائي وصول عوارض

ماده ۲۶ - كليه دفاتر اسناد رسمي موظفند كه قبل ارتنظيم سند و هر گونه نقل وانتقال اعم از قطعي ، رهني، شرطي، صلح حقوق و... مفاصاحساب پرداخت عوارض مربوط به همان واحد را از ومؤدي مطالبه نمايند و در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از تنظيم سند و يا ساير نقل وانتقالات خودداري نمايند، بديهي است در صورت مشاهده هر گونه عمل خلاف مراتب بمنظور استيفاي حقوق تضييع شده شهرداري به مراجع ذيصلاح اعلام خواهد شد.

تبصره: درصورتيكه نقل وانتقال بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري انجام گيرد بدهي معوق وأحد مربوطه به عهده انتقال گيرنده خواهد بود ودر هر صورت انتقال گيرنده نيز مي‌تواند بمنظور استيفاي حقوق تضييع شده خود از دفترخانه تنظيم كننده سند به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايد.

ماده ۲۷ - اداره ثبت شركت‌ها موظف است هنگام ثبت تغييرات ونقل وانتقالات، ادغام انحلال و ..... مفاصاحساب عوارض شهرداري را از شركت‌ها مطالبه نمايد و مراتب وانيز جهت درج در پرونده مربوطه مرتبا بشهرداري تهران اداره كل درآمد اعلام

نمايند.

ماده ۲۸ - حوزه‌هاي مالياتي مكلفند كه بمنظور حفظ حقوق حقه شهرداري تهران هنگام دريافت اظهارات مالياتي و صدور مفاصا حساب و.... برگ مفاصا حساب عوارض شهرداري رامطالبه نمايند.

ماده ۲۹ - واحد صدور كارت بازرگاني وزارت بازرگاني واحد صدور پروانه وزارت و صنايع سنگين وزارت صنايع و .... مكلف خواهند بود كه بهنگام صدور پروانه وكارت بازرگاني برگ مفاصا حساب عوارض شهرداري را مطالبه نمايند.

ماده 30- شوراي مركزي اسناد، اتحاديه‌هاي صنفي شركت‌هاي تعاوني مربوطه و سازمان نظام پزشكي مكلفند كه قبل از ارائه مفاصا حساب عوارض شهرداري از هر گونه نقل وانتقال و صدور تمديد وتغيير پروانه و تحويل سهميه خودداري نمايند.

ماده 31- شركت تعاوني تاكسيراني اتحاديه صنف تاكسي‌داران و سازمان تاكسيراني تهران و اتحاديه صنف وانت بارها مكلفند كه صاحبان و دارندگان تاكسي و وانت بار واجهت پرداخت عوارض مقرره بشهرداري تهران اداره كل درآمد راهنمائي نمايند و قبل از ارائه برگ مفاصاحساب شهرداري از هرگونه نقل انتقال وتحويل لوازم يدكي و لاستيك و ..... به آنان خودداري نمايند.

ماده ۳۲ - اداره راهنمايي و رانندگي تهران مكلف است كه هنگام تحويل و نيز تغيير پلاك و صدور تعويض دفترچه اتومبيل و كارت مشخات اتومبيل و برگ عدم خلاف مفاصاحساب شهرداري را از دارندگان تاكسي و وانت بار مطالبه نمايد.

تبصره : اداره معاينه اتومبيل‌ها نيز مكلف است هنگام معاينه اتومبيل برگ مفاصا حساب شهرداري را مطالبه نمايد.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 33-اظهارنظر در ارتباط با تعيين گروه و دسته مشاغلي كه در تعرفه ضيمة اين آئين‌نامه ذكرنگرديده و همچنين موارد پيش بيني نشده در امور اجرائي اين مصوبه به عهده كميسيوني مركب از معاون اداره كل درآمد در امور در آمدهاي عمومي و رئيس گروه كارشناسان درآمد و رئيس قسمت درآمدهاي مستقيم خواهد بود و تصميمات متخذه پس از تائيد مدير كل درآمد بصورت بخشنامه اداري جهت اطلاع واقدام به ادارات درآمد مناطق ابلاغ خواهد شد.

ماده 34- شهرداري تهران مكلف است حداكثر تا يكسال پس از تصويب اين مصوبه نسبت به مميزي كليه اماكن كسبي و صنفي موجود در محدوده و حريم قانوني شهر تهران اقدام ومقدمات ايجاد سيستم حساب نگهداري كامپيوتري را فراهم نمايد

تبصره: سازمان خدمات كامپيوتري شهرداري تهران مكلف است بمنظور تسريع وتسهيل درآمد و وصول عوارض و بر اساس اطلاعات جمع آوري شده توسط اداره كل درآمد نسبت به ايجاد سيستم حساب نگهداري مكانيزه اقدام نمايد.

ماده ۳۵ - ماداميكه مقدمات اجرايي اين مصوبه و مميزي اماكن كسبي انجام نگرفته مصوبه شماره 1/3/12533/4343- ۳/۵/۲۲ وزارت كشور ملاك عمل و محاسبه ميزان عوارض خواهد بود.

ماده 36- چنانچه هريك از واحدهاي مذكور در ماده يك تا پايان سال عوارض مقرره را پرداخت ننمايند بايستي ازطريق صدور اخطار و پيش آگهي اقدام به وصول گردد و در صورتيكه مؤدي نسبت به پيش آگهي صادره در موعد مقرر (بمدت يكماه پس از رؤيت با ابلاغ قانوني) اعتراض، نمايد بايستي پرونده امر جهت رسيدگي و صدور راي به كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداريها (كميسيون رفع اختلاف) ارجاع گردد.

ماده 37-مؤدياني كه تا پايان هر سال نسبت به پرداخت عوارض همان سال اقدام نمايند مشمول 10 درصد بخشودگي عوارض بعنوان جايزه خوش حسابي خواهند بود. ماده 3۸ - كليه واحدهاي مذكور در ماده يك كه در محدوده و حريم قانوني شهر تهران دائر و مشغول فعاليت مي‌باشند مشمول پرداخت عوارض ماهانه و عوارض افتتاحيه كه بابت قسمتي از بهاء خدمات انجام شده توسط شهرداري است خواهند بود و پرداخت عوارض متعلقه و صدور مفاصا حساب هيچگونه حق امتيازي ازقبيل حق اشتغال و ساير حقوق صنفي براي پرداخت كننده وجو دارنده مفاصا حساب ومحل كسب ايجاد نخواهد كرد و قيد اين مطلب در كليه مفاصا حساب‌هاي صادره توسط شهرداري تهران الزامي است.

تبصره: پرداخت عوارض افتتاحيه توسط دارندگان واحدهاي فوق الذكر وصدور برگ مفاصا حساب مانع از اجراي طرح جامع شهر و ساير مقررات مربوط به صدور پروانه نخواهد بود.

ماده 39- پرداخت عوارض واحدهاي كسي مذكور در ماده يك بعهده صاحب پروانه

و يا كسي كه سند اجاره نامه بنام اوتنظيم شده باشند مگر اينكه مالك شخا تصدي واحد مذكور را عهده دار باشد كه در اينصورت پرداخت عوارض بعهدة اوخواهدبود.

ماده 40- چنانچه واحدهاي مذكور در اين مصوبه بيش ازمدت يكماه تعطيل باشند مدت تعطيلي نيز مورد تائيد سازمان‌هاي ذيربط از قبيل كلانتري، ژاندارمري، اداره اماكن عمومي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي و اتحاديه‌هاي صنفي و يا ساير سازمان‌هاي ذيربط از قبيل نظام پزشكي وحوزه‌هاي مالياتي باشد در مدت زمان تعطيلي ازپرداخت عوارض مقرر معاف خواهند بود و تعطيلي كمتر از يكماه منظورنخواهد شد.

ماده ۴۱ - هر گونه تغيير و اصلاح در اين آئين نامه موكول به پيشنهاد شهرداري تهران تصويب شوراي شهر و ياقائم مقام قانوني آن خواهد بود.

آئين نامه فوق مشتمل بر 1۴ ماده و ۲۰ تبصره كلا ممهور به مهر اداره كل امور اجرائي شوراي شهر تهران - مستند به بند يك ماده 35قانون تشتيلات شوراهاي اسلامي كشور طي نامه شماره 87915د.ر مورخ ۳/۳۱/ ۶۷ تنفيذ گرديده.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.