laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2811/8419
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/05/08


اصلاحيه مصوبه «ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري‌هاي ساختماني شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/1716/22674 مورخ 91/11/17

مصوب 1400/05/05


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اصلاحيه مصوبه «ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري‌هاي ساختماني شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/1716/22674 مورخ 91/11/17

مقدمه :

با توجه به مفاد بند بيستم(20) ماده هشتادم (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و در راستاي اجراي مقررات ملي ساختمان (مبحث هفتم) و اجراي بند(ل) ماده سوم (3) مصوبه «ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري‌هاي ساختماني شهرتهران» ابلاغي به شماره 160/1716/23674 مورخ 91/11/17 و به منظور كاهش مخاطرات و پيشگيري از وقوع حوادث مرتبط با گود و تخريب ساختماني و ساماندهي گودهاي رها شده با استفاده از ظرفيت‌ بند( 14) ذيل ماده( 55) و ماده (110) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات والحاقات بعدي آن، مصوبه فوق‌الذكر به شرح زير اصلاح مي شود.

ماده يكم (1):

تعاريف عبارات و اصطلاحات اختصاري به كار رفته در اين مصوبه به شرح ذيل مي باشد.

الف-وزارت: وزارت راه و شهرسازي

ب- شورا: شوراي اسلامي شهر تهران

ج-شهرداري تهران: شهرداري تهران شامل معاونت‌ها و حوزه‌هاي ستادي 22 منطقه،123 ناحيه و دفاتر خدمات الكترونيك وابسته به شهرداري تهران

د-سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

هـ -گود: هر گونه حفاري و خاكبرداري در تراز پايين‌تر از سطح طبيعي زمين

و-گود با خطر زياد و بسيار زياد: گودي كه مطابق شرايط ذكر شده در بخش ارزيابي خطرگودآخرين ويرايش مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان، در رده خطر زياد و بسيار زياد قرارمي‏گيرد.

ز- تخريب: هر اقدامي كه مستلزم جداكردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازي، تعمير، مرمت و بازسازي تمام يا قسمتي از بنا باشد.

ح- صاحبكار: مالك يا نماينده قانوني آن .

ط- سازنده: مجري، پيمانكار ذيصلاح .

ماده دوم (2):

شهرداري تهران موظف است سازوكار اجراي موارد ذيل را در جهت ارتقاء ايمني تخريب وگودبرداري‏هاي ساختماني شهر تهران به انجام رساند و حسب نياز موارد را در سامانه‏هاي شهرداري تهران اعمال نمايد:

الف-كليه كاربرگ‌هاي پيوست مصوبه «ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري هاي ساختماني شهرتهران» ابلاغي به شماره 160/1716/23674 مورخ 91/11/17 را بر اساس آخرين ضوابط و مقررات ملي ساختمان بروزرساني نموده و ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه به صورت الكترونيكي در فرآيند صدور پروانه ساختماني در ذيل سامانه‌هاي هوشمند شهرسازي پياده سازي نمايد.

ب- در زمان صدور دستور نقشه، مفاد اين مصوبه را براي اطلاع و عمل به آن به صاحبكار و سازنده اعلام نمايدكه صاحبكار موظف به رعايت تمامي نكات ايمني تخريب وگودبرداري و همكاري و هماهنگي با مهندسان مسئول پروژه مي‏باشد.

ج- از صدور هرگونه پيش‏پروانه و مجوز براي شروع عمليات تخريب وگودبرداري قبل از طي مراحل صدور پروانه ساختماني جلوگيري نمايد.

‌د- از شروع به كار و ادامه عمليات ساختماني تا زماني‌كه نسبت به ارزيابي وضعيت همجواري‏ها(بر اساس كاربرگ مربوطه) و در صورت لزوم ايمن‌سازي املاك وگذرهاي مجاور طبق ضوابط مبحث دوازدهم (12) مقررات ملي ساختمان وفق دستوركار مهندسان پروژه اقدام ننموده‏اند يا فاقد تابلوي مشخصات پروژه و حصاركارگاهي مطابق ضوابط مبحث بيستم (20) مقررات ملي ساختمان هستند، جلوگيري نمايد.

تبصره :

به منظور ارزيابي وضعيت همجواري‌ها، ارائه اطلاعات فني املاك مجاور، بر اساس اطلاعات سامانه آرشيو الكترونيك اسناد شهرداري تهران به مهندسان پروژه (بر اساس كاربرگ مربوطه) بلامانع است. بديهي است مسئوليت بررسي صحت اطلاعات بر عهده مهندسان پروژه مي باشد.

‌هـ - از شروع به كار پروژه‌ تا زماني‌كه نسبت به جمع‌آوري يا ساماندهي نحوه استقرار و ايمن‌سازي كليه كنتورها و انشعابات گاز و ساير تاسيسات طبق نظر ارگان‌هاي ذيربط اقدام ننموده‌اند، جلوگيري نمايد.

‌و - ترتيبي اتخاذ نمايد تا دستوركار تخريب بناي قديمي كه براساس مشخصات ملك، وضعيت گذرها و املاك مجاور طبق ضوابط مبحث دوازدهم و مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان و آيين‌نامه حفاظتي كارگاه‌هاي ساختماني و ساير ضوابط فني و اجرايي تهيه و به امضاي سازنده، ناظر پروژه و صاحبكار رسيده است، توسط مهندس ناظر پروژه ، پيوست گزارش شروع عمليات ساختماني گردد.

‌ز- قبل از شروع عمليات ساختماني به صاحب‏كار و سازنده، بيمه‏نامه مسئوليت مدني مناسب و قابل پوشش تا سقف احتمال وقوع خسارت اجراي عمليات ساختماني(شامل بيمه همجواري‏ها و اشخاص ثالث، مسئوليت حرفه‏اي) خريداري شده را توصيه نمايد. تامين پوشش بيمه‏اي رافع مسئوليت‏هاي ذاتي اشخاص به خصوص در امور كيفري و انتظامي نخواهد بود.

‌ح - به منظور اجراي وظايف نظارتي بر عمليات اجرايي گود وفق ظرفيت هاي قانوني موجود، نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و چك ليست هاي مناسب براي وحدت رويه در مناطق22 گانه اقدام نمايد.

‌ط- در حين اجراي عمليات گودبرداري، بازرسي ازگود توسط عوامل شهرداري ناحيه وفق دستورالعمل‏هاي بند (ح) انجام و مواردي چون گزارشات مربوط به وضعيت گود و پايدارسازي آن و رعايت اصول ايمني(بر اساس گزارش مهندسين ناظر) و رعايت زمان‌بندي را كنترل و نتايج را در سامانه ناحيه محوري ثبت نمايد و در صورت مشاهده تخلفات و اشكالات اجرايي ضمن ابلاغ اخطار لازم، از ادامه عمليات ساختماني به جز ايمن سازي و پايدار سازي گود و همجواريها جلوگيري نمايد. بديهي است اين گزارش‌ها رافع مسئوليت مالك، مهندس ناظر، طراح، سازنده و شركت مهندسي ژئوتكنيك و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول در پروژه نمي‏باشد.

‌ي - نسبت به آموزش‏هاي تخصصي لازم كارشناسان شهرسازي نواحي به نحو مناسب و به صورت مستمر اقدام و دستورالعمل‌هاي راهنماي لازم را در اختيار ادارات شهرسازي نواحي قرار دهد.

‌ك -در گودهاي با خطر زياد و بسيار زياد مجموعه اقدامات ذيل را انجام دهد:

1-برنامه زمان‏بندي اجراي طبقات زيرزميني(به تفكيك مراحل تخريب، گودبرداري، عمليات پايدارسازي و ايمن‏سازي گود، اجراي طبقات زيرزميني) را كه با هماهنگي مهندس طراح، ناظر، شركت مهندسي ژئوتكنيك توسط سازنده ذيصلاح تهيه و ممهور شده است، اخذ نموده و به صورت سيستمي در پرونده ملك ضبط وآرشيوگردد.

2-پيش از شروع عمليات تخريب وگودبرداري ترتيبي اتخاذ گرددكه به منظور مرور وكنترل نقشه‏هاي اجرايي و توجيه و هماهنگي انجام عمليات تخريب وگودبرداري وكنترل برنامه زمان‏بندي،پلان تجهيزكارگاه و ايمن‏سازي انشعابات، جلسه مشترك صاحبكار، سازنده، مهندس ناظر و نماينده تام‌الاختيار شركت مهندسي ژئوتكنيك در محل پروژه برگزار و صورتجلسه مورد تاييد و امضا شده افراد مذكور به صورت سيستمي در پرونده ملك ضبط و آرشيوگردد. نماينده شهرداري (كارشناس شهرسازي ناحيه) موظف است در جلسه مذكور حاضر و نسبت به تحويل صورتجلسه و ثبت سيستمي اقدام نمايد.

3-درصورت مشاهده هرگونه اشكال يا تخلف در انجام عمليات گودبرداري و همچنين عدم پيشرفت پروژه طبق برنامه زمان‏بندي مذكوردر بند يك(1) ، براساس بازديد وكنترل‏هاي مأموران شهرداري وگزارش مهندس ناظر پروژه يا دريافت گزارش تخلف از سوي وزارت، سازمان استان يا مهندس ناظر، نسبت به صدور اخطاريه‏هاي لازم جهت الزام صاحبكار و سازنده به اتخاذ تدابير لازم جهت ايمن‏سازي و پايدارسازي و رفع خطر اقدام نمايد. در صورت بي توجهي مالك به اخطاريه‌هاي ابلاغي شهرداري تهران به تعداد مشخص شده در دستورالعمل‏هاي ابلاغي در بند (ح) اين ماده و احراز لزوم ورود مستقيم شهرداري تهران به رفع خطر وفق مفاد بند (14) ماده(55) قانون شهرداري ها، شهرداري موظف است راساً نسبت به رفع خطر و ايمن‏سازي گود و معابر مجاور با استفاده از آزادسازي تضمين بانكي سپرده شده وفق بند (4) اقدام نمايد.

تبصره :

درگودهايي كه مشمول ارائه تضمين دوره اجراي گود مطابق بند (4) نمي‌باشند يا براي گودهايي كه در زمان ايمن‏سازي آنها مشخص شودكه ميزان تضمين مذكور براي تامين مالي ايمن‏سازي ورفع خطر كافي نيست، منابع مالي لازم از محل رديف اعتباري مشخص شده در بودجه ساليانه شهرداري تهران تامين و هزينه‏هاي صورت گرفته وفق قوانين به حساب بدهي مالك قرار داده مي‏شود.

4- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه براي كليه گودهاي با خطر بسيار زياد و گودهاي با خطر زياد به هنگام صدور پروانه ساختماني از صاحبكار پروژه ، تضمين بانكي رفع خطر ازگود به منظور جلوگيري از شكل‌گيري گودهاي پرخطر رها شده در سطح شهر و پيش‌بيني هزينه رفع خطر ازگود را اخذ نمايد. مقدار اين تضمين در اولين سال اجراي مصوبه، 740 هزارريال به ازاي هر متر مكعب گود (طبق نقشه تاييد شده) بر مبناي رديف حمل خاك فهرست بهاي ابنيه سال 1400 تعيين مي گردد كه مبلغ تضمين در سال‌هاي بعد به ميزان نرخ تورم رسمي افزايش مي‏يابد. اين تضامين، با ارائه گزارش اتمام عمليات ساختماني تا تراز صفر از سوي مهندس ناظر و رعايت تمامي اصول ايمني آزاد‌سازي مي‏گردد.

تبصره يكم (1):

در سال اول اجرا، در خصوص گودهاي با خطر زياد صرفا گودهاي با عمق برابر يا بيشتر از 10 متر مشمول ارائه تضمين بانكي مي باشند. از سال دوم، شهرداري تهران موظف است پس از ارائه نتايج پايش اجراي سال اول اين بند و اخذ تاييد كميسيون‌هاي مشترك عمران و حمل ونقل و شهرسازي و معماري نسبت به اخذ تضمين براي تمامي گودهاي با خطر زياد به صورت مرحله اي اقدام نمايد.

تبصره دوم (2):

سازوكار اخذ تضامين مذكور وفق دستورالعملي كه مطابق بند (ح) اين ماده تدوين و ابلاغ مي‏گردد، مشخص مي‏شود. شهرداري تهران مجاز است دستورالعمل‏هاي حقوقي براي اخذ تضامين غيربانكي معادل با مقدار مشخص شده در اين بند را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري تدوين و با امضاي شهردار تهران ابلاغ نمايد.

5- از صاحبكار در هنگام درخواست پروانه ساختماني پروژه، تعهد محضري لازم را اخذ نمايد تا در شرايط ضروري نظير ريسك وقوع ريزش گود، رها شدن گود و ايجاد فضاي بي دفاع شهري و مواردي از اين قبيل، نسبت به ورود و رفع خطر از گود اقدام نمايد.

‌ل - با توجه به ماده 38 قانون مدني، شروع به كار عمليات ساختماني براي سيستم‏هاي سازه نگهبان از نوع ميخ كوبي و مهارگذاري ديواره‏هاي گود (نيلينگ و انكراژ) را صرفا با احراز شرايط ذيل صورت دهد:

1- اخذ رضايت‏نامه رسمي (تنظيم شده در دفتر خانه اسناد رسمي) از كليه مالكين مجاور ملك مبني بر پذيرش مسئوليت كليه عواقب و اعلام موضوع به خريداران آتي.

2- ارائه بلامانع از اداره فضاي سبز منطقه و ادارات مرتبط با تاسيسات شهري براي املاكي كه در ضلع مجاور پياده روها و خيابان ها اقدام به اجراي ميخ كوبي و مهارگذاري ديواره‏ها (نيلينگ و انكراژ) كرده و امكان آسيب به درختان، فضاي سبز و تاسيسات شهري وجود دارد.

‌م - نسبت به ايجاد و بروزرساني لايه‏هاي اطلاعاتي در سامانه‌هاي طرح تفصيلي و اطلاعات مكاني شامل مشخصات خاك و نقشه توزيع انواع جنس خاك در سطح شهر تهران، وضعيت لايه‏بندي زير سطحي، وضعيت سطح آب‏هاي زيرزميني و موقعيت قنوات با همكاري لازم وزارت و سازمان استان و با استفاده از نتايج گزارش بررسي ژئوتكنيك شركت‏هاي خدمات فني و آزمايشگاهي پروژه‌هاي ساختماني سطح شهر تهران اقدام نمايد و دسترسي لازم جهت بهره‌برداري از اطلاعات را به طراحان و مهندسان پروژه براي ارتقاء ايمني گودبرداري ساختماني فراهم نمايد.

‌ن - همكاري لازم را با وزارت و سازمان استان درخصوص طبقه بندي انواع روش‏هاي ايمن‌سازي و اجراي سازه نگهبان براساس عمق گود، نوع خاك، وجودآب‏هاي زيرزميني و ساير مشخصات فني مرتبط صورت دهد و در انتشار راهنماهاي تخصصي براي ارتقاء فرآيند تخريب و گودبرداري مشاركت نمايد.

‌س - در فرايند بازنگري طرح تفصيلي با توجه به ملاحظات زيست‌محيطي، مشخصات خاك،آبهاي زيرزميني، وجود تاسيسات زيربنايي و قنوات نسبت به تعيين ضوابط تعداد و سطح اشغال مجاز طبقات زيرزمين و عمق مجازگودبرداري براي املاك و معرفي گستره‌هاي شهر با محدوديت گودبرداري اقدام نمايد.

ماده سوم (3):

شهرداري تهران موظف است سازوكار لازم را جهت الكترونيكي نمودن ارائه خدمات مرتبط با مهندسان پروژه اعم از طراح، سازنده، ناظر و شركت خدمات فني و آزمايشگاهي ژئوتكنيكي به تناسب شرح وظايف هريك از آنان به شرح ذيل ظرف مدت حداكثر دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه فراهم نمايد:

الف - در كليه پروژه‌هايي كه انجام فرايند شناسايي ژئوتكنيكي در آنها، طبق بند 7-2 مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان (يا بند متناظر در ويرايش هاي بعدي مبحث موردنظر) ضروري اعلام شده است مي‌بايست قبل از صدور پروانه ساختماني، گزارش شناسايي مربوطه را كه توسط شركت خدمات فني و آزمايشگاهي ژئوتكنيكي تهيه مي‏گردد به صورت سامانه‌اي از صاحبكار اخذ و در پرونده ملك ثبت وآرشيو نمايد.

‌ب- فرم وضعيت همجواري‏ها و اعلام سطح خطر گود را به صورت سامانه‏اي از مهندس طراح پروژه اخذ و در پرونده ملك ثبت و آرشيو نمايد.

‌ج- در صورتيكه خطر گود توسط مهندس طراح پروژه زياد ارزيابي گردد مفاد بند 7-3-3-4-10 مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان (يا بند متناظر در ويرايش‌هاي بعدي مبحث موردنظر) به شرح ذيل به صورت سيستمي به صاحبكار اعلام گردد:

«به آگاهي مي‏رساند با توجه به اينكه سطح خطر گود توسط مهندس طراح، زياد ارزيابي شده است، طبق مفاد بند 7-3-3-4-10 مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان، مسئوليت طراحي گودبرداري بايد به عهده يك شركت مهندسي ژئوتكنيك ذيصلاح واگذار شود».

‌د-در صورتيكه خطرگود توسط مهندس طراح پروژه بسيار زياد ارزيابي گردد مفاد بند

7-3-3-4-11 (يا بند متناظر در ويرايش‌هاي بعدي مبحث موردنظر) به شرح ذيل به صاحبكار اعلام گردد:

«به آگاهي مي‏رساند با توجه به اينكه سطح خطر گود توسط مهندس طراح بسيار زياد ارزيابي شده است، طبق مفاد بند 7-3-3-4-11 مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان مسئوليت طراحي گودبرداري بايد به عهده يك شركت مهندسي ژئوتكنيك ذيصلاح واگذار شود، عمليات پايدارسازي گود توسط پيمانكار ذيصلاح و نظارت بر اجراي پيمانكار توسط ناظر ذيصلاح انجام گردد. ضمنا تغييرشكل‌هاي افقي و قائم سازه مجاور و ديواره گود تا قبل از پايدارسازي دائم گود بايد اندازه‏گيري و پايش شود».

تبصره يكم (1):

درگودهاي با خطر بسيار زياد، گزارش وضعيت پايش و كنترل گود توسط مهندسان مسئول پروژه در زمان‏هاي مقرر تهيه و در سامانه گزارش هاي مرحله‏اي ثبت و دسترسي به اطلاعات آن در سامانه ناحيه محوري مطابق بند (ط) ماده يكم (1) برقرار مي‏گردد. مهندس ناظر موظف است در صورتيكه تغيير شكل‏هاي افقي و قائم ديواره گود و سازه‏هاي مجاور بيش از مقدار مجاز گردد، بلافاصله مراتب را به اطلاع كليه اشخاص حقوقي و حقيقي ذيربط (مشخص شده در قانون) جهت اتخاذ تدابير لازم برساند. شهرداري تهران با همكاري سازمان استان موظف به پيش بيني تمهيدات لازم براي ايجاد دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده اين سامانه توسط مراكز علمي وتحقيقاتي براي اهدافي نظير به‌روز رساني ضوابط و مقررات فني و ارتقاء روشهاي پايدارسازي گود مي باشد.

تبصره دوم (2):

ترتيبي اتخاذ نمايد تا در صورتيكه مهندس ناظر پروژه پس از شروع عمليات ساختماني سطح خطر گود را بالاتر از سطح خطر ارائه شده توسط مهندس طراح برآورد نمود، مراتب توسط مهندس ناظر در سامانه گزارش هاي مرحله‏اي ثبت و مفاد بند هاي«ج» و «د» ذيل ماده چهارم به صاحبكار ابلاغ گردد.

‌هـ - صاحبكار از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح در رشته ژئوتكنيك كه از طرف وزارت راه و شهرسازي معرفي مي‏گردند استفاده مي‌نمايد. در صورت عدم معرفي، از شركت‏هاي تشخيص صلاحيت شده توسط سازمان برنامه و بودجه در رشته ژئوتكنيك با رتبه مناسب و يا شركت‌هاي خدمات فني و آزمايشگاهي ژئوتكنيك با رتبه مناسب با استفاده از اختيارات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (اختيارات هيات پنج نفره استان تهران) استفاده مي‏شود.

‌و- ترتيبي اتخاذ نمايد تا ترتيب گزارش‏دهي مراحل ساختماني متناسب با نوع سيستم ايمن‌سازي گود در سامانه ناحيه محوري و سامانه مهندسان ناظر با همكاري سازمان استان صورت پذيرد.

ماده چهارم (4):

به منظور ساماندهي، ايمن‏سازي و رفع خطر ناشي ازگودهاي رها شده موجود در سطح شهر تهران، شهرداري تهران(معاونت ها، مناطق و ساير واحدهاي ستادي ذي مدخل) موظف است با همكاري سازمان استان اقدامات زير را انجام دهد:

1) گودهاي رهاشده موجود را با لحاظ شاخص‌هاي نظير سن و عمق گود، تعداد اخطار صادره، وضعيت همجواري ها، سيستم پايدارسازي گود و امثالهم شناسايي و از حيث ميزان خطر اولويت‌بندي نموده و ليست آن را جهت پيگيري حقوقي به اداره كل حقوقي شهرداري ارسال نمايد. اداره كل حقوقي موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به اقامه دعوي به دستگاه قضا در راستاي تعيين تكليف گودهاي رها شده و الزام مالك يا مالكين به ايمن سازي اقدام نمايد.

2) نسبت به ايجاد فرآيند سيستمي شناسايي گودهاي رها شده و ايجاد بانك اطلاعات وفق دستورالعمل‏هاي ابلاغي موضوع بند(ح) ماده دوم (2) ظرف مدت حداكثر دو ماه در سامانه‌هاي مرتبط شهرداري تهران اقدام و به طور مستمر بهنگام سازي نمايد. در موردگودهاي رها شده كه بخشي از مالكيت يا تمام مالكيت آن بر عهده شهرداري تهران ميباشد معاونت فني و عمراني شهرداري تهران موظف به ثبت گزارش كنترل و پايش مستمر وضعيت ايمني گود در اين سامانه مي باشد.

3) در راستاي تعيين تكليف گودهاي رها شده بر اساس نتايج بند (1) اين ماده، برنامه رفع خطر از اين گودها را ظرف مدت حداكثر شش ماه ارائه نمايد. براي مواردي كه بنا به اهميت گود و عدم همكاري مالك در رفع خطر از گود، ورود مستقيم شهرداري به رفع خطر وفق مفاد بند (14) ماده(55) قانون شهرداري احراز شده باشد در اين صورت شهرداري تهران با برگزاري مناقصه و به كارگيري مشاور و سازنده ذيصلاح نسبت به رفع خطر از آنها اقدام نمايد. شهرداري مناطق موظف به همكاري در اجراي برنامه رفع خطر و ايمن‌سازي مي‏باشند.

4) تامين مالي براي ايمن‏سازي گودهايي كه مشمول ورود مستقيم شهرداري تهران وفق بند (3) اين ماده مي باشند در سال اول اجراي مصوبه از محل رديف اعتباري مصوب در بند (2) تبصره يازدهم بودجه سال 1400 انجام شده و در سنوات آتي منابع لازم در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي‏گردد.

ماده پنجم (5):

شهرداري تهران موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه در اقدامات واحدهاي ستادي و عملياتي شهرداري تهران در مديريت و فرماندهي سوانح ناشي ازگود و پيش بيني سازوكار همكاري ساير دستگاه‌هاي مسئول و مراجع ذيصلاح حقوقي (نظير دادستاني تهران) در مديريت حوادث ناشي از ريزش گود، ظرف مدت حداكثر 2 ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه نسبت به تدوين دستورالعمل اجرايي مديريت و فرماندهي سوانح گود در شهر تهران (شامل تعيين شرح وظايف واحدهاي مختلف ذي مدخل در مديريت حادثه، ايجاد بانك اطلاعاتي قابل اعتماد، روش‌هاي تخليه ايمن، ضوابط فني و ايمني لازم و غيره) اقدام و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

ماده ششم (6) :

به منظور اجراي كامل مقررات ملي ساختمان و كاهش مخاطرات و ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري هاي ساختماني، سازمان استان نسبت به كنترل طرح و نقشه‌هاي اجرايي پايدارسازي و مقاوم‌سازي گود و همكاري در تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي گودبرداري،كنترل گزارش‌هاي بررسي وضعيت ساختمان‌هاي مجاور و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن ارائه مي‌گردد، اقدام نمايد.

تبصره يكم (1):

به منظور ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و كيفيت خدمات حرفه‏اي مهندسين عضو، نسبت به برگزاري دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي مستمر ويژه تخريب و گودبرداري اقدام نمايد.

تبصره دوم (2) :

به كليه مهندسان ناظر در خصوص لزوم اخذ بيمه نامه‌هاي متناسب با خطرات احتمالي توصيه و تأكيد نمايد.

ماده هفتم(7) :

مفاد اين مصوبه از تاريخ لازم الاجرا شدن، جايگزين مفاد مصوبه «ارتقاء ايمني تخريب و گودبرداري هاي ساختماني شهرتهران» ابلاغي به شماره 160/1716/23674 مورخ 91/11/17 مي‌گردد. شهرداري تهران موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين مصوبه دستورالعمل‌هاي راهنماي كامل اين مصوبه را با رعايت موازين حقوقي، فني و اجرايي و به روزرساني كاربرگ‌ها بر اساس آخرين ضوابط و مقررات ملي ساختمان تدوين و ابلاغ نمايد.

ماده هشتم (8): شهرداري تهران موظف است سالانه گزارش جامع از فعاليت‌ها و حسن اجراي اين مصوبه را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد و بنا به ضرورت جهت انجام ويرايش‌هاي لازم در مصوبه مراتب را در قالب لايحه با هماهنگي سازمان‌هاي ذيربط به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.