laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/41/11016
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1378/10/28


اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري و مديريت پروژه‌هاي مشاركتي شهر تهران

مصوب 1378/10/21


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مديريت پروژه‌های مشاركتي شهر تهران

ماده‌واحده:

به‌منظور جلب مشاركت شهروندان و استفاده بهينه از پروژه‌های مشاركتي موجود و تسريع در عمليات عمراني و سهولت در بازنگري عمليات شرکت‌های موجود و مناطق شهرداري كه در اين زمينه به‌صورت پراكنده فعاليت می‌نمایند شهرداري تهران مجاز است نسبت به تهيه و تنظيم اساس‌نامه شركت سرمایه‌گذاری و مديريت پروژه‌های مشاركتي شهر تهران و تشكيل آن پس از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.

مقدمه:

شهرداري تهران در اجراي سياست خودكفايي و جلب مشاركت شهروندان و به‌منظور رفع موانع و مشكلات اجرايي به استناد ماده 84 قانون شهرداری‌ها و بند 15 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهر اقدام به تشكيل سازماني بر طبق اين اساس‌نامه كه به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران رسيده است می‌نماید كه به‌موجب مواد اين اساس‌نامه و آئین‌نامه‌های مصوب طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد.

فصل اول

كليات

ماده يك [1]: نام سازمان

سازمان سرمایه‌گذاری و مديريت پروژه‌های مشاركتي شهر تهران كه اختصاراً در اين اساس‌نامه «سازمان» ناميده می‌شود.

ماده دو [2]: هدف سازمان

ارتقاء كمي و كيفي و تسريع در اجراي طرح‌هاي عمراني و اقتصادي كه نياز به سرمایه‌گذاری شهرداري تهران دارد و يا اين كه با مشاركت شهروندان احداث خواهد شد.

ماده سه [3]: موضوع سازمان

سازمان براي نيل به اهداف فوق‌الذکر اقدام به اجراي موضوعات زير خواهد نمود.

1- ايجاد زمینه‌های لازم براي اجراي پروژه عمراني - اقتصادي و اجتماعي كه با مشاركت و سرمایه‌گذاری شهروندان انجام می‌شود و داراي توجيه اقتصادي و اجتماعي باشند.

2- بررسي و مطالعات لازم براي شناخت پروژه‌های قابل مشاركت با شهروندان

3- تهيه و تأمين مصالح لازم براي اجراي پروژه‌ها

4- تهيه زمين و اموال غيرمنقول (عرصه و اعيان) اعم از خريد يا اجاره يا تملك يا از طريق دواير دولتي و يا بخش خصوصي جهت اجراي پروژه‌ها

5- قبول مشاوره و نظارت در اجراي پروژه‌ها

6- سرمایه‌گذاری و مشاركت با اشخاص حقيقي يا حقوقي در چارچوب اساس‌نامه

7- تأمين اعتبار از طريق اخذ وام يا مشاركت مدني با بانک‌ها و ساير سازمان‌های تأمین‌کننده منابع مالي و يا پیش‌فروش مستحدثات

8- واگذاري واحدها، ساختمان‌ها و تأسيسات احداثي متعلق به سازمان به‌صورت فروش قطعي (نقدي يا اقساطي) يا اجاره به‌شرط تمليك يا اماني

ماده چهار [4]: نوع سازمان:

اين سازمان وابسته به شهرداري تهران است و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و مطابق مفاد اين اساس‌نامه و آئین‌نامه‌های مصوب و قانون تجارت اداره می‌شود.

ماده پنج [5]: مدت:

از تاريخ تشكيل نامحدود است

ماده شش [6]: مركز سازمان:

مركز اصلي سازمان در شهر تهران است

فصل دوم

سرمايه و منابع درآمد سازمان

ماده هفت [7]: سرمايه اوليه سازمان:

سرمايه اوليه سازمان مبلغ ده ميليارد ريال است كه به‌صورت نقدي يا از طريق اموال منقول و غیرمنقول مطابق با ليستي كه ممهور به مهر ذی‌حسابی شهرداري تهران بوده و بهاي ريالي آن توسط كارشناسان معتمد ارزیابی‌شده تأمين می‌گردد.

ماده هشت [8]: منابع درآمد سازمان:

سازمان می‌تواند براي تأمين هزینه‌ها و تقويت بنيه مالي خود از طرق زير كسب درآمد نمايد.

الف: انعقاد قراردادهاي خدمات مديريتي و مشاوره و مطالعاتي و اجرا با شهرداري تهران در ارتباط با پروژه‌های مشاركتي

ب: انعقاد قراردادهاي خدمات مشاوره و كارشناسي و مطالعاتي و مديريت با اشخاص حقيقي و حقوقي

فصل سوم

اركان سازمان

ماده نه [9]: اركان سازمان عبارت است از:

الف: شوراي سازمان

ب: هیئت‌مدیره و مديرعامل

ج: بازرس

ماده ده [10]: شوراي سازمان مركب خواهد بود از:

الف: شهردار تهران به‌عنوان رئيس شورا

ب: معاونت اداري و مالي شهرداري تهران

ج: سه نفر به انتخاب شوراي اسلامي شهر تهران.

ماده يازده [11]: شوراي سازمان سالي دو بار در تیرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و در دی‌ماه براي تصويب برنامه‌ و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا تشكيل می‌شود.

تبصره يك (1): جلسات شورا خارج از موارد مذكور در ماده يازده به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هیئت‌مدیره يا بازرس و يا سه نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره دو (2): دستور جلسات شورا را رئيس شورا بر اساس نظريه پیشنهاددهنده تعيين می‌کند.

ماده دوازده [12]: وظايف و اختيارات شورا به شرح ذيل است:

1- استماع گزارش سالانه هیئت‌مدیره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن

2- بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عملیات سازمان و اتخاذ تصميم نسبت به آنها.

3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط‌مشی و برنامه‌ریزی براي فعالیت‌های سال آتي و برنامه‌های درازمدت سازمان

4- بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه سازمان.

5- اتخاذ تصميم در مورد ذخیره‌های مالي سازمان به‌منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور

6- اتخاذ تصمیم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه و پيشنهاد تغيير يا تجديدنظر در مواد اساس‌نامه به شوراي اسلامي شهر تهران.

7- تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هیئت‌مدیره و مدیرعامل

8- انتخاب بازرس و تعيين حق‌الزحمه وي.

9- اجازه مشاركت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و شرکت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات ديگر

10- تصويب كليه آئین‌نامه‌های مورداحتیاج يا تفويض تصويب برخي از آنها به هیئت‌مدیره

11- پيشنهاد انحلال سازمان به شوراي اسلامي شهر تهران.

تبصره: اعضاي شوراي سازمان در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساس‌نامه دارند امين سرمايه شهرداري تهران مي‌باشند.

ماده سيزده [13]: دعوت براي جلسات شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل و اعلام دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله دعوت نامه كتبي توسط رئيس شورا به عمل مي آيد.

ماده چهارده [14]: جلسات شورا با حضور كامل اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت اتخاذ مي‌شود و چنانچه در نوبت اول اعضاء حضور به هم نرسانند مجدداً دعوت به عمل مي آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات نيز با حداقل سه راي موافق معتبر خواهد بود.

هیئت‌مدیره و مديرعامل

ماده پانزده [15]: هیئت‌مدیره سازمان مركب از 5 نفر عضو اصلي كه عبارتند از:

1- معاون فني و عمراني شهرداري تهران كه سمت رئيس هیئت‌مدیره را خواهد داشت.

2- معاون امور مناطق شهرداري تهران

3- معاون مالي و اداري شهرداري تهران

4- دو نفر از كساني كه داراي تحصيلات عاليه و تجربيات علمي مورد نیاز سازمان باشند و از اشخاص غيردولتي به تصويب شوراي سازمان

تبصره يك (1): يك نفر عضو علی‌البدل نيز براي هیئت‌مدیره به كيفيت فوق تعيين خواهد شد كه در صورت غيبت عضو اصلي انجام ‌وظیفه خواهد نمود.

تبصره دو (2): مدت مأموريت هیئت‌مدیره و مديرعامل سه سال و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.

ماده شانزده [16]: هیئت‌مدیره از بين اعضاي خود (به‌غیراز معاونين شهردار تهران) و يا خارج از سازمان يك نفر را كه واجد شرايط عضويت در هیئت‌مدیره باشد به‌عنوان مديرعامل انتخاب و جهت صدور حكم به رياست شوراي سازمان معرفي می‌کند.

تبصره: انتخاب مديرعامل سازمان با حداقل چهار رأي از اعضاي هیئت‌مدیره خواهد بود.

ماده هفده [17]: اعضاي شوراي سازمان و هیئت‌مدیره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان يا به‌حساب سازمان صورت می‌گیرد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين مراعات مفاد ماده 129 قانون تجارت و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است.

ماده هيجده [18]: جلسات هیئت‌مدیره با حضور كليه اعضاء تشكيل می‌گردد و مصوبات به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رأي وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هیئت‌مدیره يكي از سه نفر باشد. درصورتی‌که مديرعامل از خارج سازمان باشد در جلسات هیئت‌مدیره شركت می‌کند ولي حق رأي ندارد. صورت‌جلسه هیئت‌مدیره در دفتر صورت‌جلسات ثبت و به امضاء خواهد رسيد.

تبصره: رياست هیئت‌مدیره می‌تواند در مواقع لزوم و براي مدت كوتاه و موقت (حداكثر 3 ماه در طول سال) اختيارات خود در اين امر را با تصويب هیئت‌مدیره به يكي از اعضاي هیئت‌مدیره به‌جز مديرعامل تفويض نمايد تا در غياب ايشان جلسه و مصوبات آن رسميت يابد.

ماده نوزده [19]: وظايف و اختيارات هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره داراي اختيارات مصرح در اين اساس‌نامه و يا تفويض شده از طرف شوراي سازمان براي اداره امور سازمان با توجه به موضوع و هدف سازمان می‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساس‌نامه در صلاحيت شوراي سازمان و يا مديرعامل باشد.

هیئت‌مدیره ازجمله داراي وظايف و اختيارات زير است:

1- تهيه و پيشنهاد آئین‌نامه‌های مالي، اداري و معاملات سازمان به شوراي سازمان

2- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان گزارش عملكرد سازمان به شوراي سازمان

3- بررسي برنامه‌ و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه به شوراي سازمان

4- اجراي برنامه‌ها و تصميمات و مصوبات شوراي سازمان

5- تصويب طرح تشكيلاتي سازمان پيشنهادي مديرعامل

6- رسيدگي و تصويب معاملات مطابق آئین‌نامه

7- بررسي اخذ وام سرمایه‌گذاری و مشاركت سازمان يا بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات ديگر و ارائه پيشنهاد به شوراي سازمان

8- نظارت در حفظ و نگهداري سرمايه و دارايي و اموال سازمان

9- بررسي و پيشنهاد تجدد نظر () در برنامه‌ها و طرح‌های اجرايي سازمان به شوراي سازمان

10- نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل

11- تصويب پاداش براي كاركنان سازمان

12- اقامه و تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي يا انصراف از آن در كليه مراجع حقوقي و كيفري با حق صلح و سازش و ارجاع به داوري و تعيين داور و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسی مصرح در مواد 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل.

13- تعيين امضاهاي مجاز براي امضاء اسناد و اوراق مالي و تعهدآور به همراه مديرعامل.

ماده بيست [20]: وظايف و اختيارات مديرعامل

مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستی و نظارت داشته و مسئول حسن جريان امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساس‌نامه و مصوبات شوراي سازمان و هیئت‌مدیره می‌باشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود. عمده وظايف وي به شرح ذيل می‌باشد:

1- اجراي مفاد اساس‌نامه و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن

2- اعمال مديريت صحيح بر كليه امور سازمان و حفاظت اموال و دارایی‌های آن

3- تهيه و تنظيم برنامه‌ و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه براي تسليم به هیئت‌مدیره و شوراي سازمان و اجراي آن پس از تصويب با رعايت آئین‌نامه‌های سازمان

4- انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عمليات سازمان بر طبق مفاد اساس‌نامه و با رعايت آئین‌نامه معاملات و ساير مقررات سازمان.

5- تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم براي پيشبرد امور سازمان و تسليم آن به هیئت‌مدیره جهت طي مراحل تصويب.

6- تقسیم‌کار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميمات انضباطي درباره كاركنان بر اساس مقررات موضوعه

7- عزل و نصب كاركنان

8- نمايندگي سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتي و خصوصي.

9- امضاي كليه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبول تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، اقاله و ابطال قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم الاجراء به همراه و حسب ترتيبي كه هیئت‌مدیره تعيين می‌نماید.

10- ساير وظايف و اختياراتي كه هیئت‌مدیره در حدود ماده (19) اساس‌نامه به مديرعامل تفويض كرده باشد.

11- انجام ساير اموري كه طبق مفاد اساس‌نامه و آئین‌نامه‌های مصوب و يا به‌موجب مقررات قانون تجارت صرفاً به عهده مديرعامل می‌باشد.

تبصره يك (1): مديرعامل می‌تواند در زمان عدم حضور با تصويب هیئت‌مدیره تمام و در ساير موارد رأساً قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي ديگر هیئت‌مدیره و يا مسئولان سازمان تفويض نمايد. لكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئولين حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان در هر حال به عهده او خواهد بود.

تبصره دو (2): سقف اختيارات تفويضي به مديرعامل نبايد از سقف اختيارات تفويضي به شهردار تهران از سوي شوراي شهر بيشتر باشد.

ماده بیست‌ و یک [21]: مسئوليت اعضاي هیئت‌مدیره و مديرعامل در برابر سازمان و شوراي آن مسئوليت وكيل در برابر موكل می‌باشد.

بازرس

ماده بیست‌ و دو [22]: شوراي سازمان يك شخص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان بازرس براي مدت يك سال انتخاب می‌نماید. تجديد انتخاب وي براي دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده بیست‌ و سه [23]: وظايف بازرس به شرح ذيل است:

1- نظارت بر مسائل مربوط به عمليات و اجراي صحيح مقررات مندرج در اساس‌نامه و آئین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان

2- رسيدگي و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير گزارشات سازمان. گزارش بازرس در اين موارد حداقل ده روز قبل از جلسه شورا بايد تكميل و در اختيار شوراي سازمان و هیئت‌مدیره قرار بگيرد.

تبصره: مديرعامل و هر يك از اعضاي هیئت‌مدیره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند توضيح شفاهي يا كتبي و يا هر نوع اسناد و مدارك و اطلاعات موردنیاز بازرس را در اختيار وي قرار دهند.

بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.

3- حسابرسي كليه عمليات مالي و اظهارنظر نسبت به بودجه‌های پيشنهادي مديرعامل براي هر دوره مالي.

4- بازرس می‌تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه به عهده ‌دارد از كمك حسابرسان يا كارشناسان مالي باتجربه استفاده نمايد.

5- بازرس هر نوع ابهام يا ايرادي در حساب‌ها و روش‌های مالي و عملياتي سازمان ملاحظه كند مراتب را كتباً به مديرعامل و هیئت‌مدیره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان گزارش خواهد نمود.

ماده بیست‌ و چهار [24]: ساير وظايف و اختيارات و مسئولیت‌های بازرس به نحوي است كه در قانون تجارت مقرر گرديده است.

فصل چهارم

ديگر مقررات

ماده بیست‌ و پنج [25]: سال مالي سازمان از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

اولين سال مالي از تاريخ تأسيس تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده بیست‌ و شش [26]: برنامه كار و بودجه سالانه سازمان بايد منتهي تا 15 آذرماه هر سال براي بررسي و تصويب هیئت‌مدیره توسط مديرعامل ارائه و تا آخر آذر براي تصويب نهايي به شوراي سازمان توسط هیئت‌مدیره ارائه گردد و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را تا پايان 15 دی‌ماه خاتمه دهد، رئيس شوراي سازمان موظف است يك نسخه از بودجه را جهت تصويب نهايي به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.

تبصره يك (1): دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد خواهد بود و هزینه‌های پرداخت‌نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق‌یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره دو (2): مديرعامل مكلف است هر سال تفريغ بودجه همان سال را منتهي تا پايان خردادماه سال بعد تهيه و پس از تأييد هیئت‌مدیره و بازرس به تصويب شوراي سازمان برساند به‌طوری‌که بيلان عمليات مالي و تفريغ بودجه هر سال سازمان حداکثر تا پانزدهم شهریور سال بعد مورد تصويب شوراي سازمان قرار گيرد. رئيس شوراي سازمان موظف است يك نسخه از تفريغ بودجه را جهت استحضار شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايد.

تبصره سه (3): مديرعامل مكلف است منتهي تا پانزدهم هرماه صورت‌حساب درآمد و هزينه ماه قبل را به هیئت‌مدیره تسليم نمايد.

ماده بیست‌ و هفت [27]: تصويب ترازنامه حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملكرد هیئت‌مدیره به پيشنهاد شوراي سازمان و به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران به‌منزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود.

ماده بیست‌ و هشت [28]: هیئت‌مدیره مكلف است هر سال یک‌بیستم (1/20) از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به یک‌دهم (1/10) سرمايه به‌عنوان اندوخته منظور نمايد. تعيين ميزان و نوع ساير ذخاير مالي و اندوخته‌ها به پيشنهاد هیئت‌مدیره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود.

ماده بیست‌ و نه [29]: انحلال سازمان با تصويب شوراي اسلامي شهر تهران انجام خواهد شد در صورت انحلال كليه اموال و دارایی‌ها و مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري تهران منتقل می‌شود.

ماده سي [30]: ساير مواردي كه در اين اساس‌نامه پیش‌بینی نشده است بر طبق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاري می‌باشد.

ماده سی‌ و یک [31]: اين اساس‌نامه در چهار فصل، سی‌ و یک (31) ماده و سيزده (13) تبصره در چهل و هشتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران به تاريخ 78/10/21 به تصويب رسيد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.