laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/46/12919
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1378/12/07


پرداخت حقوق و مزاياي مديران مناطق شهرداري تهران

مصوب 1378/12/03


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

پرداخت حقوق و مزاياي مديران مناطق شهرداري تهران

ماده يكم [1]:

حقوق و مزاياي مديران مناطق شهرداري تهران بر مبناي شهرهاي درجه (12) کشور پرداخت می‌شود.

تبصره يك [1]:

عدد مبناي مديران مناطق همان عدد مندرج در جدول تبصره يك (1) ماده يك (1) و بند يك (1) تبصره مذكور مندرج در آئین‌نامه حقوق و مزاياي شهرداران مصوب 1370/3/19 هيئت محترم وزيران در ارتباط با شهرهاي درجه (12) می‌باشد.

تبصره دو [2]:

ضريب ريالي مورد نظر جهت تعيين حقوق مبناي مديران همان ضريب ريالي مشمولين قانون استخدام كشوري و نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدي آن است.

شهرداري می‌تواند با موافقت شهردار تهران به ازاي هر سال سابقه خدمت در سمت مديريت (در شهرداري تهران و يا ساير ارگان‌ها) عدد مبناي حقوق مديران مناطق مختلف را تا مقادير زير افزايش دهد.

الف: به ازاي هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار معادل پنج درصد (5%) عدد مبناي اوليه.

ب: به ازاي هر سال سابقه خدمت در سمت مديريت (معاون مديركل به بالا و در امور مرتبط با وظايف شهرداري) معادل پنج درصد (5%) عدد مبناي اوليه.

ج: به ازاي هر سال سابقه خدمت در سمت مديريت ساير امور (معاون مديركل به بالا) معادل چهار درصد (4%) عدد مبناي اوليه.

د: در موضوع كسر يك سال، بالاي شش ماه يك سال تمام و زير آن محاسبه نخواهد شد.

هـ : جهت جذب نيروي كارآمد و متخصص - كه شرايط احراز بر مبناي شهرداران درجه دوازده كشور را داشته باشند - براي انتصاب در سمت مديران مناطق مختلف، شهرداري می‌تواند با موافقت شهردار تهران به‌غیر از اعداد به‌دست‌آمده مذكور در فوق عدد مبناي حقوق مديران مناطق مختلف شهرداري را تا ميزان پنجاه‌درصد (50%) عدد مبناي اصلي و اوليه به‌عنوان فوق‌العاده جذب افزايش دهد.

ماده دوم [2]:

افرادي كه از ساير وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتي تابع قانون نظام هماهنگ () پرداخت و يا ساير قوانين پرداختي به‌صورت مأمور در شهرداري تهران انجام‌ وظیفه می‌نمایند و در سمت مدير منطقه منصوب شده‌اند می‌توانند به اختيار، حقوق و مزاياي خود را بر اساس آخرين حقوق تعیین‌شده در مؤسسه متبوع خود انتخاب نمايند يا تابع مقررات اين دستورالعمل باشند.

ماده سوم [3]:

شهرداري می‌تواند به نسبت و ميزان فعاليت مديران مناطق حداكثر تا شصت درصد حقوق اوليه آنها به‌عنوان حق جذب به دريافتي آنها اضافه نمايد.

ماده چهارم [4]:

شهرداري می‌تواند به هر يك از مديران مناطق خود كه عمليات عمراني آنها در حد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد تأييد بوده است، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده عمليات عمران كه ميزان آن از دو برابر حداكثر حقوق مندرج در ماده (1) اين آئین‌نامه بيشتر نخواهد بود، پرداخت نمايد.

ماده پنجم [5]:

كسور بازنشستگي و حق بيمه مديران بر اساس مقررات متبوع و صندوق بازنشستگي متبوع آنها همه ماهه از حقوق آنها كسر و به صندوق مربوط واريز می‌شود.

تبصره:

درصورتی‌که مديران مناطق از بابت حق بيمه تابع صندوق خاصي نباشند مقررات قانون تأمين اجتماعي در مورد آنها اعمال خواهد شد.

ماده ششم [6]:

شهرداري تهران مكلف است همه ماهه به ميزان سه درصد (3%) حقوق مبناي اوليه مديران مناطق را از حقوق آنها كسر و با افزودن معادل آن از بودجه شهرداري مجموعه آن را به حساب سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران واريز نموده تا پس از پايان سمت تصدي مدير منطقه، اصل و سود متعلقه به وي پرداخت گردد.

ماده هفتم [7]:

فوق‌العاده شرايط سختي كار به ميزان پنجاه‌درصد (50%) حقوق مبنا در مورد مدیران مناطق قابل پرداخت می‌باشد.

ماده هشتم [8]:

كمك عائله‌مندی و اولاد بر اساس مقررات حاكم بر كارمندان رسمي و ثابت شهرداري تهران، طبق قانون نظام هماهنگ قابل پرداخت می‌باشد.

ماده نهم [9]:

شهرداري تهران می‌تواند با توجه به ماده 26 آئین‌نامه استخدام شهرداري تهران و تبصره ذيل آن و همانند ساير كارمندان شهرداري پاداش مربوط را به مديران مناطق پرداخت نمايد.

ماده دهم [10]:

استفاده از مرخصي استحقاقي سالانه و نحوه ذخيره آن و مرخصی‌های استعلاجي جهت مديران مناطق همان ضوابط و مقررات حاكم بر كارمندان رسمي و ثابت شهرداري تهران می‌باشد.

ماده يازدهم [11]:

هرگونه تغيير كه در قوانين و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي شهرداران به عمل آيد پس از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران لازم‌الاجراء است.

تبصره:

اين مصوبه از ابتداي سال 1378 لازم‌الاجراء می‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.