laws.tehran.ir

قانون الحاق سه تبصره به بند (۱۲) ماده (۴) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

مصوب ۱۳۶۹

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون سه تبصره به ذيل بند (۱۲) ماده (۴) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – مصوب۱۳۶۹/۴/۲۷ - الحاق مي‌گردد:

‌تبصره ۱ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمائي و رانندگي شهر تهران را برابر با سياستها و برنامه‌هاي شهرداري شهر ‌تهران و در چهارچوب قانون به اجراء درآورد. تأمين كليه تجهيزات و تأسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران (‌به ‌استثناي حقوق و مزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداري شهر تهران مي‌باشد. كليه امكانات و تجهيزات موجود اداره ‌راهنمائي و رانندگي شهر تهران عيناً در اين اداره باقي خواهد ماند.

‌تبصره ۲ - اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه‌هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (‌ناجا)‌ انجام وظيفه مي‌نمايد.

‌تبصره ۳ - چگونگي اجراي اين قانون از جمله نحوه عزل و نصب رئيس اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصد و دهم (۱۱۰) قانون‌ اساسي (‌به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد) مطابق با آئين نامه‌اي مي‌باشد كه حداكثر ظرف‌ مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد ‌رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۹/۲/۲۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري