مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهل و يك هزار و نود و هفت فرعي از صد و بيست و شش اصلي (126/41097) واقع در محدوده منطقه پنج (5) شهرداري تهران - مصوب 1400/02/21
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهل و يك هزار و نود و هفت فرعي از صد و بيست و شش اصلي (126/41097) واقع در محدوده منطقه پنج (5) شهرداري تهران
ماده واحده:
به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آئين‌نامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب" تصويبي در سي و دومين اجلاس شوراي عالي استان‌ها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدي آن پلاك ثبتي به شماره چهل و يك هزار و نود و هفت فرعي از صد و بيست و شش اصلي (126/41097) واقع در خيابان باغ فيض، اميرابراهيم، كوچه محمد ابراهيم، بن‌بست هفتم، پلاك 6، ناحيه 3، در محدوده منطقه پنج (5) شهرداري تهران بررسي و با توجه به محتويات پرونده و مجموع بررسي‌هاي به عمل آمده و جميع جهات پلاك‌ ثبتي مذكور باغ تشخيص مي‌گردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.