مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهار صد و يك فرعي از هفت اصلي، قطعه هشت تفكيكي (7/401/8) واقع در خيابان جماران، محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران - مصوب 1400/04/06
مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره چهار صد و يك فرعي از هفت اصلي، قطعه هشت تفكيكي (7/401/8) واقع در خيابان جماران، محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران
ماده واحده:
به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم(7) آئين‌نامه اجرايي ماده يكم (1) "قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب" تصويبي در سي و دومين اجلاس شوراي عالي استان‌ها مورخ 89/2/15 و اصلاحات بعدي آن پلاك ثبتي به شماره چهارصد و يك فرعي از هفت اصلي، قطعه هشت تفكيكي (7/401/8) واقع در خيابان جماران، كوچه چوبينه، پلاك 27 در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران بررسي و با توجه به محتويات پرونده و مجموع بررسي‌هاي به عمل آمده و جميع جهات پلاك‌ ثبتي مذكور باغ تشخيص مي‌گردد. (ب-ا-غ)
ذينفع (مالك) موظف به حفظ كليه درختان موجود در اين پلاك ثبتي بوده و شهرداري تهران مكلف به نظارت بر اين امر و برخورد با هرگونه تخلف وفق قوانين و مقررات موضوعه مي‌باشد.