laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/668/1610
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/01/30


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره شانزده و هفده فرعي از سي و هفت اصلي (17 و 37/16) واقع در محدوده منطقه سه (3) شهرداري تهران

مصوب 1397/01/26


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 1.4.2 شناسایی باغ
2 1.4.4 الزام مالک به حفظ درخت
3 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری