laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400-688/10857
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/04/24

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره پانصد و نود و یک فرعی از یک اصلی (1/591) واقع در محدوده منطقه بیست و دو (22) شهرداري تهران
مصوب 1397/04/17ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 1.4.2 شناسایی باغ
2 1.4.4 الزام مالک به حفظ درخت