laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/700/20634
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/07/17


مصوبه شوراي اسلامي شهرتهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره هفتصد و چهل و سه فرعي از شصت و هفت اصلي (67/743) واقع در محدوده منطقه يك (1) شهرداري تهران

مصوب 1397/07/15


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 1.4.2 شناسایی باغ
2 1.4.4 الزام مالک به حفظ درخت