laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2499/25017
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/08/29


الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارائه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات

مصوب 1397/08/27


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 5.4.2 عوارض
2 5.4.3 بهای خدمات
3 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری