laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2400/723/35154
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/30


مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص پلاك ثبتي به شماره دويست و هفت فرعي از هفتاد و دو اصلي قطعه پانصد و پنجاه و هفت تفكيكي (72/207/557) واقع در محدوده منطقه دو (2) شهرداري تهران

مصوب 1397/11/28


ردیف کدموضوع موضوع ماده،تبصره
1 1.4.2 شناسایی باغ
2 1.4.4 الزام مالک به حفظ درخت
3 9.7 وظایف و اختیارات شهرداری