laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2504/27121
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/09/19


جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/8146 مورخ 97/09/12 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارايه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات» - ابلاغي به شماره 160/2499/25017 مورخ 1397/08/29

مصوب 1397/09/18


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به نامه شماره 97/1/8146 مورخ 97/09/12 فرمانداري تهران موضوع اعتراض هيأت تطبيق به متن مصوبه «الزام شهرداري تهران در سامان بخشيدن به ارايه لايحه عوارض و نرخ بهاي خدمات» - ابلاغي به شماره 160/2499/25017 مورخ 1397/08/29
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار