laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2519/31198
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/10/25


طراحي، پايش و اجراي نماهاي شهر تهران

مصوب 1397/10/23


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
طراحي، پايش و اجراي نماهاي شهر تهران
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض