laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2527/33274
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1397/11/14


تعيين عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع شهر تهران در سال 1398

مصوب 1397/11/09


شماره شناسنامه -
عنوان مصوبه *
تعيين عوارض تردد شبانه وسايل نقليه باري در محدوده كاميون ممنوع شهر تهران در سال 1398
تاریخ جلسه(تصویب) *
شماره صدور(ابلاغ) *
تاریخ صدور(ابلاغ)*
شماره پرونده
دوره شوراي شهر
نوع پیشنهاد
كميسيون بررسي كننده اصلی: فرعی: کمیسیون تلفیق:
شماره جلسه نوبت در دستور جلسه
نوع جلسه ــ
مرجع تصويب*
نوع تصويب
نوع مصوبه*
کلید واژه ها
تاییدیه ها متن و تصویر انتشار
تاریخ لازم الاجرا شدن
وضعيت اولیه
تاریخ پایان اجرا:
سابقه اعتراض* مشاهده سوابق اعتراض