laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/162
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1382/01/25


دستورالعمل نحوه استفاده از املاك مسكوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي واگذاري آن به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و مديران شهرداري تهران در اجرای تبصره نوزدهم ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال 1381 شهرداری تهران

مصوب 1382/01/25دستورالعمل نحوه استفاده از املاك مسكوني اختصاصي شهرداري تهران و چگونگي واگذاري آن به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و مديران شهرداري تهران در اجراي تبصره نوزدهم ذيل ماده‌واحده مصوبه بودجه سال 1381 شهرداري تهران
الف: به منظور استفاده بهتر از خدمات مديريتي و تخصصي افراد، شهرداري تهران مجاز است از محل اعيان مازاد بر استفاده شهرداري تهران به افراد به شرح ذيل صرفاً جهت استفاده خود و خانواده تحت تكفل آنها و تا مادامي كه آنان در خدمت شهرداري هستند واحد مسكوني واگذار نمايد.

1. اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران
2. شهردار تهران
3. معاونين شهرداري تهران
4. مشاورين موظف شهرداري تهران
5. شهرداران مناطق

6. مديران كل ستادي
ب: افراد موضوعه اين دستورالعمل بايد فاقد هرگونه واحد مسكوني شخصي در محدوده تهران باشند.
ج: به هر يك از افراد تنها يك واحد مسكوني واگذار خواهد شد.
د: در خصوص اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به پيشنهاد رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و در مورد معاونين و مشاورين موظف شهرداري به پيشنهاد معاون مالي، اداري شهرداري و در ساير موارد (شهرداران مناطق و مديران كل ستادي) به پيشنهاد معاونت ذي‌ربط آنان در شهرداري و با تأييد و دستور كتبي شهردار تهران بايد نسبت به واگذاري واحد مسكوني اقدام شود.
هـ: واگذاري واحد مسكوني به اين افراد بايد بر اساس توافق‌نامه في مابين نماينده شهردار تهران به عنوان واگذار كننده و بهره‌بردار كه نمونه آن پيوست اين دستورالعمل مي‌باشد و همچنين طي صورت‌جلسه تحويل و تحول انجام شود.
و: شهرداري تهران موظف است در صورت تغيير پست سازماني، استعفا، تغيير محل خدمت، بازنشستگي، بازخريدي و يا هر شكل ديگر اداري كه منجر به قطع رابطه استخدامي و يا خدمتي افراد موضوعه اين دستورالعمل با شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران شود اقدامات قانوني لازم را جهت تخليه و تحويل گرفتن واحد مسكوني به عمل آورد.
ز: شهرداري تهران موظف است صرفاً واحد مسكوني را به واجد شرايط تحويل نمايد و مجاز به خريد و يا تأمين و تجهيز وسايل مورد نياز براي اين خانه‌ها جهت بهره‌برداران نمي‌باشد.
ح: شهرداري تهران موظف است هزينه استهلاك واحدهاي مسكوني واگذار شده به افراد موضوعه اين دستورالعمل را به شرح ذيل از آنان دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.

1. واحدهاي مسكوني تا مساحت 100 مترمربع معادل بيست و پنج درصد (25%) حقوق و مزاياي مستمر استفاده كننده.
2. واحدهاي مسكوني به مساحت بيش از 100 مترمربع معادل بيست و پنج درصد (25%) حقوق و مزاياي مستمر استفاده كننده و به ازاي هر مترمربع اضافه از مبناي صد مترمربع، در منازل ويلايي معادل دو هزار و پانصد (2500) ريال و در خانه‌هاي آپارتماني معادل دو هزار (2000) ريال.
توافقنامه
موضوع دستورالعمل نحوه تأمين بخشي از هزينه استهلاك مربوط به استفاده از آن دسته از املاك مسكوني اختصاصي شهرداري تهران كه بنا به ضرورت در اختيار مديران قرار دارد
طرف اول قرارداد (شهرداري تهران)
با نمايندگي آقاي/خانم ............................ فرزند ........................ به شماره شناسنامه ...................... به شماره نمايندگي ..............
طرف دوم قرارداد (استفاده كننده):
آقاي/خانم ................................... فرزند .............................. داراي شماره شناسنامه ........................... صادره از ..................... متولد ........................... كارمند شهرداري ........................ با عنوان پست سازماني ........................ داراي حكم استخدامي شماره ............................... (تصوير حكم پيوست است)
موضوع قرارداد:
شش دانگ .............دستگاه/باب ....................... داراي ‏پلاك ثبتي شماره ........................ واقع در بخش ............................. تهران ملكي شهرداري تهران كه مشتمل بر (مشخصات كامل ملك) ......................................................................................................................................
داراي برق اختصاصي به شماره پرونده .................................. و آب مشترك به شماره اشتراك ..................... و گاز شهري مشترك به شماره ............................ و يك رشته تلفن اختصاصي به شماره ............................ و ساير منضمات، منصوبات و متعلقات از جمله پارگينگ، انباري و ......................................................................... و استفاده كننده از كميت و كيفيت آن اطلاع كامل حاصل نموده و آن را رويت و تصرف كرده است و متعهد گرديد كه ملك را صرفاً براي سكونت خود و افراد تحت تكفل درجه اول خويش جمعاً به تعداد ... استفاده نمايند و لاغير و به هيچ عنوان حق تغيير نوع استفاده مذكور از مورد اجاره را ندارد.
مدت قرارداد:
............................. سال كامل شمسي كه شروع آن از تاريخ ..................... لغايت ......................... مي‌باشد و استفاده كننده با امضاي قرارداد متصرف ملك محسوب مي‌شود. در صورت حفظ شرايط استخدامي مطابق دستورالعمل نحوه تأمين هزينه استهلاك مربوط به استفاده از آن دسته املاك مسكوني اختصاصي شهرداري تهران كه بنا به ضرورت در اختيار مديران قرار دارد و موافقت كتبي شهردار تهران، تمديد يا تجديد اين قرارداد بلامانع است.
مبلغ قرارداد:
............................ ريال براي تمام مدت استفاده (به قرار ماهانه ....................... ريال) است و استفاده كننده مكلف است هزينه استهلاك را به طور ماهانه و منظم به حساب ....................... شماره ..................... شهرداري .................. نزد بانك ................... شعبه ................... واريز نموده و نسخه اصلي رسيد بانكي را به امور مالي ................ تسليم نمايد.

تبصره:

استفاده كننده به موجب اين قرارداد به امور مالي شهرداري اجازه مي‌دهد كه در صورت سهل انگاري در پرداخت هزينه‌هاي مربوطه، رأساً و بدون اعلام قبلي نسبت به كسر مبلغ مورد نظر به علاوه هزينه‌هاي متعارف مربوطه از حقوق و مزاياي ماهانه وي و واريز نمودن آن به حساب مذكور اقدام نمايد و استفاده كننده حق هرگونه اعتراضي را در اين زمينه از خود ساقط مي‌نمايد.
شروط قرارداد:
1- در تمام موارد لدي الفسخ يا پس از انقضاي مدت، در صورتي كه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي فوري به طرف قرارداد مي‌تواند، اقدام به تخليه ملك نمايد.
2- چنانچه حسب بند فوق، طرف قرارداد، در تخليه و تحويل ملك، در مهلت اعطايي اقدامي نكند، شهرداري تهران وفق اختيارات قانوني و در چارچوب قوانين راجع به خيانت در امانت، بدون فوت وقت با كسب مجوز از مقامات قضايي و در معيت مأموران انتظامي نسبت به تخليه محل اقدام خواهد كرد و در صورتي كه اسباب و لوازمي متعلق به استفاده كننده اعم از منصوب يا غيرمنصوب از هر نوع در محل باشد پس از تنظيم صورت‌جلسه از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگهداري آن مسئوليتي نداشته و طرف قرارداد تحت هيچ عنواني از اين بابت حق اعتراض يا مطالبه خسارت نخواهد داشت.
3- تغيير پست سازماني، استعفا، تغيير محل خدمت، بازنشستگي، و يا ساير موارد مشابه و به طور كلي هر عنواني كه منتهي به قطع رابطه استخدامي استفاده كننده با شهرداري تهران گردد يا نام وي را از فهرست اشخاص حقيقي مجاز به استفاده از املاك مسكوني شهرداري تهران مذكور در آئين نامه مربوطه خارج سازد، موجب فسخ فوري اين قرارداد مي شود. استفاده كننده مكلف است در چنين مواردي مراتب را فوراً به اطلاع شهرداري رسانده و نسبت به تخليه و تحويل ملك اقدام نمايد در غير اين صورت شهرداري اقدامات قانوني مقتضي براي تخليه ملك موضوع اين قرارداد را معمول خواهد نمود.
4- استفاده كننده تحت هيچ عنواني حق انتقال ملك را به غير، مشاعاً و يا مفروزًا، جزئاً يا كلاً به اشكال نمايندگي، صلح، وكالت و غيره ندارد. تخطي از اين شرط موجب اعمال بندهاي 2 و 3 اين بخش توسط شهرداري خواهد بود.
5- استفاده كننده اقرار مي‌نمايد كه در حوزه شهر تهران فاقد ملك مسكوني مي‌باشد.
6- حفظ و حراست ساختمان و متعلقات و لوازم ملك، كسر و انكسار درب و پنجره و قفل و دستگيره و كليد و پريز و سيم كشي و ساير اعيان مورد اجاره با استفاده كننده است كه بايد به همان صورت اوليه كه صحيح و سالم تحويل گرفته است در موقع فسخ قرارداد و تخليه عيناً و سالماً به شهرداري تهران تحويل دهد.
7- تعميرات اساسي ملك به عهده شهرداري تهران و تعميرات جزئي با استفاده كننده است، هرگونه رنگ آميزي، تزئينات اعم از نصب پرده، موكت، فرش و غيره با كسب اجازه و تحت نظارت شهرداري، به عهده استفاده كننده است.
8- هزينه‌هاي مصرفي و تأديه بدهي‌هاي ناشي از مصارف آب، برق، گاز، تلفن و ساير هزينه‌ها و همچنين پرداخت خسارات وارده بر املاك بر اثر سهل انگاري و يا ناشي از فعل استفاده كننده بر عهده وي مي‌باشد و استفاده كننده موظف است اصل رسيد قبوض پرداختي مصرفي را به امور مالي ........................... تسليم نمايد عدم پرداخت به موقع هر يك از موارد ياد شده موجب فسخ يك طرفه قرارداد توسط شهرداري تهران خواهد بود.
9- استفاده كننده متعهد و ملزم مي‌گردد به محض انفساخ قرارداد حاضر يا اختتام موعد آن نسبت به تخليه ملك اقدام نمايد.
10- ساير شروط ...................
11- تخلف استفاده كننده از هر يك از مفاد شروط مذكور در فوق موجب خيار فسخ از طرف شهرداري خواهد شد.
شرح متعلقات منصوب و غيرمنصوب:
1- ...................................................
2- ...................................................
3- ..................................................
محل امضاء استفاده كننده محل امضاء نماينده شهرداري
اينجانب ............................. (استفاده كننده) با رؤيت () متن
اين قرارداد و قبول كليه () مفاد و شرايط
مندرج در آن، قرارداد حاضر را امضا مي‌‌كنم ..................