laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 1814
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1360/09/07


اساسنامه سازمان تاكسيراني شهر تهران

مصوب 1360/09/07


انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

اساسنامه سازمان تاكسيراني شهر تهران
هدف:
در اجراي مقررات ماده واحده قانون مربوط به تمركز امور تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران مصوب 1359/03/28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور، مصوب قائم مقامي انجمن شهر 60/05/20 وزارت كشور، سازماني به‌نام سازمان تاكسيراني شهر تهران در جهت انجام هدف‌ها و وظايف مندرج در قانون و آيين‌نامه مربوط ايجاد مي‌گردد.

اركان سازمان:
ماده 1- سازمان تاكسيراني شهر تهران سازماني تابع شهرداري بوده و اركان آن عبارتند از:
الف: هيأت عامل
ب: مديرعامل
ج: بازرس
د: ناظر
ماده 2- هيأت عامل مركب از 3 نفر اعضاء اصلي و يك نفر به‌عنوان عضو علي‌البدل خواهند بود كه از ميان مديران بصير و متقي و مطلع شهرداري بنا به پيشنهاد شهردار تهران و تصويب انجمن شهر و در غياب آن قائم مقام وزير كشور در شهرداري تهران براي مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان در پايان مدت بالامانع مي‌باشد.
ماده 3- هيأت عامل با حضور مديرعامل تشكيل جلسه مي‌دهد و در اولين جلسه از بين خود يك نفر را به‌عنوان رياست هيأت عامل تعيين و نتيجه را براي تأييد نهايي شهردار تهران و صدور حكم اعلام خواهد نمود.
ماده 4- مديرعامل سازمان از بين مديران مجرب و متقي شهرداري بنا به انتخاب شهردار تهران براي مدت 2 سال تعيين مي‌شود و انتصاب مجدد وي بالمانع است. بنا به پيشنهاد هيأت عامل و به تاييد شهردار تهران مديرعامل مي‌تواند رياست هيأت عامل را نيز به عهده داشته باشد.
تبصره 1- اعضاء هيأت عامل نمي‌توانند در مدت تصدي در سازمان شغل موظف ديگري داشته باشند و كار آنان تمام وقت مي‌باشد.
تبصره 2- هر يك از اعضاء هيأت عامل با توجه به تجربه و تبحري كه دارا هستند موظفند علاوه بر وظايف مندرج در اين اساسنامه، انجام قسمتي از امور اجرايي سازمان را نيز عهده‌دار گردند.
تبصره 3- سه ماه قبل از انقضاء دوره دو ساله، هيأت عامل مكلف است مراتب را جهت تعيين هيأت جديد و مديرعامل به شهردار تهران اعلام نمايد و مادام كه اعضاي جديد تعيين نشده باشند هيأت عامل موجود كماكان امور محوله را انجام خواهد داد.
ماده 5- بازرس سازمان به انتخاب شهردار تهران از ميان مديران مطلع و با تقوي براي مدت يك سال تعيين خواهد شد. تجديد انتخاب وي بالمانع است.
ماده 6- به منظور نظارت بر حسن انجام كار و وظايف و عمليات هيأت عامل شوراي شهر يا جانشين آن نماينده‌اي به عنوان ناظر تعيين تا عندالاقتضا بر كليه امور سازمان نظارت نمايد.
ماده 7- وظايف و اختيارات هيأت عامل:
الف: نظارت و سرپرستي در حسن اداره امور سازمان به‌طور كلي و حفظ و حراست سرمايه و اموال و رسيدگي و نظارت در حساب درآمد و پرداخت هزينه‌ها، تهيه تعرفه‌هاي هزينه مربوط به انجام خدمات سازمان و تعيين ميزان عوارض مربوط و ارسال آن جهت تأييد شهردار تهران و تصويب شوراي شهر يا جانشين آن
ب: بررسي و تصويب بودجه سالانه سازمان و اصالح بودجه و متمم بودجه و ارسال آن به شهرداري جهت انجام اقدامات بعدي.
ج: استماع و رسيدگي به گزارش ساليانه بازرس سازمان و تصويب ترازنامه سالانه لغايت ارديبهشت ماه هر سال و ارسال آن جهت اقدام قانوني به شهرداري
د: تعيين خط مشي سازمان و به‌طور كلي تمام اموري كه در حسن اداره سازمان موثر باشد.
هـ: رسيدگي به پيشنهادات مديرعامل و جرح و تعديل و اصالح و يا رد يا تصويب آنها و نظارت در حسن انجام وظايف وي طبق برنامه هاي مصوب
و: بررسي پيشنهادات و طرح‌هاي اصلاحي مفيد و مؤثر در حسن اجراي هدف‌ها و وظايف سازمان به منظور ارائه خدمات بهتر و تحصيل درآمد الزم در جهت خود كفايي سازمان با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و مصالح عمومي.
ز: هيأت عامل در كليه محاكم و مراجع قضايي نماينده تام‌الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات الزم خواهد بود و اين اختيارات را مي‌تواند از طريق اداره كل حقوقي شهرداري تهران يا مشاوران حقوقي شهرداري تهران اعمال نمايد.
ح: بررسي و تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به سازمان در چارچوب وظايف سازماني و مقررات
ط: تهيه و تنظيم تشكيلات اداري و شرح وظايف مشاغل واحدهاي سازماني تابعه كه از طرف مديرعامل پيشنهاد مي‌شود.
ماده 8- كليه مصوبات و تصميمات هيأت عامل از طريق رئيس هيأت عامل به مدير عامل سازمان ابلاغ خواهد شود.
ماده 9- جلسات هيأت عامل با حضور كليه اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات با اكثريت آرا نافذ و قابل‌الاجرا است.
تبصره 1- در صورت غيبت يكي از اعضاء اصلي، عضو علي‌البدل هيأت عامل به‌ جاي او در جلسات مذكور شركت خواهد نمود.
تبصره 2- مصوبات هيأت عامل در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء هيأت عامل خواهد رسيد.
ماده 10- استخدام كاركنان سازمان با رعايت كامل مقررات و آيين‌نامه استخدامي شهرداري تهران، و از طريق قسمت كارگزيني مركز انجام خواهد شد.
ماده 11- هيأت عامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 12- وظايف مديرعامل عبارت است از:
اداره امور سازمان برابر اساسنامه و مقررات مربوط اجراي مصوبات هيأت عامل –تهيه و تنظيم نمودار سازمان و فعاليت‌هاي سازمان –تهيه و تنظيم بودجه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تنظيم ترازنامه و بيلان جهت اطلاع و تأييد شهردار و ارائه به شوراي شهر براي تصويب –تنظيم گزارش عملكرد سازمان حداقل شش ماه يك‌بار و ارسال آن جهت اطلاع شهردار و انتشار –تهيه طرح‌ها و ارائه پيشنهادات لازم در جهت بهبود كار سازمان –تهيه و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي سازمان جهت ارائه به هيأت عامل.
ماده 13- حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت عامل بر اساس پايه و پست سازماني و ضوابط استخدامي شهرداري تهران خواهد بود.
ماده 14- سازمان مي‌تواند براي انجام هزينه‌هاي خود وجوه حاصله از عمليات و اقدامات خود را در حساب مخصوص كه در بانك مركزي ايران افتتاح مي‌شود نگهداري و به مصرف برساند و ماداميكه درآمد سازمان تكافوي هزينه‌ها را ننمايد همه ساله رقمي براي انجام هزينه‌هاي سازمان در بودجه عمومي شهرداري تهران منظور و در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا بر اساس آن و برآورد اعتباري كه از حساب درآمدهاي اختصاصي خود پيش‌بيني كرده بودجه سالانه خود را تنظيم نمايد
ماده 15- در هر زمان كه شهرداري تهران تشخيص دهد مي‌تواند پس از جلب موافقت شوراي شهر يا جانشين آن نسبت به انحلال يا ادغام سازمان در واحد ديگر شهرداري اقدام نمايد.
ماده 16- سال مالي از اول فروردين تا پايان اسفند همان سال است و سال مالي جاري از تاريخ تصويب تا پايان اسفند ماه مي‌باشد.
ماده 17- كليه اسناد مالي و چك‌ها و هر نوشته و سندي كه براي سازمان ايجاد تعهد مالي مي‌نمايد با امضاء مديرعامل مسئول امور مالي سازمان متفقاً معتبر است و در غياب مديرعامل رئيس هيأت عامل اسناد را امضا خواهد نمود و در هر حال مديرعامل ذيحساب سازمان محسوب مي‌شود.
ماده 18- سازمان بر اساس آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملات و ساير آيين‌نامه‌هاي مصوب شهرداري تهران امور مالي خود را انجام خواهد داد.
ماده 19- وظايف بازرس عبارتست از نظارت در تنظيم ترازنامه، بودجه و عملكرد بودجه و تفريق بودجه و كليه عمليات كه با امور مالي سازمان ارتباط پيدا مي‌كند و رسيدگي به كليه اسناد مالي و تعهدآور سازمان و همچنين امضاء صورتحساب‌هاي مالي و تنظيم گزارشات مالي جهت طرح در جلسه هيأت عامل.
تبصره – بازرس حق دارد در هر زماني كه مقتضي بداند به دفاتر مالي سازمان مراجعه و اطلاعات لازمه را كسب نمايد.
ماده 20- مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد، بر اساس مقررات و قوانين شهرداري تهران عمل خواهد شد.
اين اساسنامه مشتمل بر 20 ماده و 5 تبصره در تاريخ 1360/9/7 به تصويب قائم مقامي انجمن شهر تهران رسيده است.