laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2659/6407
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/04/09


الحاق موادي به مصوبه «بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا»-ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن

مصوب 1399/04/01


انتخاب وضعیت تنقیحی :
(توجه: شهروند گرامی؛ تنقیح مصوبات در حال تکمیل است. نسخه نهایی به زودی در دسترس قرار می‌گیرد.)

الحاق موادي به مصوبه «بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا»-ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و اصلاحيه بعدي آن
ماده واحده:
در راستاي حمايت از اقتصاد شهري و جهش توليد در برابر آسيب‌هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا و با عنايت به مصوبه «بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا» ـ ابلاغي به شماره 160/2650/2069 مورخ 1399/02/15 و جوابيه شوراي اسلامي شهر تهران به اعتراض هيأت تطبيق به مصوبه مذكور ـ ابلاغي به شماره 160/2654/3065 مورخ 1399/02/28 پنج (5) ماده به عنوان مواد شانزدهم الي بيستم به همراه سه (3) تبصره به مصوبه صدرالذكر الحاق مي‌گردد؛
ماده شانزدهم (16)-جوابيه 1399/04/31- (اصلاح الحاقي):
به منظور استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و فراهم آوردن زمينه مولدسازي دارائي‌هاي شهرداري، در اجراي مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه در خصوص عرضه سهام شركت‌ها، و مؤسسات تابعه در بازار سرمايه» به شماره 160/2596/22402 مورخ 1398/08/14 شهرداري تهران مكلف است؛
الف) برنامه اجرائي عرضه سهام شركت خدماتي كالاي شهروند در بازار سرمايه را حداكثر يك (1) ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ب) برنامه اجرائي عرضه سهام شركت همشهري در بازار سرمايه را حداكثر دو (2) ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
پ) نسبت به امكان‌سنجي عرضه سهام شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته با استفاده از ظرفيت صندوق سرمايه‌گذاري etf يا تأسيس شركت سهامي عام با استفاده از ظرفيت پذيره‌نويسي عمومي و مبتني بر دارائي‌هاي شهرداري با استفاده از مشاوران تأمين سرمايه مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را معمول و نتيجه را حداكثر سه (3) ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
ماده هفدهم (17) الحاقي:
به منظور جلب حمايت و مشاركت‌هاي مردمي در تأمين مالي عام‌المنفعه خدمات اجتماعي شهرداري تهران به آسيب‌ديدگان اجتماعي، كارتن‌خواب‌ها، كودكان كار، زنان و كودكان بدسرپرست و امثال آن‌ها، شهرداري تهران مجاز است با رعايت قوانين و مقررات بازار سرمايه و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به ايجاد صندوق سرمايه‌گذاري نيكوكاري با درآمد ثابت با قابليت پذيره‌نويسي واحدهاي سرمايه‌گذاري توسط شهروندان خير و نيكوكار اقدامات لازم را به انجام رساند.
تبصره يكم(1)-جوابيه 1399/04/31- اصلاحي:
اين صندوق در چارچوب الزامات بازار سرمايه تشكيل مي‌گردد و به هيچ عنوان از واحدهاي سازماني وابسته و تابعه شهرداري به شمار نمي‌آيد. اركان صندوق بر مبناي اساسنامه و اميدنامه ابلاغي به شماره 12020005 مورخ 1390/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين و هزينه‌هاي اجرايي تأسيس و اداره آن از محل منابع صندوق تأمين مي‌گردد.
تبصره دوم (2)-جوابيه 1399/04/31-:
شهرداري تهران موظف است گردش مالي و موارد مصرف را به تفكيك در پايان هر ماه در سامانه شفافيت منتشر نمايد.
ماده هجدهم (18) الحاقي:
در راستاي حمايت از جهش توليد و فراهم كردن عرضه مستقيم كالا و خدمات توليد ايران؛ در اجراي ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، شهرداري تهران مكلف است نسبت به پيش‌بيني محل‌هايي براي ايجاد «بازار كالاهاي ايراني» در مناطق داراي ظرفيت اقدام و فضاي عرضه را در چارچوب آئين‌نامه اجرايي ماده 16 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار براي بهره‌برداري با رعايت آئين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران در اختيار توليدكنندگان كوچك و متوسط و فروشندگان كم‌سرمايه قرار دهد.
ماده نوزدهم (19)-جوابيه 1399/04/31- (اصلاح الحاقي):
به استناد بند شانزدهم (16) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي آن، به منظور حمايت از اقتصاد شهري و جهش توليد در برابر آسيب‌هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا در شهر تهران پس از اعلام رسمي پايان فراگيري كرونا توسط ستاد ملي مديريت بيماري كرونا و به منظور كاهش ازدحام و توزيع حضور مراجعات شهروندان و فراهم كردن جبران زيان ناشي از دوران تعطيلي به سينماها، مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و هنري، رستوران‌ها، شهرداري تهران مكلف است اقدامات اجرائي لازم براي ادامه فعاليت اين واحدها تا ساعت 2 بامداد را با رعايت الزامات و پروتكل‌هاي بهداشتي، مقررات صنفي و ضوابط اعلامي از سوي پليس امنيت عمومي ناجا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي مسئول به عمل آورد. در اين راستا ادامه فعاليت سينماها، مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي و هنري، رستوران‌‌ها و امثال آن‌‌ها بعد از ساعت 24 با اخذ مجوز واحدهاي صنفي از مراجع مربوط امكان‌پذير خواهد بود.
تبصره:
شهرداري تهران مكلف است اطلاعات بهره برداران، بازارها و قراردادهاي بهره‌برداري منعقد شده ميان شهرداري و بهره‌برداران را در سامانه شفافيت در دسترس عموم قرار دهد و هر سه ماه يك‌بار نسبت به بروز‌رساني اين اطلاعات اقدام كند.
ماده بيستم (20) الحاقي:
به منظور ترويج مصرف كالا و خدمات توليد ايران و حمايت از تبليغات اصناف به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود:
1. نسبت به كاهش مدت زمان اكران طرح‌هاي فرهنگي و ترويجي مربوط به مقابله با شيوع كرونا از قراردادهاي في‌مابين سازمان زيباسازي و شركت‌هاي مجري تبليغات محيطي حداكثر به مدت چهل و پنج (45) روز اقدام نمايد. در خصوص آن دسته از واحدهاي صنفي كه عوارض ابزارهاي تبليغات صنفي خود در سال‌هاي 1398 و 1399 را تا تاريخ 1399/5/31 به صورت نقدي تسويه نمايند، حداكثر دو (2) ماه جايزه خوش حسابي اعمال نمايد.
2. در خصوص آن دسته از واحدهاي صنفي كه عوارض ابزارهاي تبليغات صنفي خود در سال‌هاي 1398 و 1399 را تا تاريخ 1399/5/31 به صورت نقدي تسويه نمايند، حداكثر دو (2) ماه جايزه خوش‌حسابي اعمال نمايد.