laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2666/9318
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/05/06


طرح تفصيلي ويژه منطقه 22

مصوب 1399/04/29طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 ()
مقدمه:
با عنايت به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تاريخ 1393/08/06 مبني بر ابطال برخي از بندهاي طرح تفصيلي يك‌پارچه شهر تهران (مرتبط با منطقه 22) و الزام شهرداري تهران به تدوين طرح تفصيلي ويژه منطقه 22، مديريت شهري دوره پنجم شهر تهران با رويكرد جلوگيري از تداوم رويه‌هاي مغاير با اصول شهرسازي و معماري و با هدف صيانت از ظرفيت‌هاي باقي مانده زيست محيطي و ارتقاي كيفيت زندگي در اين منطقه، اقدامات لازم را جهت تسريع در تدوين و تصويب طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 انجام داد و در اجراي مصوبه مورخ 1398/06/12 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مصوبه طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 به شرح ذيل تصويب مي‌گردد.
ماده يكم (1):
در اجراي بند سي و چهارم (34) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 منضم به ضوابط و مقررات عام و اختصاصي طرح و نقشه‌هاي پيوست كه ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران است به شرح مندرجات اين مصوبه و براي تصويب نهايي در مراجع ذي‌ربط قانوني، مصوب گرديد.
ماده دوم(2): خط محدوده طرح تفصيلي ويژه منطقه 22
خط محدوده طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 شهر تهران، منطبق با خط محدوده طرح تفصيلي يك‌پارچه شهر تهران مصوب سال 1391 مي‌باشد كه در سامانه طرح تفصيلي شهر تهران بارگذاري شده است.
تبصره:
شهرداري تهران مكلف است، با بازبيني (ماركرهاي) نصب شده، نسبت به حفاظت و نگهداري نشانه‌هاي زميني خط محدوده شهر تهران منطبق بر محدوده منطقه 22 به شيوه مناسب و پايدار اقدام نمايد.
ماده سوم(3): نقشه‌هاي طرح تفصيلي ويژه منطقه 22
نقشه‌هاي طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 مشتمل بر 50 برگ نقشه، در مقياس 1:2000 به شرح "پيوست الف-1" اين مصوبه بوده و ملاك عمل است.
ماده چهارم (4): پهنه‌بندي
پهنه‌بندي طرح تفصيلي ويژه منطقه 22، به‌عنوان مهمترين لايه و سند هدايت و كنترل تحولات كالبدي و نظارت بر ساخت و ساز در عرصه‌هاي شهري، عامل جلوگيري از تداخل غيرضروري و نامناسب كاربري‌ها و ارتقاي كيفيت و كارايي محيط شهري است كه مشتمل بر 50 برگ نقشه، در مقياس 1:2000 به شرح "پيوست الف-2" اين مصوبه بوده و ملاك عمل است.
تبصره يكم (1):
براي كليه اراضي اطراف محور چهارباغ (از تقاطع كاشان- هوانيروز تا روددره وردآورد)، به عنوان محور اصلي ساختار فضايي منطقه ضمن حفظ حقوق مكتسبه قانوني بارگذاري‌هاي شكل گرفته، زيرپهنه 222 s تعيين مي‌گردد.
تبصره دوم (2):
خدمات عمومي شامل كاربري‌هاي «آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي و هنري، مذهبي، تفريحي-گردشگري، تأسيسات و تجهيزات شهري و پارك و فضاي سبز» به همراه كاربري‌هاي آموزش عالي و همچنين عرصه‌هاي نظامي تحت عنوان كاربري مشخص در طرح تفصيلي تثبيت و به صورت «كاربري اراضي» (land use) در نقشه پهنه‌بندي طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 (در دو مقياس شهري-منطقه‌اي و محلي-ناحيه‌اي) از پهنه s مجزا گرديده است. شهرداري تهران موظف است تا ضمن تعامل و همكاري با دستگاه‌هاي متولي، حداكثر ظرف مدت (4) ماه از تاريخ ابلاغ طرح تفصيلي ويژه منطقه نسبت به تهيه و ارائه دستورالعمل‌ها و ضوابط تحقق‌پذيري خدمات عمومي مذكور (ضمن توجه به جلب مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي) اقدام نموده و از تبديل و تغيير آنها به كاربري‌هاي مغاير يا انتفاعي، جلوگيري نمايد. اين دستورالعمل‌ها پس از تأييد مراجع ذي ربط و توافق دستگاه هاي اجرايي مربوطه لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي متولي تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي مي‌بايست هر شش (6) ماه يك بار ميزان تحقق پذيري خدمات عمومي مذكور را به شوراي اسلامي شهر تهران ارايه نمايند.
ماده پنجم(5): حرايم طبيعي و مصنوع
شهرداري تهران مكلف است با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي اجرايي متولي و ذيربط، ضمن مراقبت و صيانت از كليه حرايم طبيعي و مصنوع (زيرساخت‌ها) كه در نقشه‌ طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 منعكس گرديده و يا خواهد شد، نسبت به تدقيق، تكميل، انعكاس پوسته و حرايم عناصر مربوطه به ويژه با اولويت موارد معطوف به مقوله ايمني شهر و شهروندان در اسناد شهرسازي (نقشه طرح تفصيلي) اقدام نموده و مراتب را پس از تصويب كميسيون ماده پنج شهر تهران، در سامانه مربوطه منعكس نمايد. اقدامات تكميلي حرايم مذكور (نظير تدقيق، اصلاح، جابجايي و حذف) در اسناد شهرسازي (نقشه طرح تفصيلي)، در چارچوب تعامل شهرداري با دستگاه‌هاي متولي مربوطه، پس از طي مراحل قانوني تصويب، بلامانع خواهد بود. (پيوست الف-1)
تبصره:
حرايم مربوط به رود‌دره‌ها، مسيل‌ها و آبراهه‌ها، خطوط انتقال نيرو و حامل‌هاي انرژي در نقشه‌هاي طرح تفصيلي ويژه منطقه مشخص و لحاظ گرديده و شهرداري موظف است ضمن هماهنگي با دستگاه‌هاي متولي نسبت به تدقيق، اصلاح و تكميل آن‌ها در نقشه‌هاي طرح تفصيلي منطقه ضمن طي مراحل قانوني تصويب، اقدام نمايد. همچنين محدوده گسل‌ها و حرايم آنها نيز در لايه مربوطه در نقشه طرح تفصيلي منعكس شده و مي‌بايست هر گونه ساخت و ساز در اين محدوده‌ها با رعايت مصوبه مورخ 1395/05/25 و ابلاغيه مورخ 1397/02/23 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (مربوط به نقشه و ضوابط و مقررات پهنه‌هاي گسلي شهر تهران) صورت پذيرد. (پيوست الف-1)
ماده ششم (6): تعيين حرايم حفاظتي- امنيتي اماكن
با عنايت به وجود مراكز و اماكن حياتي، حساس و مهم در سطح منطقه 22 شهر تهران، شهرداري تهران موظف است در تعيين حرايم حفاظتي و امنيتي اماكن سطح منطقه مطابق «قانون و آيين‌نامه اجرايي تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور» (مصوب سال 1393 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه 1397/7/11 هيئت دولت) عمل نمايد.
ماده هفتم (7): جمعيت
با توجه به مفاد مصوبه مورخ 1393/08/05 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تأكيد اين شورا و شوراي اسلامي شهر تهران بر كاهش بارگذاري سكونتي، ظرفيت جمعيت پذيري پيشنهادي طرح تفصيلي ويژه منطقه در افق طرح، معادل پانصد و بيست هزار نفر تعيين شده است. جزئيات و نحوه توزيع جمعيت در زيرپهنه‌ها، مطابق (پيوست ب) مي‌باشد.
تبصره:
به منظور تعديل ظرفيت سكونت‌پذيري محدوده منطقه 22 و با هدف كاهش جمعيت پذيري (موضوع بند 2-1 الف مصوبه 98/06/12 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)، شهرداري تهران موظف است، نسبت به تدوين سازوكار تعاملي به منظور تعديل ظرفيت مسكوني، ظرف مدت سه (3) ماه اقدام نموده و نتيجه را به تصويب كميسيون ماده پنج شهر تهران برساند.
ماده هشتم(8): شبكه معابر و حمل و نقل عمومي
در چارچوب اسناد طرح تفصيلي ويژه منطقه 22، شبكه معابر اين طرح مطابق نقشه هاي 1:2000 پيوست (الف-1) اين مصوبه ملاك مي‌باشد.
تبصره يكم (1):
نظر به اهميت و نقش محور چهار باغ به عنوان محور اصلي ساختار فضايي منطقه، شهرداري تهران مكلف است طراحي آن را به صورت خيابان كامل منطبق بر دستورالعمل‌هاي ملاك عمل انجام و به اجرا برساند. در بخش شمال درياچه، اين محور به‌صورت پياده مطابق نقشه‌هاي 1:2000 (پيوست الف-1) اجرايي گردد.
تبصره دوم (2):
بر اساس تحليل‌هاي منتج از مدل‌سازي ترافيكي، ايجاد خطوط حمل و نقل عمومي انبوه‌بر با رويكرد tod جهت توسعه و هدايت بسامان منطقه 22 ضرورت داشته و با توجه به تمركز بارگذاري‌هاي جمعيت-فعاليت در عرصه حدفاصل بزرگراه‌هاي خرازي و حكيم، شهرداري تهران موظف است نسبت به احداث خطوط حمل و نقل عمومي انبوه‌بر منطقه 22 در محدوده كريدور مصوب شوراي عالي هماهنگي امور ترافيك شهرهاي كشور اقدام نمايد. گزينه‌هاي خطوط حمل و نقل عمومي انبوه‌بر منطقه مطابق نقشه (پيوست ج) مي‌باشد.
ماده نهم(9): كاربري‌هاي خدماتي
خدمات عمومي منطقه 22 به استناد بند (ب) مصوبه مورخ 98/6/12 شوراي عالي معماري و شهرسازي در دو سطح محله اي- ناحيه اي و شهري- منطقه‌اي مطابق ملاك عمل خواهد بود. (پيوست الف-3 ) شهرداري تهران موظف است در راستاي تأمين نيازهاي خدماتي جمعيت ساكن و آتي محدوده منطقه 22، نسبت به تثبيت و جلوگيري از تغييركاربري‌هاي خدماتي موجود و پيشنهادي طرح تفصيلي ويژه (مشتمل بر: آموزشي، ورزشي، درماني، پارك و فضاي سبز، مذهبي، فرهنگي و هنري، تفريحي-گردشگري و تأسيسات و تجهيزات شهري) اقدام نمايد.
تبصره يكم (1):
به منظور افزايش تحقق‌پذيري خدمات عمومي و شفافيت آن در محدوده منطقه 22، شهرداري تهران مكلف است، اراضي و املاك سهم شهرداري، حاصل از اجراي تبصره (3) ماده (101) قانون شهرداري و تبصره (4) ماده واحده قانون "تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها" را به همراه مواردي كه كماكان در اختيار او بوده و يا قبلاً در چهارچوب مفاد ضوابط طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران به شهرداري واگذار شده و تا كنون نيز به غير واگذار نشده و حقوق مكتسبه قانوني نيز بر آنها مترتب نشده باشد، از طريق سازوكار موسوم به "بانك زمين خدمات عمومي" نگهداري نمايد و با ارائه شيوه‌نامه اجرايي بانك مذكور، ظرف مدت حداكثر سه (3) ماه پس از ابلاغ طرح تفصيلي ويژه منطقه مراتب را به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران برساند. بهره‌برداري از اين املاك و اراضي با اولويت تأمين سرانه‌هاي خدمات عمومي، آماده‌سازي زمين و نيز اعطاي زمين معوض املاك (صرفاً از محل منابع ناشي از تبصره (4) ماده واحده قانون "تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري‌ها") مجاز بوده و هرگونه واگذاري، تغيير نوع استفاده و احداث بناي مغاير با شيوه‌نامه مربوطه، ممنوع خواهد بود. در موارد خاص و در صورت احصاء ضرورت به تشخيص معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، مراتب در قالب طرح توجيهي، بررسي و جهت تصويب به كميسيون ماده پنج شهر تهران ارجاع خواهد شد كه اين املاك نيز مي‌بايست در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي مذكور و در جهت تأمين سرانه‌هاي خدماتي مورد نياز شهر تهران مورد بهره برداري قرار گيرد.
تبصره دوم (2):
شهرداري تهران موظف است ضمن دريافت نياز سرانه‌هاي آموزشي، ورزشي، درماني و انتظامي از دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه نسبت به پيگيري تأمين اراضي مورد نياز مازاد بر ظرفيت اين ماده از طريق وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) از محل اراضي متعلق به دولت اقدام نمايد.
ماده دهم(10): تعيين حقوق مكتسبه توافقات فاقد پروانه ساختماني
با توجه به فراز بند (الف) مصوبه مورخ 1398/06/12 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري تهران (معاونت شهرسازي و معماري) موظف است نسبت به تشكيل و راه‌اندازي كارگروهي موسوم به كارگروه موضوع بند الف-1 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1398/06/12 متشكل از اعضاي به شرح ذيل، به منظور بررسي و تصميم‌گيري در خصوص تعيين تكليف توافقات فاقد پروانه ساختماني سطح منطقه 22 كه منجر به صدور پروانه نگرديده اقدام نمايد:
1- معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران (رئيس).
2- شهردار منطقه 22 (دبير).
3- مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
4- مديركل حقوقي شهرداري تهران.
5- رئيس سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران.
6- دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب شورا (معرفي توسط كميسيون شهرسازي و معماري و كميسيون حقوقي و نظارت- به عنوان اعضاي ناظر).
*بر اساس ‌ضرورت و تشخيص رئيس كارگروه از مشاور طرح و سايرين بدون حق رأي دعوت به عمل مي‌آيد.
تبصره يكم (1):
كارگروه مذكور در بررسي و تصميم‌گيري جهت تعيين تكليف حقوق مكتسبه قانوني پرونده‌هاي فاقد پرورانه ساختماني منطقه، موارد ذيل را در تصميم‌گيري‌هاي خود مدنظر قرار دهد:
1- طرح تفصيلي ملاك عمل و ضوابط آن در زمان انجام توافق
2- راهبردهاي طرح تفصيلي جديد منطقه
3- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري (مصوبه با عنوان "عدم انطباق طرح‌هاي جامع و تفصيلي تهران– 4" مورخ 1393/8/06، مصوبه با عنوان"ابلاغيه اصلاحيه ضوابط طرح تفصيلي" مورخ 1397/7/28، مصوبه با عنوان "پيرامون طرح تفصيلي ويژه شهر تهران" مورخ 1398/06/12)
تبصره دوم (2):
جلسات كارگروه مذكور با حضور حداقل چهار (4) نفر از اعضا (داراي حق رأي) رسميت يافته و تصميمات اين كارگروه با نظر موافق حداقل سه (3) نفر از اعضاي داراي حق رأي تأييد مي‌گردد. تصميمات نهايي اين كارگروه با امضاي رئيس كارگروه به شهرداري منطقه، جهت اجرا ابلاغ خواهد شد و نتايج تصميمات نيز مي‌بايست با رعايت و طي فرايند قانوني در پهنه‌بندي طرح تفصيلي منعكس شود. چنانچه توافقات انجام شده قبلي جهت تصميم‌گيري كارگروه مذكور به دليل مغايرت با ضوابط ملاك عمل طرح تفصيلي وقت، نياز به مصوبه كميسيون ماده پنج داشت، با تشخيص اين كارگروه موضوع به كميسيون ماده پنج شهر تهران جهت تصميم‌گيري ارجاع خواهد شد.
تبصره سوم (3):
كارگروه مذكور مجاز به بررسي پرونده‌هاي توافقات فاقد پروانه بر اساس ليست پيوست (د) اين مصوبه (ممهور به مهر شورا) مي‌باشد و چنانچه توافقاتي خارج ليست پيوست در آينده احصاء شد مي‌بايست ليست آن به تأييد شوراي اسلامي شهر تهران برسد.
تبصره چهارم (4):
دوره فعاليت كارگروه مذكور حداكثر يك‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه خواهد بود. شهرداري تهران موظف است ظرف حداكثر چهل و پنج روز از ابلاغ طرح تفصيلي ويژه منطقه 22، نسبت به اطلاع‌رساني عمومي جهت دعوت از ذي‌نفعان موضوع اين توافقات اقدام نمايد و ذي‌نفعان مربوطه مي‌بايست ظرف حداكثر شش ماه از پايان اطلاع رساني شهرداري نسبت به پيگيري پرونده و پرداخت تمامي عوارض متعلقه و ايفاي ساير تعهدات احتمالي (در صورت تأييد كارگروه) به منظور دريافت پروانه ساختماني اقدام نمايند. پس از سپري شدن زمان مذكور مطابق با ضوابط طرح تفصيلي ويژه عمل خواهد شد.
ماده يازدهم (11): باغات
شهرداري تهران موظف است اراضي و املاكي را كه داراي مساحت يك هكتار و بيشتر بوده و از سوي مراجع ذيصلاح نوعيت قطعي آنها "باغ" تشخيص داده شده يا خواهد شد، احصاء و در صورت درخواست احداث بنا در اين قبيل از املاك و اراضي، مطابق زيرپهنه (g 211) و ضابطه بند (2) ماده (2) اصلاحيه پيوست شماره 3 طرح جامع شهر تهران (موضوع دستورالعمل ماده 14 اصلاحي قانون زمين شهري مصوب 98/04/03 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) اقدام نمايد.
تبصره:
عرصه موسوم به اردوگاه تفرجگاهي ميرحسيني واقع در پارك چيتگر با غلبه گردشگري با زيرپهنه (g111) تثبيت و در نقشه‌هاي طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 منعكس شود.
ماده دوازدهم (12): ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ويژه منطقه 22
ضوابط و مقررات عام منطقه 22، منطبق بر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مي‌باشد. به منظور تحقق پذيري طرح تفصيلي ويژه و با توجه به شرايط و ويژگي‌هاي خاص منطقه 22، ضوابط و مقررات اختصاصي نيز به شرح سند پيوست "هـ" اين مصوبه مي‌باشد.
تبصره يكم (1):
در راستاي تحقق پذيري خدمات عمومي با استفاده از سازوكار اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون"تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها (مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدي)" معطوف به بهره‌مندي مالكان و ذينفعان از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و تأمين خدمات عمومي، آماده‌سازي زمين و معوض املاك واقع در طرح‌ها، همچنين در موارد معطوف به جايگزين بند 29-16 و حكم ذخيره توسعه و نوسازي شهري در منطقه 22؛ نحوه اقدامات شهرداري و مالكين و ذي‌نفعان نسبت به كليه اراضي و املاكي كه كماكان تعيين وضعيت نشده‌اند، به شرح ذيل خواهد بود:
الف) املاك و اراضي كه مبتني بر رويه‌ها و يا ضوابط حاكم بر طرح تفصيلي پيشين منطقه22، در شهرداري تهران تعيين وضعيت شده‌اند و سهم كامل شهرداري از املاك و اراضي مزبور به شهرداري واگذار شده است، به همراه املاك و اراضي كه مساحت آنها 1000 مترمربع و كمتر هستند، از زمان ابلاغ طرح تفصيلي ويژه منطقه از اجراي تعهدات منبعث از تبصره قانوني فوق و دستورالعمل اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري، مستثني مي‌باشند.
ب) در كليه اراضي و املاك با مساحت بيش از 1000 متر مربع كه نوعيت آن‌ها باغ نبوده و در لايه كاربري‌هاي خدمات هفت‌گانه و سبز نيز قرار ندارند، شهرداري تهران موظف است، به منظور تأمين خدمات عمومي، تأمين معابر و آماده‌سازي زمين و عوض املاك واقع در طرح‌ها، با استفاده از سازوكار اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون"تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها" و ضوابط و مقررات اختصاصي طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 شهر تهران
(پيوست هـ) سهم شهر و شهرداري را از اين اراضي دريافت نموده و در "بانك زمين خدمات عمومي" نگهداري و در باقيمانده زمين با رعايت نقشه و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ويژه منطقه 22 و ساير ضوابط ملاك عمل، به صدور مجوز ساختماني اقدام نمايد.
ج) در اراضي با مساحت يك هكتار و بيشتر، ضمن انجام موارد مندرج در بند (ب) مذكور، هرگونه احداث بنا، مشروط به تهيه طرح يكپارچه كل ملك (گزارش امكان‌سنجي) و تصويب آن توسط كميسيون ماده پنج شهر تهران خواهد بود.
تبصره دوم (2):
به منظور روان‌سازي ترافيك و تسهيل دسترسي ساكنان و شهروندان به شبكه حمل و نقل عمومي و پياده‌سازي اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (tod)، شهرداري تهران موظف است، دستورالعمل و ضوابط عرصه اطراف ايستگاه‌هاي حمل و نقل عمومي انبوه را تحت عنوان دستورالعمل اجرايي و ضوابط ويژه عرصه‌هاي t (به شعاع 600 متر اطراف ايستگاه‌ها) را ظرف مدت حداكثر شش (6) ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه نموده و به تصويب كميسيون ماده پنج شهر تهران برساند.
تبصره سوم (3):
شهرداري تهران موظف است، ضمن اقدام مطابق زيرپهنه‌ها و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ويژه، جهت ساخت و سازها و ساماندهي در محدوده‌ها و زيرپهنه‌هايي كه نياز به تهيه طرح‌هاي ويژه است، ضمن تعامل و مشاركت با دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط، صاحبان حقوق مكتسبه و ذي‌نفعان، نسبت به تهيه طرح موضعي به همراه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام و نتيجه را جهت تصويب به مراجع ذيصلاح ارائه نمايد.