laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2674/11397
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/05/29


تفريغ بودجه سال 1397 شهرداري تهران

مصوب 1399/05/26تفريغ بودجه سال 1397 شهرداري تهران
ماده واحده :
با عنايت به بررسي‌هاي انجام گرفته و در اجراي بند دوازدهم (12) ماده هشتادم (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن، گزارش حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بررسي گزارش تفريغ بودجه سال 1397 شهرداري تهران مثبوت به شماره 160/36391 مورخ 98/12/28، به‌ عنوان سند تفريغ بودجه سال 1397 شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفت و به علت:
1- اجرايي نشدن رديف يكم (1) بند (الف) «مصوبه تفريغ بودجه سال 1395 شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2448/7358 مورخ 1397/3/22 و بند (الف) «مصوبه تفريغ بودجه سال 1396 شهرداري تهران» ابلاغي به شماره 160/2569/10431 مورخ 98/4/18 كه بر اساس آن شهرداري تهران موظف بوده است به‌ منظور اجراي تفريغ بودجه جامع مبتني بر عملكرد مقداري و ريالي، ضمن ارائه عملكرد ريالي، عملكرد مقداري (واحد كار انجام شده) هر رديف را در اختيار حسابرس منتخب شورا قرار دهد تا حسابرس با بهره‌گيري از كارشناسان رسمي متخصص نسبت به ارائه گزارش تفريغ بودجه در چارچوب استانداردهاي حسابرسي عملكرد مديريت اقدام نمايد.
2- عدم ارائه گزارش عملكرد مربوط به پرداخت تعهدات قطعي شده سنوات قبل شهرداري تهران
گزارش تفريغ بودجه سال 1397 شهرداري تهران به صورت مشروط و با رعايت بندهاي زير به تصويب مي‌رسد.
الف) شهرداري تهران موظف است، ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين ‌مصوبه موارد ذيل را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد:
1- توضيحات در خصوص درآمدهاي محقق نشده و دلايل عدم توفيق در تحقق درآمدهاي تكليفي ذيل تبصره دوم (2) مصوبه بودجه سال 1397 شهرداري تهران.
2- توضيحات در خصوص دلايل عدم ارائه اسناد و مدارك مربوط به تحقق سود قابل تقسيم سازمان‌هاي ذيل بند (ب) تبصره مذكور.
3- توضيحات در خصوص آخرين وضعيت مطالبات شهرداري از دولت بابت جبران كسري هزينه‌هاي شركت بهره‌برداري مترو.
4- توضيحات درخصوص اقدامات انجام شده جهت متناسب‌سازي نظام جبران خدمت.
5- توضيحات در خصوص دلايل فقدان عملكرد در كد پروژه ساماندهي تملك، حفاظت، صيانت و ساماندهي باغات كن.
6- توضيحات در خصوص اقدامات انجام شده جهت ايجاد زيرساخت‌ها و سازوكار لازم براي وصول عوارض خودرو و موتورسيكلت در مراكز معاينه فني.
7- توضيحات در خصوص اقدامات انجام شده جهت انتقال اعتبارات مربوط به ذيحسابان شهرداري به رديف 610010469 با عنوان اداره كل امور اداري و اجرايي.
8- توضيحات در خصوص دلايل ارائه صورت ريز‌تهاتر مطالبات ناشي از نوسازي بافت‌هاي فرسوده در سال 1397 به حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر تهران.
9- توضيحات در خصوص دلايل عدم تأمين اعتبار براي خط سه مترو و همچنين عدم ارائه اسناد و مدارك قرارداد لندفيل (استحصال گاز متان و توليد برق) و استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري مطابق تبصره 17 مصوبه بودجه سال 1397 شهرداري تهران براي تأمين مالي و تحقق 100 درصدي بودجه.
10- توضيحات در خصوص تفاوت ميان عملكرد وصول سهم جرائم راهنمايي و رانندگي و همچنين وضعيت دريافت بانك اطلاعات خودورها و موتورسيكلت‌ها از پليس راهنمايي و رانندگي.
11- توضيحات خود در خصوص دلايل عدم تهيه و ارائه دستورالعمل ذيل تبصره بيست و ششم (26) مصوبه بودجه سال 1397 شهرداري تهران (در راستاي ارتقاي سطح فرهنگ شهروندي و ارتقاي سطح فرهنگ‌پذيري شهروندان).
12- توضيحات در خصوص دلايل فقدان عملكرد در ارائه كمك فني و اعتباري پرداخت مابه‌التفاوت تسهيلات بازسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي به بخش خصوصي.
13- توضيحات در خصوص دلايل عدم ارائه‌ اسناد و مدارك (مربوط به ارائه‌ گزارش هزينه كرد وجوه رديف‌هاي بودجه از طريق سامانه‌هاي الكترونيكي (مبادله موافقت‌نامه و نظارت بر پروژه‌ها) به اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و همين‌طور راه‌اندازي سامانه الكترونيكي گزارش عملكرد احكام بودجه) و انتشار عمومي قراردادها در سامانه شفافيت.
14- توضيحات در خصوص دلايل "تأخير در ارسال صورت جامع درآمدها و هزينه شهرداري به وزارت كشور و انتشار جهت اطلاع عموم" به همراه برنامه‌ريزي صورت گرفته جهت اصلاح اين رويه.
15- توضيحات در خصوص برنامه‌ريزي صورت گرفته جهت رعايت مفاد بند (11) قسمت (ج) از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداري‌هاي كشور (در خصوص بررسي و تصويب گزارش حسابرسي شهرداري و سازمان‌هاي وابسته تا پايان شهريور ماه سال بعد).
16- توضيحات در خصوص دلايل عدم ارائه‌ مستندات مربوط به ثبت بودجه در سامانه بودجه شهرداري‌هاي وزارت كشور.
17- توضيحات در خصوص دلايل عدم رعايت مفاد احكام «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» از جمله:
17-1- ماده بيست و نهم (29) (مبني بر اعلام پرداخت‌ها به مديران دستگاه اجرائي در سامانه ثبت حقوق و مزايا)

17-2- بند (ص) ماده سي و هشتم (38) (دال بر همكاري شهرداري به منظور تبديل پسماند به كود يا انرژي در طول اجراي برنامه)

17-3- بند (ث) ماده چهل و ششم (46) (مبني بر ايجاد زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري به گونه‌اي كه دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض و اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني ميسر شود)

17-4- بند (پ) ماده پنجاه و دوم (52) (دال بر همكاري شهرداري با وزارت راه و شهرسازي در تشكيل شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي)

17-5- بند (الف) ماده پنجاه و نهم (59) (دال بر دريافت اعتبار مورد نياز از دولت جهت برنامه‌هاي بازآفريني شهري)

18- توضيحات در خصوص "عدم رعايت سقف كاهش و افزايش ده درصدي مقرر در ماده بيست و هشتم (28) آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها در خصوص مأموريت توسعه مديريت و هوشمندسازي" و برنامه خود را جهت اصلاح اين رويه به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
19 - بر اساس مصوبه «تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني و راهكارهاي ارتقاي كمي و كيفي تجهيزات و آموزش شهروندان شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/2219/15129 مورخ 1395/05/31 نسبت به پيش‌بيني و اخذ بهاي خدمات ايمني ساختمان‌ها در بودجه سنواتي اقدام نمايد.
ب) شوراي اسلامي شهر تهران موظف است:
نسبت به بررسي پاسخ‌ها و توضيحات ارائه شده توسط شهرداري تهران با استفاده از توان و ظرفيت حسابرس منتخب اقدام و نتيجه را به شورا گزارش نمايد.