laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2695/18375
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1399/08/12


برنامه عملياتي اقدامات و زمان بندي اجرايي جهت عرضه سهام شركت‌هاي خدماتي كالاي شهروندي و همشهري در بازار سرمايه

مصوب 1399/08/11برنامه عملياتي اقدامات و زمان بندي اجرايي جهت عرضه سهام شركت‌هاي خدماتي كالاي شهروندي و همشهري در بازار سرمايه
مقدمه:
در اجراي مصوبه «الزام شهرداري تهران به ارائه لايحه در خصوص عرضه سهام شركت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه در بازار سرمايه» ابلاغي به شماره 160/2596/22402 مورخ 1398/08/14 و نيز بندهاي (الف) و (ب) ماده شانزدهم (16) مصوبه «الحاق موادي به مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي و نيز در شرايط بحراني ناشي از گسترش ويروس كرونا» ابلاغي به شماره 160/2659/6407 مورخ 99/04/09 به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين مصوبه و ساير قوانين و مقررات موضوعه در خصوص عرضه سهام شركت‌هاي خدماتي كالاي شهروند و همشهري در بازار سرمايه اقدام نمايد.
ماده يكم (1):
شهرداري تهران مكلف است به منظور افزايش كارآمدي، دسترسي به استانداردهاي روز مالي و افزايش نظارت بر عملكرد مالي و چابك‌سازي ساختار شهرداري به نحوي برنامه‌ريزي نمايد تا سي (30) درصد سهام شركت‌هاي شهروند و همشهري، حداكثر تا پايان اسفند ‌ماه سال 1399 در بازار سرمايه عرضه شود.
ماده دوم (2):
به منظور آماده سازي و زمان بندي اجرايي و تعيين فرآيند واگذاري سهام، تغيير ساختار از جمله تغيير تركيب سهام، انتخاب نوع بازار، نحوه عرضه سهام تعيين شده، قيمت‌گذاري سهام و دارايي‌ها، بازنگري در قيمت‌گذاري سهام و دارايي‌ها، انتخاب مشاور، پذيرش و كارگزاري بورس، تهيه طرح‌هاي توجيهي براي عرضه سهام شركت‌هاي مذكور و ساير شركت‌هاي تابعه كه قابليت عرضه سهام در بازار سرمايه را دارند، موارد پيشنهادي با امضاي مشترك مديرعامل شركت مورد واگذاري و مديركل امور مجامع و شوراي سازمان هاي شهرداري تهران به هيأت واگذاري ارائه شده و توسط هيأت واگذاري تصويب مي‌گردد.
ماده سوم (3):
تركيب اعضاء هيات واگذاري به شرح ذيل مي‌باشد:
الف) معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران (رئيس)
ب‌) معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شورا
ج) معاون ذيربط شهردارتهران (درخصوص شركت‌هاي زير مجموعه حوزه شهردار؛مدير كل حوزه شهردار)
د) دو نفر صاحب نظر خبره به پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران
هـ) يكي از اعضاء شوراي اسلامي شهر تهران (ناظر)
و) مديركل امور مجامع و شوراي سازمان‌ها (دبير) (بدون حق رأي)
ز) مديرعامل شركت مربوطه حسب مورد (بدون حق رأي)
تبصره:
هرگونه واگذاري سهام، تغيير ساختار، انتخاب نوع بازار، نحوه عرضه سهام تعيين شده، قيمت‌گذاري سهام و دارايي‌ها براي عرضه سهام شركت‌هاي فوق الذكر با نظارت و پس از تأييد هيات واگذاري سهام شركت‌هاي تابعه شهرداري تهران انجام خواهد شد.
ماده چهارم (4):
شهرداري تهران مكلف است تا پايان آبان ماه سال 1399 ضمن بررسي ظرفيت واگذاري ساير شركت‌هاي تابعه و ارائه گزارش در خصوص امكان يا عدم امكان عرضه هر كدام از آنها در بازار سرمايه به همراه ذكر دلايل به شوراي اسلامي شهر تهران، برنامه عملياتي اقدامات و زمان‌بندي اجرايي جهت عرضه سهام ساير شركت‌هايي را كه بيش از 34 درصد سهام آنها متعلق به شهرداري تهران مي‌باشد، در صورتي كه ظرفيت واگذاري در بازار سرمايه را داشته باشند، به تأييد شوراي اسلامي شهر تهران برساند و نسبت به تمهيدات اجرايي لازم براي ورود آنها به بازار سرمايه توسط هيأت واگذاري و دريافت ساير مجوزها از شوراي اسلامي شهر تهران اقدام نمايد.
ماده پنجم (5):
شركت‌هاي پذيرفته شده شهرداري تهران در بورس اوراق بهادار ايران موظفند منابع مالي مورد نياز جهت تامين مالي طرح‌هاي جاري و توسعه اي خود را از محل افزايش سرمايه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران قبل از افزايش سرمايه و عرضه عمومي آن تامين نمايند.
ماده ششم (6):
در صورت امكان و به منظور بهره‌مندي و حمايت از پرسنل شهرداري تهران از مزاياي ورود شركت‌هاي مذكور به بازارسرمايه، هيات واگذاري به نحوي برنامه ريزي نمايدكه مطابق قوانين و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار شرايطي فراهم شود كه پرسنل مذكور نيز حتي المقدور به صورت ترجيحي سهامدار شركت‌هاي مذكور شوند.
تبصره :
تعيين پرسنل برخوردار از مزاياي ياد شده در ماده 6 با پيشنهاد معاونت توسعه منابع انساني و تائيد هيات واگذاري امكان پذير خواهد شد.
ماده هفتم (7):
واگذاري سهام شركت‌هاي مذكور در قالب برنامه زمان بندي مطابق جدول زير خواهد بود:
رديف نوع اقدام مدت زمان پيش بيني شده (ماه)
آبان آذر دي بهمن اسفند
1 تصويب ورود شركت به بازار سرمايه در مجمع عمومي صاحبان سهام، شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت كشور (فرمانداري و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) *
2 انعقاد قرارداد با شركت مشاور پذيرش (شركت تامين سرمايه / يا كارگزاري) *
3 تعيين تكليف بدهي ها و مطالبات به / از شهرداري تهران و وواحدهاي تابعه * *
4 تعيين تكليف پرونده هاي عمده حقوقي له / عليه شركت * *
5 ثبت افزايش سرمايه در جريان شركت همشهري *
6 تعيين تكليف املاك ملكي و استيجاري در اختيار * *
1-6 در صورت تصميم به انتقال عرصه برخي از فروشگاهها و انبارهاي متعلق به شهرداري و واحدهاي تابعه به شركت شهروند * *
7 افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي عرصه املاك فعلي و همچنين از محل املاك انتقالي از شهرداري تهران و واحدهاي تابعه (براي شركت شهروند) و سود انباشته( با اجراي بند 1-6) * *
1-7 افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي عرصه املاك فعلي و همچنين از محل املاك انتقالي از شهرداري تهران و واحدهاي تابعه (براي شركت شهروند) و سود انباشته( بدون اجراي بند 1-6) * *
8 تغيير شخصيت حقوقي (از سهامي خاص به عام)، تدوين اساسنامه مطابق با فرمت مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار *
9 بررسي شرايط اوليه، انتخاب بازار مناسب (فرابورس)، تهيه اميدنامه و ارائه مدارك به هيات پذيرش *
10 جلسه اعضاي مديران شركت با كميته پذيرش و اعلام اصلاحات مورد نياز *
11 بررسي قابليت درج و فرايند انجام موارد مورد نظر هيات پذيرش * *
12 اعلام پذيرش شركت در بازار فرابورس ايران *
13 درج نماد در بازار فرابورس، ارسال اميدنامه، بارگزاري اطلاعات مالي در سايت كدال *
14 ارزش گذاري سهام توسط نهاد مالي معتبر **
15 سپرده كردن سهام در شركت سپرده گذاري مركزي * *
16 توافق سهامداران نسبت به درصد تعهد عرضه (حداقل تا 30%) * *
اطلاعيه شركت فرابورس مبني بر اعلام زمان و جزئيات عرضه اوليه * *
برگزاري جلسه معارفه شركت به بازار سرمايه (فرابورس) * *
تعيين روز اول عرضه اوليه، كشف قيمت در بازار و انجام معاملات (حداقل 5%) * *
تعيين شركت بازار گردان * *
17 عرضه سهام *