laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/2744/4079
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1400/03/04


دستورالعمل چگونگي ارائه خدمات و تسهيلات به سالمندان

مصوب 1400/03/02دستورالعمل چگونگي ارائه خدمات و تسهيلات به سالمندان
مقدمه:
در راستاي اجراي تبصره ذيل بند (ج) ماده يكم (1) مصوبه «شهر دوستدار سالمند» ابلاغي به شماره 160/1705/17876 مورخ 91/8/30 و همچنين مواد 68، 69 و 76 برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و با بهره‌گيري از مصوبه «نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/1866/28935 مورخ 92/12/28 و اصلاحات بعدي آن و با هدف ارائه خدمات و تسهيلات ويژه رفاهي، آموزشي، فرهنگي-هنري، ورزشي و تفريحي به سالمندان و فراهم نمودن امكانات و تسهيل استفاده سالمندان از ظرفيت‌هاي رفاهي، آموزشي، فرهنگي- هنري، ورزشي و تفريحي شهر تهران، دستورالعمل چگونگي ارائه خدمات و تسهيلات به سالمندان به شرح ذيل تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
ماده يكم (1)- تعاريف:
معاني عبارات و اصطلاحات بكار رفته در اين مصوبه به شرح ذيل مي‌باشد:
سالمند: به فردي اطلاق مي‌گردد كه سن او 65 سال و بالاتر باشد. اين گروه سني به سه دسته سالمند جوان (سنين بين65-70 سال)،سالمند ميان‌سال (سنين بين71-80 سال) و سالمند پير (افراد با سن بالاي81 ) تقسيم مي‌شوند.كه از نظر ميزان وابستگي نيز به3 گروه سالمندان داراي حداقل وابستگي، وابستگي نسبي و حداكثر وابستگي تقسيم مي‌شوند.
شهر دوستدار سالمند: شهري است دسترس پذيركه با بهينه سازي فرصت‌ها براي سلامت، مشاركت و امنيت و ايمني حضور در فضاهاي شهري موجب افزايش كيفيت زندگي، احترام و كرامت انساني سالمندان مي‌شود. در اين شهر توجه به نيازهاي فراخور سالمندان و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در اولويت سياست‌ها و برنامه‌ها قرار گرفته و شرايط را براي استفاده از تجربه سالمندان در جامعه فراهم مي‌نمايد.
كارت خدمات ويژه تكريم سالمندي:كارت الكترونيكي جامعي است كه به منظور بهره‌مندي سالمندان از خدمات رفاهي، آموزشي، فرهنگي- هنري، ورزشي و تفريحي مراكز وابسته به شهرداري تهران صادر مي‌شود.
مراكز وابسته به شهرداري تهران: مراكزي هستند كه بطورمستقيم يا غيرمستقيم توسط شهرداري تهران اداره يا نظارت مي‌شوند و شامل همه واحدهاي رفاهي، آموزشي، فرهنگي- هنري، ورزشي و تفريحي اعم از سراي محله‌ها، فرهنگسراها، مراكز رفاهي، خدماتي، ورزشگاه‌ها، شهربانوها و نظاير آن‌ها مي‌باشد.
ماده دوم (2)- جامعه هدف:
با توجه به ظرفيت و امكانات مديريت شهري، جامعه هدف اين دستورالعمل شامل شهروندان 65 سال و بالاتر ساكن در مناطق22گانه شهرداري تهران است.
تبصره يكم (1):
دوره اجراي اين دستورالعمل به مدت حداكثر دو (2) سال پس از تاريخ ابلاغ آن اعتبار داشته و ادامه اجراي آن منوط به ارائه گزارش ارزيابي و بازنگري در فرآيند اجرا به منظور بهبود ارائه خدمات در قالب ارائه لايحه جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران مي‌باشد. شهرداري تهران موظف است هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد اجراي اين دستورالعمل را به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
تبصره دوم (2):
بازنشستگان و والدين كاركنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه آن (در صورت سكونت در تهران و دارا بودن سن حداقل65 سال) مشمول جامعه هدف اين دستورالعمل مي‌باشند.
ماده سوم (3)- اهداف :
اهداف ذيل در اين دستورالعمل مبناي اقدامات خواهد بود:
1-شمول اجتماعي و احترام سالمندان
2-مشاركت مدني و اشتغال سالمندان
3-بهبود روابط عاطفي، اجتماعي خانواده محور
4-ارتباطات و اطلاعات
5حمايت اجتماعي و خدمات توانبخشي
6- مناسب ساختن ساختمان ها و فضاي بيروني
7-حمل و نقل
8-مسكن
ماده چهارم (4) -خدمات و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب اين دستورالعمل:
خدمات و تسهيلات قابل ارائه به سالمندان كه از طريق صدور كارت جامع سالمندي انجام مي‌گيرد به شرح زير مي‌باشد:
1- توانمندسازي سالمندان در طراحي و اجراي برنامه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سلامت شهري
2- حمايت از خانواده‌هاي داراي سالمند معلول
3- حمايت از گسترش مراكز نگهداري سالمندان كم بضاعت
4- ارائه خدمات مراكز رفاهي- تفريحي (مراكز وابسته به شهرداري تهران از قبيل باغ پرندگان، برج ميلاد و نظاير آن‌ها)
5- ارائه خدمات فرهنگي- هنري (مراكز وابسته به شهرداري تهران از قبيل سينماها، موزه‌ها ونظاير آن‌ها )
6- ارائه خدمات آموزشي (مراكز وابسته به شهرداري تهران از قبيل سراي محله‌ها، فرهنگسراها ونظاير آن‌ها)
7- ارائه خدمات ورزشي(مراكز وابسته به شهرداري تهران از قبيل مجموعه‌هاي ورزشي، شهربانو و نظاير آن‌ها)
8- ارائه خدمات استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي (از قبيل اتوبوس، مترو و نظاير آن‌ها)
تبصره يكم (1):
ستاد شهر دوستدار سالمند موظف است ريز شرح خدمات قابل ارائه بندهاي اين ماده را حداكثر تا فروردين هر سال با هماهنگي وكسب نظركميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران به صورت سالانه اطلاع رساني عمومي نمايد.
تبصره دوم (2) :
كليه سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران بر حسب موضوع مربوط، موظف به اجراي مفاد مصوبات ستاد شهر دوستدار سالمند مرتبط با اين دستورالعمل خواهند بود.
تبصره سوم (3):
مراكز برون‌سپاري شده شهرداري تهران نيز مشمول اين مصوبه بوده و مسئوليت صحت اجراي مصوبه بر عهده بالاترين مقام واحد برون سپاري كننده مي‌باشد.
ماده پنجم (5)– اعتباركارت خدمات ويژه تكريم سالمندي:
كارت‌ خدمات ويژه تكريم سالمندي ساليانه مبلغ پنج ميليون ريال شارژ و از فروردين ماه هر سال به شرح ذيل از طريق سامانه تهران من در اختيار شهروندان متقاضي قرار مي‌گيرد:
1- استفاده رايگان از فضاهاي ورزشي مراكز وابسته به شهرداري تهران (مبلغ 1.000.000 ريال از شارژ ساليانه) و در صورت اتمام مبلغ شارژ ساليانه امكان استفاده از اين اماكن با50 درصد تخفيف.
2- استفاده رايگان از وسايل حمل و نقل عمومي (مبلغ 2.000.000 ريال از شارژ ساليانه)
3- استفاده از مراكز تفريحي و فرهنگي شهرداري تهران (مبلغ 1.000.000 ريال از شارژ ساليانه)
4- استفاده رايگان از خدمات آموزشي واحدهاي تابعه شهرداري تهران(مبلغ 1.000.000 ريال از شارژ ساليانه)
تبصره:
شهروندان در بهره‌مندي از يك يا چند مورد از خدمات مذكور در حد سقف كل مبلغ كارت، داراي حق انتخاب مي‌باشند.
ماده ششم (6)- شيوه اجرا:
1) شهرداري تهران (سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات) موظف است ظرف مدت دو(2) ماه پس از لازم الاجرا شدن اين مصوبه، نسبت به تامين تمامي زيرساخت‌هاي سخت افزاري و نرم‌افزاري اجراي اين دستورالعمل از جمله ثبت نام، ثبت داده‌ها و پشتيباني طرح، ذيل درگاه واحد خدمات شهروندي اقدام نمايد.ثبت‌نام و ثبت داده‌ها براي شهروندان با تكميل پروفايل شهروندي در درگاه «تهران من» به انجام مي رسد.
2) دبيرخانه اجرايي اين دستورالعمل در معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه موظف به صحت‌سنجي خود اظهاري و بررسي مدارك بارگذاري شده شهروندان مشمول مي‌باشد. همچنين دبيرخانه تمهيدات لازم جهت ثبت نام و تكميل پروفايل شهروندي در سراهاي محلات را به صورت رايگان فراهم مي‌نمايد.
3) شهرداري تهران به منظور اجرايي شدن اين مصوبه مي‌بايست اعتبار لازم را در رديف اعتباري متمركز در بودجه سنواتي پيش‌بيني و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.
4) كليه سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران كه امكان ارائه خدمات در بخش‌هاي خدمات رفاهي-تفريحي، فرهنگي- هنري،آموزشي ، ورزشي، استفاده از وسايل حمل‌و نقل عمومي و نظاير آن ها به سالمندان را دارند موظفند نسبت به پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در بودجه ساليانه خود براي تحقق مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند.