laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/836/1466
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1386/02/04


دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني، ميني‌بوس‌راني، ميدي‌باس و ون شهر تهران

مصوب 1386/01/28


مشاهده متن:
نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري از خطوط اتوبوس‌راني، ميني‌بوس‌راني، ميدي‌‬باس و ون در شهر تهران

فصل اول:

تعاريف و كليات

ماده یکم (1):

تعاريف و اصطلاحات به‌كار برده شده در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف - اتوبوس‌راني: منظور از اتوبوس‌راني در اين دستورالعمل شركت واحد اتوبوس‌راني تهران و حومه مي‌باشد.

‌ب - شركت: شخصيت حقوقي است كه با رعايت مفاد اين دستورالعمل و به‌منظور ارائه خدمات مسافربري درون‌شهري به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي براي فعاليت اتوبوس‌راني يا ميني‌بوس‌راني در شهر تهران بر اساس ماده دهم (10) قانون مدني و به نمايندگي از طرف شهرداري براي سرويس رساني به مسافرين شهر تهران و حومه آن ثبت مي‌شود.

‌ج - وسيله نقليه: به خودروهاي شاغل در اين نوع سرويس‌دهي اعم از اتوبوس، ميني‌بوس، ميدي‌باس و ون اطلاق مي‌شود.

‌د - پروانه فعاليت: مجوزي است كه از طرف اتوبوس‌راني براي شروع و تداوم فعاليت يك شركت به مدت مشخص صادر مي‌شود.

هـ - دفتر مركزي: محل استقرار مركز شركت است كه بايستي ويژگي‌هاي لازم براي نصب تجهيزات و امكانات اداري و مديريتي شركت را داشته باشد.

‌و - دفتر هماهنگي: محل استقرار شعب شركت است كه به‌منظور انجام امور محوله از سوي دفتر مركزي در محدوده فعاليت شركت تأسيس مي‌شود.

‌ز - محدوده فعاليت: براي هر شركت و بر اساس تعداد خودرو در اختيار، از سوي اتوبوس‌راني در چارچوب مناطق تعيين‌شده مشخص مي‌گردد بنابراين شركت مجاز نخواهد بود در خارج از محدوده فعاليت تعيين‌شده اقدام به جابه‌جايي مسافر نمايد.

‌ح - زمان فعاليت: زمان فعاليت براي شركت‌هاي اتوبوس‌راني يا ميني‌بوس‌راني موضوع اين دستورالعمل تا 24 ساعت و بدون تعطيلي مي‌باشد.

‌ط - دوره فعاليت: محدوده زمان اين دوره برابر با دوره اعتبار پروانه فعاليت شركت مي‌باشد.

‌ي - انواع سرويس: چگونگي خدمات‌رساني شركت‌ها به مسافرين اعم از عادي، سريع‌السير، مبدأ، مقصد، دربستي و ... كه از سوي اتوبوس‌راني تعيين و به شركت‌ها ابلاغ مي‌گردد.

‌ك - كارت‌خوان: تجهيزات مكانيكي، الكترونيكي براي محاسبه و نمايش ميزان كرايه است و بايستي قابليت تنظيم بر اساس تعرفه‌هاي مشخص را داشته باشد و قادر به محاسبه كرايه براي مسيرهاي متفاوت باشد.

‌ل - لباس فرم: لباس فرم متحدالشكل و يكنواختي است (كاپشن، شلوار سرمه‌اي با پيراهن و بلوز آبي) كه از طريق شركت‌ها تهيه و مورد استفاده رانندگان و كاركنان شركت‌ها قرار مي‌گيرد.

‌م - كارت شناسايي راننده: كارتي است حاوي اطلاعات ضروري شركت، خودرو و راننده است و عكس راننده مجاز براي رانندگي بايستي روي آن الصاق شده باشد. اين كارت پرس شده و در طي ساعات فعاليت خودرو بايستي در محل قابل ديد كليه مسافرين نصب شده باشد.

‌ن - وثيقه: وثيقه هر شركت و هر دستگاه وسيله نقليه به شرح زير است:

وثيقه هر شركت معادل دو ميليارد ريال ضمانت‌نامه بانكي يا ملكي است كه به‌منظور حسن اجراي امور به اتوبوس‌راني تحويل و مجوز فعاليت دريافت مي‌شود. همچنين به ازاي هر دستگاه اتوبوس، معادل مبلغ پنجاه ميليون (50/000/000) ريال، به ازاي هر دستگاه ميني‌بوس و ميدي‬باس معادل مبلغ ده ميليون (10/000/000) ريال و به ازاي هر دستگاه ون معادل پنج ميليون (5/000/000) ريال چك يا سفته است كه به‌منظور حسن اجراي امور به اتوبوس‌راني تحويل مي‌شود.

‌س - كميته انضباطي و حل اختلاف: كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر كه مسئوليت رسيدگي به تخلفات شركت‌ها و حل اختلاف را بر عهده دارند.

ماده دوم (2):

هرگونه فعاليت در خصوص ارائه خدمات مسافربري درون‌شهري مستلزم تأسيس و فعاليت شركت مطابق مفاد اين دستورالعمل خواهد بود.

ماده سوم (3):

موافقت با تأسيس شركت توسط اتوبوس‌راني و به نمايندگي از طرف شهرداري و بر اساس ماده 10 قانون مدني براي ارائه سرويس‌هاي مسافربري در تهران و حومه اعلام مي‌شود و هر شركت براي شروع و ادامه فعاليت موظف به دريافت يا تمديد پروانه فعاليت و قبول كليه تعهدات و شرايط قانوني و مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.

تبصره یکم (1):

براي تقاضاي صدور پروانه فعاليت شركت، شركت ضمن ارائه درخواست كتبي و معرفي دفتر مركزي و مدارك مشخص‌كننده خودروهاي تحت پوشش (قرارداد خريد يا قرارداد همكاري) و وثيقه لازم به اتوبوس‌راني مراجعه و درخواست مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

شركت مجاز خواهد بود چند نوع خودرو تحت پوشش داشته باشد ليكن رنگ تمامي آن‌ها بايد به رنگ سازماني شركت و منقوش به عبارت «تحت نظارت شركت واحد اتوبوس‌راني تهران» باشد

تبصره سوم (3):

شركت مجاز است تا ضمن عقد قرارداد با مالكين وسايل نقليه تحت پوشش ساير شركت‌ها از خدمات آن‌ها استفاده نمايد. ولي اين امر منوط به ارائه تسويه‌حساب و رضايت‌نامه از شركت قبلي و تغيير رنگ خودرو و تبديل آن به رنگ سازماني شركت جديد خواهد بود.

تبصره چهارم(4):

پروانه فعاليت براي بار اول به‌صورت آزمايشي به مدت (يك سال) صادر مي‌شود و در صورتي‌كه فعاليت شركت منطبق با ضوابط اعلام شده باشد در مراحل بعدي و در هر مرحله حداكثر به مدت چهار (4) سال قابل تمديد است.

ماده چهارم (4):

اشتغال به حرفه خدمات مسافربري در محدوده شهر تهران از هر مبدأ به هر مقصد مي‌بايستي به صراحت به‌عنوان فعاليت اصلي و به نمايندگي از طرف اتوبوس‌راني و شهرداري در موضوع شركت قيد و الزام به رعايت مفاد ماده دهم (10) قانون مدني نيز تصريح شود.

ماده پنجم (5):

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل از سوي شركت‌ها، موضوع از طريق اتوبوس‌راني مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس دستورالعمل‌هاي انضباطي با آنان رفتار مي‌گردد.

ماده ششم (6):

چنانچه فعاليت شركت بنا به دلايل غيرموجه به مدت يك هفته متوقف شود پروانه فعاليت شركت به‌خودي‌خود از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد و شركت موظف است علاوه بر پرداخت جرائم و مجازات‌هاي قانوني از طريق مراجع ذي‌ربط، جهت شروع فعاليت مجدد ضمن انطباق خود با آخرين ضوابط جاري درخواست صدور پروانه جديد نمايد.

ماده هفتم (7):

چنانچه در هر زمان شركت شرايط اساسي دارا بودن پروانه فعاليت را وفق مواد 9، 10، 13، 14، 16،19 و تبصره ذيل ماده (25) اين مصوبه فاقد شود در صورتي‌كه مراتب را به‌صورت مكتوب و ظرف مدت يك هفته با ذكر دليل موجه به اتوبوس‌راني اطلاع داده باشد اتوبوس‌راني مي‌تواند مهلت مناسبي را كه بيش از سه (3) ماه نخواهد بود جهت رفع نقص به شركت بدهد و در طول مدت پيش‌بيني‌شده شركت مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد در غير اين صورت هرگاه معلوم شود شركت شرايط اساسي دارا بودن پروانه فعاليت را از دست داده است مراتب جهت بررسي و اقدام لازم به مراجع ذي‌ربط ارجاع و با حضور مديرعامل اتوبوس‌راني اتخاذ تصميم خواهد شد.

فصل دوم

شرايط و ضوابط تأسيس شركت

ماده هشتم (8):

تقاضاي تأسيس شركت سهامي عام، خاص (تابع قانون تجارت) يا تعاوني كاركنان شركت واحد ضمن معرفي مديرعامل واجد شرايط و اساس‌نامه پيشنهادي از طرف متقاضي مي‌بايست به اتوبوس‌راني ارائه شود.

ماده نهم (9):

شرايط عمومي مديرعامل و اعضاء هيئت‌مديره شركت

الف - تابعيت ايران

‌ب - متدين به يكي از اديان رسمي كشور

‌ج - انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت دائم

‌د - ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

هـ - عدم اعتياد به مواد مخدر

ماده دهم (10):

شرايط اختصاصي مديرعامل:

الف - داشتن حداقل 30 سال

ب - احراز سوابق مديريت اجرايي در بخش حمل‌ و نقل عمومي مسافر به شرح جدول ذيل:

مدت سوابق مدیریت اجرایی در بخش حمل و نقل مسافر مدرک تحصیلی
9 سال دیپلم و فوق دیپلم
4 سال لیسانس و فوق لیسانس
2 سال

دکترا

تبصره یکم (1):

احراز سوابق اجرايي در بخش حمل‌ و نقل مسافر از اختيارات هيئت‌مديره اتوبوس‌راني است كه پس از بررسي مدارك ارائه‌شده از سوي متقاضي صورت خواهد گرفت.

تبصره دوم(2):

چگونگي و نحوه احراز سوابق مديريت اجرايي در بخش حمل‌ و نقل مسافر با ارائه يكي از مدارك زير امكان‌پذير خواهد بود.

الف - ارائه روزنامه رسمي مبني بر تصدي پست مديرعاملي با عضويت در هيئت‌مديره شركت‌هاي حمل‌ و نقل و مسافربري

ب - ارائه احكام بازنشستگي و يا ابلاغ بالاترين مقام دستگاه مربوطه براي كساني كه در مشاغل مديريت دولتي و نهادهاي عمومي مرتبط با حمل‌ و نقل مسافر شاغل بوده‌اند.

ماده یازدهم (11):

پس از تعيين مديرعامل واجد شرايط و انتخاب نام و نوع شركت، مراتب موافقت با ثبت از سوي اتوبوس‌راني جهت انجام تشريفات قانوني به مراجع ذي‌صلاح اعلام خواهد شد.

ماده دوازدهم (12):

موافقت با ثبت شركت هيچ‌گونه تعهدي مبني بر صدور پروانه فعاليت از سوي اتوبوس‌راني ايجاد نخواهد نمود مگر اينكه متقاضي كليه شرايط اين دستورالعمل را براي اخذ پروانه فعاليت در مدت مقرر احراز و فراهم نمايد.

فصل سوم

شرايط و ضوابط فعاليت:

ماده سیزدهم (13):

شركت براي آغاز فعاليت، بايد يك دفتر مركزي به مساحت حداقل 300 مترمربع براي برنامه‌ريزي و مديريت امور خود در اختيار داشته باشد.

تبصره یکم (1):

توقفگاه‌هايي توسط اتوبوس‌راني در حومه شهر پيش‌بيني مي‌شود تا وسايل نقليه در ساعات خارج از سرويس در اين نقاط مستقر شوند. بديهي است هزينه استفاده از توقفگاه‌ها و نحوه بهره‌برداري بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره هشتم ذيل ماده‌واحده مصوبه مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري خطوط اتوبوس‌راني و ميني‌بوس‌راني شهر تهران ـ ابلاغي به شماره 160/819/24695 به تاريخ 85/11/25 كه به تصويب مي‌رسد خواهد بود (دستورالعمل مشاركت بخش خصوصي در بهره‌برداري از توقفگاه‌ها و تعميرگاه‌ها).

تبصره دوم (2):

شركت موظف است در هر محدوده فعاليت حداقل يك دفتر سرپرستي فعال داشته باشد.

تبصره سوم (3):

كليه دفاتر شركت بايد داراي تابلو بوده و تصويري از پروانه فعاليت شركت در محل دفتر نصب شده باشد.

ماده چهاردهم (14):

شركت‌ها براي شروع فعاليت خود بايستي حداقل داراي پنجاه دستگاه خودرو ملكي، استيجاري يا تحت پوشش باشند.

تبصره:

كليه خودروهاي شركت بايد داراي آرم و علامت و رنگ يكنواخت و درج مسير رفت‌ و برگشت در طرفين باشند هم‌چنين كليه خودروها مي‌بايد منقوش به عبارت «تحت نظارت شركت واحد اتوبوس‌راني تهران» باشد.

ماده پانزدهم (15):

شركت مجاز نخواهد بود از خودروهاي متفرقه استفاده نمايد يا آن‌ها را تحت پوشش موقت يا دائم داشته باشد.

ماده شانزدهم (16):

كليه خودروهاي شركت بايستي ظرف مدت دو سال به سيستم كارت‌خوان براي دريافت كرايه مجهز شوند.

ماده هفدهم (17):

شركت موظف است قبل از آغاز فعاليت رسمي ضمن ارائه اسناد مثبته از اتوبوس‌راني درخواست صدور پروانه فعاليت نمايد.

ماده هجدهم (18):

بخش خصوصي با توجه به شرايط زمان واگذاري و امتياز اخذشده (موضوع تبصره ذيل اين ماده) به ترتيب اولويت مي‌توانند مناسب‌ترين خط يا خطوط اعلام‌شده از سوي كارفرما را برابر تعرفه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره انتخاب نمايند.

تبصره:

هيئت‌مديره شركت واحد موظف است معيارهاي امتيازبندي به بخش خصوصي را به‌صورت شفاف به متقاضيان اعلام و پس از امتيازبندي آنان نسبت به واگذاري خطوط به ترتيب اولويت اقدام نمايد.

ماده نوزدهم (19):

محدوده فعاليت شركت‌هاي موضوع اين دستورالعمل توسط شركت اتوبوس‌راني اعلام خواهد شد.

ماده بیستم (20):

شركت‌هاي پذيرفته‌شده مي‌توانند علاوه بر خطوط موجود در طرح، خطوط جديد ديگري را نيز به اتوبوس‌راني پيشنهاد نمايند تا در صورت تأييد و تصويب براي اقدام به شركت ابلاغ شود.

ماده بیست و یکم (21):

شركت مجاز به ارائه سرويس دربستي و خروج از محدوده و حومه شهر تهران نخواهد بود مگر با موافقت كامل با اتوبوس‌راني و در ايام خاص.

ماده بیست و دوم (22):

شركت موظف است رانندگان جمعي خود را از افراد واجد صلاحيت، خوش‌نام و داراي تناسب جسماني و مهارت‌هاي فردي متناسب با حرفه رانندگي انتخاب نمايد.

ماده بیست و سوم (23):

شرايط عمومي رانندگان براي اشتغال به‌عنوان راننده به شرح ذيل است.

الف - متأهل و دارا بودن حداقل 23 و حداكثر 50 سال تمام

‌ب - انقضاي يك سال تمام از تاريخ اخذ گواهينامه پايه دوم يا كارت شهري و ترجيحاً پايه يكم

‌ج - موفقيت در آزمون‌هاي ويژه راهنمايي و رانندگي

‌د - گواهي انجام خدمت نظام‌وظيفه يا دارا بودن معافيت دائم

هـ - برخورداري از سلامت جسماني بر اساس گواهي كتبي پزشك معتمد اتوبوس‌راني

‌و - نداشتن سابقه تقصير در تصادفات منجر به فوت و جرح در 5 سال گذشته

‌ز - ارائه برگ عدم سوءپيشينه كيفري و نداشتن سابقه محكوميت از حيث ارتكاب جنايات عمدي سرقت، خيانت‌در امانت، اخذ مال به عنف و جنحه‌‬هاي مربوط به منافيات عفت يا محروميت از حقوق اجتماعي.

‌ح - ارائه برگ عدم اعتياد به مواد مخدر

‌ط - داشتن مدرك سيكل و بالاتر

ماده بیست و چهارم (24):

شركت موظف است رانندگان خود را قبل از اشتغال تحت آموزش‌هاي مناسب قرار داده و پس از برگزاري دوره‌هاي آموزشي لازم و برگزاري امتحانات ضروري حسب قوانين و مقررات جاري كشور براي آنان درخواست صدور كارت رانندگي حرفه‌اي نمايد.

تبصره یکم (1):

اتوبوس‌راني چگونگي آموزش‌ها و آزمون‌ها را به شركت‌ها اعلام مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

شركت موظف است حسب ضرورت نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزش توجيهي براي پرسنل خود و رانندگان تحت پوشش اقدام نمايد.

ماده بیست و پنجم (25)

نحوه واگذاري اتوبوس‌ها، شرايط پرداخت و تسهيلات مربوطه بر اساس آخرين دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان شهرداري‌ها (وزارت كشور) خواهد بود.

تبصره:

شركت موظف است در سنوات آتي كليه وسايل نقليه خود را بر اساس برنامه‌اي كه از سوي اتوبوس‌راني اعلام مي‌شود تبديل به احسن نمايد. تسهيلات سرمايه‌گذاري، تعمير، نگهداري و جاري در صورت لزوم و حسب مقررات موضوعه با پيشنهاد اتوبوس‌راني و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران قابل اعطاء به شركت‌ها خواهد بود.

ماده بیست و ششم (26):

شركت موظف است نرخ‌هاي مصوب شوراي اسلامي شهر تهران را كه توسط اتوبوس‌راني ابلاغ مي‌شود را رعايت نمايد.

ماده بیست و هفتم (27):

شركت در خصوص عملكرد خود، كاركنان و رانندگان تحت پوشش مسئوليت كامل دارد و بايد پاسخگوي دعاوي مطرح‌شده يا تخلفات محرز شده باشد.

ماده بیست و هشتم (28):

شركت موظف است كليه خودروهاي تحت پوشش را تحت معاينات فني ادواري قرار داده و برچسب‌هاي مربوط را جهت رؤيت مأمورين كنترل‌كننده روي شيشه يا پلاك خودرو نصب نمايد.

ماده بیست و نهم (29):

شركت به‌هيچ‌عنوان مجاز به استفاده از رانندگان فاقد كارت رانندگي حرفه‌اي اتوبوس‌راني استفاده نمي‌باشد.

ماده سی‌ام (30):

شركت موظف به پرداخت كليه حقوق و عوارض قانوني بوده و بايد كليه كاركنان و رانندگان خود را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دهد.

ماده سی و یکم (31):

شركت موظف است هرگونه تغيير مربوط به خودروها و رانندگان آن‌ها را با موافقت اتوبوس‌راني انجام دهد.

ماده سی و دوم (32):

شركت موظف است كليه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي اتوبوس‌راني را كه داراي موضوعات حمل‌ و نقلي و مفاهيم نظارتي و مديريتي مي‌باشند و در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشوري از سوي مديرعامل اتوبوس‌راني صادر شده باشد را رعايت نمايند.

ماده سی و سوم (33):

شركت موظف است حداقل بيست (20%) درصد از راننده‌هاي مورد نياز و يا عوامل فني خود را از رانندگان فعلي ميني‌بوس‌راني و اتوبوس‌راني تهران انتخاب و مشغول به كار نمايد.

ماده سی و چهارم (34):

شركت موظف است در هر شرايطي خودروهاي خود را با شرايط مطلوب از نظر فني، نظافتي و تزئينات داخلي مهيا و خدمات‌رساني نمايد.

ماده سی و پنجم (35):

شركت مجاز نخواهد بود از وسايل نقليه در اختيار براي اهداف تبليغاتي استفاده نمايد ولي موضوع جذب و اجراي آگهي‌هاي تبليغاتي تجاري بر اساس ضوابط و مقررات، از طريق اتوبوس‌راني انجام و پس از كسر هزينه‌هاي متعلقه سي درصد (30%) سود حاصله به شركت‌ها پرداخت مي‌شود و هفتاد درصد (70%) سود باقيمانده ناشي از تبليغات، صرفاً به‌حساب درآمد اتوبوس‌راني واريز خواهد شد. اين مبلغ بابت جبران بخشي از هزينه‌هاي شركت‌ها محسوب مي‌شود.

ماده سی و ششم (36):

شركت موظف است در صورت مهيا شدن شرايط از سوي اتوبوس‌راني نسبت به نصب سيستم‌هاي الكترونيكي مديريت و نظارت شبكه از قبيل بي سيم، رهياب و ... اقدام نمايد.

ماده سی و هفتم (37):

شركت موظف است ناوگان خود را در صورت مهيا شدن شرايط با خودروهاي دوگانه‌سوز تجهيز نمايد.

ماده سی و هشتم (38):

شركت موظف است در مقاطع زماني مشخص و حسب اعلام اتوبوس‌راني نسبت به تهيه و ارائه گزارش آمار و عملكرد خود اقدام نمايد.

ماده سی و نهم (39):

شركت موظف است هرگونه تغيير ثبتي، به‌خصوص در هيئت‌مديره و مديرعامل با شرح وظايف شركت را با هماهنگي قبلي اتوبوس‌راني انجام دهد.

تبصره:

شركت مجاز نخواهد بود تمام يا قسمتي از حقوق مادي و معنوي شركت را تحت هر عنواني و بدون هماهنگي قبلي با اتوبوس‌راني واگذار يا اهداء نمايد.

ماده چهلم (40):

در صورتي‌كه بهره‌بردار به هر علتي نخواهد و يا نتواند به تعهدات تعيين‌شده در طول زمان مذكور عمل نمايد كارفرما با تحصيل نظر كارشناس رسمي دادگستري به‌تناسب زمان و تحويل اتوبوس‌ها و ميزان تعهد انجام‌شده و مدت باقیمانده از تعهدات بهره‌بردار و تعيين ارزش خودرو واگذارشده مبلغي را مشخص و از بهره‌بردار اخذ و اسناد مالكيت را منتقل نموده و يا با تأديه قيمت تعيين‌شده روز به بهره‌بردار به‌عنوان سهم پرداختي اوليه، اتوبوس‌هاي موصوف را از تصرف آنان خارج مي‌نمايد.

ماده چهل و یکم (41):

در صورتي‌كه به هر علتي تعداد اتوبوس‌هاي فعال در طول خطوط واگذارشده از تعداد تعيين‌شده مندرج كاسته شده و يا در اثر عدم رعايت مفاد دستورالعمل‌هاي ابلاغي، خدمت‌رساني دچار اختلال گردد كارفرما با اعلام قبلي به بهره‌بردار يا بهره‌برداران يا نماينده آنان مي‌تواند موقتاً و به‌طور مشترك با ساير متقاضيان به بهره‌برداري از خطوط واگذارشده و خدمت‌رساني به مردم اقدام نمايد.

فصل چهارم

مقررات انضباطي و حل اختلاف

ماده چهل و دوم (42):

مرجع رسيدگي‌كننده به تخلفات شركت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر انضباطي و حل اختلاف مي‌باشد.

ماده چهل و سوم (43):

گزارشات تخلفات از سوي اتوبوس‌راني جهت رسيدگي به كميته بدوي انضباطي ارسال مي‌گردد تركيب كميته بدوي انضباطي و حل اختلاف عبارتند از:

1 - رئيس اداره حقوقي شركت واحد

2 - نماينده مديرعامل اتوبوس‌راني

3 - نماينده حوزه معاونت حمل‌ و نقل و ترافيك

4 - يك نفر نماينده از مديران شركت‌هاي اتوبوس‌راني يا ميني‌بوس‌راني به انتخاب مجمع شركت‌هاي اتوبوس‌راني يا ميني‌بوس‌راني

5 - كارشناس خبره مطلع به انتخاب و معرفي شوراي اسلامي شهر تهران

ماده چهل و چهارم (44):

آراء كميته بدوي در صورت اعتراض نماينده شركت حداكثر ده (10) روز پس از ابلاغ رأي قابل تجديدنظر در كميته تجديدنظر مي‌باشد، تركيب كميته تجديدنظر عبارتند از

1 - مديرعامل اتوبوس‌راني

2 - نماينده شوراي اسلامي شهر تهران به انتخاب و معرفي شوراي اسلامي شهر تهران

3 - نماينده حوزه معاونت حمل‌ و نقل و ترافيك.

تبصره:

عضويت اشخاص در كميته بدوي و تجديدنظر به‌صورت هم‌زمان مجاز نمي‌باشد.

ماده چهل و پنجم (45):

كميته انضباطي و حل اختلاف در موارد ذيل اتخاذ تصميم خواهد نمود.

الف - رسيدگي به شكايات مردمي

‌ب - رسيدگي به گزارشات بازرسي اتوبوس‌راني

‌ج - رسيدگي به گزارشات تخلفات مطرح‌شده از سوي ارگان‌ها و سازمان‌ها.

‌د - موارد مطروحه در ماده چهل‌ و هشت اين دستورالعمل

ماده چهل و ششم (46):

نحوه رسيدگي به شكايات بر اساس آيين‌نامه انضباطي خواهد بود كه به تصويب هيئت‌مديره شركت واحد مي‌رسد.

ماده چهل و هفتم (47):

در صورتي‌كه مفاد دستورالعمل‌ها، قراردادها و ... به جهت تفاسير مختلف و برداشت‌هاي متفاوت از آن به‌طور كامل رعايت نشود موضوع با عنايت به روح حاكم بر قرارداد في‌مابين و قواعد مسلم حقوقي و در چارچوب قوانين و مقررات جاري ابتدا در كميته بدوي موضوع ماده چهل و سوم (43) اين آيين‌نامه مطرح و در صورت اعتراض بهره‌بردار به رأي كميته بدوي، موضوع به كميته تجديدنظر موضوع ماده چهل و چهارم (44) اين آيين‌نامه جهت بررسي و اتخاذ تصميم ارائه خواهد شد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.