laws.tehran.ir
شماره صدور(ابلاغ) : 160/1352/15723
تاریخ صدور(ابلاغ) : 1388/10/22


اساس‌نامه سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران

مصوب 1388/09/22


نوع سند:

نوع تصویر:
شماره صفحه
مشاهده همه تصاویر نسخه pdf (چاپ کلی)

اساس‌نامه سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران

فصل اول

كليات

ماده یکم (1)

فلسفه تشكيل سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران

به‌ منظور سازماندهي و مديريت امور مرتبط با حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران، در اجراي ماده هشتاد و چهارم (84) قانون شهرداري و بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن و نيز در اجراي مصوبه ساماندهي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران ـ ابلاغي به شماره 160/1188/19973 به تاريخ 87/12/13 شوراي اسلامي شهر تهران، «سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران» به شرح مفاد اساس‌نامه ذيل تأسيس مي‌شود.

ماده دوم (2)

تعاريف:

عناوين به‌ كار رفته و اختصاري در اين اساس‌نامه به شرح ذيل مي‌باشد:

شهرداري: منظور شهرداري تهران و كليه واحدهاي مربوط اعم از حوزه‌هاي ستادي و اجرايي، مناطق، مؤسسات و سازمان‌هاي وابسته و شركت‌هاي تابعه آن است.

سازمان: منظور سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران است.

شوراي شهر: منظور شوراي اسلامي شهر تهران است.

شورا: منظور شوراي سازمان است.

تبصره:

منظور از شركت‌هاي تابعه، شركت‌هايي است كه بيش از پنجاه‌ درصد (50%) سهام يا سرمايه آن‌ها به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به شهرداري مي‌باشد.

ماده سوم (3)

مشخصات سازمان

سازمان حمل‌ و نقل و ترافيك شهر تهران سازماني است غيرانتفاعي، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و وابسته به شهرداري كه مطابق با مفاد اين اساس‌نامه فعاليت مي‌كند. مركز اصلي اين سازمان شهر تهران و مدت فعاليت آن از تاريخ تأسيس نامحدود است.

تبصره:

در صورتي‌ كه توانمندي‌هاي تخصصي سازمان مازاد بر نياز شهرداري باشد، سازمان مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات به ساير شهرداري‌هاي كشور، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته آن‌ها و در اولويت بعدي به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر خدمات ارائه نمايد. ارائه خدمات بايد با موافقت هيئت‌ مديره سازمان و آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شورا مي‌رسد صورت پذيرد.

ماده چهارم (4):

سرمايه سازمان

سرمايه سازمان عبارت‌ است از وجه نقد به مبلغ دويست ميليون (200,000,000) ريال كه از محل اعتبارات شهرداري به حساب بانكي قانوني سازمان واريز خواهد شد و اموال غيرنقدي كه عبارت است از ارزش اموالي كه به هر عنوان در اختيار سازمان قرار دارد و يا در آينده قرار خواهد گرفت. (اعم از ماشين‌آلات، زمين، ساختمان و تأسيسات كه قابل‌ استفاده مي‌باشد و از طرف شهرداري با رعايت مقررات و آیين‌نامه مالي شهرداري و بر اساس ارزيابي كه به تأييد شورا و شوراي شهر مي‌رسد با رعايت ساير مقررات در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد).

تبصره یکم (1):

فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي سازمان كه ارزش ريالي آن‌ها تا تاريخ تصويب اين اساس‌نامه در حساب‌هاي سازمان ثبت نشده است بايد حداكثر ظرف مدت يك‌سال توسط سازمان تهيه و پس از ارزيابي و تأييد توسط مسئولين ذي‌ربط شهرداري در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمايه و دارايي‌هاي ثابت سازمان منظور و نسخه‌اي از آن جهت ثبت و نگهداري در حساب‌هاي شهرداري به ادارات كل مسئول ذي‌ربط در شهرداري و هم‌چنين نسخه‌اي نيز به شوراي شهر ارسال شود.

تبصره دوم (2):

كل سرمايه فوق متعلق به شهرداري بوده و قابل‌ انتقال به غير نمي‌باشد.

تبصره سوم (3):

در صورت انحلال سازمان، كليه دارايي‌ها اعم از منقول و غيرمنقول و هم‌چنين مطالبات و ديون و تعهدات سازمان به شهرداري منتقل مي‌شود.

فصل دوم

اهداف، وظايف و اختيارات

ماده پنجم (5):

اهداف: اهداف سازمان در چارچوب وظائف و مأموريت‌هاي شهرداري تهران و در راستاي تحقق راهبردهاي سند جامع شهر تهران و برنامه‌هاي مصوب پنج‌ساله شهرداري عبارتند از:

الف - بهبود، توسعه و تنظيم امور حمل‌ و نقل و عبور و مرور شهر تهران به‌ منظور دستيابي به حمل‌ و نقل پاك، ايمن، روان، اقتصادي و كارآمد.

‌ب - اصلاح الگوي سفرهاي روزانه درون‌ شهري، كاهش سهم وسايل نقليه شخصي و توسعه فرهنگ و الگوهاي رفتاري استفاده از وسايل نقليه عمومي.

‌ج - ارتقاء فرهنگ و گسترش آموزش‌هاي شهروندي در زمينه عبور و مرور شهري.

‌د - كاهش آلودگي‌هاي زيست‌ محيطي و بهينه‌سازي مصرف سوخت وسايل نقليه

ﻫ - افزايش سهم سفرهاي غيرموتوري مانند پياده‌روي و دوچرخه‌سواري

‌و - تحقق تأمين سرانه پاركينگ‌هاي عمومي و اختصاصي مورد نياز در محلات و مناطق شهري متناسب با ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي در شهر تهران.

ماده ششم (6):

وظايف و اختيارات

الف - برنامه‌ريزي در امور حمل‌ و نقل و عبور و مرور در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه

‌ب - همكاري و هماهنگي با كليه مراجع ذي‌ربط در خصوص مديريت كنترل كيفيت و كاهش آلودگي هوا از طريق اندازه‌گيري و تهيه بانك اطلاعاتي و اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح آگاهي مردم و جلب مشاركت عمومي شهروندان، مديريت ترافيك و ساير موارد مرتبط

‌ج - برنامه‌ريزي جهت ارتقاء سطح فرهنگي و دانش شهروندان در زمينه امور حمل‌ و نقل و عبور و مرور از طريق ارائه برنامه‌هاي آموزشي با تأكيد بر ترويج فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي با استفاده از رسانه‌هاي جمعي، تبليغات محيطي و نهادهاي مدني به‌ ويژه انجمن‌هاي شوراياري محلات

‌د - اجرا و به‌ روزرساني طرح جامع حمل‌ و نقل و ترافيك و هماهنگي جهت تحقق تهيه و اجراي طرح‌هاي تفصيلي مناطق

هـ - همكاري و هماهنگي در توسعه شبكه معابر

‌و - برنامه‌ريزي، نظارت، همكاري و هماهنگي با نهادهاي مجري حمل‌ و نقل و ترافيك به‌ ويژه در زمينه كاهش تقاضاي سفرهاي شهري و توسعه كمي و كيفي سیستم‌های حمل‌ و نقل و عمومي

‌ز - برنامه‌ريزي و نظارت بر توسعه كمي و كيفي صدور و ابطال مجوز فعاليت مراكز معاينه فني خودرو كه توسط بخش خصوصي ايجاد مي‌شود

‌ح - برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه، نصب، كاربرد، اجرا و نگهداري علائم و تجهيزات ترافيكي اعم از هوشمند و غيرهوشمند با لحاظ استانداردهاي لازم و با استفاده از نرم‌افزارها و فناوري‌هاي نوين توسط بخش خصوصي

‌ط - برنامه‌ريزي جهت اعمال روش‌ها و اقدامات مؤثر در جهت ارتقاء ايمني و افزايش ظرفيت و بهره‌وري شبكه‌هاي معابر

‌ي - انجام مطالعات با همكاري مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي و بررسي‌هاي لازم در زمينه به‌ روزرساني و اصلاح قوانين و مقررات حمل‌ و نقل درون‌ شهري و پيشنهادهاي لازم به مراجع ذي‌صلاح جهت تصويب

‌ك - همكاري و هماهنگي با كليه نهادهاي دولتي و مدني ذي‌ربط جهت اطلاع‌رساني توسط رسانه‌هاي جمعي به‌ ويژه رسانه ملي، در برنامه‌ريزي و مديريت ترافيك بر اساس اطلاعات مربوط به وضعيت آلودگي هوا

‌ل - برنامه‌ريزي و اعمال مديريت در امر ساخت، توسعه، بهره‌برداري و نحوه مشاركت در خصوص پاركينگ‌هاي عمومي و خصوصي اعم از طبقاتي، پاركينگ‌هاي مكانيزه مبتني بر فناوري‌هاي جديد

‌م - مطالعه و برنامه‌ريزي و توسعه كمي و كيفي استفاده از وسايل نقليه داراي سوخت‌هاي غيرفسيلي و غيرموتوري و ساير سوخت‌هاي پاك به‌ ويژه در اماكن پر رفت‌ و آمد با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي

‌ن - مديريت، ساماندهي و نظارت بر حمل بار و كالا در تهران و حومه

‌س - برنامه‌ريزي و مديريت بر ايجاد معابر روگذر و زيرگذر جهت عبور عابرين و تسهيل در امر ترافيك با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي

‌ع - برنامه‌ريزي و مديريت جهت احداث و ساماندهي پايانه‌هاي درون‌شهري

‌ف - مطالعه، برنامه‌ريزي و مديريت در اجراي طرح‌هاي محدوديت تردد خودروهاي شخصي در محدوده‌هاي زماني و مكاني مشخص با هماهنگي نهادهاي دولتي و مدني ذيربط

‌ص - انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم در ارتباط با موضوع فعاليت‌هاي سازمان

‌ق - اخذ اعتبارات و تسهيلات لازم از مؤسسات مالي و بانكي داخل و خارج از كشور با تأييد شهرداري تهران و در چارچوب وظايف و اختيارات و در قالب بودجه مصوب سالانه سازمان و ساير قوانين و مقررات موضوعه

‌ر - سرمايه‌گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌صلاح و ساير شركت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در ارتباط با موضوع فعاليت سازمان

تبصره یکم (1):

چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوط مي‌باشد.

تبصره دوم (2):

مشاركت سازمان از طريق خريد سهام در هر سازمان و يا شركت ديگر منوط به اخذ مجوز از شوراي شهر مي‌باشد.

ماده هفتم (7):

منابع مالي سازمان

الف - اعتبارات پيش‌بيني شده در بودجه‌هاي سالانه شهرداري.

‌ب - حق‌الزحمه و كارمزد حاصل از اجراي فعاليت‌هاي سازمان هم‌چنين ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان.

‌ج - دريافت كمك و هديه از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق آيين‌نامه مصوب شوراي سازمان (در اجراي بند دهم (10) ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداري‌ها)

فصل سوم

اركان سازمان

ماده هشتم (8)

اركان سازمان

الف - شوراي سازمان

ب - هيئت مديره

ج - مديرعامل

د - بازرس

ماده نهم (9):

تركيب شوراي سازمان

الف - شهردار (رئيس شورا)

ب - معاون ذيربط شهرداري

ج - نماينده وزارت كشور

‌د - دو نفر كارشناس متخصص در رشته‌هاي مرتبط به پيشنهاد شهردار و تأييد شوراي شهر

تبصره یکم (1):

شهردار مي‌تواند با رعايت مقررات، رياست شورا را به يكي از معاونان يا مسئولان واجد شرايط در شهرداري واگذار نمايد.

تبصره دوم (2):

تعيين ميزان ‌حق‌الزحمه و پاداش اعضاي شورا بر عهده شوراي شهر خواهد بود.

تبصره سوم (3):

نماينده و كارشناسان موضوع بندهاي (ج) و (د) اين ماده بايستي از بين افراد ذي‌صلاح، متخصص، مجرب و با تجربه كافي و مسلط به امور سازمان تعيين شوند.

تبصره چهارم (4):

اعضاي شورا، نمايندگان قانوني سازمان بوده كه به همراه هيئت‌ مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساس‌نامه دارند نسبت به سرمايه و اموال و دارايي سازمان امين محسوب مي‌شوند.

تبصره پنجم (5):

مدت عضويت در شوراي سازمان مشروط به تداوم شرايط احراز مقرر در اساس‌نامه، چهار سال خواهد بود تمديد عضويت بلامانع مي‌باشد.

ماده دهم (10):

وظايف و اختيارات شوراي سازمان

الف - سياست‌گذاري و راهبري مسائل كلان سازمان.

‌ب - بررسي و تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خط‌مشي‌ها.

‌ج - استماع گزارش ساليانه هيئت مديره و بازرس راجع به امور سازمان.

‌د - بررسي و تأييد صورت‌هاي مالي سازمان بر اساس گزارش هيئت‌ مديره و بازرس و تصميم‌گيري درباره آن‌ها.

ﻫ - بررسي و تأييد بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفريغ بودجه سازمان.

‌و - تصميم‌گيري درباره ذخيره‌هاي مالي سازمان به‌ منظور استفاده فعال از آن.

‌ز - تصميم‌گيري درباره افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

‌ح - بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان در چارچوب قوانين و مقررات.

‌ط - بررسي و تصميم‌گيري درباره نحوه مشاركت سازمان با اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات جاري و نحوه هزينه و بازپرداخت آن.

‌ي - انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء هيئت‌ مديره و مديرعامل.

‌ك - تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور اعضاي هيئت‌ مديره در جلسات هيئت‌ مديره و حقوق و مزاياي مديرعامل و ‌حق‌الزحمه بازرس.

‌ل - انتخاب و تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان.

‌م - ارائه پيشنهاد تغيير و اصلاح اساس‌نامه به‌ منظور تصويب در شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

‌ن - بررسي و تأييد تشكيلات سازمان و واحدهاي تابعه آن‌كه توسط هيئت‌ مديره و شورا تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به‌ منظور اعمال ماده پنجاه و چهارم (54) قانون شهرداري‌ها و اخذ تأييديه به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

‌س - بررسي و تأييد آیين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي سازمان و ارائه آن براي تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور.

‌ع - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور و موضوعات پيشنهادي كه در قالب اهداف سازمان ارائه مي‌شود.

‌ف - پيشنهاد انحلال سازمان به شوراي شهر براي تصويب شوراي شهر و اخذ تأييد وزارت كشور.

‌ص - معرفي يك نفر كارشناس امور مالي كه داراي تجربه كافي باشد به‌ عنوان قائم‌مقام ذي‌حساب به شوراي شهر جهت تصويب.

تبصره یکم (1):

در صورتي‌ كه سازمان كارآيي لازم را طبق مفاد اساس‌نامه نداشته باشد شوراي شهر عندالاقتضاء پس از بررسي‌هاي لازم جهت طي مراحل قانوني انحلال و اخذ ساير تصميمات مراتب به وزارت كشور و شهرداري اعلام خواهد شد.

تبصره دوم (2):

تا زماني كه سازمان آیين‌نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آیين‌نامه مالي شهرداري‌ها مصوب 1346/4/12 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و آئین‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355/1/25 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و رعايت ساير مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.

ماده یازدهم (11):

جلسات شورا حداقل سالي دو بار براي تأييد صورت‌هاي مالي و تأييد برنامه و بودجه سال آتي در زمان مقرر تشكيل مي‌شود، دعوت‌نامه جلسه بايد حداقل ده روز قبل از برگزاري جلسه با قيد تاريخ و محل جلسه براي اعضاء ارسال شود.

تبصره یکم (1):

جلسات شورا خارج از مواعد فوق بنا به تقاضاي مديرعامل يا رئيس هيئت‌ مديره يا دو نفر از اعضاي شورا به‌ صورت فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. در اين صورت دستور جلسه شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهاد متقاضي تعيين و براي اعضاء ارسال مي‌نمايد.

تبصره دوم (2):

جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور به هم نرسانند حداكثر ظرف مدت پانزده (15) روز مجدداً دعوت به عمل مي‌آيد كه در اين صورت شورا با حضور حداقل سه نفر مشروط بر حضور رئيس شورا رسميت خواهد يافت.

ماده دوازدهم (12):

دبير شورا كه در اولين جلسه شورا انتخاب مي‌شود وظيفه تعيين دستور جلسه، ارسال دعوت‌نامه، تنظيم و حفظ صورت‌جلسه‌ها و مستندات شورا را بر عهده ‌دارد.

ماده سیزدهم (13):

تركيب هيئت‌ مديره

هيئت‌ مديره سازمان مركب از پنج نفر عضو اصلي و يك نفر علي‌البدل مي‌باشد كه عبارتند از:

الف - معاون شهردار (رئيس هيئت‌ مديره) به انتخاب شهردار.

ب - چهار نفر از اشخاص داراي تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان كه به پيشنهاد شهردار و تصويب شورا انتخاب مي‌شوند. نحوه انتخاب عضو علي‌البدل مانند اعضاي اصلي خواهد بود.

تبصره یکم (1):

اعضاي هيئت‌ مديره سازمان براي مدت دو (2) سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم (2):

اعضاي هيئت‌ مديره با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شوند.

ماده چهاردهم (14)

طرز تشكيل جلسات هيئت‌ مديره

جلسات هيئت‌ مديره هر پانزده (15) روز يك‌ بار با حضور نصف بيشتر اعضاء تشكيل مي‌شود و مصوبات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره:

چنانچه هر يك از اعضاي انتخابي هيئت‌ مديره بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هيئت‌ مديره شركت نكند مستعفي شناخته مي‌شود و بايد طبق مقررات در خصوص انتخاب عضو جايگزين اقدام لازم به عمل آيد.

ماده پانزدهم (15):

مديرعامل چنانچه عضو هيئت‌ مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيئت‌ مديره است و مي‌تواند نظرات خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري و ساير موضوعات مرتبط با اساس‌نامه ابراز نمايد. ولي حق رأي ندارد چنانچه مديرعامل در معذوريت، مرخصي و يا مأموريت باشد، در اين صورت جانشين وي كه برابر تبصره دوم (2) ذيل ماده بيستم (20) اين اساس‌نامه تعيين شده باشد در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

ماده شانزدهم (16):

اعضاي انتخابي هيئت‌ مديره ممكن است با تشخيص شورا به‌ طور تمام‌ وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام‌ وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مديرعامل به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد. اعضاي تمام‌ وقت در ساعات اداري حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از همكاري آموزشي آن‌هم با موافقت شورا نخواهند داشت.

ماده هفدهم (17):

هيچ‌يك از اعضاي هيئت‌ مديره منفرداً مجاز به انجام امور به نام سازمان نخواهد بود مگر به‌ موجب تصويب هيئت‌ مديره.

ماده هجدهم (18):

وظايف و اختيارات هيئت‌ مديره

هيئت‌ مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساس‌نامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان مي‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساس‌نامه در صلاحيت شورا و مديرعامل باشد. اهم وظايف و اختيارات هيئت‌ مديره به شرح زير است:

الف - تهيه و تنظيم آيين‌نامه مالي و معاملاتي و ساير دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن به شورا جهت تأييد و تصويب.

تبصره:

آیين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان پس از تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

‌ب - تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي و گزارش عملكرد سازمان به‌ منظور ارائه به شورا

‌ج - بررسي برنامه‌ و بودجه، اصلاح و متمم و تفريغ بودجه ساليانه پيشنهادي مديرعامل و ارائه آن به شورا

‌د - برنامه‌ريزي و اجراي مصوبات شورا

هـ - بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شورا

‌و - رسيدگي و تصويب انجام معاملات در چارچوب آیين‌نامه مالي ـ معاملاتي سازمان

‌ز - بررسي و تجديدنظر در برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي سازمان و پيشنهاد تصويب آن به شورا.

‌ح - انتخاب يك نفر به‌ عنوان مديرعامل از بين خود يا خارج از اعضاء هيئت‌ مديره كه با حكم رئيس شورا منصوب مي‌گردد.

‌ط - نظارت بر عملكرد سازمان، مديرعامل و نيز حفظ و نگهداري دارايي و اموال سازمان.

‌ي - افتتاح حساب دريافت و پرداخت و ساير حساب‌هاي مورد نياز سازمان در بانك‌ها با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

‌ك - بررسي و پيشنهاد اخذ وام و مشاركت سازمان با بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس بودجه مصوب.

‌ل - تعيين دو نفر از اعضاي هيئت‌ مديره يكي به‌ طور ثابت و ديگر در غياب ايشان براي امضاي اوراق و اسناد تعهدآور سازمان (علاوه بر مديرعامل).

‌م - بررسي و تصويب ميزان پاداش و ساير امكانات رفاهي براي كاركنان سازمان بر اساس آيين‌نامه‌ها و بودجه مصوب.

‌ن - اقامه، تعقيب و دفاع از هرگونه دعوي در همه مراجع قضايي و غيرقضايي و كليه اختيارات ديگر راجع به امر دادرسي و تعيين وكيل دعاوي با حق توكيل و عزل وكيل و در صورت نياز با همكاري اداره كل حقوقي شهرداري و ارجاع امور به داوري.

تبصره یکم (1):

هيئت‌ مديره مجاز است بخشي از وظايف خود را با حفظ مسئوليت خويش به مديرعامل تفويض كند.

تبصره دوم (2):

هيئت‌ مديره موظف است همه‌ ساله يك نسخه از ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه سازمان را همراه با گزارش عملكرد سازمان حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به بازرس تسليم كند.

تبصره سوم (3):

مصوبات هيئت‌ مديره به‌ اتفاق آراء و يا حداقل سه (3) رأي موافق در صورتي معتبر است كه رئيس هيئت‌ مديره يكي از آنان باشد.

تبصره چهارم (4):

چنانچه هر يك از اعضاء هيئت‌ مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساس‌نامه عهده‌دار مي‌باشند قصور ورزند شورا مي‌تواند با توجه به موارد ذيل پس از سوال نسبت به بركناري وي اقدام كند.

الف - چنانچه شوراي شهر و وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيئت‌ مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي‌نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا بركناري عضو هيئت‌ مديره شود، بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

‌ب - چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاي هيئت‌ مديره سازمان اعتراضي داشته باشند مي‌بايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات واصله اعم از اعضاء و يا بازرس، جلسه فوق‌العاده شورا تشكيل و به موضوع رسيدگي نمايد. رئيس شورا موظف است موارد را به عضو هيئت‌ مديره كه مورد سوال قرارگرفته ابلاغ نمايد. فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهم رساند و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيئت‌ مديره (فرد مورد سوال واقع‌ شده) رأي عدم اعتماد داد بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.

‌ج - هر يك از اعضاء هيئت‌ مديره موضوع بند «ب» ماده سيزدهم (13) مي‌تواند استعفاء خود را دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي‌تواند بعد از يك ماه استعفاي خود را مجدداً با درج مهلت يك‌ ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

چنانچه عضو مورد سوال واقع‌ شده رئيس هيئت‌ مديره باشد كه ضمناً معاونت شهرداري را عهده‌دار مي‌باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي، تشكيل خواهد شد در اين صورت تصميمات با اتفاق آراء يا اكثريت سه (3) رأي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيئت‌ مديره علاوه بر بركناري از رياست هيئت‌ مديره با ذكر تخلفات به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي از معاونين شهردار در صورت داشتن پست مصوب سازماني يا يكي از كارشناسان متخصص و مطلع با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده‌دار وظايف مذكور در هيئت‌ مديره خواهد شد.

ماده نوزدهم (19):

مديرعامل سازمان از افراد ذي‌صلاح كه علاوه بر داشتن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس (كارشناس) با داشتن حداقل چهار (4) سال سابقه اجرايي در امور شهرداري و تجربه در امور مربوط به سازمان براي خدمت تمام‌ وقت از بين اعضاء انتخابي (اعم از اصلي يا علي‌البدل) هيئت‌ مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق‌الذكر) با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌نمايد.

تبصره:

دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:

الف - چنانچه هريك از اعضاء هيئت‌ مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند، مي‌بايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيئت‌ مديره تسليم دارند و رئيس هيئت‌ مديره مي‌بايستي موضوع را در اولين جلسه هيئت‌ مديره كه با حضور مديرعامل تشكیل مي‌شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و در صورتي ‌كه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صورتي‌ كه هريك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا مي‌بايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين بر اساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق‌العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مكلف است در جلسه عادي و يا فوق‌العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود بركنار مي‌شود.

‌ب - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني

‌ج - خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است.

‌د - چنانچه فاقد هريك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

هـ - استعفاء يا فوت يا حجر.

تبصره یکم (1):

در صورت تعليق، فوت، استعفا، حجر، خاتمه خدمت و يا بركناري مديرعامل، حسب اعلام هيئت‌ مديره يكي از مديران يا مسئولان سازمان با انتخاب رئيس شورا وظايف مديرعامل را حداكثر به مدت دو ماه عهده‌دار خواهد شد.

تبصره دوم (2):

مديرعامل مي‌تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند رئيس شورا مي‌تواند با استعفاء مخالفت كند و مديرعامل نيز مي‌تواند بعد از يك ماه از تاريخ استعفاء مجدداً با درج مهلت يك‌ ماهه استعفاي خود را رئيس شورا ارائه نمايد رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت يك‌ ماهه، مديرعامل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد.

تبصره سوم (3):

مديرعامل خاتمه خدمت يافته، موظف به تنظيم و امضاء صورت‌جلسه تحويل و تحول با مديرعامل جديد مي‌باشد.

ماده بیستم (20):

وظايف و اختيارات مديرعامل

الف - مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر همه واحدهاي تابعه سازمان، سرپرستي و نظارت دارد و مسئول برنامه‌ريزي، حسن اجراي امور، حفظ منافع و سرمايه و اموال سازمان و اجراي مفاد اساس‌نامه و مصوبات شورا و هيئت‌ مديره است و در مقابل اين دو مرجع پاسخگو خواهد بود.

‌ب - پيشنهاد بودجه سازمان و برنامه اجرايي آن و اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه ساليانه به هيئت‌ مديره و اجراي آن پس از تصويب مراجع ذي‌ربط با رعايت مقررات سازمان.

‌ج - تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم براي پيشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هيئت‌ مديره.

‌د - اداره امور سازمان و ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي تابعه و اتخاذ تصميم‌هاي انضباطي، تشويق و تنبيه درباره كاركنان بر اساس مقررات.

ﻫ - انجام امور اداري و استخدامي كاركنان.

‌و - نمايندگي سازمان در برابر ساير دستگاه‌هاي اجرایي كشور.

‌ز - امضاي همه اسناد و اوراق مالي و تعهدآور، قبولي، تعهد ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول سازمان، تضمين ديون، اجراي اسناد لازم‌الاجرا بر حسب مورد به‌ اتفاق دارندگان امضاهاي مجاز همراه با مهر سازمان و با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و ساير مقررات جاري كشور.

‌ح - نظارت بر همه امور سازمان و تطبيق عملكرد سازمان با قوانين و مقررات مربوط.

‌ط - اجراي ساير اموري كه طبق مفاد اساس‌نامه و يا به‌ موجب قوانين موضوعه صرفاً بر عهده مديرعامل است.

تبصره یکم (1):

معاون مالي و اداري سازمان به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساس‌نامه و آيين‌نامه‌هاي مصوب انجام‌ وظيفه مي‌كند.

تبصره دوم (2):

مديرعامل مي‌تواند با تصويب هيئت‌ مديره و به‌ منظور تسريع در امور جاري سازمان، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي اصلي هيئت‌ مديره و معاونان سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان به عهده او خواهد بود.

ماده بیست‌ و یکم (21):

مسئوليت اعضاي هيئت‌ مديره و مديرعامل در برابر سازمان و شهرداري، مسئوليت وكيل در برابر موكل است.

ماده بیست‌ و دوم (22):

اعضاي شورا، هيئت‌ مديره و مديرعامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت مي‌گيرد شركت كنند يا سهيم شوند. هم‌چنين مراعات مفاد ماده يك‌صد و بيست و نهم (129) قانون تجارت و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات الزامي است.

تبصره:

انجام معاملات با مؤسسات، سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري از سوي سازمان از شمول ماده يك‌صد و بيست و نهم (129) قانون تجارت خارج مي‌باشند.

ماده بیست‌ و سوم (23):

بازرس قانوني

بازرس و يا بازرسان قانوني توسط شورا براي مدت يك سال از بين اشخاص حقيقي با مدارك تحصيلي ليسانس مرتبط با حداقل پنج (5) سال سابقه كار و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب مي‌شود. تجديد انتخاب وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است. بازرس جهت تأييد صدور حكم به شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت كشور معرفي خواهد شد.

تبصره:

اشخاص مندرج در ماده يك‌صد و چهل و هفتم (147) قانون تجارت را نمي‌توان به سمت بازرس سازمان انتخاب نمود.

ماده بیست‌ و چهارم (24):

وظايف بازرس

الف - نظارت بر اجراي صحيح مقررات مندرج در اساس‌نامه، آيين‌نامه‌ها و بودجه

مصوب سازمان و تطبيق آن با قوانين و مقررات آیين‌نامه.

‌ب - تهيه و ارائه گزارش‌هاي موردي بر اساس بررسي‌ها و مشاهدات به مديرعامل و هيئت‌ مديره و در صورت لزوم به رئيس شورا در چهارچوب مقررات جاري همراه با اظهارنظر صريح.

‌ج - بررسي و اظهارنظر درباره بودجه‌هاي پيشنهادي و ترازنامه و صورت‌هاي مالي و تفريغ بودجه و ساير گزارش‌هاي سازمان.

‌د - بازرس و يا بازرسان سازمان موظف‌اند هرماهه گزارش كتبي از عملكرد سازمان و حساب درآمد و هزينه‌هاي آن را تهيه و همراه با اظهارنظر صريح در ارتباط با تطبيق قوانين و مقررات را به رئيس شورا ارائه و رونوشت آن را به شوراي شهر ارسال نمايند. بديهي است چنانچه در گزارش ارائه‌ شده ابهامات و يا نواقصي قيد شده باشد هيئت‌ مديره موظف است حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ارسال گزارش موضوع را در جلسه هيئت‌ مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود رسيدگي و نتيجه را گزارش نمايد.

هـ - استفاده از خدمات كارشناسان رسمي و خبره به‌ منظور انجام وظايفي كه بر عهده اوست.

‌و - اظهارنظر در مورد افزايش سرمايه.

‌ز - رسيدگي به اقدامات مالي سازمان به‌ منظور حصول اطمينان از صحت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.

‌ح - همكاري با حسابرسان منتخب شوراي شهر (موضوع بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات، وظائف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن) و بازرسان اعزامي وزارت كشور.

تبصره یکم (1):

مديرعامل و هر يك از اعضاي هيئت‌ مديره و هم‌چنين كليه كاركنان سازمان موظف به پاسخگويي در برابر بازرس بوده و مكلف‌اند هر نوع اسناد و مدارك و اوراق و اطلاعات شفاهي يا كتبي مورد نياز بازرس را بلافاصله در اختيار وي قرار دهند.

تبصره دوم (2):

بررسي و مطالعه اسناد و مدارك بايد به نحوي انجام گيرد كه موجب وقفه در امور جاري سازمان نگردد.

تبصره سوم (3):

گزارش‌هاي بازرس درباره بودجه پيشنهادي و ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه بايد دست‌كم ده روز قبل از جلسه شورا در اختيار رئيس و اعضاي شورا و رئيس هيئت‌ مديره قرار گيرد و نسخه‌اي نيز به شوراي شهر و شهرداري تسليم شود.

تبصره چهارم (4):

در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، شورا موظف است بلافاصله در خصوص انتخاب بازرس جديد اقدام كند.

تبصره پنجم (5):

بازرس حق مداخله در امور اجرايي، اداري و معاملات سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيئت‌ مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

تبصره ششم (6):

ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي بازرس بر اساس قوانين و مقررات موضوعه.

تبصره هفتم (7):

حسابرس سازمان در اجراي بند سي‌ام (30) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن توسط شوراي شهر، از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي انتخاب خواهد شد و هيئت‌ مديره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، ‌حق‌الزحمه ايشان را بپردازد. حسابرس مكلف است گزارش خود را مستقيماً به شوراي شهر ارائه نمايد.

فصل چهارم:

مقررات مالي سازمان

ماده بیست‌ و پنجم (25):

سال مالي سازمان از اول فروردين‌ ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد.

ماده بیست‌ و ششم (26):

مديرعامل و هيئت‌ مديره بايد شيوه‌اي را اتخاذ كنند كه برنامه‌ و بودجه سال آتي سازمان در موعد مناسب به تأييد شوراي سازمان رسيده و متعاقب آن در موعد قانوني براي تصويب به همراه بودجه شهرداري به شوراي شهر ارسال شود.

ماده بیست‌ و هفتم (27):

كليه درآمدهاي سازمان در حسابي كه با رعايت تبصره ذيل بند دوازدهم ماده هفتاد و يكم (71) شورا افتتاح مي‌شود و بر طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

ماده بیست‌ و هشتم (28):

دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به‌منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

فصل پنجم:

ساير مقررات و انحلال

ماده بیست‌ و نهم (29):

كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيئت‌ مديره تعيين مي‌شود و همراه با مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده سی‌ام (30):

كليه آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار كشور درج خواهد شد.

ماده سی‌ و یکم (31):

انحلال سازمان

در موارد زير سازمان منحل مي‌شود:

الف - تخلف از مفاد اساس‌نامه و يا قوانين و مقررات جاري كشور به استناد گزارشات مستند بازرس قانوني سازمان و حسابرس منتخب شوراي شهر و تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزارت كشور.

ب - پيشنهاد هيئت‌ مديره و تأييد شورا و تصويب شوراي شهر.

ماده سی‌ و دوم (32):

در صورت انحلال سازمان هيئت تصفيه‌اي مركب از مديرعامل، نماينده شورا به نمايندگي شهرداري و نماينده شوراي شهر مسئوليت تصفيه‌ حساب و تأديه ديون به همه اشخاص حقيقي و حقوقي را به عهده مي‌گيرد.

ماده سی‌ و سوم (33):

ساير مواردي كه در اين اساس‌نامه پيش‌بيني نشده است بر طبق قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات جاري كشور عمل خواهد شد ضمناً چنانچه در قوانين و مقررات موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي شهر پيش‌بيني شده باشد كه در اين اساس‌نامه قيد نشده باشد مسئولين سازمان موظف‌اند علاوه بر رعايت مفاد اساس‌نامه در اين‌گونه موارد مصوبات شوراي شهر را اخذ نمايند.

ماده سی‌ و چهارم (34):

اين اساس‌نامه مشتمل بر پنج (5) فصل، سي‌ و چهار (34) ماده و چهل (40) تبصره، در اجراي بند پانزدهم (15) ماده هفتاد و يكم (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و الحاقات بعدي آن به تصويب شوراي شهر تهران رسيده پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تصویر مصوبه الحاق نشده است.